laboratory - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

laboratory

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"laboratory" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
laboratory i. deneyevi
laboratory i. laboratuvar
laboratory i. kimyahane
Technical
laboratory deneylik
Medical
laboratory laboratuvar testleri

"laboratory" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 248 sonuç

İngilizce Türkçe
General
a secret laboratory i. gizli bir laboratuvar
central science laboratory i. merkezi bilim laboratuvarı
chemistry laboratory i. kimyahane
corporate research laboratory i. kurumsal araştırma laboratuvarı
crime laboratory i. suç laboratuvarı
dogs as laboratory animals i. laboratuvar hayvanları olarak köpekler
fish as laboratory animals i. laboratuvar hayvanları olarak balıklar
laboratory animals i. deney hayvanları
laboratory assistant i. laborant
laboratory assistant i. laboratuvar asistanı
laboratory furniture i. laboratuvar mobilyası
laboratory glasses i. laboratuvar gözlüğü
laboratory procedures i. laboratuvar işlemleri
laboratory result i. laboratuvar sonucu
laboratory results i. laboratuvar sonuçları
laboratory supervisor i. laboratuvar sorumlusu
laboratory technician i. laboratuvar teknikeri
laboratory technology i. laboratuvar teknolojisi
laboratory test i. laboratuvar deneyi
laboratory test i. laboratuvar testi
laboratory training-education i. iş becerisi kazandırma
laboratory work flow system i. laboratuvar iş akış sistemi
language laboratory i. dil laboratuvarı
lean laboratory i. yalın laboratuvar
mobile laboratory i. seyyar laboratuvar
physics laboratory i. fizik laboratuvarı
research laboratory i. araştırma laboratuvarı
testing laboratory i. test laboratuvarı
testing laboratory i. deneme laboratuvarı
type approval laboratory i. tip onay laboratuvarı
Trade/Economic
accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar
calibration laboratory kalibrasyon laboratuvarı
certification of laboratory laboratuvarın belgelendirmesi
certified laboratory belgelendirilmiş laboratuvar
first party laboratory birinci taraf laboratuvar
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
inter-laboratory comparisons laboratuvarlar arası karşılaştırmalar
laboratory accreditation bodies laboratuvar akreditasyon kuruluşları
laboratory accreditation bodies laboratuvarları akredite eden merciler
laboratory accreditation scheme laboratuvar akreditasyon şeması
laboratory assessment laboratuvar değerlendirmesi
laboratory assessor laboratuvar değerlendiricisi
laboratory training laboratuvar eğitimi
market surveillance support laboratory piyasa gözetimi destek laboratuvarı
performance testing (laboratory) performans testi (laboratuvar)
primary laboratory birincil laboratuvar
reference laboratory referans laboratuvarı
second level calibration laboratory ikinci seviye kalibrasyon laboratuvarı
secondary laboratory ikincil laboratuvar
test laboratory test laboratuvarı
testing laboratory deney laboratuvarı
third party laboratory üçüncü taraf laboratuvarı
Politics
european molecular biology laboratory avrupa moleküler biyoloji laboratuvarı
international laboratory accreditation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
laboratory certification laboratuvar belgelendirmesi
type approval laboratory tip onay laboratuvarı
Institutes
association for laboratory accreditation laboratuar akreditasyon birliği
food control laboratory directorates gıda kontrol laboratuvar müdürlükleri
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği örgütü
international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon forumu
national food reference laboratory ulusal gıda referans laboratuvarı
Insurance
underwriter's laboratory sigortacılar laboratuvarı
Technical
analytical laboratory tahlil laboratuvarı
automatic laboratory equipment otomatik laboratuvar donanımı
chemistry laboratory kimya laboratuvarı
constant normal laboratory conditions sabit normal laboratuvar şartları
determination of edge crush resistance after laboratory flutting laboratuvarda oluklanmadan sonra dikey ezilme dayanımının belirlenmesi
electrically powered laboratory equipment elektrikle çalışan laboruvar cihazları
electronic laboratory elektronik laboratuarı
experimental laboratory araştırma laboratuvarı
field laboratory şantiye laboratuvarı
field laboratory arazi laboratuvarı
hydraulic laboratory hidrolik laboratuvarı
inspection of laboratory sheets laboratuvar tabakalarının muayenesi
laboratory animal laboratuvar hayvanı
laboratory assessment laboratuvarda değerlendirme
laboratory assessment laboratuvar değerlendirmesi
laboratory assistant laborant
laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization laboratuvarda kullanılan ısıl atomizasyon ve iyonizasyonlu atomik spektrometreler
