küme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

küme"küme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
küme cluster i.
General
küme hill i.
küme mound i.
küme sprinkling i.
küme drove i.
küme cloud i.
küme conglomeration i.
küme swarm i.
küme mass i.
küme bank i.
küme clamp i.
küme herd i.
küme flock i.
küme congeries i.
küme conglomerate i.
küme agglomeration i.
küme wodge i.
küme tuft i.
küme nest i.
küme aggregation i.
küme knot i.
küme league i.
küme gross i.
küme gob i.
küme aggregate i.
küme troop i.
küme lump i.
küme heap i.
küme pile i.
küme group i.
küme assemblage i.
küme crop i.
küme clump i.
küme batch i.
küme set i.
küme taas i.
küme agglomerate i.
küme clumped s.
küme host s.
Politics
küme batch
Technical
küme set
küme site
küme windrow
küme pile
küme lump
küme heap
küme stack
küme bunch
Computer
küme clusters
Informatics
küme cluster
Telecom
küme cluster
Medical
küme clump
Food Engineering
küme aggregate
küme cluster
Math
küme set
Statistics
küme cluster
Biochemistry
küme agglomerate
Botanic
küme glomerule tuft
Football
küme division

"küme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 315 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
küme düşürmek relegate f.
General
küme düşürülmek be relegated f.
küme düşmek be relegated f.
küme düşürülmek be relegated to the second tier f.
küme düşürülmek get relegated to the second tier f.
küme düşmek relegate f.
küme fonksiyonları set functions i.
yerel bağlantılı küme locally connected set i.
doğrusal bağımlı küme linearly dependent set i.
küme teorisi set theory i.
ölçülebilir küme measurable set i.
küme sağaltımı group therapy i.
doğrusal sıralı küme linearly ordered set i.
küme bulut cumulus cloud i.
küme (bulut) bank i.
küme haline gelme conglomeration i.
küme elemanı element of a set i.
türetilmiş küme derived set i.
küme bulut cumulus i.
parabolik küme parabolic set i.
küme parantezi curly braces i.
küme küme tufted s.
küme veya yığınlardan oluşmuş clumpy s.
küme düşürülmüş relegated s.
küme düşmüş relegated s.
küme küme tufty s.
küme içinde aheap zf.
Trade/Economic
küme analizi cluster analysis
küme örneklemesi cluster sampling
bir ürün satın alınırken alıcının aklına gelen tüm markaların oluşturduğu küme consideration set
bir ürün satın alınırken alıcının aklına gelen tüm markaların oluşturduğu küme evoked set
küme üretimi batch production
Tourism
küme yaklaşımı cluster approach
Technical
tümler küme complementary set
küme birleşimi union of sets
sonsuz sayılabilir küme denumerably infinite set
tümleyen küme complement of a set
melez küme hybrid set
küme üyeliği set membership
evrensel küme universal set
sürekli küme continuous set
küme denetçisi cluster controller
kaynak küme source pack
kompakt küme compact set
küme göstericisi stack pointer
kaynak küme source deck
eksiksiz küme complete set
sayılabilir küme denumerable set
amaç küme object pack
bağlantılı küme connected set
amaç küme object deck
sayılabilir kompakt küme countably compact set
kapalı küme closed set
küme istemli makine stack machine
etiketli küme labeled set
aksiyomatik küme teorisi axiomatic set theory
doğuran küme basis set
temel küme basis set
bulanık küme fuzzy set
etiketli küme labelled set
küme farkı logical difference
tıkız küme compact set
küme halinde şifreleme bulk encryption
alt küme subset
ucaylı küme polar group
büyük küme passel
boş küme empty set
ötektik küme eutectic colony
ağır küme heavy aggregate
küme karbür massive carbide
küme etkileşimi çarpanı group-interaction parameter
küme durumu state of aggregation
küme katkı çarpanı group-contribution parameter
tek tabaka (monolayer) korumalı küme monolayer-protected cluster
tek tabakalı koruyuculu grup/küme monolayer-protected cluster
alt küme sub-set
Computer
küme no set no
sıralanmış küme sorted cluster
küme kur set
