combustion - Turco Inglés Diccionario
Historia

combustion

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "combustion" en diccionario turco inglés : 14 resultado(s)

Inglés Turco
General
combustion n. motor
combustion n. karışıklık
combustion n. yanma
combustion n. patlama
Law
combustion yanma
combustion iştial
Technical
combustion tutuşma
combustion yanma
combustion gaz testi
combustion yanma testi
Construction
combustion tutuşma
Automotive
combustion yanma işlemi
combustion yanma
Food Engineering
combustion yanma

Significados de "combustion" con otros términos en diccionario inglés turco: 245 resultado(s)

Inglés Turco
General
combustion engineering n. yanma mühendisliği
internal combustion engine n. iç yakımlı motor
heat of combustion n. ısıl değer
combustion test n. tutuşma testi
combustion test n. yanma testi
downward combustion n. aşağıya doğru yanma
internal combustion engines n. içten yanmalı motorlar
combustion triangle n. yangın üçgeni
Politics
combustion plants büyük yakma tesisleri
committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
Insurance
spontaneous combustion kendi kendine yanma
Technical
fluidized bed combustion akışkan yataklı yakma
can combustion chamber borulu yanma odası
combustion product yanma ürünü
rapid combustion kontrolsüz yanma
heat of combustion yanma ısısı
combustion gase yanıcı gaz
combustion detector yanma detektörü
automatic combustion control otomatik yanma kontrolü
combustion gas turbine yanmalı gaz türbini
combustion medium akaryakıt
pressurized combustion chamber basınçlı yanma odası
combustion efficiency yanma verimi
controlled combustion kontrollü yanma
complete combustion tam yanma
high swirl combustion yüksek girdaplı yanma
combustion cycle sabit basınçta yanmalı çevrim
combustion chamber genleşme odası
terminal combustion pressure terminal yanma basıncı
perfect combustion tam yanma
combustion temperature yanma ısısı
combustion duration yanma süresi
combustion regulator yanma regülatörü
rapid combustion hızlı basınç yükselmesi süreci
combustion diagram yanma diyagramı
rapid combustion hızlı ve kontrolsüz yanma
combustion volume yanma hacmi
automatic combustion control system otomatik yanma kontrol sistemi
reciprocating internal combustion engine patlamalı motorlar
downward combustion aşağıya doğru yanma
combustion energy yanma enerjisi
combustion ventilation yanma havası girişi
high temperature combustion method yüksek sıcaklıkta yakma metodu
combustion reaction yanma tepkimesi
combustion engine yanmalı motor
incomplete combustion eksik yanma
combustion turbine gaz türbini
perfect combustion ideal yanma
rapid combustion hızlı yanma
combustion control system yanma kontrol sistemi
combustion space yanma hücresi
combustion stages yanma evreleri
terminal combustion temperature terminal yanma sıcaklığı
combustion pressure yanma basıncı
combustion controller yanma kontrolü
combustion temperature yanma sıcaklığı
combustion velocity yanma hızı
combustion tube yanma borusu veya tüpü
combustion medium yanma maddesi
combustion arrangement yakma mekanizması
combustion residual product yanma artığı
reciprocating internal combustion engine içten yanmalı pistonlu motor
combustion products yanma ürünleri
visible combustion görünen yanma
combustion chemistry yanma kimyası
combustion residue yanma artığı
combustion motor yanmalı motor
combustion heat yanma ısısı
spontaneous combustion kendiliğinden tutuşma
dual combustion chamber çift yanma odası
combustion chamber lining yanma odası örülmesi
secondary combustion ikincil yanma
furnace combustion ocakla oluşan gazların gaz perdeleri arasından geçiş yapması
combustion air yanma havası
internal combustion engine iç yakımlı makine
combustion valve yanma supabı
combustion valve yanma odası valfi
combustion valve yanma valfi
internal combustion engines içten yanmalı motorlar
open combustion chamber açık yanma odası
combustion test yanma testi
combustion products yanıcı ürünler
combustion detector yanma dedektörü
combustion arrangement yanma mekanizması
combustion gases yanıcı gazlar
combustion chamber ateşleme odası
forced-draught combustion chamber cebri çekişli yanma odası
pre-combustion chamber ön yanma odası
pre-combustion ön yanma
in situ combustion yerinde yanma
internal combustion içten yanma
internal combustion içten yanmalı
internal combustion engine içten yanmalı motor
combustion chamber yanma odası