laboratory boiling flask laboratuvar kaynatma kabı
laboratory bottle laboratuar şişesi
laboratory controls laboratuvar kontrolleri
laboratory equipment laboratuvar gereçleri
laboratory evaluation of operator seat vibration operatör koltuğundaki titreşimin laboratuar değerlendirmesi
laboratory experiments laboratuvar deneyleri
laboratory fluting laboratuarda oluklama
laboratory glassware cam laboratuvar malzemeleri
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory glove laboratuvar eldiveni
laboratory head worker baş laborant
laboratory investigation laboratuar incelemesi
laboratory investigation laboratuvar incelemesi
laboratory light mixroscope laboratuar türü ışık mikroskobu
laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü
laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu
laboratory performance test methods laboratuvar performansı deney metotları
laboratory reference laboratuvar referansı
laboratory research and development araştırma ve geliştirme laboratuvarı
laboratory sample laboratuar numunesi
laboratory scale grinding test laboratuvar ölçekli öğütme testi
laboratory scale microbial fuel cell laboratuvar ölçekli mikrobiyal yakıt hücresi
laboratory standard laboratuvar standardı
laboratory survey method laboratuvar araştırma metodu
laboratory table laboratuar masası
laboratory table laboratuvar masası
laboratory test methods laboratuvar deney metotları
laboratory test sieves laboratuvar deney elekleri
laboratory test under static pressure statik basınç altında laboratuvar deneyi
laboratory tests laboratuvar deneyleri
laboratory thermocouples laboratuar ısılçiftleri
laboratory use laboratuvar kullanımı
laboratory workbench laboratuvar tezgahı
laboratory worker laborant
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma yöntemleri
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları
methods of laboratory analysis laboratuvar analiz metotları
obtaining laboratory samples laboratuvar numunelerinin alınması
plastic laboratory ware plastik laboratuvar malzemeleri
preparation of laboratory sheets laboratuvar tabakalarının hazırlanması
pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique laboratuvar standart mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu
radiation laboratory ışınım laboratuarı
reduction of laboratory sample to test sample laboratuvar numunesinin analiz numunesine azaltılması
representative laboratory sample temsili laboratuvar numunesi
research and development laboratory araştırma ve geliştirme laboratuvarı
semi-automatic laboratory equipment yarı otomatik laboratuvar donanımı
small-scale laboratory screening küçük ölçekli laboratuvar taraması
soil mechanics laboratory zemin mekaniği laboratuvarı
space laboratory uzay laboratuvarı
standard laboratory microphone standart laboratuvar mikrofonu
test method for the wear resistance of the wear layer of polyvinyl chloride floor coverings under laboratory conditions polivinilklorür yer döşemelerinin aşınan tabakasının aşınma direncinin laboratuvar şartlarında test edilmesi yöntemi
testing laboratory deneme laboratuvarı
Telecom
international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
type approval laboratory tip onay laboratuvarı
Construction
building materials laboratory yapı malzemeleri laboratuvarı
concrete laboratory beton laboratuvarı
construction technology laboratory yapı teknolojisi laboratuvarı
Aeronautic
space laboratory uzay laboratuvarı
Marine
laboratory experiment laboratuvar deneyi
Petrol
laboratory-deactivated fluid laboratuvarda deaktive edilmiş akışkan
Medical
abnormal laboratory findings anormal laboratuvar bulguları
accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar
biological research laboratory biyolojik araştırma laboratuvarı
calibration and testing laboratory accreditation system kalibrasyon ve deney laboratuvarı akreditasyon sistemi
carbide laboratory cutter karbür laboratuvar kesici
carbide laboratory cutters karbür laboratuvar kesicileri
cardiology laboratory kardiyoloji laboratuvarı
central laboratory merkez laboratuvarı
clinical and laboratory characteristics klinik ve laboratuvar özellikleri
clinical and laboratory findings klinik ve laboratuvar bulguları
clinical examination and laboratory results klinik muayene ve laboratuvar bulguları
clinical laboratory federation klinik laboratuvar federasyonu
coronary angiography laboratory koroner anjiyografi laboratuvarı
dental laboratory diş laboratuvarı
echocardiographic laboratory ekokardiyografi laboratuvarı
general laboratory purposes genel laboratuvar amaçları
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulaması
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
high level laboratory experience yüksek derecede laboratuvar deneyimi
hormone laboratory hormon laboratuvarı
