impoverish - Englisch Synonyme Wörterbuch

impoverish

v.
[1] deprive