criteria - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

criteria

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"criteria" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
General
criteria i. kıstaslar
criteria i. değerlendirme ölçütleri
criteria i. kriterler
criteria i. ölçütler
Trade/Economic
criteria i. kıstaslar
criteria i. kriterler
Politics
criteria i. kriter
Linguistics
criteria i. ölçüt

"criteria" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 176 sonuç

İngilizce Türkçe
General
fulfil the criteria f. kriterleri yerine getirmek
fulfil the criteria f. kriterleri karşılamak
meet the criteria f. kriterleri karşılamak
meet the criteria f. kriterleri yerine getirmek
satisfy the criteria f. kriterleri yerine getirmek
satisfy the criteria f. kriterleri karşılamak
comply with the criteria f. kritere uymak
determine criteria f. kriter belirlemek
meet the criteria f. kriteri karşılamak
valuation criteria i. değerlendirme ölçütleri
multiple criteria decision making i. çok ölçütlü karar verme
welfare criteria i. refah ölçütleri
critical system criteria i. kritik sistem kıstasları
damage criteria i. hasar kriterleri
acceptance criteria i. onama ölçütleri
mandatory criteria i. zorunlu kriterler
compulsory criteria i. zorunlu kriterler
required criteria i. zorunlu kriterler
criteria for measurement i. ölçüm kriterleri
measurement criteria i. ölçüm kriterleri
success criteria i. başarı kriterleri
welfare criteria i. sosyal refah ölçütleri-kriterleri
design criteria i. dizayn kriteri
general principles for approval criteria i. genel kabul ilkeleri
success criteria i. başarı ölçütleri
multi-criteria decision-making model i. çok kriterli karar verme modeli
restriction criteria i. sınırlama ölçütleri
exclusion criteria i. dışlama kriterleri
inclusion criteria i. dahil edilme kriterleri
in conformity with the criteria s. kriterlere uygun
matching the criteria s. kriterlere uygun
matching the criteria s. kriterleri karşılayan
Trade/Economic
accreditation criteria i. akreditasyon kriterleri
audit criteria i. denetim kriterleri
best practice criteria i. en iyi uygulama kriterleri
good practice criteria i. iyi uygulama kriterleri
qualification criteria for quality systems auditors i. kalite sistemi tetkikçileri için nitelendirme kriterleri
maastricht criteria i. maastricht kriterleri
copenhagen criteria i. kopenhag kriterleri
decision criteria i. karar alma kıstasları
recognition criteria i. kayda alma kriteri
criteria based questions i. kriter temelli sorular
recognition criteria i. muhasebeleştirme kriteri
notified body criteria i. onaylanmış kuruluş kriterleri
performance criteria i. performans kriterleri
risk acceptance criteria i. risk kabul kriterleri
buying criteria i. satın alım kıstasları
classification criteria i. sınıflandırma kuralları
recognition criteria i. tahakkuk ilkesi
notoriety criteria i. tanınmışlık kriterleri
investment criteria i. yatırım kriteri
investment criteria i. yatırım kıstası
proficiency criteria i. yeterlik kriterleri
Law
admissibility criteria i. kabul edilebilirlik kriterleri
Politics
evaluation criteria i. değerlendirme kriteri
accession criteria i. katılım kriterleri
copenhagen accession criteria i. kopenhag katılım kriterleri
copenhagen criteria i. kopenhag kriterleri
copenhagen political criteria i. kopenhag siyasi kriterleri
maastricht criteria i. maastricht kriterleri
handbook on procedures and criteria for determining refugee status i. mülteci statüsünün belirlenmesinde kullanılacak ölçüt ve usuller hakkında el kitabı
political criteria i. siyasi kriterler
quantitative performance criteria i. sayısal performans kriterleri
sustainability criteria i. sürdürülebilirlik kriterleri
eligibility criteria i. uygunluk kriterleri
Insurance
benchmarking criterion (criteria) i. karşılaştırma ölçütü (ölçütleri)
Technical
basic performance criteria i. ana performans kriterleri
key performance criteria i. anahtar performans kriterleri
weight and criteria i. ağırlık ve kriterler
analytical criteria i. analitik kriterler
performance criteria for piping and instrumentation i. borular ve alet kullanımı için performans kriteri
multi criteria decision analysis i. çok kriterli karar analizi
drafting criteria i. çizim ölçütleri
impact test acceptance criteria i. çarpma deney kabul kriterleri
strength grading criteria i. dayanıklılık derecelendirme kriterleri
evaluation criteria i. değerlendirme kriterleri
four main physical-chemical criteria i. dört ana fiziksel-kimyasal kriter
gas leakage control criteria i. gaz sızıntı denetim kriterleri
gas leakage control criteria i. gaz sızıntı kontröl kriterleri
noise criteria i. gürültü kıstası
general criteria i. genel kriterler
general performance criteria i. genel performans kriterleri
griffith criteria of failure i. griffith'in işgörmezlik kıstası
criteria for recycling methods i. geri dönüşüm metotları için kriterler
noise criteria curves i. gürültü değerlendirme eğrileri
technical criteria for external cargo carrying strops and pendants i. harici kargo taşıma kulp ve kayış donanımı için teknik kriterler
