isoantibody - Englisch Synonyme Wörterbuch

isoantibody

n.
[1] alloantibody