current - Turco Inglés Diccionario
Historia

current

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "current" en diccionario turco inglés : 49 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
current n. akım
current n. akıntı
current adj. cari
current adj. şimdiki
current adj. güncel
current adj. şu anki
General
current n. düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım
current n. akarsu debisi
current n. suyun akışı
current n. akım
current n. havanın belli bir yere doğru yer değiştirmesi
current n. akıntı
current n. akış
current n. cereyan
current n. eğilim
current adj. yürürlükte olan
current adj. geçer
current adj. aktüel
current adj. güncel
current adj. geçerli
current adj. tedavüldeki
current adj. yürürlükteki
current adj. bugünkü
current adj. kullanılan
current adj. yaygın
current adj. halihazırdaki
current adj. şimdiki
Trade/Economic
current geçen
current mütedavil
current geçer
current geçerli
current cari
current mevcut
current dönen
current yürürlükte olan
Technical
current mevcut
current akım
current akıntı
current cereyan
current yürürlükte olan mevcut
Computer
current varsayılan
Electric
current elektrik cereyanı
current genellikle amper birimiyle ölçeklendirilen elektrik akışı ölçüsü
current elektrik akımı
Automotive
current elektron akışı veya elektrik akımı
Medical
current güncel
current kürent
Geography
current akıntı
Meteorology
current akıntı

Significados de "current" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
be current v. geçmek
become a current issue v. gündeme gelmek
become a current issue v. gündemi oluşturmak
become a current issue v. gündemi işgal etmek
become current v. yayılmak
become current v. güncelleşmek
break the current v. cerayanı kesmek
cut off the current v. akımı kesmek
draw current v. akım çekmek
drift with the current v. akıntıyla sürüklenmek
make something a current issue v. gündeme getirmek
stem the current v. akıntıya karşı ilerlemek
swim with the current v. akıntı ile/akıntının yönünde yüzmek
agulhas current n. agulhas akıntısı
agulhas current n. afrika'nın güneybatı kıyılarındaki çok güçlü kuzey-güney akıntısı
air current n. kurander
alternating current n. alternatif akim
alternating-current systems n. alternatif akım devreleri
california current n. abd'nin batı kıyısının kuzeyinden güneyi açıklarına yönelen geniş, soğuk ve ağır okyanus akıntısı
coastal current n. kıyı akıntısı
co-current drying n. eşyönlü kurutma
co-current drying n. eşönlü kurutma
continuous current n. doğru akım
controlled current source n. bağımlı akım kaynağı
cross current n. çapraz akım
current account n. vadesiz mevduat
current account balance n. cari hesap bakiyesi
current account deficit n. cari işlem açığı
current account deficit n. cari hesap açığı
current address n. ikamet adresi
current administration n. mevcut yönetim
current art n. güncel sanat
current asset n. yürürlükteki aktifler
current assets n. cari aktifler
current circumstances n. mevcut koşullar
current city n. bulunulan şehir
current city n. mevcut şehir
current conditions n. günün koşulları
current conditions n. günün şartları
current customer n. mevcut müşteri
current date n. günün tarihi
current debt n. cari borç
current era n. tarihi isa'dan önce ve isa'dan sonra olmak üzere ayıran takvim metodu
current era n. miladi takvim
current events n. aktüalite
current events n. gazete haberleri
current events n. günümüz olayları
current events n. güncel olaylar
current exchange rate n. cari döviz kuru
current expenses n. günlük giderler
current expenses n. günlük masraflar
current income n. cari gelir
current infrastructure n. mevcut altyapı
current insurance n. cari sigorta
current issue n. güncel olay
current issue n. güncel konu
current issues n. güncel konular
current law n. yürürlükteki yasa
