din - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

din"din" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 11 sonuç

İngilizce Türkçe
General
din f. yankılanmak
din f. çınlamak
din f. gürlemek
din f. söyleyip durmak
din f. tekrar tekrar söylemek
din f. gürültü etmek
din f. kafasını şişirmek
din i. şamata
din i. gürültü
din i. patırtı
din i. velvele

"din" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
din religion i.
General
din faith i.
din religion i.
din persuasion i.
din religious s.
Technical
din dyne i.
Automotive
din dyn i.
din dyne i.
Psychology
din religion i.
Physics
din dyne i.
Meteorology
din dyne i.

"din" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 34 sonuç

İngilizce Türkçe
Phrasals
din into f. sık ve gürültülü şekilde tekrar ederek birini darlamak
din into f. kafa ütülemek
din in (someone) f. tekrar ede ede (birinin) kafasına sokmak
din into (someone) f. (birinin) kafasını ütülemek
din in (someone) f. (birinin) kafasını ütülemek
din something into someone f. birine bir şeyi sürekli tekrar etmek
din something in f. birine bir şeyi sürekli tekrar etmek
din into (someone) f. tekrar ede ede (birinin) kafasına sokmak
din into (someone) f. tekrar ede ede (birine) belletmek
din in (someone) f. tekrar ede ede (birine) belletmek
din in f. sürekli tekrar ederek aklına kazımak
din (something) into (one) f. (bir şeyi) sürekli tekrar ederek ezberlemek/ezberletmek
din in f. sürekli tekrar ederek zihnine yerleştirmek
din (something) into (one) f. (bir şeyi) sürekli tekrar ederek aklına kazımak
din (something) into (one) f. (bir şeyi) sürekli tekrar ederek zihnine yerleştirmek
din (something) into (one) f. (bir şeyi) tekrar ede ede bellemek/belletmek
din in f. sürekli tekrar ederek ezberlemek/ezberletmek
din in f. tekrar ede ede bellemek/belletmek
Politics
iz al-din al-qassam battalions i. izzeddin el-kassam tugayları
salah al-din battalions i. izzeddin el-kassam tugayları
Technical
tensioning din i. kelepçe pimi
din acid resistance test i. dın asit direnci deneyi
din standard steels i. dın standartı çelikler
din film rating i. dın film nitelendirmesi
din steel designations i. dın çelik simgeleri
din material numbers i. dın gereç sayıları
din steel standards i. dın çelik standartları
Computer
micro-din i. macro-din
Marine
din valve i. dın vana
Religious
bab ed-din i. bahailiğin kurucusu, bahaullah mirza hüseyin ali
beth din i. yahudilikte bir hahamlık mahkemesi
bet din i. yahudilikte bir hahamlık mahkemesi
Sport
deutsches institut für normung (din) i. alman norm enstitüsü
British Slang
din-dins i. akşam yemeği (küçük çocuklar söyler)

"din" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 414 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
din ile ilgili religious s.
General
din propagandası yapmak proselytize f.
ilmihale dayanarak din dersi vermek catechize f.
din değiştirmek tergiversate f.
ayin yönetmek (din görevlisi) officiate f.
hristiyanlıkta ilmihale dayanarak din dersi vermek catechize f.
birini papaz/din adamı/din görevlisi yapmak ordain someone as something f.
din değişmek change one's religion f.
din propagandası yapmak proselytise f.
hristiyanlıkta ilmihale dayanarak din dersi vermek catechise f.
ilmihale dayanarak din dersi vermek catechise f.
din değiştirmek proselytize f.
din değiştirmek proselytise f.
din değiştirmek abjure f.
din değiştirmek tergiverse f.
din kültürü religious culture i.
psikoanaliz ve din psychoanalysis and religion i.
din değiştirme desertion i.
din felsefesi religion philosophy i.
din hürriyeti religious liberty i.
din ve sosyoloji religion and sociology i.
din savaşı holy war i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecek ve içecek kosher i.
