vamp up - English Synonyms Dictionary

vamp up

v.
[1] vamp
[2] vamp