inspirit - Englisch Synonyme Wörterbuch

inspirit

v.
[1] spirit , spirit up