stress - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

stress

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"stress" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 50 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
stress i. stres
General
stress f. tonlamak
stress f. baskı yapmak
stress f. vurgulamak
stress f. sıkıştırmak
stress f. vurgu yapmak
stress f. germek
stress f. tazyik etmek
stress i. basınç
stress i. itina
stress i. germe
stress i. zorlanma
stress i. vurgulama
stress i. tonlama
stress i. tansiyon
stress i. tazyik
stress i. zor
stress i. önem
stress i. ağırlık
stress i. tahammül
stress i. ehemmiyet
stress i. kuvvet
stress i. şiddet
stress i. aksan
stress i. gerginlik
stress i. vurgu
stress i. sıkıntı
stress i. gerilim
stress i. baskı
stress i. gerilme
stress i. zorlama
stress i. yükleme
Trade/Economic
stress stres
Politics
stress önemle belirtmek
Technical
stress itki
stress yükleme
stress gerilim
stress zorlama
stress gerginlik
stress stres
stress vurgu
stress baskı
stress gerilim (mekanik)
Construction
stress gerilme bozunması
stress gerilme
Automotive
stress gerilme
stress stres
Food Engineering
stress gerilim
Statistics
stress gerginlik
Linguistics
stress vurgu

"stress" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be under stress f. fazla yük altında bulunmak (yapı)
lay stress f. vurgulamak
lay stress on f. vurgulamak
put too much stress on f. fazlasıyla vurgulamak
lay stress on f. üzerinde durmak
put too much stress on f. fazla yük olmak (bir yapıdaki eleman)
put too much stress on f. fazla yük bindirmek (bir yapıdaki eleman)
be under stress f. stres içinde olmak
stress too much f. üzerinde çok durmak
stress out f. aşırı strese girmek
de-stress f. rahatlatmak
lay stress on f. altını çizerek belirtmek
lay stress on f. önemini vurgulamak
lay stress on f. önemini belirtmek
lay stress on f. önemine vurgu yapmak
lay too much stress on f. üzerinde önemle durmak
stress too much f. üzerinde önemle durmak
place too much stress on f. üzerinde önemle durmak
stress too much f. önemle üzerinde durmak
place too much stress on f. önemle üzerinde durmak
lay too much stress on f. önemle üzerinde durmak
relieve the stress f. stresi atmak
relieve the stress f. stresi dindirmek
lighten the stress load f. stres yükünü hafifletmek
undergo extreme stress f. aşırı strese girmek
be under a lot of stress f. büyük bir stres altında olmak
lay great stress on something f. bir şeyin üzerinde ısrarla durmak
get into stress f. strese kapılmak
reduce stress f. stresi azaltmak
lose hair due to stress f. stresten saçları dökülmek
lose hair due to stress f. stresten saçı dökülmek
stress someone out f. birini strese sokmak
manage stress f. stresle başa çıkmak
get rid of stress f. stresten kurtulmak
suffer from stress f. stresden muzdarip olmak
keep away from stress f. stresten uzak durmak
not stress f. stres yapmamak
remain under stress f. stres altında kalmak
be under stress f. stres altında kalmak
stress over f. stres yapmak
handle stress f. stresle baş etmek
physical stress i. fiziksel basınç
critical incident stress i. kritik durum baskısı
tensile stress i. çekme gerilimi
normal stress i. yüzeye dik gerilim
stress management i. stres yönetimi
allowable stress design method i. müsaade edilen stres tasarım metodu
job stress i. iş stresi
allowable stress i. müsade edilebilen stres
stress in children i. çocuklarda stres
internal stress i. iç gerilim
compressive stress i. basma gerilmesi
proof stress i. zorlama gerilimi
mean stress i. ortalama gerilim
sentence stress i. cümle vurgusu
stress puppy i. stres küpü
word stress i. kelime vurgusu
normal stress i. normal gerilim
stress hormone i. stres hormonu
additional stress i. ek gerilme
removal of stress i. gerilimini giderme
stress relieving i. gerilim giderme
post-traumatic stress disorder i. travma sonrası stres bozukluğu
overcoming the stress i. stresle başa çıkma
overcoming the stress i. stresle baş etme
stress load i. stres yükü
stress reaction i. stres reaksiyonu
stress response i. stres tepkisi
stress relieving i. stresi/gerilimi giderme
stress-filled life i. stres dolu hayat
stress-filled life i. stres dolu hayat/yaşam
work stress i. iş stresi
stress ball i. stres topu
stress analysis i. stres analizi
