Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

semi


Show Slang Terms

Meanings of "semi" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 Medical semi semi >

Meanings of "semi" in Turkish : 7 result(s)

Category English Turkish
1 General n. semi yarım >
2 General n. semi tır >
3 General n. semi tır kamyonu >
4 Trade/Economic semi yarım >
5 Aeronautic semi kısmen >
6 Medical semi semi >
7 Food Engineering semi yarı >

Meanings of "semi" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage pref. semi- yarı >
2 General v. semi automatize yarı otomatikleştirmek >
3 General n. semi abstraction yarı soyutlama >
4 General n. semi batch reactor yarı kesikli tepkime kazanı >
5 General n. semi colon noktalı virgül >
6 General n. semi finalist yarı finalist >
7 General n. semi major axes x ekseni >
8 General n. semi-basement kısmen zeminin altında bulunan bina katı >
9 General n. semi-batch process yarı kesikli süreç >
10 General n. semi-collared flycatcher alaca sinekkapan >
11 General n. semi-detached house yarı müstakil ev >
12 General n. semi-deviation yarı sapma >
13 General n. semi-finishing yarı mamul >
14 General n. semi-god yarı tanrı >
15 General adj. semi illiterate yarı cahil >
16 General adj. semi independent yarı bağımsız >
17 General adj. semi olympic yarı olimpik >
18 General adj. semi-annual altı ayda bir olan >
19 General adj. semi-annual yarıyıllık >
20 General adj. semi-clogged kısmen tıkanmış >
21 General adj. semi-detached yarı müstakil >
22 General adj. semi-finished son üretim aşamasındaki >
23 General adj. semi-finished üretimin son aşamasında >
24 General adj. semi-finishing son üretim aşamasındaki >
25 General adj. semi-finishing üretimin son aşamasında >
26 General adj. semi-fluid sıvık >
27 General adj. semi-lustrous yarı parlak >
28 General adv. semi-annually altı ayda bir >
29 General pref. semi- ayrı >
30 General pref. semi- yarım >
31 Trade/Economic semi – finished goods in production yarı mamüller-üretim >
32 Trade/Economic semi annual compounding altı ayda bir faiz işleme >
33 Trade/Economic semi finished goods yarı mamuller >
34 Trade/Economic semi strongly efficient market yüksek derecede etkin piyasa >
35 Trade/Economic semi variable cost yarı değişken maliyet >
36 Trade/Economic semi-centralized yan merkezileştirilmiş >
37 Trade/Economic semi-exclusive agent yarı münhasır acente >
38 Trade/Economic semi-finished yarı işlenmiş >
39 Trade/Economic semi-finished goods yarı işlenmiş mallar >
40 Trade/Economic semi-finished goods yarı mamüller >
41 Trade/Economic semi-finished goods in production yarı mamuller >
42 Trade/Economic semi-finished products yarı mamüller >
43 Trade/Economic semi-liquid yarı likit >
44 Trade/Economic semi-manufactured yarı işlenmiş >
45 Trade/Economic semi-manufactured yarı mamul >
46 Trade/Economic semi-manufactures yarı işlenmiş maddeler >
47 Politics semi finished foodstuff yarı mamul gıda maddesi >
48 Politics semi-colonized yarı sömürge >
49 Politics semi-colony yarı sömürge >
50 Politics semi-fiscal transaction yarı mali işlem >
51 Industry semi-manufactured yarı ürün >
52 Technical arc semi circular yan daire kemer >
53 Technical device operating the semi-trailer coupling-pin key aküplöman tespit tertibatı >
54 Technical semi- yarı >
55 Technical semi- kısmen >
56 Technical semi (transparent photocathode yarı geçirgen foto katot >
57 Technical semi [transparent photocathode yarı geçirgen foto katot >
58 Technical semi anthracite yarı antrasit >
59 Technical semi automatic yarı otomatik >
60 Technical semi deviation yarı sapma >
61 Technical semi elastic yarı elastik >
62 Technical semi finished goods yarı mamuller-üretim >
63 Technical semi logarithmic paper yarı logaritmik kağıt >
64 Technical semi rotary hand pump yarım devirli el su pompası >
65 Technical semi rotary hand pump kurbağacık tulumba >
66 Technical semi round yarı yuvarlak >
67 Technical semi-automatic yarı otomatik >
68 Technical semi-automatic metal-arc welding yarı otomatik metal ark kaynağı >
69 Technical semi-automatic operation yarım otomatik çalışma konumu >
70 Technical semi-balanced rudder yarı dengeli dümen >
71 Technical semi-built crankshaft yarı yapılı krank-şaft >
72 Technical semi-circle yarım daire >
73 Technical semi-circular reverse jet yarı dairesel ters jet >
