criteria - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

criteria

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"criteria" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
General
criteria i. kıstaslar
criteria i. ölçütler
criteria i. değerlendirme ölçütleri
criteria i. kriterler
Trade/Economic
criteria kıstaslar
criteria kriterler
Politics
criteria kriter
Linguistics
criteria ölçüt

"criteria" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 175 sonuç

İngilizce Türkçe
General
comply with the criteria f. kritere uymak
determine criteria f. kriter belirlemek
fulfil the criteria f. kriterleri yerine getirmek
fulfil the criteria f. kriterleri karşılamak
meet the criteria f. kriteri karşılamak
meet the criteria f. kriterleri karşılamak
meet the criteria f. kriterleri yerine getirmek
satisfy the criteria f. kriterleri karşılamak
satisfy the criteria f. kriterleri yerine getirmek
acceptance criteria i. onama ölçütleri
compulsory criteria i. zorunlu kriterler
criteria for measurement i. ölçüm kriterleri
critical system criteria i. kritik sistem kıstasları
damage criteria i. hasar kriterleri
design criteria i. dizayn kriteri
exclusion criteria i. dışlama kriterleri
general principles for approval criteria i. genel kabul ilkeleri
inclusion criteria i. dahil edilme kriterleri
mandatory criteria i. zorunlu kriterler
measurement criteria i. ölçüm kriterleri
multi-criteria decision-making model i. çok kriterli karar verme modeli
multiple criteria decision making i. çok ölçütlü karar verme
required criteria i. zorunlu kriterler
restriction criteria i. sınırlama ölçütleri
success criteria i. başarı kriterleri
success criteria i. başarı ölçütleri
valuation criteria i. değerlendirme ölçütleri
welfare criteria i. sosyal refah ölçütleri-kriterleri
welfare criteria i. refah ölçütleri
in conformity with the criteria s. kriterlere uygun
matching the criteria s. kriterleri karşılayan
matching the criteria s. kriterlere uygun
Trade/Economic
accreditation criteria akreditasyon kriterleri
audit criteria denetim kriterleri
best practice criteria en iyi uygulama kriterleri
buying criteria satın alım kıstasları
classification criteria sınıflandırma kuralları
Copenhagen criteria kopenhag kriterleri
criteria based questions kriter temelli sorular
decision criteria karar alma kıstasları
good practice criteria iyi uygulama kriterleri
investment criteria yatırım kriteri
investment criteria yatırım kıstası
Maastricht criteria maastricht kriterleri
notified body criteria onaylanmış kuruluş kriterleri
notoriety criteria tanınmışlık kriterleri
performance criteria performans kriterleri
proficiency criteria yeterlik kriterleri
qualification criteria for quality systems auditors kalite sistemi tetkikçileri için nitelendirme kriterleri
recognition criteria tahakkuk ilkesi
recognition criteria kayda alma kriteri
recognition criteria muhasebeleştirme kriteri
risk acceptance criteria risk kabul kriterleri
Law
admissibility criteria kabul edilebilirlik kriterleri
Politics
accession criteria katılım kriterleri
copenhagen accession criteria kopenhag katılım kriterleri
copenhagen criteria kopenhag kriterleri
copenhagen political criteria kopenhag siyasi kriterleri
eligibility criteria mülteci statüsüne uygunluk kriterleri
evaluation criteria değerlendirme kriteri
handbook on procedures and criteria for determining refugee status mülteci statüsünün belirlenmesinde kullanılacak ölçüt ve usuller hakkında el kitabı
maastricht criteria maastricht kriterleri
political criteria siyasi kriterler
quantitative performance criteria sayısal performans kriterleri
sustainability criteria sürdürülebilirlik kriterleri
Insurance
benchmarking criterion (criteria) karşılaştırma ölçütü (ölçütleri)
Technical
acceptability criteria kabul kriteri
acceptance criteria onama ölçütleri
analytical criteria analitik kriterler
basic performance criteria ana performans kriterleri
conformity criteria uygunluk kriterleri
criteria for recycling methods geri dönüşüm metotları için kriterler
denomination criteria isimlendirme kriterleri
design criteria tasarım kriterleri
design criteria proje kriterleri
discard criteria of wire ropes tel halatları servis dışı bırakma kriterleri
drafting criteria çizim ölçütleri
evaluation criteria değerlendirme kriterleri
four main physical-chemical criteria dört ana fiziksel-kimyasal kriter
gas leakage control criteria gaz sızıntı kontröl kriterleri
gas leakage control criteria gaz sızıntı denetim kriterleri
general criteria genel kriterler
general performance criteria genel performans kriterleri
griffith criteria of failure griffith'in işgörmezlik kıstası
impact test acceptance criteria çarpma deney kabul kriterleri
inclusion criteria kapsam ölçütü, (çalışmaya vb) dahil etme ölçütü
key performance criteria önemli performans kriterleri