current liabilities n. yürürlükteki pasifler
current life n. güncel yaşam
current line n. mevcut satır
current location n. şimdiki konum
current market rate n. sürüm değeri
current market rate n. rayiç
current matter n. güncel olay
current meter n. sayaç
current mood n. güncel durum
current mood n. anlık durum
current network n. mevcut ağ
current news n. güncel haber
current objective n. mevcut hedef
current objective n. şu andaki amaç
current of thought n. düşünce akımı
current package n. mevcut paket
current period n. mevcut süreç
current population growth trends n. son nüfus artış eğilimleri
current practice n. cari uygulama
current premium n. cari prim
current price n. cari fiyat
current problems n. güncel sorunlar
current process n. mevcut süreç
current ratio n. cari oran
current release n. son yayım
current situation n. mevcut hal
current situation n. mevcut durum
current situation n. şu anki durum
current situation n. şimdiki durum
current situation n. gelinen nokta
current system n. mevcut sistem
current time n. şu anki saat
current trends n. mevcut trendler
current trends n. günümüz trendleri
current value n. rayiç
current value n. rayiç bedel
current value accounting n. cari değerler muhasebesi
current year n. cari yıl
discharge current n. deşarj akımı
dive time at current depth n. dipte kalma süresi
ebb current n. çekilme akıntısı
electric current n. elektrik akımı
electric current n. elektrik cereyanı
electrical current n. elektrik akımı
fault current n. kaçak akım
guinea current n. ekvatoryal karşı akıntının orta afrika'nın kuzeybatı kıyısı boyunca güneye doğru akan uzantısı
humboldt current n. humboldt akıntısı
intermittent current n. kesikli akım
japan current n. pasifik okyanusu'nda, atlas okyanusu'ndaki gulf stream'e eşdeğer bir sıcak su akıntısı
japan current n. japonya akıntısı
light current n. ışık akımı
limiting current n. sınırlayıcı akım
limiting current density n. sınır akımı yoğunluğu
littoral current n. kıyı akıntısı
longshore current n. kıyı akıntısı
long-shore current n. kıyı akıntısı
magnetic current n. manyetik akım
magnetizing current n. mıknatıslama akımı
magnetron cut off current n. manyetron kesim akımı
ocean current n. okyanus akıntısı
on-peak current n. pik yükte pahalı tarifeli elektrik
powerful current n. güçlü akım
strong current n. güçlü akım
the body of current law n. mevzuat
working current n. çalışma akımı
double-current adj. çift akımlı
having a current adj. akıntılı
in current use adj. genel kullanımda
in current use adj. genellikle kullanılan
more current adj. daha güncel
then-current adj. (o tarihte) yürürlükte bulunan
then-current adj. ilgili tarihte güncel
then-current adj. o tarihte geçerli
then-current adj. (o tarihte) yürürlükte olan
then-current adj. (o tarihte) yürürlükteki
in the current situation adv. mevcut durumda
in the current situation adv. içinde bulunduğumuz durumda
Phrases
according to current circumstances mevcut şartlara göre
according to current circumstances mevcut koşullara göre
according to the current conditions mevcut koşullara göre
according to the current conditions mevcut şartlara göre
in current use şu an kullanımdaki
in our current world içinde bulunduğumuz zamanda
in the current climate şimdilerde
in the current climate mevcut durumda
under current conditions mevcut koşullarda
Colloquial
considering our current situation şu anki durumumuzu dikkate alınca
considering our current situation şu anki durumumuzu düşününce
Idioms
swim against the current akıntıya karşı küre çekmek
swim against the current akıntıya kürek çekmek
swim against the current olmayacak duaya amin demek
swim against the current burnunun dikine gitmek
swim against the current akıntıya karşı yüzmek
Speaking
against current risks mevcut riskler karşısında
what is the current status on? son durum ne?
