laboratory - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

laboratory

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"laboratory" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
General
laboratory i. deneyevi
laboratory i. laboratuvar
laboratory i. kimyahane
Technical
laboratory deneylik
Medical
laboratory laboratuvar testleri

"laboratory" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
a secret laboratory i. gizli bir laboratuvar
central science laboratory i. merkezi bilim laboratuvarı
corporate research laboratory i. kurumsal araştırma laboratuvarı
dogs as laboratory animals i. laboratuvar hayvanları olarak köpekler
fish as laboratory animals i. laboratuvar hayvanları olarak balıklar
laboratory animals i. deney hayvanları
laboratory assistant i. laborant
laboratory furniture i. laboratuvar mobilyası
laboratory test i. laboratuvar testi
laboratory test i. laboratuvar deneyi
laboratory training-education i. iş becerisi kazandırma
mobile laboratory i. seyyar laboratuvar
research laboratory i. araştırma laboratuvarı
testing laboratory i. deneme laboratuvarı
testing laboratory i. test laboratuvarı
Trade/Economic
calibration laboratory kalibrasyon laboratuvarı
certified laboratory belgelendirilmiş laboratuvar
laboratory accreditation bodies laboratuvarları akredite eden merciler
laboratory accreditation scheme laboratuvar akreditasyon şeması
laboratory assessor laboratuvar değerlendiricisi
laboratory training laboratuvar eğitimi
market surveillance support laboratory piyasa gözetimi destek laboratuvarı
performance testing (laboratory) performans testi (laboratuvar)
primary laboratory birincil laboratuvar
reference laboratory referans laboratuvarı
second level calibration laboratory ikinci seviye kalibrasyon laboratuvarı
test laboratory test laboratuvarı
testing laboratory deney laboratuvarı
third party laboratory üçüncü taraf laboratuvarı
Politics
european molecular biology laboratory avrupa moleküler biyoloji laboratuvarı
international laboratory accreditation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
laboratory certification laboratuvar belgelendirmesi
Institutes
association for laboratory accreditation laboratuar akreditasyon birliği
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
Insurance
underwriter's laboratory sigortacılar laboratuvarı
Technical
analytical laboratory tahlil laboratuvarı
automatic laboratory equipment otomatik laboratuvar donanımı
chemistry laboratory kimya laboratuvarı
determination of edge crush resistance after laboratory flutting laboratuvarda oluklanmadan sonra dikey ezilme dayanımının belirlenmesi
electrically powered laboratory equipment elektrikle çalışan laboruvar cihazları
field laboratory arazi laboratuvarı
hydraulic laboratory hidrolik laboratuvarı
laboratory animal laboratuvar hayvanı
laboratory assessment laboratuvarda değerlendirme
laboratory assistant laborant
laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization laboratuvarda kullanılan ısıl atomizasyon ve iyonizasyonlu atomik spektrometreler
laboratory boiling flask laboratuvar kaynatma kabı
laboratory bottle laboratuar şişesi
laboratory equipment laboratuvar gereçleri
laboratory evaluation of operator seat vibration operatör koltuğundaki titreşimin laboratuar değerlendirmesi
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory glove laboratuvar eldiveni
laboratory investigation laboratuar incelemesi
laboratory investigation laboratuvar incelemesi
laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü
laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu
laboratory performance test methods laboratuvar performansı deney metotları
laboratory reference laboratuvar referansı
laboratory sample laboratuar numunesi
laboratory standard laboratuvar standardı
laboratory survey method laboratuvar araştırma metodu
laboratory test methods laboratuvar deney metotları
laboratory test under static pressure statik basınç altında laboratuvar deneyi
laboratory tests laboratuvar deneyleri
laboratory use laboratuvar kullanımı
laboratory worker laborant
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma yöntemleri
methods of laboratory analysis laboratuvar analiz metotları
plastic laboratory ware plastik laboratuvar malzemeleri
representative laboratory sample temsili laboratuvar numunesi
semi-automatic laboratory equipment yarı otomatik laboratuvar donanımı
standard laboratory microphone standart laboratuvar mikrofonu
