Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

professional


Meanings of "professional" in Turkish : 23 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage adj. professional mesleki >
2 Common Usage adj. professional profesyonel >
3 General n. professional fikir işçisi >
4 General n. professional para için yapan kimse >
5 General adj. professional meslek >
6 General adj. professional mütehassıs >
7 General adj. professional fenni >
8 General adj. professional mesleğe ait >
9 General adj. professional para için yapan >
10 General adj. professional azimli >
11 General adj. professional ustalıklı >
12 General adj. professional meslekten yetişme >
13 General adj. professional uzman >
14 General adj. professional kararlı >
15 General adj. professional profesyonel >
16 General adj. professional mesleki >
17 Trade/Economic professional para kazanmak amacıyla yürütülen >
18 Trade/Economic professional meslek olarak yapılan >
19 Trade/Economic professional mesleki >
20 Politics professional mesleki >
21 Computer professional profesyonel >
22 Computer professional meslekle ilgili >
23 Sport professional profesyonel >

Meanings of "professional" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. achieve professional level profesyonel bir seviyeye gelmek >
2 General v. be professional profesyonel olmak >
3 General v. become professional profesyonelleşmek >
4 General v. become professional at (something) (bir işe) soyunmak >
5 General v. become professional at (something) -e soyunmak >
6 General v. become professional at (something) -de ustalaşmak/uzmanlaşmak >
7 General v. get professional help profesyonel yardım almak >
8 General v. get to a professional level profesyonel bir seviyeye gelmek >
9 General v. need professional care for the rest of one's life hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak >
10 General v. reach a professional level profesyonel bir seviyeye gelmek >
11 General v. receive professional help profesyonel yardım almak >
12 General n. communication professional iletişimci >
13 General n. health professional sağlık uzmanı >
14 General n. insurance of occupational accidents and professional diseases iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası >
15 General n. microsoft office professional microsoft office professional >
16 General n. professional ability mesleki beceri >
17 General n. professional associations mesleki dernekler >
18 General n. professional celebrity ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü >
19 General n. professional competence mesleki yeterlilik >
20 General n. professional competence certificate mesleki yeterlilik belgesi >
21 General n. professional curiosity mesleki merak >
22 General n. professional employees profesyonel işçiler >
23 General n. professional engineer profesyonel mühendis >
24 General n. professional english mesleki ingilizce >
25 General n. professional ethics meslek ahlakı >
26 General n. professional experience mesleki tecrübe >
27 General n. professional field mesleki alan >
28 General n. professional field uzmanlık alanı >
29 General n. professional firm uzmanlık firması >
30 General n. professional foreign language mesleki yabancı dil >
31 General n. professional health problem mesleki sağlık sorunu >
32 General n. professional help profesyonel yardım >
33 General n. professional illiteracy mesleki bilgisizilik >
34 General n. professional illiteracy mesleki yetersizlik >
35 General n. professional inability mesleki bilgisizilik >
36 General n. professional inability mesleki yetersizlik >
37 General n. professional inadequacy mesleki bilgisizilik >
38 General n. professional inadequacy mesleki yetersizlik >
39 General n. professional journal meslek dergisi >
40 General n. professional killer kiralık katil >
41 General n. professional know-how mesleki beceri >
42 General n. professional language mesleki dil >
43 General n. professional licence meslek ruhsatı >
44 General n. professional manner profesyonel anlayış >
45 General n. professional manner profesyonel tutum >
46 General n. professional manner profesyonel tavır >
47 General n. professional motorcycle rider profesyonel motorsiklet sürücüsü >
48 General n. professional motorcycle rider profesyonel motosiklet sürücüsü >
49 General n. professional music career profesyonel müzik kariyeri >
50 General n. professional network mesleki bilgi sistem ağı >
51 General n. professional perception mesleki algı >
52 General n. professional person profesyonel kişi >
53 General n. professional person iş güç sahibi >
54 General n. professional photographer profesyonel fotoğrafçı >
55 General n. professional photography profesyonel fotoğrafçılık >
56 General n. professional practice mesleki uygulama >
57 General n. professional qualifications mesleki beceriler >
58 General n. professional qualifications mesleki kalifikasyonlar >
59 General n. professional responsible person iş güç sahibi >
60 General n. professional school meslek okulu >
61 General n. professional service firm profesyonel hizmet firması >
62 General n. professional skill mesleki beceri >
63 General n. professional status mesleki durum >
64 General n. professional support profesyonel destek >
65 General n. professional team profesyonel ekip >
66 General n. professional unqualification mesleki bilgisizilik >
67 General n. professional unqualification mesleki yetersizlik >
68 General n. professional whitening accelerator profesyonel beyazlatma hızlandırıcı >
