zigzag - Englisch Synonyme Wörterbuch

zigzag

v.
[1] crank
n.
[1] zig , zag
adj.
[1] zig-zag