threshold - Turco Inglés Diccionario
Historia

threshold

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "threshold" en diccionario turco inglés : 29 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
threshold n. eşik
General
threshold v. eşiklemek
threshold n. alt sınır
threshold n. başlangıç
threshold n. eşik (kapıya ait)
threshold n. eşik değer
threshold n. sınır
threshold n. kapı eşiği
Trade/Economic
threshold eşik
threshold çözünürlük sığası (ayrımsama)
Politics
threshold baraj
threshold düzey
Technical
threshold kapı eşiği
threshold eşik
threshold giriş yeri
threshold eşiklemek
threshold iniş öncesi kısmı
threshold pistin yaklaşma ucu
threshold hasar eşiği
Telecom
threshold esik
threshold eşik seviyesi
threshold eşik
Television
threshold eşik seviyesi
Aeronautic
threshold pist eşik noktası
Medical
threshold eşik
Food Engineering
threshold başlangıç
threshold eşik
Military
threshold pist başlangıcı
threshold pist eşiği

Significados de "threshold" con otros términos en diccionario inglés turco: 223 resultado(s)

Inglés Turco
General
reach a critical threshold v. kritik seviyeye ulaşmak
pass the election threshold v. seçim barajını geçmek
come to the threshold of death v. ölümün eşiğine gelmek
return from the threshold of death v. ölümün eşiğinden dönmek
come back from the threshold of death v. ölümün eşiğinden dönmek
reach the threshold of tolerance v. sabrın sonuna gelmek
the hunger threshold n. açlık sınırında
threshold limit value n. zehirlilik sınır değeri
threshold of consciousness n. duyum eşiği
reaction threshold n. tepki eşiği
threshold values n. eşik değerleri
threshold gate n. giriş kapısı
threshold for pain n. acı eşiği
threshold of pain n. ağrı eşiği
pain threshold n. acı eşiği
pain threshold n. ağrı eşiği
threshold limit value n. eşik sınır değeri
the threshold of death n. ölümün eşiği
the threshold of death n. ölüm eşiği
threshold test n. baraj testi
threshold test n. eşik testi
threshold time n. eşik süre
threshold of pain n. acı eşiği
adaptive threshold value n. uyarlanmış eşik değeri
below threshold adv. eşik altı
as a threshold matter adv. başlangıç/çıkış/ilk adım noktası olarak
at the threshold of adv. eşiğinde
Idioms
be on the threshold eşiğinde olmak
the threshold of tolerance dayanma eşiği
the threshold of tolerance dayanma sınırı
the threshold of tolerance tolerans eşiği
on the threshold uçta/eşite
on the threshold of eşiğinde
Trade/Economic
threshold value sınır değeri
threshold price eşik fiyatı
threshold price avrupa topluluğunun ortak tarım politikası çerçevesinde tarımsal ürünlere uygulanan en düşük fiyat
duty threshold vergi eşiği
technical compliance threshold teknik uygunluk eşiği
threshold worker acemi işçi
market share threshold piyasa payı eşiği
threshold price eşik fiyat
threshold value eşik değer
threshold worker deneyimsiz işçi
threshold analysis eşik analizi
threshold effect eşik etkisi
tax threshold vergi eşiği
economic loss threshold ekonomik zarar eşiği
threshold worker işe yeni başlamış işçi
poverty threshold yoksulluk sınırı
poverty threshold fakirlik sınırı
monetary threshold parasal eşik
monetary threshold parasal limit
payment threshold ödeme alt limiti
payment threshold ödeme alt sınırı
threshold price eşik fiyat
Politics
hunger threshold açlık sınırı
poverty threshold yoksulluk sınırı
deviation threshold sapma eşikleri
election threshold seçim barajı
electoral threshold seçim barajı
Technical
threshold detector eşikli algılayıcı
threshold element eşit elemanı
threshold of luminescence ışıma eşiği
threshold voltage eşik gerilimi
laser threshold lazer eşiği
echo threshold yankı eşiği
threshold of hearing işitme eşiği
threshold element başlangıç elementi
supra threshold eşik üstü
threshold frequency eşik frekansı
colour threshold renk eşiği
threshold element eşik öğesi
threshold wave length eşik dalga boyu
threshold energy başlangıç enerjisi
photoelectric threshold fotoelektrik eşik
threshold current eşik akımı
threshold function eşik işlevi
threshold shear başlangıç kesmesi
threshold velocity başlangıç hızı
threshold drag başlangıç sürüklemesi
threshold value eşik değeri
lasing threshold lazer eşiği
threshold function başlangıç fonksiyonu
threshold operation başlangıç operasyonu
threshold limit value izin verilen limit değeri
threshold gate eşik geçidi
threshold of detail ayrıntı eşiği
threshold of hearing duyma eşiği
threshold sensitivity duyarlılık eşiği
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
geiger threshold geiger eşiği
hop-count threshold atlama sayısı eşiği
seconds-since-boot threshold başlama noktasından geçen süre
seconds-since-boot threshold başladıktan sonra geçen süre eşiği
perception threshold algılama eşiği
threshold limit value eşik sınır değeri
threshold level eşik düzeyi
absolute congestion threshold mutlak tıkanıklık başlangıcı
threshold function eşik fonksiyonu
reaction threshold reaksiyon eşiği
reaction threshold temperature reaksiyona girme sıcaklığı
threshold force level eşik kuvvet seviyesi
threshold temperature eşik sıcaklığı
threshold volume fraction oylum oranı eşiği
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerin lazer etkisiyle oluşan hasar eşiği
pure tone air conduction threshold audiometry saf ton hava iletimi eşik odiyometrisi
threshold plate eşik plakası
reference equivalent threshold sound pressure level referans eş değer eşik ses basınç seviyesi
reference equivalent threshold sound pressure levels referans eşdeğer eşik ses basınç seviyeleri