test method for the wear resistance of the wear layer of polyvinyl chloride floor coverings under laboratory conditions polivinilklorür yer döşemelerinin aşınan tabakasının aşınma direncinin laboratuvar şartlarında test edilmesi yöntemi
testing laboratory deneme laboratuvarı
Telecom
international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
Construction
concrete laboratory beton laboratuvarı
Aeronautic
space laboratory uzay laboratuvarı
Marine
laboratory experiment laboratuvar deneyi
Petrol
laboratory-deactivated fluid laboratuvarda deaktive edilmiş akışkan
Medical
abnormal laboratory findings anormal laboratuvar bulguları
accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar
calibration and testing laboratory accreditation system kalibrasyon ve deney laboratuvarı akreditasyon sistemi
carbide laboratory cutter karbür laboratuvar kesici
cardiology laboratory kardiyoloji laboratuvarı
clinical and laboratory findings klinik ve laboratuvar bulguları
clinical laboratory federation klinik laboratuvar federasyonu
coronary angiography laboratory koroner anjiyografi laboratuvarı
dental laboratory diş laboratuvarı
general laboratory purposes genel laboratuvar amaçları
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulaması
high level laboratory experience yüksek derecede laboratuvar deneyimi
hormone laboratory hormon laboratuvarı
human temporal bone laboratory insan temporal kemik laboratuvarı
in a laboratory setting laboratuvar şartlarında
independent laboratory bağımsız laboratuvar
laboratory abrasive instruments aşındırıcı laboratuvar aletleri
laboratory examinations laboratuvar muayeneleri
laboratory findings laboratuvar bulguları
laboratory findings laboratuvar bulguları
laboratory findings of the patient hastanın laboratuvar bulguları
laboratory fritted filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory medicine laboratuvar ilaçları
laboratory parameters laboratuvar parametreleri
laboratory sample laboratuvar numunesi
laboratory service laboratuvar hizmeti
laboratory specialist laboratuvar uzmanı
laboratory studies laboratuvar çalışmaları
laboratory technician laboratuvar teknisyeni
laboratory technician laboratuvar görevlisi
laboratory techniques and procedures laboratuvar teknikleri ve işlemleri
laboratory tests laboratuvar testleri
laboratory tools laboratuvar malzemeleri
laboratory work laboratuvar çalışması
language laboratory dil laboratuarı
medical history and laboratory investigations medikal öykü ve laboratuvar incelemeleri
medical laboratory techniques tıbbi laboratuvar teknikleri
mycology laboratory mikoloji laboratuvarı
pathology laboratory patoloji laboratuvarı
performance of the clinical laboratory klinik laboratuvar performansı
precision laboratory scale hassas laboratuvar terazisi
supportive laboratory findings destekleyici laboratuar bulguları
Psychology
laboratory observation laboratuvar gözlemi
Dentistry
dental prosthesis laboratory diş protez laboratuvarı
laboratory instruments laboratuvar cihazları
Food Engineering
calibration and quality control in the dairy laboratory süt ürünleri laboratuvarında kalibrasyon ve kalite kontrol
good laboratory practices doğru laboratuvar uygulamaları
good laboratory practices iyi laboratuvar uygulamaları
Physics
laboratory sand bath laboratuvar kum banyosu
Chemistry
laboratory compaction of bituminous mixture by vibratory compactor bitümlü karışımın titreşimli sıkıştırıcı ile laboratuvarda sıkıştırılması
laboratory environment laboratuvar ortamı
laboratory equipment for mixing and stirring karıştırma ve çalkalama işleminde kullanılan laboratuvar donanımı
laboratory glass laboratuvar camı
laboratory thermometer laboratuvar termometresi
wet laboratory yaş kimya analiz laboratuvarı
Biology
biology laboratory biyoloji laboratuvarı
laboratory conditions laboratuvar şartları
laboratory incubation system laboratuvar kuluçka sistem
laboratory mouse kobay fare
laboratory mouse deney faresi
Biochemistry
biochemistry laboratory biyokimya laboratuvarı
Agriculture
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
Education
laboratory class laboratuvar dersi
Environment
dynamic laboratory tests dinamik laboratuvar testleri
laboratory scale experiment laboratuar ölçekli deney
laboratory test chamber laboratuvar deneme odası
Meteorology
national severe storm laboratory ulusal kuvvetli fırtına laboratuvarı
Military
army medical laboratory kara kuvvetleri tıbbi laboratuarı
general medical laboratory genel tıbbi laboratuvar
Cinema
laboratory fade kimyasal kararma