Trade/Economic
(your) current nationality mevcut uyruğunuz
(your) current nationality şu anki uyruğunuz
(your) current nationality şu anki vatandaşlığınız
account current mali özet raporu
account current cari hesap
account current department cari hesap servisi
accounts payable and other current liabilities borç hesapları ve diğer cari yükümlülükler
advance on current securities esham ve tahvilat karşılığı avans
all depreciation, amortisation and depletion expenses of current year dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
allowance for other current assets diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı
allowance for other current assets diğer dönen varlıklar karşılığı
allowance for taxation on current period profit and other legal liabilities dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları
amount of revaluation increase in current period cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
amount of share capital issued in current period cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
amounts written off current assets dönen varlıklardan düşülen miktarlar
average number of personnel in current period cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
balance of current account cari işlemler bilançosu
balance on current account cari işlemlerdeki bakiye
balance on current account dışarıya mal ve hizmet ihracı ile dışarıdan ithal edilen toplam mal ve hizmetler arasındaki denge
balance on current account cari işlemler bilançosu
bank current position likidite durumu
be current (para vb) geçerli olmak
belgian income taxes on the results of the current year içinde bulunulan yılın sonuçlarına ilişkin belçika gelir vergileri
bona fide current transaction gerçek cari işlem
cash flow from operations to current liabilities ratio işletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara oranı
cash outflows due to investment in non-current assets duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
current account iki şirket arasında cari işlemler hesabı
current account cari hesap/işlem
current account hesabı cari
current account cari işlemler hesabı
current account cari işlemler hesabı
current account cari hesap
current account balance cari işlemler bilançosu
current account balance cari işlemler dengesi
current account balance cari işlemler dengesi
current account balance cari hesap bakiyesi
current account balance cari denge
current account code cari hesap kodu
current account credit balance cari hesap alacak bakiyesi
current account debit balance cari hesap borç bakiyesi
current account deficit cari açık
current account deficit cari işlem açığı
current account deficit cari açık
current account for head office and branches merkez ve şubeler cari hesabı
current account in foreign currency döviz bazında cari hesap
current account reconciliation cari hesap mutabakatı
current account statement cari hesap özeti
current account statement cari hesap ekstresi
current account surplus cari işlemler bilanço fazlası
current account surplus cari fazla
current account surplus cari hesap fazlası
current accounts cari işlemler
current accounts deficit cari işlemler açığı
current accounts payable ticari borçlar hesabı
current accounts payable cari borç hesapları
current accounts surplus cari işlemler fazlası
current affairs günlük işler
current affairs cari işler
current appropriation cari tahsisat
current asset dönen varlık
current asset mütedavil kıymet
current asset dönen kıymet
current asset cari kıymet
current asset cycle paraya devri kolay olan kıymetlerin devri
current asset cycle cari varlık döngüsü
current assets cari aktifler
current assets cari kıymetler
current assets mütedavil kıymetler
current assets cari varlıklar
current assets dönen varlık
current assets dönen kıymetler
current assets dönen varlıklar
current assets aktifler
current assets cari varlıklar
current audit file iş akış dosyaları
current audit file güncel denetim dosyası
current balance güncel bakiye
current balance cari işlemler dengesi
current budget cari bütçe
current business mevcut yapı
current call account cari ve ihbarlı hesap
current capital mütedavil sermaye
current capital döner sermaye
current cost günlük fiyat
current cost cari maliyet
current cost approach cari maliyet yaklaşımı
current credit interest rate cari kredi faizi oranı
current crisis atmosphere mevcut kriz ortamı
current crisis environment mevcut kriz ortamı
current deficit cari açık
current delinquency status ödemesi gecikmiş kredi borçlarının durumu
current employment terms mevcut istihdam hükümleri
current exchange rate efektif satış
current exchange rate cari döviz kuru
current exchange rate gerçek kur
current exchange rate cari kur
current expenditure parasal harcama
current expenditure cari harcama
current expenditure cari gider
current expenditure genel cari masraf
current expenditure cari masraf
current expenditure genel cari gider
current expenditures cari harcamalar
current expenditures cari harcamalar
current expense cari masraf
current financial year içinde bulunulan mali yıl
current fund cari ihtiyat
current fund nakdi fon
current fund nakdi ihtiyat
current fund cari fon
current fund kullanıma hazır fon
current fund nakit veya kolayca nakde dönüştürülebilen kaynaklardan oluşan lun
current hedge account döviz kuruna sabitlenmiş hesap
current income cari gelir