74 Technical semi-closed yarı kapalı (devre) >
75 Technical semi-closed cycle yarı kapalı çevrim >
76 Technical semi-closed feed system yarı açık besi suyu devresi >
77 Technical semi-confining yarı geçirimli >
78 Technical semi-diesel engine yarı dizel motor >
79 Technical semi-elliptical yarı eliptik >
80 Technical semi-felt raising machine yarı keçeleştirme şardon makinesi >
81 Technical semi-finished yarı mamul >
82 Technical semi-fixed support yarı ankastre mesnet >
83 Technical semi-hermetic yarı hermetik >
84 Technical semi-infinite mass yarı sonsuz kütle >
85 Technical semi-killed steel yarı ölü çelik >
86 Technical semi-logarithmic grain-size curve yarı logaritmik tane boyutu eğrisi >
87 Technical semi-logarithmic scale yarı logaritmik ölçek >
88 Technical semi-micro method yarı mikro yöntemi >
89 Technical semi-mobile yarı hareketli >
90 Technical zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet bölgesi >
91 Technical zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet zonu >
92 Computer positive semi-definite matrix yarı-kesin artı matris >
93 Computer semi-automatic numbering yarı-otomatik numaralandırma >
94 Computer semi-block yarım öbek >
95 Computer semi-bold yarı kalın >
96 Computer semi-bold yarı koyu >
97 Textile semi -chrome leather yarı kromlu deri >
98 Textile semi-chrome leather sömikrom deri >
99 Textile semi-chrome leather sömikrom vaketa >
100 Textile semi-dull yarı mat >
101 Textile semi-opaque rengi kısmen engelleyen madde >
102 Lighting semi-direct lighting yarı dolaysız aydınlatma >
103 Lighting semi-indirect lighting yarı dolaylı aydınlatma >
104 Automotive clutch semi-centrifugal release fingers debriyaj yarı santrifüj serbest bırakma parmakları >
105 Automotive clutch semi-centrifugal release fingers kavrama yarı santrifüj serbest bırakma parmakları >
106 Automotive semi drop center yarı kanallı >
107 Automotive semi groove yarım kanal >
108 Automotive semi-automatic temperature control yarı otomatik sıcaklık kontrolü >
109 Automotive semi-automatic transmission yarı otomatik transmisyon >
110 Automotive semi-elliptical spring yarı eliptik yay >
111 Automotive semi-floating axle yarı esnek dingil >
112 Automotive semi-floating axle yarı gezer yüzer dingil >
113 Automotive semi-floating type yan-yüzer tip >
114 Marine semi-circular breakwater yarı dairesel dalgakıran >
115 Marine semi-diurnal current yarı günlük akıntı >
116 Marine semi-diurnal tide yarı günlük gel-git >
117 Marine semi-diurnall tide yarı-günlük gelgit >
118 Marine semi-implicit method for pressure linked equations basınç bağlantılı denklemler için yarı-kapalı yöntem >
119 Marine semi-infinite boundary yarı sonsuz sınır >
120 Marine semi-natural coast yarı doğal kıyı >
121 Mining semi-manufactured electrolytic copper yarı mamul elektrolitik bakır >
122 Medical semi fluid yarı akışkan >
123 Medical semi solid yarı katı >
124 Medical semi solid mass yarı katı kütle >
125 Food Engineering semi batch process yarı kesikli süreç >
126 Food Engineering semi permeable yarı geçirgen >
127 Food Engineering semi-batch yarı kesikli >
128 Food Engineering semi-dried yarı kuru >
129 Gastronomy a semi-solid molasses of boiled juice of grapes bulama >
130 Gastronomy semi-firm cheese yarı sert peynir >
131 Chemistry semi- önek yarı- >
132 Chemistry semi-crystalline polymer yarı kristal polimer >
133 Biochemistry semi permeable yarı geçirgen >
134 Marine Biology semi-anadromous yarı anadrom >
135 Marine Biology semi-anadromous yarı yukarıgöçer >
136 Marine Biology semi-diadromous yarı diadrom >
137 Marine Biology semi-diurnal yarım günlük >
138 Marine Biology semi-intensive culture yarı-yoğun kültür >
139 Agriculture semi fat sheep yarım yağlı koyun >
140 Agriculture semi-arid areas yarı kurak alanlar >
141 Linguistics semi consonant yarı-ünsüz >
142 Linguistics semi consonant yarı ünsüz >
143 Linguistics semi reduplication yarı ikileme >
144 Linguistics semi vowel yarı ünlü >
145 Linguistics semi vowel yarı-ünlü >
146 Linguistics semi-consonant yarı ünsüz >
147 Linguistics semi-direct test yarı-dolaylı sınav >
148 Hunting semi-automatic yarı otomatik silah >
149 Music semi-demi semi-quaver altmışdörtlük nota >
150 Cinema semi-documentary yarı belge filmi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221