architecture - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

architecture

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"architecture" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 9 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
architecture i. mimarlık
General
architecture i. inşaat
architecture i. yapı
architecture i. mimari
Telecom
architecture mimari
architecture mimari yapı
Architecture
architecture mimarlık
Construction
architecture mimarlık
Automotive
architecture mimari yapı

"architecture" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 298 sonuç

İngilizce Türkçe
General
theater architecture i. tiyatro mimarisi
ottoman architecture i. osmanlı mimarisi
symbolism in architecture i. mimaride sembolizm
organic architecture i. organik mimari
architecture and women i. mimarlık ve kadınlar
urban landscape architecture i. kent peyzaj mimarisi
signs and symbols in architecture i. mimaride işaret ve semboller
roman architecture i. roma mimarisi
greek architecture i. yunan mimarisi
gothic architecture i. gotik mimari
light in architecture i. mimaride ışık
military architecture i. askeri mimari
architecture and energy conservation i. mimarlık ve enerji koruma
urban architecture i. kentsel mimari
architecture and history i. mimarlık ve tarih
asia minor architecture i. anadolu mimarisi
architecture and solar radiation i. mimarlık ve güneş radyasyonu
architecture and society i. mimarlık ve toplum
modern architecture i. modern mimari
color in architecture i. mimaride renk
public architecture i. kamu mimarisi
domestic architecture i. konut mimarisi
church architecture i. kilise mimarisi
british architecture i. ingiliz mimarisi
resort architecture i. tatil köyü mimarisi
ethnic architecture i. etnik mimari
group work in architecture i. mimaride grup çalışması
nationalism and architecture i. milliyetçilik ve mimarlık
islamic architecture i. islam mimarisi
hellenistic architecture i. hellenistik mimari
domestic architecture i. iç mimarisi
egyptian architecture i. mısır mimarisi
hittite architecture i. hitit mimarisi
american architecture i. amerikan mimarisi
classicism in architecture i. mimaride klasisizm
islamic architecture i. islami mimari
colonial architecture i. sömürge mimarisi
chinese architecture i. çin mimarisi
architecture and religion i. mimarlık ve din
architecture and philosophy i. mimarlık ve felsefe
architecture and energy conservation i. mimari ve enerji korunması
museum architecture i. müze mimarisi
classical architecture i. klasik mimari
industrial architecture i. endüstriyel mimari
landscape architecture i. peyzaj mimarlığı
sustainable architecture i. sürdürülebilir mimari
library architecture i. kütüphane mimarisi
architecture and literature i. mimarlık ve edebiyat
ancient architecture i. eski mimari
religious architecture i. dini mimari
architecture and climate i. mimarlık ve iklim
oriental architecture i. doğu mimarisi
seljuk architecture i. selçuklu mimarisi
timurid architecture i. timur dönemi mimarisi
renaissance architecture i. rönesans mimarisi
water and architecture i. su ve mimarlık
landscape architecture i. peyzaj mimarisi
psychological aspects architecture i. psikolojik açıdan mimari
architecture and recreation i. mimarlık ve rekreasyon
computer architecture i. bilgisayar yapısı
naval architecture i. gemi yapı mühendisliği
japanese architecture i. japon mimarisi
art museum architecture i. sanat müzesi mimarisi
hellenistic architecture i. helenistik mimarisi
turkish architecture i. türk mimarisi
postmodern architecture i. postmodern mimari
seaside architecture i. kıyı mimarisi
water and architecture i. su ve mimari
urban landscape architecture i. şehir peyzaj mimarisi
interior architecture i. iç mimari
socialist realism and architecture i. sosyalist realizm ve mimari
architecture and recreation i. mimari ve rekreasyon
naval architecture i. gemi mimarlığı
resort architecture i. turizm mimarisi
nationalism and architecture i. milliyetçilik ve mimari
civil architecture i. sivil mimarlık
religious architecture i. dinsel mimarlık
domestic architecture i. yerli mimari
national architecture i. ulusal mimarlık
town architecture i. şehircilik
town architecture i. şehir plancılığı
aqua architecture i. su mimarisi
architecture of central asia i. orta asya mimarisi
central asian architecture i. orta asya mimarisi
vernacular architecture i. yerel mimari
library architecture and physically zf. kütüphane mimarisi ve fiziksel
Trade/Economic
public architecture kamu mimarisi
architecture firm mimarlık firması
architecture company mimarlık firması
global financial architecture global finans mimarisi
global financial architecture küresel finans mimarisi
product architecture ürün mimarisi
Politics
architecture of europe avrupanın mimarı
architecture of europe avrupa mimarisi
international financial architecture uluslararası finansal mimari
global development architecture küresel kalkınma mimarisi
economic architecture ekonomik mimari
international economic architecture uluslararası ekonomik mimari
Advertising
brand architecture marka mimarisi