signs of stress i. stres belirtileri
low-stress job i. az stresli iş
perceived stress i. algılanan stres
nutrient stress i. besin stresi
stress related s. stresle bağlantılı
stress related s. stres kaynaklı
stress-filled s. stres dolu
stress-filled s. stresli
full of stress s. stres dolu
stress-free s. stressiz
in association with work-related stress zf. işe bağlı stres ile bağlantılı olarak
Speaking
stress here şunu vurgulamak istiyorum
don't stress stres yapma
don't stress strese girme
no need for/to stress strese gerek yok
patients with stress visit the doctor five times more often than other patients stresle ilgili hastalığı olan kişiler 5 kat daha fazla doktora gidiyor
patients with stress visit the doctor five times more often than other patients stresle ilgili hastalığı olan kişiler beş kat daha fazla doktora gidiyor
don't stress about it dert etme
I play volleyball when I am in stress ben stresliyken voleybol oynarım
I play volleyball when I am in stress ben stres anında voleybol oynarım
music reduces stress müzik stresi azaltır
Slang
pms (pre-match stress) zor maçlar öncesi fanatiklerde ve holiganlarda görülen stres ve agresiflik durumu
Trade/Economic
stress interview gerilim görüşmesi
job stress iş stresi
increasing work stress artan iş stresi
increasing job stress artan iş stresi
stress interview stres mülakatları
work-induced stress işin tetiklediği stres
work-induced stress işin neden olduğu stres
mental stress zihinsel baskı
stress testing stres testi
stress-testing stres testi
Politics
posttraumatic stress disorder posttravmatik stres bozukluğu
financial stress finansal baskı
stress tests gerilim testleri
Technical
compression stress sıkışma gerilmesi
uniform stress distribution üniform gerilme dağılımı
allowable stress kabul edilebilir gerilme
alternating stress değişen gerilme
stress transfer gerilme transferi
stress development gerilme gelişmesi
stress per units of strain birim şekil değiştirme gerilmesi
tangential normal stress teğetsel normal gerilme
breaking stress kırılma gerilmesi
total stress toplam gerileme
stress test zorlama testi
critical column stress discharge kritik kolon gerilmesi
stress ratio gerilme oran
statical compressive stress statik basınç gerilmesi
torsional stress burulma gerilmesi
stress circle mohr dairesi
compression stress basınç gerilmesi
applied stress tatbik edilen gerilme
allowable stress müsaade edilen gerilme
maximum principal stress maksimum asal gerilme
stress curve gerilme eğrisi
temperature stress ısı gerilmesi
stress transmission gerilme aktarımı
uniaxial stress tek eksenli gerilme
admissible stress kabul edilebilen gerilme
plane stress iki boyutlu gerilme
tensile stress çeki gerilimi
tangential stress teğetsel gerilme
eulers critical stress euler kritik gerilmesi
stress in compression sıkışmadaki gerilme
shearing stress parallel to grain liflere paralel makaslama dayanımı
flexural tensile stress eğilmede çekme gerilmesi
stress corrosion stres korozyonu
limiting stress sınır gerilme sonlam gerilme
ellipse of stress gerilme elipsi
shearing stress teğetsel gerilme
frictional stress sürtünme gerilmesi
maximum shearing stress maksimum kesme gerilmesi
contact stress temas gerilmesi
bearing stress taşıma gerilmesi
axial principal stress aksiyel asal gerilme
bending stress eğilme gerilmesi
compressive stress sıkıştırıcı zorlama
euler's stress euler gerilmesi
triangle stress diagram üçgen gerilme diyagramı
shearing stress kesme gerilmesi
internal stress iç gerilme
alternating stress yerine gerilme
critical stress kritik gerilme
compression stress basınç gerilimi
admissible stress kabul edilen gerilme
direction of the principal stress asal gerilmelerin doğrultusu
tangential stress kayma gerilmesi
residual stress artık gerilme
limiting state of stress limit gerilme hali
yield stress akma gerilmesi
ultimate tensile stress maksimum çekme gerilmesi
euler's stress euler burkulma gerilmesi
welding stress kaynak gerilmesi
ultimate tensile stress maksimum çeki gerilmesi
admissible stress kabul edilebilir gerilme
stress diagram gerilme diyagramı
hoop stress çevresel gerilme
applied stress uygulanan gerilme
bending stress bükülme gerilmesi
shearing stress makaslama zorlaması
linear stress lineer gerilme
stress loos gerilme kaybı