current installments of long-term bonds tahvil anapara taksitleri ve faizleri
current installments of long-term financial liabilities uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
current insurance cari sigorta
current intelligence cari istihbarat
current interest cari faiz
current interest rate cari faiz oranı
current investment cari yatırım
current investment kısa vadeli plasman
current investment kısa vadeli yatırım
current investments and cash at bank and in hand cari yatırımlar ve bankada ya da elde bulunan nakit
current invoice cari fatura
current liabilities kısa vadeli borçlar
current liabilities cari borçlar
current liabilities vadesiz borçlar
current liabilities cari yükümlülükler
current liability cari borç
current liability kısa vadeli borç
current liability cari yükümlülük
current list of terms cari şartlar listesi
current loan interest rate cari kredi faizi oranı
current market rate günlük piyasa fiyatı
current market value cari pazar değeri
current market value rayiç bedeli
current market value cari piyasa fiyatı
current market value günlük kur
current market value günün rayici
current market value günlük piyasa değeri
current market values rayiç bedelleri
current marketing situation mevcut pazarlama durumu
current maturities of bonds and accrued interest tahvil anapara, borç, taksit faizi
current maturities of long term credits and accrued interest uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri
current maturities of marketable securities menkul kıymetler anapara ödemeleri
current maturity vadesi yakında gelecek borçlar
current maturity cari vade
current maturity bir yıl içinde ödenecek borçlar
current maturity vadesi gelen borç
current money kanunen tedavülde olan para
current money geçerli para
current money tedavüldeki para
current obligations cari yükümlülük
current official parity mevcut resmi parite
current official rate mevcut resmi parite
current outlay cost cari maliyet
current output hali hazırdaki çıktı
current output cari üretim
current output üretim miktarı
current output cari çıktı
current parts mevcut parçalar
current payments cari ödemeler
current period cari dönem
current period cari devre
current period balance sheet cari dönem bilançosu
current period consumer loans cari dönem tüketici kredileri
current period liquidity condition cari dönem likidite durumu
current portfolio mevcut portföy
current portion of amounts payable after one year uzun vadeli borçların kısa vadeye düşen kısmı
current portion of long-term debt uzun vadeli borçların cari dönemle ilgili kısmı
current position cari likidite durumu
current position likidite durumu
current position mevcut pozisyon
current position cari pozisyon
current premium cari prim
current price geçer fiyat
current price güncel fiyat
current price piyasa fiyatı
current price cari fiyat
current price rayiç kıymet
current price rayiç fiyat
current price mevcut fiyat
current price rayiç
current profit cari kar
current rate cari kur
current rate günlük kur
current rate günlük piyasa fiyatı
current rate cari oran
current rate cari faiz oranı
current rate geçerli kur
current rate of interest cari faiz oranı
current rates cari fiyatları
current rating güncel oran
current rating güncel derecelendirme
current ratio dönen varlıkların kısa süreli borçlara oranı
current ratio cari oran
current return cari getiri
current return cari verim
current return cari getiri
current revenues cari gelirler
current running account cari hesap
current service cost cari hizmet maliyeti
current standard cost mevcut standart maliyet
current standard cost cari standart maliyet
current supply cari arz
current surplus cari fazla
current tax dönem vergisi
current tax payment cari vergi ödemesi
current tax payments cari vergi ödemeleri
current tax system mevcut vergi sistemi
current taxes ödenmesi gereken vergiler
current taxes cari vergiler
current term transactions dönem içi işlemler
current total project cost mevcut toplam proje maliyeti
current value rayiç değeri
current value rayiç değer
current value rayiç kıymet
current value cari değer
current value accounting cari maliyet muhasebesi
current wage cari ücret
current year cari sene
current year loss cari yıl zararı
current year loss cari yıla ait zarar
current year profit cari yıla ait kar
current year profit cari yıl karı
current yield cari getiri
current yield cari verim
current yield cari hasıla
current-outlay cost nakden ödenen masraf
debtors current credit borçlu cari kredi
decrease in amounts written off current investments düşülen cari yatırımların miktarlarındaki azalma
due to insurers' and reinsurers' current account sigorta ve reasürans şirketleri cari hesabı
exchange current cari döviz kuru
financial expenses of current period dönemin tüm finansman giderleri
foreign income taxes on the results of the current year içinde bulunulan yılın sonuçlarına ilişkin yabancı gelir vergileri
gains on realization of current assets dönen varlıkların tasfiyesinden kaynaklanan kazançlar
head office and branch current accounts merkez ve şubeler car hesabı
head-office and branch current accounts merkez ve şubeler cari hesabı
income from current assets dönen varlıkların gelirleri
increase in current assets dönen varlıkların tutarında artış
increase in non-current assets duran varlıkların tutarında artış
