vaporous - Englisch Synonyme Wörterbuch

vaporous

adj.
[1] diaphanous , filmy , gauzy , gauze-like , gossamer , see-through , sheer , transparent , vapourous , cobwebby
[2] vaporific , vapourific , vaporish , vapourish , vapourous
[3] miasmal , miasmic , vapourous