ultimate tensile stress nihai çekme gerilmesi
plastic stress distribution plastik gerilme dağılımı
stress deformation diagram gerilme şekil değiştirme diyagramı
stress distribution gerilme dağılımı
crushing stress ezilme gerilmesi
major principal plane of stress maksimum asal gerilme düzlemi
anisotropic stress change anizotrop gerilme değişimi
neutral stress yansız gerilme
state of plastic stress plastik gerilme hali
design stress dizayn gerilmesi
transverse principal stress enine asal gerilme
radial normal stress radyal normal gerilme
stress function gerilme fonksiyonu
ultimate stress son gerilme
static state of stress statik gerilme hali
stress computation gerilme hesabı
stress test gerilim testi
shear stress kesme gerilmesi
boundary stress condition sınır gerilme şartı
increase of stress gerilme artımı
circle of stress gerilme dairesi
mean stress ortalama gerileme
wet shrinkage stress rötre gerilmesi
stress due to friction sürtünme gerilmesi
concrete compressive stress beton basınç gerilmesi
dynamic stress dinamik gerilme
torsional stress torsiyon gerilmesi
intermediate principal stress orta asal gerilme
allowable stress izin verilen gerilme
minimum principal stress minimum asal gerilmeler
critical shear stress kritik kayma gerilmesi
soil stress zemin gerilmesi
flexural stress eğilme gerilmesi
shearing stress makaslama dayanımı
settlement stress oturma gerilmeleri
working stress emniyet gerilmesi
horizontal effective stress yatay efektif gerilme
stress variations gerilme değişimleri
pressure stress basınç gerilmesi
stress gage gerilme ölçme aleti
stress circle gerilme dairesi
alternating stress alternatif gerilme
stress corrosion gerilme korozyonu
mechanical stress mekanik basınç
minor principal stress minimum asal gerilme
rate of stress application gerilme tatbikat hızı
state of stress gerilme hali
body stress kütle gerilmesi
static stress statik gerilme
principal planes of stress gerilme asal düzlemleri
pre stress ön gerilme
stress concentration gerime konsantrasyonu
largest principal stress maksimum asal gerilme
horizontal effective stress yatay etkin gerilme
ultimate tensile stress çekme sınırı
stress control gerilme kontrolü
inherent stress iç gerilme
ultimate stress nihai gerilme
principal shearing stress asal kesme gerilmesi
stress variation stres değişimi
major principal stress maksimum asal gerilme
shear stress teğetsel gerilme
axial stress aksiyel gerilme
allowable compressive stress müsaade edilen basınç gerilmesi
crack due to thermal stress ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
stress conditions gerilme şartları
principal stress gerilme eşçizgileri
plane of principal shearing stress asal kesme gerilmesi düzlemi
torsion stress burulma gerilmesi
critical shearing stress kritik kesme gerilmesi
stress deformation curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
intensity of stress gerilmenin büyüklüğü
buckling stress flambaj gerilmesi
lateral buckling stress yanal burkulma gerilmesi
safety working stress çalışma emniyet gerilimi
torsion stress torsiyon gerilmesi
allowable compressive stress kabul edilebilir basınç gerilmesi
shearing stress kesme gerilimi
shearing stress in bending eğilmeden kayma gerilmesi
critical column stress discharge kritik deşarj
normal stress normal gerilme
triaxial stress üç eksenli gerilme
applied stress uygulanmış gerilme
failure stress yenilme gerilmesi
free at stress gerilmesiz
steel stress çelik gerilmesi
buckling stress burkulma gerilimi
neutral stress nötür gerilme
safety stress emniyet gerilmesi
working stress güvenlik gerilmesi
breaking stress kopma gerilmesi
the circle of stress gerilme dairesi
stress analysis gerilme analizi
tensile stress çekme zorlaması
thermal stress termik gerilim
shearing stress deformasyon
total normal stress toplam normal gerilme
linear stress distribution lineer gerilme dağılımı
axial principal stress eksenel asal gerilme
wet shrinkage stress büzülme gerilmesi
stress in concrete betonun içindeki gerilme
compressive stress bası gerilmesi
isotropic stress izotropik gerilme
principal stress circle > asal gerilme dairesi
dielectric stress dielektrik zorlanma
unit stress birim gerilme
secondary stress tali gerilme
limiting state of stress sınır gerilme hali
tensile stress çeki gerilmesi