Technical
tecnical architecture i. sistemin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan parça ve elemanların etkileşimi ve birbirine bağlılığını düzenleyen asgari kurallar kümesi
scalable architecture ölçeklenebilir mimari
system architecture sistem mimarisi
decentralized architecture dağıtılmış mimarı
distributed architecture dağıtık mimarı
open systems interconnection architecture açık sistemler bağlantı mimarisi
scalable architecture evrimli mimari
document interchange architecture belge değişim mimarisi
distributed architecture dağıtık mimari
open system architecture açık sistem mimarisi
client-server architecture istemci-sunucu mimarisi
industry standard architecture endüstri standart mimarisi
multiprocessing architecture çok islemli mimarı
multiprocessing architecture çok işlemli mimarı
systems application architecture sistem uygulama mimarisi
Document Interchange architecture Belge Değiştokuş mimarisi
register oriented architecture yazmaca dayalı mimari
service architecture servis mimarisi
ogival architecture ojival mimari
ogival architecture ojiv tarzında
security architecture güvenlik mimarisi
extended architecture geliştirilmiş mimari
reference architecture referans mimari
Computer
systems network architecture sistem ağ mimarisi
client/server architecture kullanıcı/dağıtıcı mimarisi
server architecture sunucu mimarisi
client architecture istemci mimarisi
saa architecture saa mimarisi
compound document architecture bileşik belge mimarisi
closed architecture kapalı mimari
cua architecture cua mimarisi
computer architecture bilgisayar mimarisi
decentralized architecture dağıtılmış mimari
distributed architecture dağıtık mimari
document contents architecture belge içerik mimarisi
enterprise system architecture şirketler topluluğu mimarisi
embedding architecture katıştırma yapısı
document interchange architecture belge değiştokuş mimarisi
layered machine architecture katmanlı makine mimarisi
micro channel architecture mikro kanal mimarisi
parallel architecture paralel mimari
object content architecture nesne içerik mimarisi
open architecture açık mimarı
open architecture açık mimari
open system architecture açık sistem mimarisi
open systems interconnection architecture açık sistemler bağlantısı mimarisi
open network architecture açık ağ mimarisi
open systems architecture açık sistemler mimarisi
register oriented architecture yazmaca dayalı mimari
computer architecture bilgisayar yapısı
register-oriented architecture yazmaç tabanlı mimari
register-oriented architecture saklayıcı tabanlı mimari
system architecture sistem mimarisi
open platform architecture açık platform mimarisi
platform architecture platform mimarisi
multitier architecture çok katmanlı mimari
multi-tier architecture çok katmanlı mimari
multitier architecture çok katlı mimari
multi-tier architecture çok katlı mimari
service-oriented architecture servis odaklı mimari
security architecture of financial transaction systems using integrated circuit cards bütünleşik devre kartı kullanan finansal işlem sistemlerinin güvenlik mimarisi
content architecture içerik mimarisi
revit architecture bir yapı tasarımı ve projelendirme yazılımı
shared-nothing architecture kaynak paylaşımsız mimari
web architecture web mimarisi
web architecture ağ mimarisi
Informatics
fixed-access architecture telsizden telliye erişim mimarisi
distributed architecture dağıtık mimari
document architecture belge mimarisi
bus architecture veriyolu mimarisi
compound document architecture bileşik belge mimarisi
functional architecture işlevsel mimari
cua architecture cua mimarisi
extended architecture geliştirilmiş mimari
document contents architecture belge içerik mimarisi
document interchange architecture belge değiştokuş mimarisi
systems application architecture sistem uygulama mimarisi
non-bus-based architecture veriyoluna dayanmayan mimari
optimal architecture en iyi mimari
risc architecture risc mimarisi
parallel architecture paralel mimari
layered architecture katmanlı mimari
open document architecture oda standardı
open systems interconnection architecture açık sistemler bağlantısı mimarisi
three-tier architecture üç katlı mimari
micro channel architecture mikro kanal mimarisi
system architecture sistem mimarisi
open architecture açık mimari
two-tier architecture iki seviyeli mimari
industry standart architecture endüstri standart mimarisi
scalable architecture ölçeklenebilir mimari
scalable architecture evrimli mimari
software architecture yazılım mimarisi
peer-to-peer architecture denk öğeler mimarisi
open systems architecture açık sistemler mimarisi
register-oriented architecture yazmaç tabanlı mimari
peer-to-peer architecture paydaş öğeler mimarisi
processor architecture işlemci mimarisi
content architecture içerik mimarisi
interface architecture ara yüz mimarisi
Telecom
client/server architecture müşteri/sunucu mimarisi
synchronization network architecture senkronizasyon ağ mimarisi
open system architecture açık sistem mimarisi
bypass architecture atlama mimarisi
distributed architecture dağıtık mimari
domain architecture alan adı mimarisi
