ambrosial - Englisch Synonyme Wörterbuch

ambrosial

adj.
[1] ambrosian , nectarous
[2] ambrosian