69 General n. responsible professional person iş güç sahibi >
70 General n. tourism professional turizmci >
71 General n. working-occupational-professional life iş yaşamı >
72 General adj. non-professional mesleki olmayan >
73 General adj. non-professional profesyonel olmayan >
74 General adj. pre-professional meslek öncesi >
75 General adj. semi-professional yarı profesyonel >
76 General adv. in a professional way profesyonel bir biçimde >
77 Trade/Economic basic professional skill temel mesleki beceri >
78 Trade/Economic certificate for professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi sertifikası >
79 Trade/Economic code of professional ethics mesleki ahlak kuralları >
80 Trade/Economic international federation of business and professional women uluslararası iş ve meslek sahibi kadınlar federasyonu >
81 Trade/Economic professional accountant profesyonel muhasip >
82 Trade/Economic professional accountant serbest muhasip >
83 Trade/Economic professional accountant serbest muhasebeci >
84 Trade/Economic professional accountant meslekten muhasebeci >
85 Trade/Economic professional activity mesleki faaliyet >
86 Trade/Economic professional architect yüksek mimar >
87 Trade/Economic professional association mesleki kuruluş >
88 Trade/Economic professional association meslek kurumu >
89 Trade/Economic professional association meslek derneği >
90 Trade/Economic professional association mesleki arkadaşlık >
91 Trade/Economic professional background mesleki tecrübeler >
92 Trade/Economic professional body meslek derneği >
93 Trade/Economic professional body meslek kurumu >
94 Trade/Economic professional care mesleki özen >
95 Trade/Economic professional chamber meslek odası >
96 Trade/Economic professional committee meslek komitesi >
97 Trade/Economic professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi >
98 Trade/Economic professional competency mesleki yeterlilik >
99 Trade/Economic professional competency board mesleki yeterlilik kurumu >
100 Trade/Economic professional competency board mesleki yeterlilik kurulu >
101 Trade/Economic professional confidentiality mesleki sır >
102 Trade/Economic professional earnings serbest meslek kazançları >
103 Trade/Economic professional education mesleki öğretim >
104 Trade/Economic professional engineer yüksek mühendis >
105 Trade/Economic professional engineering profesyonel mühendislik >
106 Trade/Economic professional ethical iş ahlakına uygun >
107 Trade/Economic professional ethics iş ahlakı >
108 Trade/Economic professional ethics meslek ahlakı >
109 Trade/Economic professional expenses mesleki giderler >
110 Trade/Economic professional experience mesleki deneyim >
111 Trade/Economic professional experience mesleki tecrübeler >
112 Trade/Economic professional flaw mesleki kusur >
113 Trade/Economic professional incomes serbest meslek kazançları >
114 Trade/Economic professional indemnity mesleki tazmin sigortası >
115 Trade/Economic professional liability mesleki sorumluluk >
116 Trade/Economic professional liability insurance mesleki sorumluluk sigortası >
117 Trade/Economic professional life meslek yaşamı >
118 Trade/Economic professional magazine mesleki dergi >
119 Trade/Economic professional management profesyonel yönetim >
120 Trade/Economic professional morals meslek ahlakı >
121 Trade/Economic professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları >
122 Trade/Economic professional organization meslek derneği >
123 Trade/Economic professional organization meslek kurumu >
124 Trade/Economic professional organizations mesleki teşekküller >
125 Trade/Economic professional organizations meslek kuruluşları >
126 Trade/Economic professional practice mesleki ve teknik uygulama >
127 Trade/Economic professional publication mesleki yayın >
128 Trade/Economic professional relation iş ilişkisi >
129 Trade/Economic professional secrecy mesleki gizlilik >
130 Trade/Economic professional secrecy meslek sırrı >
131 Trade/Economic professional secrecy mesleki sır >
132 Trade/Economic professional secret mesleki sır >
133 Trade/Economic professional secret meslek sırrı >
134 Trade/Economic professional secret mesleki sır professional >
135 Trade/Economic professional secrets mesleki sırlar >
136 Trade/Economic professional services serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler >
137 Trade/Economic professional services serbest meslek hizmetleri >
138 Trade/Economic professional sickness meslek hastalığı >
139 Trade/Economic professional society meslek derneği >
140 Trade/Economic professional society meslek kurumu >
141 Trade/Economic professional solidarity mesleki dayanışma >
142 Trade/Economic professional tax meslek vergisi >
143 Trade/Economic professional third party liabilities mesleki üçüncü şahıs sorumlulukları >
144 Trade/Economic professional time hizmet verme süresi >
145 Trade/Economic professional time çalışma süresi >
146 Trade/Economic professional title meslek ünvanı >
147 Trade/Economic standard for professional attention and care mesleki dikkat ve özen standardı >
148 Trade/Economic standard for professional training and expertise mesleki eğitim ve uzmanlık standardı >
149 Trade/Economic violation of professional standards mesleki standartlara uymama >
150 Trade/Economic violation of professional standards mesleki kuralları çiğneme >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221