open system interconnection architecture açık sistem arabağlantı mimarisi
network architecture ağ mimarisi
integrated regional telematics architecture tümleşik bölgesel telematik mimarisi
telecommunications information networking architecture telekomünikasyon bilgi şebeke mimarisi
system communication architecture sistem haberleşme mimarisi
telecommunication architecture telekomünikasyon mimarisi
common object request broker architecture genel nesne istek alışveriş mimarisi
utility communications architecture yardımcı haberleşme mimarisi
bus architecture veri yolu mimarisi
enterprise systems architecture kurumsal sistem mimarisi
enterprise systems architecture girişim sistemleri mimarisi
native client interface architecture yerel  istemci arayüz mimarisi
utility communications architecture kamu hizmetleri haberleşme mimarisi
non-bus-based architecture veriyolu tabanlı olmayan mimari
Architecture
interior architecture iç mimarlık
interior architecture iç mimari
garden architecture bahçe mimarlığı
landscape architecture bahçe mimarlığı
landscape architecture peyzaj mimarisi
architecture and technology mimari ve teknoloji
architecture and society mimari ve toplum
landscape architecture and energy conservation peyzaj mimarisi ve enerji koruma
architecture and climate mimari ve iklim
architecture and state mimari ve devlet
architecture and energy conservation mimari ve enerji koruma
architecture and history mimari ve tarih
architecture and solar radiation mimari ve güneş radyasyonu
civil architecture sivil mimari
open network architecture açık ağ mimarisi
closed architecture kapalı mimari
industrial architecture endüstri mimarlığı
parallel architecture paralel mimari
interior architecture içmimarlık
layered architecture katmanlı mimari
modern architecture modern mimarlık
mediterranean architecture akdeniz mimarisi
american colonial architecture amerikan koloni mimarisi
urban architecture şehir mimarisi
city architecture şehir mimarisi
city architecture şehir mimarlığı
urban architecture şehir mimarlığı
city architecture kent mimarisi
urban architecture kent mimarisi
ecological architecture ekolojik mimari
landscape architecture project services peyzaj mimarlığı proje hizmetleri
world architecture festival dünya mimarlık festivali
gothic architecture gotik mimari
neoclassical architecture neoklasik mimari
vernacular architecture sanatsal kaygısı olmayan, gündelik gereksinimleri karşılamaya yönelik, süsten uzak mimari
imperial (architecture) ampir
discrete architecture ayrık mimari
Construction
landscape architecture peyzaj mimarisi
landscape architecture peyzaj mimarlığı
certificate of master in architecture yüksek mimar ruhsatnamesi
certificate of master in architecture yüksek mimar sertifikası
Woodworking
wooden architecture ahşap mimarisi
wooden architecture ahşap mimarlığı
wooden architecture ahşap mimari
Automotive
network architecture ağ mimarisi
automotive open system architecture otomotiv açık düzen mimarisi
e/e architecture elektrik/elektronik mimarisi
national its architecture ulusal ıts mimarisi
Marine
naval architecture gemi inşaat mimarisi
naval architecture and ocean engineering gemi mimarisi ve okyanus mühendisliği
oceanic architecture okyanusal mimari
naval architecture gemi mimarisi
naval architecture and marine engineering gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği
naval architecture and marine engineering gemi inşa ve makineleri mühendisliği
department of naval architecture and marine engineering gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü
naval architecture gemi inşaat mühendisliği
Medical
sleep architecture uyku mimarisi
Psychology
architecture of memory bellek mimarisi
architecture for cognition biliş mimarisi
symbolic architecture sembolik mimari
sleep architecture uyku yapısı
Biology
sparcle (subfamily protein architecture labeling engine) alt aile protein mimarisi etiketleme motoru
Education
bachelor of science in architecture i. mimarlık lisans derecesi
faculty of naval architecture and ocean engineering gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesi
faculty of architecture mimarlık fakültesi
art and architecture of historical capitals tarihi başkentlerde sanat ve mimari
history and architecture tarih ve mimari
department of naval architecture gemi inşaatı bölümü
landscape architecture peyzaj mimarlığı
department of architecture mimarlık bölümü
faculty of engineering and architecture mühendislik mimarlık fakültesi
department of interior architecture iç mimarlık bölümü
department of landscape architecture peyzaj mimarlığı bölümü
department of interior architecture and environmental design iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü
faculty of architecture, design and fine arts mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültesi
faculty of fine arts, design and architecture güzel sanatlar, tasarım ve mimarlik fakültesi
History
byzantine architecture bizans mimarisi
Military
common object request broker architecture ortak nesne talebi yönlendirme mimarisi
military architecture askeri mimari