boozy - Englisch Synonyme Wörterbuch

boozy

adj.
[1] bibulous , drunken , sottish