interest on current accounts cari hesaplar faizi
invisible current accounts görünmez cari işlemler
losses on realization of current assets dönen varlıkların tasfiyesinden kaynaklanan zararlar
measurement transformers of current and voltage akım ve gerilim referans ölçüm transformatörleri
method used in current period cari dönemde uygulanan yöntem
movements of fixed assets in current period cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
national income at current prices cari fiyatlarla ulusal gelir
net current assets döner sermaye
net current assets net cari aktif
net current assets mütedavil sermaye
net current assets net çalışma sermayesi
net current assets net net işletme sermayesi
non-current asset sabit kıymet
non-current assets duran varlıklar
non-current assets cari olmayan varlıklar
non-current liabilities cari olmayan borçlar
non-current parts mevcut olmayan parçalar
operating current liabilities işletmenin kısa vadeli borçları
operating current liabilities kısa vadeli işletme borçları
other current diğer cari
other current assets diğer cari dönen varlıklar
other current assets diğer çeşitli dönen varlıklar
other current assets diger dönen varlıklar
other current assets diğer dönen varlıklar
other current assets diğer hazır değerler
other miscellaneous current assets diğer çeşitli dönen varlıklar
other non current assets diğer çeşitli duran varlıklar
other non-current assets diğer maddi olmayan duran varlıklar
other non-current assets diğer cari olmayan/duran varlıklar
other non-current assets diğer mali duran varlıklar
our current production mevcut üretimimiz
partners' current account ortaklar cari hesabı
prepaid expenses and other current assets peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklar
prepaid tax and other liabilities on current year profit dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler
price current rayiç fiyat
private current account özel cari hesap
prov. for other current assets diğer dönen varlıklar karşılığı
prov. for other non-current assets diğer mali duran varlıklar karşılığı
provision expenses of current year dönemin karşılık giderleri
provision for other current assets diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı
provision for other current assets diğer dönen varlıklar karşılığı
ratio of current assets to total liabilities aktiflerin toplam pasife oranı
reductions in current assets dönen varlıkların tutarında azalış
special current accounts özel cari hesaplar
the current account cari hesap
the current month cari ay
the current month içinde bulunulan ay
the current or due debt vadesiz veya vadesi gelmiş alacaklar
the current or due debt vadesiz veya vmuaccel alacaklar
the current year cari yıl
the current year içinde bulunulan yıl
then-current year (ilgili/söz konusu) yıl
total amount of each type of advance and loan granted in the current period cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı
total amounts of investment allowances related to current and future periods cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
total current assets toplam cari aktifler
total current assets dönen varlıklar toplamı
total current assets toplam dönen varlıklar
total current liabilities toplam cari borçlar
value adjustments in respect of financial assets and of investments held as current assets finansal varlıklar ve dönen varlıklar olarak elde tutulan menkul kıymetlere ilişkin değer düzeltmeleri
Law
at current prices cari fiyatlarla
current account balance cari işlemler dengesi
current deposit vadesiz mevduat
current educational legislation mevcut eğitim mevzuatı
current expenditure cari gider
current expenditures cari giderler
current market rates piyasa rayici
Politics
balance of current accounts cari işlemler dengesi
current account cari hesap
current account deficits cari hesap açıkları
current account difficulties cari hesap zorlukları
current account imbalance cari işlemler dengesizliği
current affairs güncel gelişmeler
current affairs programme güncel haber programı
current government mevcut hükümet
current spending mevcut harcamalar
external current account cari denge
new left current yeni sol akım
Institutes
department of current goods and services procurement cari mal ve hizmet tedarik dairesi başkanlığı
Insurance
account current cari hesap
current rate cari fiyat
current risk cari riziko
Media
current affair program güncel olaylar programı
current affair programme güncel olaylar programı
Technical
absence of current akım yokluğu
absorption current soğurum akımı
active current aktif akım
active current etkin akım
actual current aktif akım
actuating current tahrik cereyanı
adjustable current range ayarlanabilir akım seviyesi
air current hava akımı
air current hava cereyanı
alternate current dalgalı akım
alternating current almaşık akım
alternating current dalgalı akım
alternating current alternatif akım
alternating current arc welding alternatif akımlı ark kaynağı
alternating current bias alternatif akım öngerilimi
alternating current bridge alternatif akım köprüsü
alternating current coupling alternatif akım kuplajı
alternating current generating sets alternatif akım jeneratör grupları
alternating current generator dalgalı akım üreteci
alternating current generator alternatif akım jeneratörü
alternating current generator alternator
alternating current generator alternatör