stress tensor gerilme tensörü
controlled stress test gerilme kontrollü test
denting stress delme gerilmesi
plane stress düzlem gerilme
permissible stress müsaade edilebilir gerilme
allowable stress emniyet gerilmesi
zone of zero stress gerilimsiz bölge
actual stress gerçek gerilme
applied stress tatbik edilmiş gerilme
bond stress aderans gerilmesi
boundary stress conditions sınır gerilme şartları
buckling stress burkulma gerilmesi
permissible stress izin verilebilir gerilme
reduction of stress gerilmenin azaltılması
calculated stress hesap gerilmesi
compressive stress basınç gerilmesi
compressive stress basma gerilmesi
compressive stress sıkışım gerginliği
lateral stress yanal gerilme
design stress proje hesap gerilmesi
thermal stress ısıl gerilme
direct stress doğrudan gerilme
elastic stress esnek gerilim
effective stress etkin gerilme
quenching stress suverme gerilimi
stress relief annealing gerilim giderme tavlaması
external stress dış gerilme
stress relieving gerilim giderme
torsional stress burulma zorlaması
final stress son gerilme
stress relieving treatment gerilim giderme işlemi
torsional stress buru zorlaması
fracture stress kırılma gerilmesi
effective-neutral stress efektif nötr gerilme
effective-normal stress efektif normal gerilme
stress-strain relation gerilme şekil değiştirme bağıntısı
one-dimensional state of stress tek eksenli gerilme hali
stress-relief opening stres gideren delik
multi-axial state of stress çok eksenli gerilme hali
three-dimensional stress distribution üç boyutlu gerilme dağılımı
stress-strain function gerilme-deformasyon fonksiyonu
two-dimensional state of stress iki boyutlu gerilim hali
stress-drop stres azalması
stress-controlled load test gerilme kontrollü yükleme testi
stress-strain curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
three-dimensional stress üçboyutlu gerilme
hydrostatic stress hidrostatik gerilme
impact stress vuruş gerilmesi
ultimate tensile stress kopma dayanıklılığı
internal stress bünyesel gerilme
initial stress başlangıç gerilmesi
initial stress ilk gerilim
ultimate stress kopma gerilmesi
initial stress ilk gerilme
ultimate shear stress enson kesme gerilmesi
surface stress yüzey gerilmesi
ultimate tensile stress enson çekme gerilmesi
heat stress ısıl gerilme
axial stress eksenel gerilme
compressive stress sıkıştırma gerilimi
residual stress kalıntı gerilme
ultimate tensile stress kopma kuvveti
admissible stress emniyet gerilmesi
admissible stress emniyetli gerilme
yield stress sünme gerilmesi
maximum allowable stress kabul edilebilir enbüyük gerilme
mean stress ortalama gerilim
maximum stress en yüksek gerilme
static stress duruk gerilme
point-load stress nokta yük gerilmesi
pulsating stress sarsıntı gerilimi
proof stress deneme gerilmesi
proof stress zorlama gerilimi
rupture stress kırılma gerilmesi
temperature stress ısıl gerilme
wind stress rüzgar gerilmesi
temperature stress sıcaklık gerilmesi
temporary stress geçici gerilme
stress alternation gerilme dönüşümü
stress diagram gerilim çizgesi
stress-strain relation gerilme-deformasyon bağıntısı
stress deformation diagram gerilim deformasyon diyagramı
stress at break kopma gerilimi
stress relief gerilme azaltma
stress diagram gerilim diyagramı
stress conditions sınır gerilme şartları
stress increase gerilim artması
stress adjustment gerilme ayarı
stress region gerilme bölgesi
stress rupture test gerilim kopma deneyi
stress corrosion gerilim korozyonu
stress corrosion cracking gerilim korozyonu çatlaması
stress corrosion cracking gerilimli yenim çatlaması
stress corrosion gerilimli yenim
stress adjustment basınç ayarı
stress deformation diagram gerilim bozunum çizgesi
stress intensity gerilim büyüklüğü
stress tensor gerilme tansörü
tensile stress çekme gerilmesi
stress cracking gerilme kırılımı
environmental stress çevre gerilimi
stress-proof strese dayanıklı
stress-proof stressiz
environmental stress cracking çevresel gerilme çatlaması
tensile stress cross-section çekme gerilmesi kesit alanı
lower yield stress alt akma gerilimi
upper yield stress üst akma gerilimi
thermal residual stress ısıl artık gerilmesi
static stress in torsion burulmadaki statik gerilme
resistance to environmental stress cracking çevre zorlamalarından kaynaklanan çatlamalara karşı dayanıklılık