technical criteria for external cargo carrying nets i. harici kargo taşıma ağları için teknik kriterler
denomination criteria i. isimlendirme kriterleri
performance criteria for vessels i. kaplar için performans kriterleri
quality criteria i. kalite kriteri
acceptability criteria i. kabul kriteri
inclusion criteria i. kapsam ölçütü, (çalışmaya vb) dahil etme ölçütü
lawson criteria i. lawson ölçütü
strength grading criteria i. mukavemet sınıflandırma kriterleri
sampling criteria i. numune alma kriterleri/ölçütleri
acceptance criteria i. onama ölçütleri
key performance criteria i. önemli performans kriterleri
design criteria i. proje kriterleri
sorting criteria i. sıralama ölçütleri
water quality criteria i. su kalitesi kriterleri
stability criteria i. stabilite kriterleri
discard criteria of wire ropes i. tel halatları servis dışı bırakma kriterleri
design criteria i. tasarım kriterleri
conformity criteria i. uygunluk kriterleri
layout criteria i. yerleşim kriterleri
Computer
search criteria i. arama ölçütleri
search criteria i. arama ölçütü
sorting criteria i. ayıklama ölçütü
file criteria i. dosya ölçütü
match criteria i. ölçüte uyanlar
criteria field i. ölçüt alanı
criteria range i. ölçüt aralığı
criteria equals i. ölçüt değeri
sorting criteria i. sıralama ölçütü
filter criteria i. süzgeç ölçütleri
define more criteria expr. daha fazla ölçüt tanımla
define criteria expr. ölçüt tanımla
set criteria expr. ölçüt sapta
move criteria expr. ölçüt taşı
edit criteria expr. ölçütleri düzenle
edit criteria expr. ölçüt düzenle
set criteria expr. ölçüt oluştur
modify criteria expr. ölçütleri değiştir
add criteria expr. ölçüt ekle
criteria edit expr. ölçüt düzenle
remove criteria expr. ölçüt kaldır
Informatics
multi-criteria optimization i. çok amaçlı optimizasyon
acceptance criteria i. kabul ölçütleri
performance criteria i. performans ölçütleri
sorting criteria i. sıralama ölçütü
sorting criteria i. sıralama ölçütleri
Telecom
acceptance criteria i. kabul ölçütü
Textile
design criteria i. tasarım kriterleri
design criteria i. tasarım ölçütleri
Automotive
enabling criteria i. etkinleştirme ölçütleri
Aeronautic
failure criteria i. arıza kriteri
acceptance criteria i. kabul kriteri
Marine
breaking criteria i. kırılma kriteri
Medical
european preliminary criteria i. avrupa preliminer kriterleri
criteria for the diagnosis of brain death i. beyin ölümü tanı kriterleri
boston criteria i. boston kriterleri
child-pugh criteria i. child-pugh kriterleri
inclusion criteria i. dahil edilme kriterleri
general criteria for the operation of testing laboratories i. deney laboratuvarlarının çalıştırılması İçin genel kriterler
exclusion criteria i. dışlama kriterleri
donor selection criteria i. donör seçim kriterleri
donor criteria i. donör kriterleri
advanced trauma life support criteria i. ileri travma yaşam desteği kriterleri
criteria for diagnosis of metabolic syndrome i. metabolik sendromun tanısal ölçütleri
deferral criteria of donors i. organ bağışçılarının/donörlerin reddedilme kriterleri
schools admission criteria i. okullara kabul kriteri
preliminary criteria i. preliminer kriterler
medical contaminant criteria i. tıbbi kontaminant kriterleri
diagnosis criteria i. tanı kriterleri
diagnostic criteria cluster i. tanısal ölçütler kümesi
diagnostic criteria i. tanı kriterleri
diagnosis criteria i. tanı ölçütleri
discharge criteria i. taburculuk kriterleri
tel ashomer diagnostic criteria i. tel hashomer tanı kriterleri
newly defined criteria i. yeni tanımlanan kriterler
Food Engineering
methods of analysis for verifying that certain additives used in foodstuffs satisfy criteria of purity i. gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri analiz metotları
specific criteria of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs i. gıda maddelerinde kullanılan yumuşatıcı, sabitleştirici, yoğunlaştırıcı ve jelleştirici maddelerin saflık derecesini belirleyen bazı ölçütler
specific purity criteria on food additives other than colors and sweeteners i. gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar ve renklendiriciler dışındaki katkı maddeleri
Statistics
foster's criteria i. foster ölçütü
Chemistry
purity criteria i. saflık kriterleri
Biology
performance criteria for microbiological safety cabinets i. mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin performans kriterleri
Marine Biology
iucn criteria i. iucn ölçütleri
Education
schools admission criteria i. okullara kabul kriteri
Linguistics
assessment criteria i. değerlendirme ölçütleri
Environment
waste water criteria i. atık su kriterleri
criteria according to eu legislation i. ab mevzuatı uyarınca kriterler
performance criteria for steam sterilizers and autoclaves i. buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri
ecological criteria i. ekoloji kıstasları
criteria according to turkish regulations i. türk mevzuatı uyarınca kriterler
Military
damage criteria i. hasar kriteri
noise criteria i. parazit kıstası