Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"professional" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
adj. professional profesyonel
adj. professional mesleki
Genel
n. professional fikir işçisi
n. professional para için yapan kimse
adj. professional meslekten yetişme
adj. professional meslek
adj. professional azimli
adj. professional mütehassıs
adj. professional mesleki
adj. professional profesyonel
adj. professional ustalıklı
adj. professional uzman
adj. professional fenni
adj. professional para için yapan
adj. professional kararlı
adj. professional mesleğe ait
Ticaret/Ekonomi
professional mesleki
professional para kazanmak amacıyla yürütülen
professional meslek olarak yapılan
Siyasal
professional mesleki
Bilgisayar
professional profesyonel
professional meslekle ilgili
Spor
professional profesyonel

"professional" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
v. achieve professional level profesyonel bir seviyeye gelmek
v. be professional profesyonel olmak
v. become professional profesyonelleşmek
v. become professional at (something) -de ustalaşmak/uzmanlaşmak
v. become professional at (something) -e soyunmak
v. get professional help profesyonel yardım almak
v. get to a professional level profesyonel bir seviyeye gelmek
v. need professional care for the rest of one's life hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak
v. receive professional help profesyonel yardım almak
n. health professional sağlık uzmanı
n. professional ability mesleki beceri
n. professional associations mesleki dernekler
n. professional celebrity ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü
n. professional competence mesleki yeterlilik
n. professional competence certificate mesleki yeterlilik belgesi
n. professional curiosity mesleki merak
n. professional engineer profesyonel mühendis
n. professional ethics meslek ahlakı
n. professional firm uzmanlık firması
n. professional foreign language mesleki yabancı dil
n. professional health problem mesleki sağlık sorunu
n. professional illiteracy mesleki bilgisizilik
n. professional illiteracy mesleki yetersizlik
n. professional inability mesleki bilgisizilik
n. professional inadequacy mesleki bilgisizilik
n. professional journal meslek dergisi
n. professional killer kiralık katil
n. professional language mesleki dil
n. professional licence meslek ruhsatı
n. professional manner profesyonel tutum
n. professional network mesleki bilgi sistem ağı
n. professional perception mesleki algı
n. professional photographer profesyonel fotoğrafçı
n. professional qualifications mesleki beceriler
n. professional qualifications mesleki kalifikasyonlar
n. professional responsible person iş güç sahibi
n. professional school meslek okulu
n. professional service firm profesyonel hizmet firması
n. professional status mesleki durum
n. professional support profesyonel destek
n. professional team profesyonel ekip
n. professional unqualification mesleki bilgisizilik
n. professional whitening accelerator profesyonel beyazlatma hızlandırıcı
n. tourism professional turizmci
n. working-occupational-professional life iş yaşamı
adj. non-professional profesyonel olmayan
adv. in a professional way profesyonel bir biçimde
İfadeler
in my professional opinion profesyonel fikrimce
in my professional opinion mesleki fikrime göre
Ticaret/Ekonomi
certificate for professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi sertifikası
code of professional ethics mesleki ahlak kuralları
moral code of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional accountant serbest muhasebeci
professional accountant profesyonel muhasip
professional accountant meslekten muhasebeci
professional activity mesleki faaliyet
professional association mesleki kuruluş
professional chamber meslek odası
professional codes of ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi
professional competency mesleki yeterlilik
professional competency board mesleki yeterlilik kurumu
professional conduct mesleğe uygun davranış
professional confidentiality mesleki sır
professional deformation mesleki deformasyon
professional earnings serbest meslek kazançları
professional education mesleki öğretim
professional engineer yüksek mühendis
professional engineering profesyonel mühendislik
professional ethics iş ahlakı
professional ethics meslek ahlakı
professional experience mesleki deneyim
professional indemnity mesleki tazmin sigortası
professional liability mesleki sorumluluk
professional liability insurance mesleki sorumluluk sigortası
professional life meslek yaşamı
professional magazine mesleki dergi
professional management profesyonel yönetim
professional morals meslek ahlakı
professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
professional organization meslek derneği
professional organization meslek kurumu
professional organizations meslek kuruluşları
professional practice mesleki ve teknik uygulama
professional publication mesleki yayın
professional relation iş ilişkisi
professional secrecy mesleki sır
professional secret meslek sırrı
professional secret mesleki sır professional
professional seniority mesleki kıdem
professional services serbest meslek hizmetleri
professional services serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler
professional sickness meslek hastalığı
professional society meslek kurumu
professional society meslek derneği
professional solidarity mesleki dayanışma
professional third party liabilities mesleki üçüncü şahıs sorumlulukları
professional time hizmet verme süresi
professional time çalışma süresi
professional title meslek ünvanı
standard for professional attention and care mesleki dikkat ve özen standardı
standard for professional training and expertise mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
tax professional mali müşavir
violation of professional standards mesleki kuralları çiğneme
Hukuk
legal professional privilege avukatın müvekkili ile olan mesleki ilişkisinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesi
professional misconduct görevi suistimal
professional misconduct görevi kötüye kullanma
professional negligence mesleki ihmal
professional penalty mesleki ceza
violation of professional secrecy mesleki hususiyetin ihlali
Siyasal
professional occupation profesyonel uğraşlar
professional secrecy meslek sırrı
Kurum/Kuruluş
professional body meslek birliği
Sigortacılık
professional indemnity insurance mesleki tazminat sigortası
professional indemnity policy mesleki tazminat poliçesi
Turizm
professional advertising ticari reklamcılık
professional firm profesyonel firma
professional marketing profesyonel pazarlama
professional service profesyonel hizmet
Teknik
computer professional profesyonel bilgisayarcı
non-professional use profesyonel olmayan kullanım
non-professional use profesyonel olmayan kullanım
professional applications profesyonel uygulamalar
professional services profesyonel servisler
professional use profesyonel kullanım
Bilgisayar
computer professional profesyonel bilgisayarcı
professional cv profesyonel özgeçmiş
Bilişim
professional graphis adapter profesyonel grafik adaptörü
İnşaat
design professional profesyonel tasarımcı
professional services profesyonel hizmetler
Medikal
healthcare professional sağlık profesyoneli
medical professional ethics code tıp meslek ahlak tüzüğü
medical professional training tıbbi meslek eğitimi
physician-patient relations=professional-patient relations hekim-hasta ilişkileri
professional disease meslek hastalığı
professional ethics mesleki etik
Eğitim
professional teaching knowledge öğretmenlik meslek bilgisi
Askeri
non-professional soldier profesyonel olmayan asker
professional service unit seyyar sıhhiye ekibi
professional training meslek eğitimi
Spor
professional association of diving instructors (padi) profesyonel dalış eğitmenleri birliği
professional boxer profesyonel boksör
professional golfers association (pga) profesyonel golfçüler birliği
professional sports profesyonel sporlar
professional tennis player profesyonel tenisçi
professional wrestling profesyonel güreş
united states professional tennis registery (usptr) birleşik devletler profesyonel tenis sicili
women international professional tennis council (wiptc) uluslararası kadınlar profesyonel tenis konseyi
Futbol
professional football discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu
professional soccer discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu