tahmini - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tahmini"tahmini" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tahmini estimated s.
General
tahmini approximate s.
tahmini predictive s.
tahmini general s.
tahmini approximative s.
tahmini calculated s.
tahmini conjectural s.
Trade/Economic
tahmini estimated
tahmini proforma
tahmini approximate
tahmini appraised
tahmini forward
Insurance
tahmini estimated
Technical
tahmini approximate
tahmini stochastic
Computer
tahmini projected
Aeronautic
tahmini estimated
Tobacco
tahmini approximately

"tahmini" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 306 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hava tahmini yapmak make a forecast of the weather f.
tahmini doğru olmak hit the mark f.
tahmini yanlış çıkmak miss the mark f.
yapılan tahmini geri çekmek unpredict f.
aktivite süresi tahmini activity duration estimating i.
davranış tahmini prediction of behaviours i.
değer tahmini value assumption i.
değer tahmini evaluation i.
deprem tahmini earthquake forecasting i.
deprem tahmini earthquake prediction i.
hasar tahmini estimation of damage i.
hava durumu (hava tahmini) weather forecast i.
hava durumu tahmini weather forecasting i.
hava tahmini forecast i.
hava tahmini weather forecast i.
havadurumu (hava tahmini) weather forecast i.
istihdam tahmini employment forecasting i.
işletme tahmini business forecasting i.
kesin olmayan tahmini maliyet provisional sum i.
kesin olmayan tahmini maliyet provisional estimate of costs i.
kötümser süre tahmini pessimistic time estimate i.
maliyet tahmini quotation i.
nüfus tahmini population forecasting i.
parametre tahmini parameter estimation i.
pazar tahmini market estimate i.
piyasa tahmini market estimate i.
risk tahmini risk estimation i.
satış tahmini sales forecasting i.
stok fiyat tahmini stock price forecasting i.
tahliye zamanı tahmini evacuation time estimate i.
tahmini (beklenen) bitiş tarihi expected end date i.
tahmini bedel tayini estimate i.
tahmini bilgi predictive information i.
tahmini fiyat estimated price i.
tahmini göçmen sayısı estimated number of immigrants i.
tahmini hesap ballpark figure i.
tahmini hesap estimate i.
tahmini iş guesswork i.
tahmini masraf estimated expense i.
tahmini ömür estimated life i.
tahmini rakam ballpark figure i.
tahmini satış estimated sale i.
tahmini sayı ballpark figure i.
tahmini sonuç approximation result i.
tahmini sonuç approximate result i.
tahmini varış süresi estimated time of arrival (eta) i.
tahmini varış süresi expected time of arrival (eta) i.
tahmini varış zamanı estimated time of arrival (eta) i.
tsunami tahmini tsunami forecasting i.
türkiye için hava tahmini weather forecast for turkey i.
uzun süreli hava tahmini long range forecast i.
yangın tahmini fire prediction i.
tahmini kolay easy to guess s.
tahmini olarak inferentially zf.
tahmini olarak guessingly zf.
tahmini olarak conjecturally zf.
Idioms
tahmini rakam a ballpark figure
tahmini rakam a ballpark estimate
tahmini sayı a ballpark estimate
tahmini sayı a ballpark figure
Trade/Economic
aşırı maliyet tahmini over estimate of costs
başlangıç/ilk maliyet tahmini baseline cost estimate
beşeri kaynak tahmini human resource forecast
bütçe tahmini budget estimate
değer tahmini appraisal
dışa dönük doğrusal trend tahmini linear trend extrapolation
endüstri üretimi kayıp tahmini production loss appraisal
fiyat tahmini price forecasting
geleceğe yönelik satış tahmini sales forecast
gelir tahmini profit forecast
gelir tahmini estimation of revenue
hasar tahmini estimate of damage
hava tahmini forecast
hisse senetlerinin gelecekteki fiyatlarının tahmini için belli bir şirketin incelenmesi company analysis
iktisadi koşullarda önemli değişme olmamak koşuluyla bir mal veya girişimin tahmini değeri going value
iş tahmini business prediction
işgücü bütçe tahmini labour budget estimate
işletme tahmini business forecasting
mağaza müdürü tahmini store manager forecast
maliyet tahmini cost estimate
masraf tahmini cost estimation
muhasebe tahmini accounting estimate
nokta tahmini point estimate
ödenecek tahmini vergiler estimated taxes payable
piyasa tahmini market forecast
satın alma/tedarik/ihale tahmini procurement forecast
satış tahmini sales forecast
satış tahmini sales forecasting
satış tahmini sales-forecast
satış tahmini yöntemi jury of executive opinion
son maliyet tahmini forecast final cost
stok fiyat tahmini stock price forecasting
tahmini ağırlık estimated weight
tahmini beyan pro forma statement
tahmini bilanço projected balance sheet
tahmini bilanço pro forma balance sheet
tahmini bilanço pro forma statement
tahmini bütçe forecast budget
tahmini bütçe forecasted budget
tahmini dara estimated tare
tahmini değer appraised value
tahmini değer expected value
tahmini enflasyon anticipated inflation
tahmini finansal tablo projected financial statement
tahmini finansal tablolar forward financial statements
tahmini fiyat prospective price
tahmini gelir vergilerine ait ek giderler additional charges for estimated income taxes
tahmini gelir vergisi estimated income tax
tahmini gider predicted cost
tahmini hasar estimated damage
tahmini hesap rough calculation
tahmini hizmette kullanım süresi estimated useful life
tahmini ırr ödemesi estimated irr payment
tahmini itfa rebuttable presumption
tahmini kar anticipatory profit
tahmini kar expected profit
tahmini kar anticipated profit
tahmini kar estimated profit
tahmini maliyet deemed cost
tahmini maliyet predicted cost
tahmini maliyet anticipated cost
tahmini maliyet predetermined cost
tahmini maliyet estimated cost
tahmini maliyet alternatif maliyet imputed cost
tahmini maliyetler estimated costs
tahmini olarak pro forma
tahmini ödenecek vergiler estimated taxes payable
tahmini ömür estimated life
tahmini ömür expected life
tahmini rakamlar imaginary numbers
tahmini sipariş miktarı rough order of magnitude
tahmini sonuç approximate result
tahmini teslimat tarihleri estimated delivery dates
tahmini vergi estimated tax
tahmini vergi miktarı estimated tax
tahmini vergilerin ayarlanması adjustment of estimated taxes
tahmini/beklenen kar prospective profit
tahmini/beklenen kar expected profit
tahmini/beklenen kar anticipated profit
tahmini/beklenen maliyet deemed cost
talep tahmini demand forecasting
ulusal tüketim tahmini national consumption estimate
üretim tahmini production forecast
yapılan ön maliyet tahmini estimated cost
yıllık tahmini maaş annual expected salary
yönetici tahmini executive judgement
Law
tahmini değer estimated value
Politics
seçim tahmini election forecasting
Insurance
brüt net tahmini prim geliri gross net estimated premium income
hasar maliyetinin sigortacı tarafından tahmini loss expectancy
hasar tahmini estimate of damage
muhtemel hasar tahmini probable loss estimate
tahmini azami zarar estimated maximum loss
tahmini değer estimated value
tahmini hareket saati estimated time of departure
tahmini hasar estimated damage
tahmini mukavele bedeli estimated contract price
tahmini net prim geliri estimated net premium income
tahmini prim geliri estimated premium income
tahmini varış saati estimated time of arrival
Tourism
turizmde talep tahmini tourism demand forecasting
Technical
(tahmini) risk oranı odds ratio
aralık tahmini interval estimation
arıza tahmini failure prediction
feyezan tahmini flood forecasting
hava tahmini forecast
hava tahmini weather forecast
oturma tahmini settlement forecast
oturma tahmini settlement estimate
performans özelliklerinin tahmini estimation of performance characteristics
sel tahmini flood forecast
ses yayılımı ve gürültü tahmini sound propagation and noise prediction
tahmini bedel tayini estimate
tahmini değer estimated value
tahmini keşif approximate quantities
tahmini keşif approximate estimate
tahmini okuma reading by estimation
tahmini sıkıştırma oranı estimated compression ratio
tahmini varış zamanı estimated time of arrival
tahmini yaklaşım stochastic approach
trafik tahmini traffic estimation
yapay si̇ni̇r ağları kullanarak i̇nşaat projeleri̇ni̇n ön mali̇yet tahmi̇ni̇ early stage cost estimation of buildings construction projects using artificial neural networks
yıllık performans tahmini yearly performance prediction
yoğun gaz dispersiyon modeliyle lng buharı dispersiyon tahmini lng vapor dispersion prediction with the dense gas dispersion model
Computer
arıza tahmini failure prediction
tahmini bayt byte estimate
tahmini dosya file estimate
tahmini num num heuristic
Informatics
durum tahmini state estimation
Telecom
tahmini varış zamanı estimated time of arrival
tüketici destek tahmini consumer support estimate
Textile
uçuntu tahmini fly prediction
Construction
inşaat harcamaları tahmini construction expenditure forecast
toplam maliyet tahmini estimated final cost
Aeronautic
hava tahmini forecast
hava tahmini aviation forecast
konum tahmini dead reckoning
tahmini arıza oranı extrapolated failure rate
tahmini bozulma oranı assessed failure rate
tahmini bozulma ortalama zamanı assessed mean time to failure
tahmini çalışma güvenliği assessed reliability
tahmini değerlendirme işlemi estimated process average
tahmini geçen süre estimated elapsed time
tahmini geçen toplam zaman total estimated elapsed time
tahmini hareket zamanı estimated off block time
tahmini kalkış süresi estimated time of departure