reference threshold of hearing işitmenin referans eşiği
basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik odyometrisi
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerdeki lazerle indüklenmiş hasar eşiği
threshold control sınır değeri kontrolu
threshold stress intensity factor range eşik gerilme şiddeti faktörü aralığı
decision threshold karar eşiği
permanent threshold shift kalıcı eşik kayması
threshold autoregressive model eşik otoregresif model
noise threshold gürültü eşiği
Computer
threshold logic eşik mantığı
tx threshold tx eşik değeri
base threshold temel eşik
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
discrimination threshold ayrımsama eşik değeri
mouse threshold fare eşiği
perception threshold algılama eşiği
threshold element eşik öğesi
threshold of detail ayrıntı eşiği
threshold value eşik değeri
threshold element eşik elemanı
threshold value eşik değer
Informatics
decision threshold karar eşiği
detection threshold sezim eşiği
sensitivity threshold duyarlılık eşiği
threshold voltage eşik gerilimi
threshold gate eşik geçidi
threshold sensitivity duyarlılık eşiği
threshold logic eşik mantığı
Telecom
carrier detect threshold taşıyıcı algılama eşiği
market share threshold pazar payı eşiği
frequency modulation threshold frekans modülasyonu  eşiği
system operational threshold sistem çalışma eşiği
luminance threshold parlaklık eşiği
threshold price eşik fiyatı
Electric
threshold frequency eşik frekansı
threshold voltage eşik gerilimi
threshold current eşik akımı
photoelectric threshold fotoelektrik eşik
Construction
percolation threshold sızıntı eşiği
Lighting
luminance threshold ışıklılık eşiği
luminance difference threshold ışıklılık ayrımsal eşiği
Automotive
body acceleration threshold exceeded gövde ivme eşiğinin aşılması
boost threshold basınç eşiği
threshold diagnosis eşik diyagnozu
threshold braking eşik frenleme tekniği
threshold limit value eşik sınır değeri
Aeronautic
threshold speed eşik hızı
frustration threshold moral bozulma noktası
cruising threshold seyahat başlangıcı
cruising threshold optimum uçuş hızı
displaced threshold kaydırılmış eşik
cleared level deviation threshold serbest kılınan sapma eşiği
distance-from-threshold indicator nirengi uzaklık göstergesi
Marine
threshold shear velocity başlangıç kayma hızı
Medical
particle size selective threshold limit values parçacık büyüklüğü seçici eşik limit değerleri
threshold dose eşik doz
inhalable particulate mass threshold limit value solunabilir partikül küyle eşiği limit değeri
threshold concentration eşik konsantrasyon
inhalable particulate mass-threshold limit value solunabilir partikül küyle eşiği limit değeri
particle size-selective-threshold limit values parçacık büyüklüğü seçici eşik limit değerleri
inhalable particulate mass-threshold limit value solunabilir partikül kütle eşiği sınır değeri
particle size-selective-threshold limit values parçacık büyüklüğü seçici eşik sınır değerleri
threshold of hearing by air conduction as a function of age and sex otologically normal persons kulak sağlığı normal olan kişilerin yaş ve cinsiyetlerinin bir işlevi olarak hava iletimli işitme eşiği
reference equivalent threshold force levels referans eş değer eşik kuvvet seviyeleri
statistical distribution of hearing threshold işitme eşiklerinin istatistiksel dağılımı
pressure threshold basınç eşiği
epilepsy threshold epilepsi eşiği
ventricular capture management threshold rest ventriküler yakalama yönetimi eşik testi
seizure threshold nöbet eşiği
low anaerobic threshold düşük anaerobik eşik
airway hearing threshold hava yolu işitme eşiği
airway hearing threshold havayolu işitme eşiği
speech reception threshold konuşmayı alma eşiği
national threshold limit values ulusal eşik sınır değerleri
high frequency hearing threshold yüksek frekans işitme eşiği
ventilatory threshold solunum eşiği
Psychology
temporary threshold shift geçici eşik kayması
threshold symbolism eşik sembolizmi
threshold shift eşik kayması
response reaction threshold tepki eşiği
absolute threshold mutlak eşik
critical threshold value kritik eşik değeri
pain threshold ağrı eşiği
terminal threshold uç eşik
two-point threshold iki noktalı eşik
Food Engineering
threshold values başlangıç değerleri
threshold value eşik değeri
Statistics
threshold theorems eşik teoremleri
threshold model eşik modeli
Physics
colour threshold renk eşiği
threshold of feeling hissetme eşiği
threshold of sound ses eşiği
threshold wavelength eşik dalga boyu
cycle threshold (ct) eşik döngüsü
cycle threshold (ct) döngü eşiği
Chemistry
threshold-energy eşik enerjisi
threshold of toxicological concern (ttc) toksikolojik kaygı eşiği
Biochemistry
renal threshold böbrek eşiği
Marine Biology
maximum fishing mortality threshold en yüksek balıkçılık ölüm eşiği
minimum stock size threshold minimum stok büyüklüğü eşiği
maximum fishing mortality threshold maksimum balıkçılık ölüm eşiği
minimum stock size threshold alt stok büyüklüğü eşiği
Linguistics
threshold level eşik düzeyi
threshold hypothesis eşik varsayımı
Environment
threshold dose eşik dozu
threshold limit value eşik değeri
threshold limit value eşik sınırı değeri
threshold dose eşık dozu
threshold limit value -ceiling eşik değeri tavanı
non-threshold eşiksiz
Geography
anatolian threshold anadolu eşiği
Military
frustration threshold hüsran başlangıcı
landing threshold iniş eşiği
landing threshold iniş pist başları