din eğitimi gören kimse catechumen i.
din ve uygarlık religion and civilization i.
din değiştirmiş kişi vert i.
din değiştiren kimse convert i.
din ve uluslararası sorunlar religion and international affairs i.
din kitabı religion book i.
din psikolojisi psychology of religion i.
din değiştirme tergiversation i.
din adamı ecclesiastics i.
din kurumu institution of religion i.
din savaşı solemn war i.
makale (özellikle din/siyaset konusunda bir) tract i.
din folkloru folklore of religion i.
din ve astronatik religion and astronautics i.
din eğitimi religious education i.
ilkel din primitive religion i.
din değiştiren kimse apostate i.
din değiştirme proselyte i.
din özgürlüğü freedom of religion i.
çok tanrılı din polytheistic religion i.
din değiştirme apostasy i.
din inşası religion building i.
din ve edebiyat religion and literature i.
din tacirliği exploitation of religion i.
din uğruna yapılan savaş crusade i.
din değiştiren kimse deserter i.
mimarlık ve din architecture and religion i.
sünnet (din) tradition i.
din ve politika religion and politics i.
din ve bilim religion and science i.
edebiyatta din religion in literature i.
din ve devlet religion and state i.
din görevlisi chaplain i.
psikoloji ve din psychology and religion i.
hristiyan din adamları church i.
kitapçık (özellikle din/siyaset konusunda bir) tract i.
din etnolojisi ethnology of religion i.
din felsefesi philosophy of religion i.
din eğitmenleri religious educators i.
din sömürüsü exploitation of religion i.
din devleti theocratic state i.
ilahi din divine religion i.
devlet okullarında din religion in the public schools i.
din görevlilerine özgü kıyafet habit i.
din değiştiren kimse vert i.
din ve kültür religion and culture i.
din adamı reverend i.
din sosyolojisi sociology of religion i.
din değiştirme conversion i.
din bezirganlığı exploitation of religion i.
din adamı religious functionary i.
din adamlığı cloth i.
din sömürüsü abuse of religion i.
din değiştirmemiş unconverted i.
din bezirganlığı yapma sanctimoniousness i.
din adamı olmayan kimse laity i.
bilim ve din science and religion i.
din sosyolojisi religious sociology i.
din ve ekonomi religion and economics i.
din ve ahlak religion and ethics i.
felsefe ve din philosophy and religion i.
din baskısı religious pressure i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen tref i.
yahudi din kurallarına uymayan tref i.
yahudi din kurallarına uymayan terefah i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen terefah i.
din değistirme apostasy i.
din öğretmeni religion teacher i.
din taciri religion-monger i.
din bezirganı religion-monger i.
semavi din divine religion i.
din fanatiği religious fanatic i.
din bilgini religious scholar i.
din alimi religious scholar i.
din akideleri articles of faith i.
din akideleri credendum i.
din şartları articles of faith i.
din şartları credendum i.
din veya imanın şarları articles of faith i.
din veya imanın şartları credendum i.
eskiden din adamlarının başlarına giydikleri cüppe birretum i.
semavi din abrahamic religion i.
din kardeşleri religious fellows i.
din kardeşliği religious fellowship i.
din kardeşi religious fellow i.
din değiştirme religious conversion i.
1372-1415 tarihleri arasında yaşamış çekoslovakyalı din reformcusu hus i.
evlilik, nikah, vaftiz gibi törenleri yöneten din görevlisi officiant i.
din seçme özgürlüğü freedom to choose religion i.
