chamber of commerce - Englisch Türkisch Sätze
Englisch Türkisch
chamber of commerce ticaret odası n.
  • Many small business owners belong to a chamber of commerce.
  • Birçok küçük işletme sahibi bir ticaret odasına üyedir.
Show More (-2)