slapdash - Englisch Synonyme Wörterbuch

slapdash

adv.
[1] slam-bang
[2] bang , slap , smack , bolt
adj.
[1] haphazard , slipshod , sloppy