throwback - Anglais Synonymes Dictionnaire

throwback

n.
[1] atavist
[2] atavism , reversion
adj.
[1] atavistic