(din adamlarının ettiği) dini yemin religious vows i.
din görevlisi minister of religion i.
hindu din adamı pandit i.
semavi din monotheistic religion i.
semavi din heavenly religion i.
kilise apsisinde yükselen sıralar halinde yer alan din görevlilerinin oturma yeri synthronon i.
geçimini kiliseye yapılan bağışlarla sağlayan din görevlisi friar i.
geçimini kiliseye yapılan bağışlarla sağlayan din görevlisi mendicant i.
din kardeşi coreligionist i.
din adamları clergymen i.
din bilimleri science of religion i.
karşılaştırmalı din comparative religion i.
din, dini sistem dispensation i.
din değiştirtme proselytization i.
din kültürü ve ahlak bilgisi culture of religion and knowledge of ethics i.
din tüccarlığı exploitation of religion i.
mensup olunan din religious affiliation i.
müslüman din adamı talistmanist i.
romalı katolik din adamlarının taktığı takke callot i.
romalı katolik din adamlarının taktığı takke calotte i.
din tüccarlığı tartuffism i.
din tüccarlığı tartuffery i.
din tüccarlığı tartuffism i.
din tüccarlığı tartuffism i.
manastırda çalışan din görevlileri abbey i.
bir piskopos ya da din adamına masasına kabul karşılığı ödenen kira table rent i.
iran'da din adamı ya da derviş abdal i.
soru-cevap şeklinde din eğitimi catechisation i.
soru-cevap şeklinde din eğitimi alan kişi catechiser i.
soru-cevap şeklinde din dersi verme catechization i.
ilmihale dayanarak yapılan din öğretimi catechization i.
hristiyanlıkta piskoposun hukuk müşavirliğini yapan din adamı chancellor i.
din ve dünya işlerini ayrı tutma laicity i.
din ve dünya işlerini ayrı tutma laicality i.
kraliyete ya da aristokrat bir aileye bağlı din adamı chaplain i.
özel din adamlığı chaplainship i.
din adamı religionary [obsolete] i.
din adamı olmayanlar temporalty i.
parti veya din değiştiren kimse tergiversator i.
parti veya din değiştiren kimse tergiversant i.
(din, ahlak gibi konularda) bilgisizlik know-nothingism i.
din ve eğitim kurumlarının yardımlarla desteklenmesi ilkesi voluntaryism i.
coşkulu din fanatiği votary i.
afrika'da ortaya çıkan atalara tapınma biçiminde bir din voudouism i.
afrika'da ortaya çıkan atalara tapınma biçiminde bir din vodun i.
roma katolik din adamlarının taktığı sert bir şapka birretta i.
evlilik merasimi düzenleyen memur veya din adamı marrier i.
(santeria dininde) ruh çağırma, intikam alma ve insan öldürme alanlarında uzman olan din görevlisi mayombero i.
geçimini kiliseye yapılan bağışlarla sağlayan din görevlisi mendiant i.
geçimini kiliseye yapılan bağışlarla sağlayan din görevlisi mendinant [obsolete] i.
din görevlisinin hizmet süresi ministry i.
din öğretmeni moonshee [india] i.
seçkin bir grubun belirli din, ırk, uluslara mensup kişileri gruba kabul etmemek üzere yaptıkları yazısız anlaşma gentleman's agreement i.
seçkin bir grubun belirli din, ırk, uluslara mensup olan kişileri gruba kabul etmemek üzere yaptıkları yazısız anlaşma gentlemen's agreement i.
yahudi din kurallarına uymayan nonkosher s.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen nonkosher s.
din dışı non-religious s.
din sonrası post-religious s.
soru-cevap yöntemiyle din öğretimine ilişkin catechistic s.
soru'-cevap yöntemiyle din öğretimine ait catechistic s.
din ve dünya işlerini ayrı tutan laical s.
din değiştiren tergiversant s.
din değiştiren tergiversatory s.
din kisvesi altında yapılan pious s.
din ve siyasette ilerleme yanlısı liberal s.
din dışı blasphemous s.
din propagandası amacıyla bir faaliyeti benimsemiş veya yeniden benimsemiş born-again s.
din propagandası amacıyla bir faaliyeti benimsemiş veya yeniden benimsemiş born-again s.
din adamı kılığında under the guise of a clergyman zf.
din adamı kisvesi altında under the guise of a clergyman zf.
Phrasals
(din, parti) değiştirmek cross over f.
Phrases
sayın din büyüğü your eminence expr.
sayın din büyüğü his eminence expr.