combustion formulas yanma formülleri
product of combustion yanma ürünü
spontaneous combustion kendi kendine içten yanma
spark ignited internal combustion engine içten yanmalı kıvılcımla ateşlemeli motor
combustion furnace yakma fırını
wickbold combustion method wickbold yakma metodu
free combustion rate serbest yanma hızı
diffusive catalytic combustion heater difüz katalitik ısıtıcı
combustion plant yanma tesisi
gravimetric method after combustion in a stream of oxygen oksijen akımında yaktıktan sonra gravimetrik metot
determination of total nitrogen content after dry combustion kuru yanmadan sonra toplam azot muhtevası tayini
high-temperature combustion yüksek sıcaklık yanması
full combustion tam yanma
lamp combustion method lamba yanma yöntemi
residue of combustion yanma tortusu
rate of combustion yanma hızı
combustion reactions yanma tepkimeleri
combustion efficiency yanma verimliliği
combustion gas yanma gazı
combustion furnaces yanma fırınları
products of combustion yanma ürünleri
determination of carbon on the inner surface of copper tubes or fittings by combustion method boru veya boru bağlantı parçalarının iç yüzeyindeki karbonun yakma metodu ile belirlenmesi
combustion chamber alev bölmesi
incomplete combustion yetersiz yanma
iodometric titration method after induction furnace combustion indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra iyodimetrik titrasyon metodu
infra-red absorption method after induction furnace combustion indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra infraret absorpsiyon metodu
external-combustion dış yanmalı
tests on gases evolved during combustion of materials from cables kablolardan alınan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazlara yapılan deneyler
infrared absorption method after combustion in an induction furnace indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra infrared absorpsiyon metodu
combustion in a bomb bomba içinde yakma
combustion in a flask balon içinde yakma
reciprocating internal combustion engine pistonlu içten yanmalı motor
generators powered by internal combustion engines içten yanmalı motorlar tarafından tahrik edilen jenaratörler
infrared absorption method after combustion in an induction furnace indüksiyon fırınında yakıldıktan sonra kızıl ötesi absorpsiyon metodu
lingener combustion method lingener yakma yöntemi
total nitrogen of soil after dry combustion kuru yakma sonrası topraktaki toplam azot muhtevası
dry combustion method kuru yakma metodu
resistance combustion furnace resistanslı yakma fırını
high-frequency induction combustion furnace frekans indüksiyon yakma fırını
internal combustion engine-driven device dahili yanma motoru ile sürülen cihaz
reciprocating internal combustion engines gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar
diffusive catalytic combustion heater difüz katalitik yanmalı ısıtıcı
routine method using combustion akma işleminin kullanıldığı alışılmış yöntem
unit fitted with internal combustion engine içten yanmalı motorla teçhiz edilmiş ünite
titrimetric method after combustion yakmadan sonra titrimetrik metot
pressurized fluidized-bed combustion type boiler basınçlı akışkan yataklı kazan
pressurized fluidized-bed combustion basınçlı akışkan yataklı yanma
combustion calculation yanma hesabı
combustion residues yanma artıkları
combustion gases yanma sonucu oluşan gazlar
combustion air yakma havası
poor combustion yetersiz yanma
poor combustion eksik yanma
internal combustion cutting-off-machine içten yanmalı motorlu kesme makinesi
front and rear hand-guards of portable hand-held combustion engine chain-saw elle tutulan içten yanmalı motorlu zincirli testerenin ön ve arka el koruyucuları
combustion chamber kazan yanma odası
membrane-wall combustion chamber membran borulu yanma odası
determination of total sulfur by dry combustion kuru yakma yoluyla toplam kükürt tayini
pulsating combustion sarsıntılı yanma
reciprocating internal combustion engine driven generating sets gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli jeneratör grupları
submerged combustion vaporizer daldırmalı yanma tipi buharlaştırıcı
reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları
determination of the heat of combustion yanma ısısının tayini
pre-combustion carbondioxide capture yanma öncesi karbondioksit tutma
generators powered by internal combustion engines içten yanmalı motorlar tarafından çalıştırılan jeneratörler
