natty - Englisch Synonyme Wörterbuch

natty

adj.
[1] dapper , dashing , jaunty , raffish , rakish , spiffy , snappy , spruce