Proverb
din görevlilerinin yükseldikleri oranda yozlaştıklarını belirten söz the nearer the church, the farther from god
Colloquial
din adamı man of the cloth i.
din işleri subayı holy joe i.
Idioms
din kurallarına uygun yaşamak için mücadele etmek fight the good fight f.
(din görevlisi) bir çifti evlendirmek tie the knot f.
kendini din adamlığına adamak be in holy orders f.
kendini din adamlığına adamak take holy orders f.
kendini din adamlığına adamak be in (holy) orders f.
kendini din adamlığına adamak take (holy) orders f.
din adamı man of the cloth i.
din adamı a man of the cloth i.
din adamı a man of god i.
din adam/görevlisi holy joe i.
din adamı a man of god i.
din adamı a man of the cloth i.
agresif olarak din propagandası yapan hristiyan bible-basher i.
incil öğretileri üzerinden agresif olarak din propagandası yapan hristiyan bible-basher i.
Speaking
efendim (hristiyan din adamları için) your reverence ünl.
Trade/Economic
din ve devlet işlerinin ayrılması secularism i.
devletin din ilkelerine göre yönetilmesi theocracy i.
dil, din, ırk, bölge, cinsiyet gibi alanlarında ayrım yapmadığını beyan eden işveren equal opportunity employer i.
Law
din hürriyeti aleyhinde cürümler felonies against freedom of religion i.
din hürriyeti aleyhinde cürümler crimes against freedom of religion i.
din serbestisi freedom of religion i.
din ve vicdan hürriyeti freedom of thought and faith i.
din özgürlüğü liberty of conscience i.
din hürriyeti religious liberty i.
din özgürlüğü the right to freedom of religion i.
hukuk-din ilişkisi relation between law and religion i.
din kuralları religious rules i.
din esasına dayanan kanunlar puritanical laws i.
din esasına dayanan kanunlar blue laws i.
din inkarı apostasy i.
yahudi din hukuku halakha i.
yahudi din hukuku jewish law i.
yahudi din hukuku halocho i.
yahudi din hukuku halacha i.
yahudi din hukuku halakhah i.
din ve vicdan özgürlüğü freedom of religion and conscience i.
hristiyanlıkta piskoposun hukuk müşavirliğini yapan din adamı chancellor of a bishop i.
bilinen en eski roma medeni, ceza ve din hukuku twelve tables i.
Politics
din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak separate the state from religion f.
din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak secularize f.
din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak secularise f.
devlet ve din işlerini ayrı kılmak laicise f.
devlet ve din işlerini ayrı kılmak laicize f.
din hürriyeti freedom of religion i.
din ile devlet işlerini birbirinden ayırma secularisation i.
din kurumlarından ayrı olma secularity i.
din ve inanış özgürlüğü freedom of religion and conscience i.
din ve siyaset religion and politics i.
komünizm ve din communism and religion i.
din devleti non-secular state i.
din hürriyeti religions liberty i.
din özgürlüğü freedom for religion i.
din cemiyeti religious society i.
din hukuku religious law i.
din görevlisi religious official i.
din işleri memuru religious official i.
din devleti theocratic government i.
din özgürlüğü freedom of religion i.
din istismarı exploitation of religion i.
din istismarı abuse of religion i.
din işleri memuru flaması chaplain's flag i.
din işleri memuru chaplain i.
din işleri fonu chaplain fund i.
din işleri tahsisatı chaplains activities fund i.
din karşıtı propaganda anti-religious propaganda i.
din ayırımcılığı religious discrimination i.
din ile devlet işlerini birbirinden ayırma secularization i.
din ve inanç özgürlüğü freedom of religion and belief i.
din savaşları clash of religions i.
din ve kilise nosyonu ile millet nosyonunun bir araya getirilmesi/birleştirilmesi phyletism i.
din ve kilise nosyonu ile millet nosyonunun bir araya getirilmesi/birleştirilmesi ethnophyletism i.