küme teorisi simgeleri set theory symbols
üst küme superset
alt küme subset
sıralanmamış küme unsorted cluster
kullanılmayan küme unused clusters
taşınamaz küme unmoveable cluster
adsız küme unamed set
kullanılan küme used clusters
örnek küme sample set
alternatif küme alternative set
bozuk küme bad cluster
doğuran küme basis set
temel küme basis set
küme ayracı brace
içbükey küme concave set
küme denetimi cluster control
küme hizmeti cluster service
tam dikgen küme complete orthogonal set
küme grubu cluster group
küme adı cluster name
küme quorum cluster quorum
küme boyutu cluster size
tam dikgen küme complete orthonormal set
tıkız küme compact set
küme ıp'si cluster ip
sayılabilir küme countable set
alt küme tanımla define subsets
boş küme empty cluster
boş küme empty set
küme grup group
sonlu küme finite set
etiketli küme labelled set
küme farkı logical difference
kopuk küme lost cluster
sonraki küme next set
alt küme değil not subset
daha fazla küme yok no more sets
yeni küme new cluster
ardışık küme piggy bank
küme komut işleme pipelining
küme komut işleme piping
küme başına ofset offset per set
boş küme null set
birim dikey küme orthonormal set
birimdik küme orthonormal set
çarpımlar ve küme teorisi şablonları products and set theory templates
amaç küme object deck
amaç küme object pack
Informatics
kapalı küme closed set
bulanık küme fuzzy set
ayrık küme discrete set
temel küme basis set
sonlu küme finite set
doğuran küme basis set
boş küme null set
küme kesişimi set intersection
küme farkı set difference
sıralanabilir küme orderable set
birimdik küme orthonormal set
boş olmayan küme non-empty set
birim dikey küme orthonormal set
evrensel küme universal set
açık küme open set
küme çarpımı set product
klasik küme teorisi conventional set theory
Telecom
küme denetçisi cluster controller
evrensel küme universal set
Electric
melez küme hybrid set
Mechanic
küme büyüklüğü batch size
küme üretimi batch production
Automotive
merkezi küme center stack
Aeronautic
küme bulutlar heap clouds
Medical
küme nöbeti cluster seizure
küme başağrısı cluster headache
küme başağrısı migrainous neuralgia
küme baş ağrısı cluster-headache
küme tipi başağrısı cluster headache
küme tipi baş ağrısı suicide headache
küme baş ağrısı suicide headache
küme tipi baş ağrısı histamine headache
küme baş ağrısı cluster headache
küme tipi baş ağrısı cluster headache
küme baş ağrısı histamine headache
küme baş ağrılı hasta patient with cluster headache
Psychology
küme intiharı cluster suicides
küme baş ağrısı cluster headache
küme örneklemi cluster sample
hatları belirsiz küme fuzzy set
küme nöbetleri cluster seizures
Pathology
küme baş ağrısı sendromu cluster headache syndrome
Math
dışbükey küme convex set
tamsıralı küme linearly ordered set
sonsuz sayılabilir küme countably infinite set
yukarıdan sınırlı küme set bounded above
yoğun küme dense set
sayılamaz küme uncountable set
sınırlı küme bounded set
tamsıralı küme completely ordered set
tambirim dikey küme complete orthonormal set
yönlü küme directed set
dikey küme orthogonal set
önsıralı küme preordered set
açık küme open set
tamsıralı küme totally ordered set
yoğun küme compact set
evrensel küme universe
eşlenik küme conjugate set
kısmi sıralı küme partially ordered set
üreteç küme set of generators
sıralı küme ordered set
sonsuz küme infinite set
izole küme isolated set
alttan sınırlı küme set bounded below
kapalı küme closed set
öntıkız küme precompact set
prekompakt küme precompact set
yerel bağlantılı küme locally connected set
süzgeçli küme filtered set
sayılabilir küme countable set
eksiksiz küme complete set
tümleyen küme complement of a set
kompakt küme compact set
tıkız küme compact set
tümler küme complementary set
tümel sıralı küme completely ordered set
sayılabilir kompakt küme countably compact set
bağlantılı küme connected set