key performance criteria anahtar performans kriterleri
lawson criteria lawson ölçütü
layout criteria yerleşim kriterleri
multi criteria decision analysis çok kriterli karar analizi
noise criteria gürültü kıstası
noise criteria curves gürültü değerlendirme eğrileri
performance criteria for piping and instrumentation borular ve alet kullanımı için performans kriteri
performance criteria for vessels kaplar için performans kriterleri
quality criteria kalite kriteri
sampling criteria numune alma kriterleri/ölçütleri
sorting criteria sıralama ölçütleri
stability criteria stabilite kriterleri
strength grading criteria mukavemet sınıflandırma kriterleri
strength grading criteria dayanıklılık derecelendirme kriterleri
technical criteria for external cargo carrying nets harici kargo taşıma ağları için teknik kriterler
technical criteria for external cargo carrying strops and pendants harici kargo taşıma kulp ve kayış donanımı için teknik kriterler
water quality criteria su kalitesi kriterleri
weight and criteria ağırlık ve kriterler
Computer
add criteria ölçüt ekle
criteria edit ölçüt düzenlemeyi
criteria equals ölçüt değeri
criteria field ölçüt alanı
criteria range ölçüt aralığı
define criteria ölçüt tanımla
define more criteria daha fazla ölçüt tanımla
edit criteria ölçüt düzenle
edit criteria ölçütleri düzenle
file criteria dosya ölçütü
filter criteria süzgeç ölçütleri
match criteria ölçüte uyanlar
modify criteria ölçütleri değiştir
move criteria ölçüt taşımayı
remove criteria ölçüt kaldırmayı
search criteria arama ölçütü
search criteria arama ölçütleri
set criteria ölçüt oluştur
set criteria ölçüt sapta
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting criteria ayıklama ölçütü
Informatics
acceptance criteria kabul ölçütleri
multi-criteria optimization çok amaçlı optimizasyon
performance criteria performans ölçütleri
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting criteria sıralama ölçütleri
Telecom
acceptance criteria kabul ölçütü
Textile
design criteria tasarım ölçütleri
design criteria tasarım kriterleri
Aeronautic
acceptance criteria kabul kriteri
failure criteria arıza kriteri
Marine
breaking criteria kırılma kriteri
Medical
advanced trauma life support criteria ileri travma yaşam desteği kriterleri
boston criteria boston kriterleri
child-pugh criteria child-pugh kriterleri
criteria for diagnosis of metabolic syndrome metabolik sendromun tanısal ölçütleri
criteria for the diagnosis of brain death beyin ölümü tanı kriterleri
deferral criteria of donors organ bağışçılarının/donörlerin reddedilme kriterleri
diagnosis criteria tanı kriterleri
diagnosis criteria tanı ölçütleri
diagnostic criteria tanı kriterleri
diagnostic criteria cluster tanısal ölçütler kümesi
discharge criteria taburculuk kriterleri
donor criteria donör kriterleri
donor selection criteria donör seçim kriterleri
european preliminary criteria avrupa preliminer kriterleri
exclusion criteria dışlama kriterleri
general criteria for the operation of testing laboratories deney laboratuvarlarının çalıştırılması İçin genel kriterler
inclusion criteria dahil edilme kriterleri
medical contaminant criteria tıbbi kontaminant kriterleri
newly defined criteria yeni tanımlanan kriterler
preliminary criteria preliminer kriterler
schools admission criteria okullara kabul kriteri
tel ashomer diagnostic criteria tel hashomer tanı kriterleri
Food Engineering
methods of analysis for verifying that certain additives used in foodstuffs satisfy criteria of purity gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri analiz metotları
specific criteria of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs gıda maddelerinde kullanılan yumuşatıcı, sabitleştirici, yoğunlaştırıcı ve jelleştirici maddelerin saflık derecesini belirleyen bazı ölçütler
specific purity criteria on food additives other than colors and sweeteners gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar ve renklendiriciler dışındaki katkı maddeleri
Statistics
foster's criteria foster ölçütü
Chemistry
purity criteria saflık kriterleri
Biology
performance criteria for microbiological safety cabinets mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin performans kriterleri
Marine Biology
iucn criteria ıucn ölçütleri
Education
schools admission criteria okullara kabul kriteri
Linguistics
assessment criteria değerlendirme ölçütleri
Environment
criteria according to eu legislation ab mevzuatı uyarınca kriterler
criteria according to turkish regulations türk mevzuatı uyarınca kriterler
ecological criteria ekoloji kıstasları
performance criteria for steam sterilizers and autoclaves buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri
waste water criteria atık su kriterleri
Military
damage criteria hasar kriteri
noise criteria parazit kıstası