Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

semi


Show Slang Terms

Meanings of "semi" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 Medical semi semi >

Meanings of "semi" in Turkish : 7 result(s)

Category English Turkish
1 General n. semi yarım >
2 General n. semi tır >
3 General n. semi tır kamyonu >
4 Trade/Economic semi yarım >
5 Aeronautic semi kısmen >
6 Medical semi semi >
7 Food Engineering semi yarı >

Meanings of "semi" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. semi automatize yarı otomatikleştirmek >
2 General n. semi abstraction yarı soyutlama >
3 General n. semi batch reactor yarı kesikli tepkime kazanı >
4 General n. semi colon noktalı virgül >
5 General n. semi finalist yarı finalist >
6 General n. semi major axes x ekseni >
7 General n. semi seclusion yarı inziva >
8 General n. semi-basement kısmen zeminin altında bulunan bina katı >
9 General n. semi-batch process yarı kesikli süreç >
10 General n. semi-collared flycatcher alaca sinekkapan >
11 General n. semi-detached house yarı müstakil ev >
12 General n. semi-deviation yarı sapma >
13 General n. semi-erect penis yarı erekte penis >
14 General n. semi-erect penis yarı kalkmış penis >
15 General n. semi-final yarı final >
16 General n. semi-finalist yarı finalist >
17 General n. semi-finishing yarı mamul >
18 General n. semi-god yarı tanrı >
19 General n. semi-olympic pool yarı olimpik havuz >
20 General n. semi-precious mineral yarı değerli taş >
21 General n. semi-precious stone yarı değerli taş >
22 General n. semi-public institution yarı kamu kuruluşu >
23 General n. semi-structured interview yarı yapılandırılmış görüşme >
24 General n. semi-trailer truck tır >
25 General n. semi-vegetarian haftanın en az 3 günü et yemeyen yarı vejeteryan >
26 General n. semi-vegetarianism yarı vejeteryanlık >
27 General n. semi-weekly haftada iki defa çıkan (yayın) >
28 General adj. semi illiterate yarı cahil >
29 General adj. semi independent yarı bağımsız >
30 General adj. semi olympic yarı olimpik >
31 General adj. semi rural yarı kırsal >
32 General adj. semi-annual senede iki kez olan >
33 General adj. semi-annual yılda iki kez olan >
34 General adj. semi-annual senede iki kere olan >
35 General adj. semi-annual yılda iki kere olan >
36 General adj. semi-annual altı ayda bir olan >
37 General adj. semi-annual yarıyıllık >
38 General adj. semi-annual altı ay süren >
39 General adj. semi-annual yarı yıllık >
40 General adj. semi-annual altı aylık >
41 General adj. semi-autonomous yarı-otonom >
42 General adj. semi-autonomous yarı-özerk >
43 General adj. semi-bilingual yarı-iki dilli >
44 General adj. semi-clad yarı örtük >
45 General adj. semi-clad yarı örtülü >
46 General adj. semi-clogged kısmen tıkanmış >
47 General adj. semi-detached yarı müstakil >
48 General adj. semi-experienced yarı tecrübeli >
49 General adj. semi-experienced yarı deneyimli >
50 General adj. semi-experienced tecrübesi/deneyimi az >
51 General adj. semi-finished son üretim aşamasındaki >
52 General adj. semi-finished üretimin son aşamasında >
53 General adj. semi-finishing son üretim aşamasındaki >
54 General adj. semi-finishing üretimin son aşamasında >
55 General adj. semi-fluid sıvık >
56 General adj. semi-greedy yarı açgözlü >
57 General adj. semi-lustrous yarı parlak >
58 General adj. semi-nude yarı çıplak >
59 General adj. semi-official yarı resmi >
60 General adj. semi-permanent yarı sürekli >
61 General adj. semi-professional yarı profesyonel >
62 General adj. semi-public yarı halka açık >
63 General adj. semi-public yari halka açık >
64 General adj. semi-repetitive yarı tekrarlı >
65 General adj. semi-selective yarı seçmeli/seçici/seçimli >
66 General adj. semi-spiritual yarı-ruhsal >
67 General adj. semi-structured yarı yapılı >
68 General adj. semi-subjective yarı öznel >
69 General adj. semi-urban yarı kentsel >
70 General adj. semi-yearly yılda iki kez gerçekleşen >
71 General adv. semi-annually altı ayda bir >
72 General adv. semi-annually senede iki kez >
73 General adv. semi-annually yılda iki kez >
74 General adv. semi-annually senede iki kere >
75 General adv. semi-annually yılda iki kere >
76 General adv. semi-monthly ayda iki kez >