tensile stress and strain properties of vulcanized and thermoplastic rubbers vulkanize edilmiş ve termoplastik lastiklerin çekme gerilmesi ve uzama özellikleri
safe stress güvenlik gerilimi
safe stress güvenli gerilim
mechanical stress mekanik gerilim
machining stress işleme gerilimi
operating stress işler gerilim
biaxial stress iki eksenli gerilim
internal stress iç gerilim
twinning stress ikizlenme gerilimi
thermal stress relexation ısıl gerilim gevşemesi
thermal stress cracking ısıl gerilim çatlaması
thermal stress ısıl gerilim
residual stress kalan gerilim
permanent stress kalıcı gerilim
residual internal stress kalıcı içgerilim
applied stress intensity factor uygulama gerilimi yeğinlik çarpanı
grinding stress taşlama gerilimi
von mises effective stress von mises etkin gerilimi
ultimate tensile stress üst çekme gerilimi
uniaxial stress tekeksenli gerilim
accommodation stress uyma gerilimi
inherent stress varolan gerilim
intergranular stress-corrosion crack tanelerarası gerilimli yenim çatlağı
radial stress yarıçapsal gerilim
intergranular stress-corrosion cracking tanelerarası gerilimli yenim çatlaması
finite-element stress analysis sonlu ögeli gerilim çözümlemesi
loading stress yükleme gerilimi
complex stress karmaşık gerilim
torsional stress burma gerilimi
flexure stress büküntü gerilimi
glass stress cam gerilimi
torsional stress burulum gerilimi
macroscopic stress büyük gerilim
stress raisers gerilim artırıcılar
stress- corrosion cracking gerilimli yenim çatlaması
state of stress gerilim durumu
draw stress çekme gerilimi
stress field gerilim alanı
stress-rupture test gerilim-kopma deneyi
tensile stress çekme gerilimi
true stress gerçek gerilim
stress measurement gerilim ölçümü
stress crack gerilim çatlağı
stress ageing gerilimli yaşlandırma
stress-number curve gerilim-sayı eğrisi
stress-intensity factor gerilim yeğinliği çarpanı
stress crazing gerilim çatlatması
stress distribution gerilim dağılımı
stress- corrosion fractures gerilimli yenim kırıkları
stress intensity gerilim yeğinliği
stress ratio gerilim oranı
stress concentration gerilim derişimi
stress-cracking failure gerilim çatlaması işgörmezliği
conventional stress genelleşmiş gerilim
stress amplitude gerilim genliği
stress-rupture curve gerilim-kopma eğrisi
creep stress sürünme gerilimi
stress relief anneal gerilim giderme tavı
stress equalization gerilim eşitlemesi
drawing stress çekme gerilimi
stress range gerilim aralığı
stress cracking gerilim çatlaması
stress transfer gerilim aktarma
compressive stress basma gerilimi
stress cell gerilim gözesi
stress induced recrystallization gerilim destekli yeniden kristallenme
stress equalizing anneal gerilim eşitleme tavı
stress cycle gerilim çevrimi
stress-concentration factor gerilim derişimi çarpanı
stress-number diagram gerilim-sayı çizgesi
stress-rupture fracture gerilim-kopma kırılması
stress-corrosion cracks gerilimli yenim çatlakları
stress corrosion gerilimli korrozyon
stress relaxation gerilim gevşemesi
stress- corrosion fracture gerilimli yenim kırılması
stress fracture gerilim kırması
stress relieved metal gerilim giderilmiş metal
equibiaxial stress distribution eşikieksenli gerilim dağılımı
effective stress etkin gerilim
effective shear stress etkin kesme gerilimi
bearing stress dayanma gerilimi
principal true stress dikey gerçek gerilim
alternating stress dalgalı gerilim
fracture stress kırılma gerilimi
dislocation stress field dislokasyon gerilim alanı
shear stress kesme gerilimi
contact stress değme gerilimi
x-ray stress measurement x-ışınlarıyla gerilim ölçümü
fatigue stress yorulma gerilimi
inherent stress yapısal gerilim
transformation stress dönüşüm gerilimi
critical stress kritik gerilim
critical resolved shear stress kritik kesme gerilimi bileşeni
fiber stress lif gerilimi
stress-strain diagramme gerilim-gerinim çizgesi
critical stress intensity kritik gerilim yeğinliği
low-stress electrical sheet steels düşük gerilimli trafo sacı çelikleri
stress raiser gerilim yükseltici
stress-strain curve gerilim-gerinim eğrisi
nominal stress anma gerilimi
critical stress intensity factor kritik gerilim yoğunluğu çarpanı
stress-intensity range gerilim yeğinlik aralığı
stress-strain behaviour gerilim-gerinim davranımı
critical shear stress kritik kesme gerilimi