psychiatrist - Englisch Synonyme Wörterbuch

psychiatrist

n.
[1] head-shrinker , shrink