77 General adv. semi-professionally yarı profesyonel olarak >
78 General adv. semi-weekly haftada iki kere >
79 General adv. semi-weekly haftada iki kez >
80 General adv. semi-weekly haftada 2 kez >
81 General adv. semi-weekly haftada iki defa >
82 General adv. semi-weekly haftada 2 kere >
83 General pref. semi- ayrı >
84 General pref. semi- yarım >
85 Trade/Economic semi – finished goods in production yarı mamüller-üretim >
86 Trade/Economic semi annual altı aylık >
87 Trade/Economic semi annual yarı yıllık >
88 Trade/Economic semi annual compounding altı ayda bir faiz işleme >
89 Trade/Economic semi durable consumer goods yarı dayanıklı tüketim malları >
90 Trade/Economic semi finished goods yarı mamuller >
91 Trade/Economic semi jobber hem toptancıya hem de perakendeciye satış yapan distribütör >
92 Trade/Economic semi strongly efficient market yüksek derecede etkin piyasa >
93 Trade/Economic semi variable cost yarı değişken maliyet >
94 Trade/Economic semi-annual altı aylık >
95 Trade/Economic semi-centralized yan merkezileştirilmiş >
96 Trade/Economic semi-exclusive agent yarı münhasır acente >
97 Trade/Economic semi-finished yarı işlenmiş >
98 Trade/Economic semi-finished goods yarı işlenmiş mallar >
99 Trade/Economic semi-finished goods yarı mamüller >
100 Trade/Economic semi-finished goods yarı-mamul mallar >
101 Trade/Economic semi-finished goods in production yarı mamuller >
102 Trade/Economic semi-finished goods warehouse yarı mamul ambarı >
103 Trade/Economic semi-finished goods warehouse yarı mamul deposu >
104 Trade/Economic semi-finished product yarı mamul ürün >
105 Trade/Economic semi-finished products yarı mamuller >
106 Trade/Economic semi-finished products yarı mamüller >
107 Trade/Economic semi-liquid yarı likit >
108 Trade/Economic semi-manufactured yarı işlenmiş >
109 Trade/Economic semi-manufactured yarı mamul >
110 Trade/Economic semi-manufactures yarı işlenmiş maddeler >
111 Trade/Economic semi-processed product yarı işlenmiş ürün >
112 Trade/Economic semi-product yarı mamul >
113 Trade/Economic semi-public yarı kamusal >
114 Trade/Economic semi-skilled labor yarı kalifiye işçi >
115 Trade/Economic semi-skilled worker yarı nitelikli işçi >
116 Trade/Economic semi-state devletin ortak olduğu yarı resmi devlet malı >
117 Trade/Economic semi-state yarı resmi ticari isletme >
118 Trade/Economic semi-subsistence yarı geçimlik >
119 Law semi-open prison yarı açık cezaevi >
120 Politics semi finished foodstuff yarı mamul gıda maddesi >
121 Politics semi sovereign kısmi egemen >
122 Politics semi sovereign kısmi egemenliğe sahip olan >
123 Politics semi sovereign tam egemen olmayan >
124 Politics semi-colonized yarı sömürge >
125 Politics semi-colony yarı sömürge >
126 Politics semi-dictatorship yarı diktatörlük >
127 Politics semi-fiscal transaction yarı mali işlem >
128 Politics semi-official institution yarı resmi kurum >
129 Politics semi-official institutions yarı resmi kuruluşlar >
130 Politics semi-official organization yarı resmi kurum >
131 Politics semi-official organization yarı resmi kuruluş >
132 Politics semi-official organizations yarı resmi kuruluşlar >
133 Politics semi-presidential system yarı başkanlık sistemi >
134 Politics semi-presidential systems yarı-başkanlık sistemleri >
135 Technical arc semi circular yan daire kemer >
136 Technical semi automatic yarı otomatik >
137 Technical semi deviation yarı sapma >
138 Technical semi elastic yarı elastik >
139 Technical semi logarithmic paper yarı logaritmik kağıt >
140 Technical semi rotary hand pump yarım devirli el su pompası >
141 Technical semi rotary hand pump kurbağacık tulumba >
142 Technical zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet bölgesi >
143 Technical zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet zonu >
144 Textile semi -chrome leather yarı kromlu deri >
145 Textile semi-chrome leather sömikrom deri >
146 Textile semi-chrome leather sömikrom vaketa >
147 Textile semi-dull yarı mat >
148 Textile semi-opaque rengi kısmen engelleyen madde >
149 Textile semi-opaque yarı opak >
150 Textile semi-worsted yarı kamgarn >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221