sürekli küme continuous set
sayılabilir tıkız küme countably compact set
mükemmel küme perfect set
tikel sıralı küme partially ordered set
küme ayrışımı partition of a set
küme bölüntüsü partition of a set
yetkin küme perfect set
tam dikgen küme complete orthogonal set
sonsuz sayılabilir küme denumerably infinite set
bağlantısız küme disconnected set
sayılabilir küme denumerable set
ayırtık küme discrete set
türetilmiş küme derived set
küme elemanı element of a set
eşsürekli küme equicontinuous set
boş küme empty set
aşırı bağlantısız küme extremely disconnected set
sonlu toplamsal küme işlevi finitely additive set function
sonlu küme finite set
sonlu alttoplamsal küme işlevi finitely subadditive set function
belirtisiz küme fuzzy set
yalıtık küme isolated set
doğrusal sıralı küme linearly ordered set
doğrusal bağımsız küme linearly independent set
doğrusal bağımlı küme linearly dependent set
ölçülebilir küme measurable set
evrensel küme universal set
sınırsız küme unbounded set
boş küme null set
ortonormal küme orthonormal set
hiçbir yerde yoğun olmayan küme nowhere dense set
prekompakt küme totally bounded set
tümel sınırlı küme totally bounded set
sayılamaz küme non-denumerable set
yönlü küme moore-smith set
nokta-küme topolojisi point set topology
kısmi sıralı küme semi-ordered set
nokta-küme ilingesi point set topology
iyi tanımlanmış küme well-defined set
iyi sıralı küme well-ordered set
ast küme proper subset
bulanık küme fuzzy set
bölüngel küme segmental set
alt küme subset
kaba küme rough set
kendine afin küme self-affine set
öz alt küme proper subset
özalt küme proper subset
Statistics
bağıl kompakt küme relatively compact set
göreceli tıkız küme relatively compact set
küme örneklemesi cluster sampling
son küme örneklemesi post cluster sampling
serisel küme serial cluster
bulanık küme teorisi fuzzy set theory
küme analizi cluster analysis
hiyerarşik küme çözümlemesi hierarchical cluster analysis
seri küme compact cluster
küme süreci cluster process
toplulaştırıcı küme çözümlemesi aggregative cluster analysis
yarı-yoğun küme quasi-compact cluster
küme örnekleme yöntemi cluster sampling method
Chemistry
küme bileşiği cluster compound
küme araştırması cluster investigation
küme çözücü deflocculant
çözelti içindeki parçacıkların küme oluşturması aggregation
nano küme nanocrystal
nano küme nanocluster
nano küme nanoparticle
nano küme nanopowder
prostetik küme prosthetic group
molar küme oylum çarpanları molar group volume parameters
molar küme alan çarpanları molar group area parameters
Biochemistry
küme giderimi decolonization
prostetik küme prosthetic grouping
küme giderimi decolonisation
Marine Biology
küme bozulumu decolonization
küme bozulumu decolonisation
Astronomy
küresel küme globular cluster
açık küme open cluster
çift küme double cluster
süper küme supercluster
Botanic
bir küme içinde üreme organı oluşturmak tassel i.
bir küme içinde üreme organı oluşturmak tassel i.
bir küme içinde üreme organı oluşturmak tassel i.
mercan kırmızısı taç yaprakları içinde küme halinde sarı ercikleri olan güney afrika bitkisi cape tulip (haemanthus coccineus) i.
Forestry
küme kesim slight thinning
Linguistics
küme simgesi category symbol
küme söz colligation
tümleyici küme filler class
küme bileşeni categorical component
kapalı küme closed class
küme lehçesi class dialect
dilbilgisel küme grammatical category
işlevsel küme functional category
küme dili group language
küme çalışması group work
küme sınavı group test
açık küme open class
üç harfli küme trigraph
eş küme synonym ring
eş küme synset
Environment
küme dozu population dose
küme maruz kalışı population exposure
küme imar cluster development
Geology
küme gelişimi cluster development
Military
yoğun küme compact set
Sport
küme düşme relegation
Football
küme düşmek drop from the league
küme düşme hattı the relegation zone