Construction
combustion synthesis yanmalı bireşim
toxic combustion emission yanarken açığa çıkan zehirli gaz
Automotive
combustion acid yanma asiti
combustion chamber volume yanma odası hacmi
combustion period yanma süreci
external combustion engine dıştan yanmalı motor
combustion knock yanma vuruntusu
hemispherical combustion chamber yarı küresel yanma odası
combustion gas yanma gazı
combustion acid silindirlerde oluşan organik asitler
abnormal combustion anormal yanma
combustion space yanma odası
abnormal combustion ön yanma
wedge combustion chamber kama tipi yanma odası
theoretical combustion teorik yanma
hemispherical combustion chamber yarım küre yanma odası
internal combustion engine institute içten yanmalı motor enstitüsü
stoichiometric combustion stokiometrik yanma
combustion noise yanma gürültüsü
products of combustion yanma sonu ürünleri
turbulence combustion chamber türbülanslı yanma odası
antechamber combustion ön odalı yanma
combustion engine yanmalı motor
auxiliary combustion chamber ön yanma odası
reciprocating internal combustion engine pistonlu içten yanmalı motor
reciprocating internal combustion engines gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar
reciprocating internal combustion engines pistonlu içten yanmalı motorlar
internal combustion engine-powered vehicle içten yanmalı motorla çalışan araç
reciprocating internal combustion engine içten yanmalı gidip gelme hareketli motor
reciprocating internal combustion engines içten yanmalı gidip gelme hareketli motorlar
open combustion chamber açık yanma odası
spherical combustion chamber küresel yanma odası
bathtub combustion chamber küvet tip yanma odası
squish combustion chamber sıkıştırma alanlı yanma odası
combustion residue yanma artıkları
combustion pressure yanma basıncı
combustion recess yanma çukuru
external combustion engine dıştan yanmalı motor
combustion chamber recess yanma odası boşluğu
combustion speed yanma hızı
hemispherical combustion chamber yarım küresel yanma odası
internal combustion engine içten yanmalı motor
internal combustion engine vehicle içten yanmalı motorlu araç
high swirl combustion yüksek türbülanslı yanma
wedge shaped combustion chamber kama tip yanma odası
combustion chamber yanma odası
internal combustion motor içten yanmalı motor
compound vortex controlled combustion system bileşik türbülans kontrollü yanma düzeni
spontaneous combustion kendiliğinden yanma
piston combustion chamber bowl piston başı çukuru
piston combustion bowl diameter piston yanma hücresi çapı
piston combustion bowl depth piston yanma hücresi derinliği
piston combustion cavity offset piston yanma hücresi kaçıklığı
swirl combustion türbülanslı yanma
programmed combustion programlı yanma
pentroof combustion chamber çatı tipi yanma odası
controlled combustion system kontrollü yanma düzeni
saab combustion control saab yanma kontrolü
ultra lean combustion çok fakir yanma
Aeronautic
cannular combustion chamber türbin yanma odası
combustion chamber ateşleme odası
internal combustion starter iç yanmalı starter
combustion wave alev dalgası
annular combustion chamber daire kesitli yanma odası
combustion instability yanma kararsızlığı
combustion starter ateşleme starteri
combustion zone yanma bölgesi
Petrol
chemical looping combustion kimyasal döngü yakımı
post-combustion capture yakımdan sonra karbondioksit tutumu
oxyfuel combustion oxy-yakıt yakımı
Medical
long necked combustion flask uzun boyunlu yakma balonu
oxygen-flask combustion method oksijen ile yakma yöntemi
Food Engineering
combustion air yanma havası
Physics
combustion phenomena yanma olayları
Chemistry
spontaneous combustion kendiliğinden yanma
slow combustion yavaş yanma
homogeneous combustion tektürel yanma
homogeneous combustion homojen yanma
heat of combustion yanma ısısı
determination of bound nitrogen after combustion and oxidation to nitrogen dioxide using chemiluminescence detector bağlı azotun yakıldıktan ve azot dioksite yükseltgendikten sonra kemilüminesans dedektör kullanılarak belirlenmesi
combustion in a bomb method bomba içinde yakma yöntemi
combustion in flask method balon içinde yakma yöntemi
Environment
two stage combustion iki aşamalı yanma
measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler
organic and total carbon after dry combustion kuru yakma işleminden sonra organik ve toplam karbon
Geography
fluidized bed combustion akışkan yatak yanması