tahmini ortalama bozulma zaman aralığı assessed mean time between failures
tahmini seyrüsefer dead reckoning navigation
tahmini uçuş zamanı estimated time en route
tahmini varış saati estimated time of arrival
tahmini varış süresi estimated time of arrival
tahmini varış zamanı estimated time of arrival
tahmini yaklaşma süresi estimated approach time
tahmini yan estimator
tahmini yolda geçen süre estimated time en route
Marine
çevresel etki tahmini environmental impact prediction
dalga tahmini wave prediction
dalga tahmini wave forecasting
deniz buzu tahmini sea ice forecasting
fırtına kabarması tahmini storm surge forecasting
hasar tahmini damage estimation
tahmini zarar estimated damage
yağış tahmini precipitation forecasting
Mining
tahmini rezervler estimated reserves
Medical
doğum ağırlığı tahmini prediction of birth weight
doğum ağırlığı tahmini birth weight estimation
doğum anındaki tahmini ömür life expectancy at birth
fetal ağırlık tahmini estimates of fetal weight
kırık tahmini fracture prediction
tahmini kan kaybı estimated blood loss (ebl)
tahmini tanı presumptive identification
ultrasonografik doğum ağırlığı tahmini ultrasonographic birth weight estimation
Psychology
yansız varyans tahmini unbiased estimate of variance
Statistics
aralık tahmini interval estimation
bayes tahmini bayes' estimation
çekirdek tahmini kernel estimate
karma ortalama grup tahmini pooled mean group estimation
m-tahmini m-estimate
nokta tahmini point estimate
nokta tahmini point estimation
oran tahmini ratio estimate
ortalamanın tahmini estimation of the mean
regresyon tahmini regression estimate
uyarlayıcı çekirdek tahmini adaptive kernel estimation
winsorised tahmini winsorised estimation
yoğunluk tahmini density estimation
Physics
devinim tahmini motion estimation
Chemistry
tahmini pozitif değer predictive value positive
Marine Biology
izin verilebilir av tahmini allowable catch estimate
stok tahmini stock assessment
yaş tahmini age estimation
Astronomy
parlaklık tahmini estimate of brightness
Breeding
genetik mesafe tahmini estimation of genetic distance
Environment
atıksu yatırımları için maliyet tahmini cost estimate of the indicative wastewater investments
bayes tahmini bayesian estimation
içme suyu temini yatırımları için maliyet tahmini cost estimate of the indicative water supply investments
kuvvertli yer hareketi tahmini estimation of strong ground motion
maruz kalma dozunun üst tahmini high-end exposure dose estimate
radyoaktif bulut dozu tahmini plume dose projection
sayısal hava durumu tahmini numerical weather prediction
sel tahmini flood forecasting
tahmini belirti precursor
tahmini doz projected dose
tahmini maruz kalma dozu estimated exposure dose
taşkın tahmini flood forecasting
üst limit tahmini bounding estimate
Geography
deprem tahmini earthquake prediction
hava tahmini weather forecast
Meteorology
deniz hava tahmini marine weather forecast
hava tahmini weather prediction
hava tahmini weather forecast
havacılık tahmini aviation forecast
kısa vadeli hava tahmini nowcast
sayısal hava tahmini numerical weather forecasting
sayısal yağış tahmini quantitative precipitation forecast
uzun dönem hava tahmini long-term weather forecast
uzun dönem hava tahmini long-term forecast
uzun süreli hava tahmini long-term weather forecast
uzun süreli hava tahmini long-term forecast
uzun süreli hava tahmini long range forecast
Geology
deprem tahmini earthquake prediction
deprem tahmini projesi earthquake prediction project
Military
askerlikten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
bölge radar tahmini analizi area radar prediction analysis
geleceğe ait mevcut tahmini forecast of availability
hasar tahmini damage estimation
hizmetten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
istihbarat tahmini intelligence estimate
komutanlık bütçe tahmini command budget estimate
lojistik durum tahmini logistic estimate of the situation
mesafe tahmini range estimation
meydan hava tahmini aerodrome forecast
milli istihbarat tahmini national intelligence estimate
serpinti tahmini fallout prediction
taarruz sonrası hasar tahmini post strike damage estimation
tahmini atış esasları estimated data
tahmini dönüş zamanı estimated time of return
tahmini hareket zamanı estimated time of departure
tahmini kalkış zamanı estimated time of departure
tahmini radar yönlendirmesi directional radar prediction
tahmini tamamlama zamanı estimated time of completion
tahmini teslimat tarihi delivery forecast
uzun vadeli gelişme tahmini long-range development forecast
yolda geçen tahmini süre estimated time en route
Sport
mesafe tahmini yapmak distance judging
Wagering
oran tahmini morning line