plenitude - Englisch Synonyme Wörterbuch

plenitude

n.
[1] plenty , plentifulness , plenteousness , plentitude