human temporal bone laboratory insan temporal kemik laboratuvarı
in a laboratory setting laboratuvar şartlarında
independent laboratory bağımsız laboratuvar
laboratory abrasive instruments aşındırıcı laboratuvar aletleri
laboratory analysis for biological age evaluation biyolojik yaşın değerlendirilmesinde laboratuvar analizi
laboratory diagnosis laboratuvar tanısı
laboratory equipment laboratuvar gereçleri
laboratory equipment laboratuvar malzemeleri
laboratory examinations laboratuvar muayeneleri
laboratory findings laboratuvar bulguları
laboratory findings of the patient hastanın laboratuvar bulguları
laboratory fritted filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory medicine laboratuvar ilaçları
laboratory parameters laboratuvar parametreleri
laboratory registration book laboratuvar kayıt defteri
laboratory safety laboratuvar güvenliği
laboratory sample laboratuvar numunesi
laboratory service laboratuvar hizmeti
laboratory sintered filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci
laboratory specialist laboratuvar uzmanı
laboratory studies laboratuvar çalışmaları
laboratory technician laboratuvar teknisyeni
laboratory technician laboratuvar görevlisi
laboratory techniques and procedures laboratuvar teknikleri ve işlemleri
laboratory tests laboratuvar testleri
laboratory tools laboratuvar malzemeleri
laboratory tools laboratuvar gereçleri
laboratory work laboratuvar çalışması
laboratory-grade instruments laboratuvar-sınıfı enstrümanlar
language laboratory dil laboratuarı
medical analysis laboratory tıbbi tahlil laboratuvarı
medical history and laboratory investigations medikal öykü ve laboratuvar incelemeleri
medical laboratory tıbbi laboratuvar
medical laboratory techniques tıbbi laboratuvar teknikleri
microbiological laboratory mikrobiyoloji laboratuvarı
microbiological laboratory analyst mikrobiyoloji laboratuvarı analisti
mycology laboratory mikoloji laboratuvarı
pathology laboratory patoloji laboratuvarı
performance of the clinical laboratory klinik laboratuvar performansı
precision laboratory scale hassas laboratuvar terazisi
preoperative laboratory evaluation preoperatif laboratuvar değerlendirmesi
public health laboratory halk sağlığı laboratuvarı
routine laboratory evaluation rutin laboratuvar incelemesi
slender laboratory tube laboratuvar tüpü
supportive laboratory findings destekleyici laboratuar bulguları
Psychology
laboratory method laboratuvar yöntemi
laboratory observation laboratuvar gözlemi
Dentistry
dental prosthesis laboratory diş protez laboratuvarı
laboratory instruments laboratuvar cihazları
Food Engineering
calibration and quality control in the dairy laboratory süt ürünleri laboratuvarında kalibrasyon ve kalite kontrol
dairy laboratory süt ürünleri laboratuvarı
good laboratory practices doğru laboratuvar uygulamaları
good laboratory practices iyi laboratuvar uygulamaları
Physics
isotope laboratory izotop laboratuvarı
laboratory sand bath laboratuvar kum banyosu
Chemistry
designated laboratory ihtisas laboratuvarı
laboratory compaction of bituminous mixture by vibratory compactor bitümlü karışımın titreşimli sıkıştırıcı ile laboratuvarda sıkıştırılması
laboratory environment laboratuvar ortamı
laboratory equipment for mixing and stirring karıştırma ve çalkalama işleminde kullanılan laboratuvar donanımı
laboratory filtration method laboratuvar filtrasyonu yöntemi
laboratory glass laboratuvar camı
laboratory performance laboratuvar performansı
laboratory thermometer laboratuvar termometresi
wet laboratory yaş kimya analiz laboratuvarı
Biology
biology laboratory biyoloji laboratuvarı
laboratory conditions laboratuvar şartları
laboratory incubation system laboratuvar kuluçka sistem
laboratory mouse deney faresi
laboratory mouse kobay fare
laboratory mouse laboratuar faresi
Biochemistry
biochemistry laboratory biyokimya laboratuvarı
clinical biochemistry laboratory klinik biyokimya laboratuvarı
Agriculture
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
Education
laboratory class laboratuvar dersi
laboratory course laboratuvar dersi
Environment
dynamic laboratory tests dinamik laboratuvar testleri
laboratory scale experiment laboratuar ölçekli deney
laboratory scale experiment laboratuar ölçekli deneysel çalışma
laboratory scale two-stage anaerobic digestion laboratuvar ölçekli iki kademeli anaerobik arıtma
laboratory test chamber laboratuvar deneme odası
Meteorology
national severe storm laboratory ulusal kuvvetli fırtına laboratuvarı
Military
army medical laboratory kara kuvvetleri tıbbi laboratuarı
field laboratory sahra laboratuvarı
general medical laboratory genel tıbbi laboratuvar
night vision training laboratory gece görüş eğitim laboratuarı
Cinema
laboratory fade kimyasal fondu
laboratory fade kimyasal kararma