Institutes
din öğretimi genel müdürlüğü general directorate of religious education i.
din öğretimi genel müdürlüğü general directorate on theology education i.
din öğretimi genel müdürlüğü directorate general for religious education i.
Computer
macro-din micro-din i.
Textile
genellikle siyah desensiz ipekten imal edilen, din adamları ve kadınların giydiği bir elbise kumaşı armozeen i.
genellikle siyah desensiz ipekten imal edilen, din adamları ve kadınların giydiği bir elbise kumaşı armozine i.
Medical
din ve psikoloji religion and psychology i.
din ve tıp religion and medicine i.
Psychology
din içgüdüsü religious instinct i.
sivil din civil religion i.
psikanaliz ve din psychoanalysis and religion i.
Physics
bir trilyon din (kuvvet birimi) tregadyne i.
1 din'lik bir kuvvetin uygulama noktasını 1 cm hareket ettirmesi ile yapılan iş erg i.
Social Sciences
nüfusun çoğunluğundan ırk, din veya etnisite açısından farklılık gösteren grup minority i.
Education
din kültürü ve ahlak bilgisi religious culture and moral knowledge i.
din ve toplum religion and society i.
din kültürü ve ahlak bilgisi education of religion and ethics i.
zorunlu din dersi compulsory religion class i.
zorunlu din dersi obligatory religion lesson i.
din dersi religion lesson i.
zorunlu din dirsi obligatory religion class i.
din dirsi religion class i.
din öğretimi genel müdürlüğü general directorate of religious education i.
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni religious culture and moral knowledge teacher i.
üniversite hocalarının öğrenciler arasında dil, din, ırk ve cinsel yönelim konusunda ayrım yapmayacağına dair yazmaları gereken bir beyanname EDI statement (equity, diversity and inclusion statement) i.
şabat gününde eğitim veren din okulu sabbath school [us] i.
din bilgisi hierology i.
din öğretimi hierology i.
Literature
“gunga din" şiirinde de anlatılan, beyaz olmayanlara karşı hem üstünlük hem de şefkat duyma durumu kiplingism i.
History
kilise nikahı yapan din adamı fleet parson i.
muhteşem devrim sonrasında william ile mary’ye ve haleflerine sadakat yemini etmeyi reddeden anglikan din adamı nonjuror i.
muhteşem devrim sonrasında william ile mary’ye ve haleflerine sadakat yemini etmeyi reddeden anglikan din adamları nonjurors i.
roma din hukukunda laik faaliyetlere izin verilen gün dies fasti i.
roma din hukukunda laik faaliyetlere izin verilen güne ait triverbial s.
roma din hukukunda laik faaliyetlere izin verilen gün ile ilgili triverbial s.
Religious
din değiştirmekten dönmek unproselyte f.
din değiştirmemek unproselyte f.
vahye dayanan din religion based on revelation i.
vahye dayanan din revealed religion i.
yahudi din adamı veya memuru kuşağı abanet i.
yahudi din adamı veya memuru kemeri abanet i.
yahudi din adamı veya memuru kemeri abnet i.
yahudi din adamı veya memuru kuşağı abnet i.
(roma katolik kilisesinde) mumları yakan din adamı accensor i.
din alimi acharya i.
yahudi din adamı rabbi i.
musevi din lideri rabbin i.
musevi din lideri rabbi i.
yahudi din adamı rabbin i.
yahudi din lideri rabbi i.
yahudi din lideri rabbin i.
seyahat eden din adamlarının piskopos tarafından görevlendirildiklerini gösteren belge canonical letters i.
din adamları tarafından tarif edilen ve önerilen yaşam şekli, kuralları canonical life i.
kilisenin kurallarına tüm din adamlarının itaati canonical obedience i.
görevde bulunan din adamlarının giydiği kıyafetler canonicals i.
din eğitimi gören kimseye verilen sözlü dersler catechesis i.
din öğretilerini soru-cevap şeklinde öğretme catechetical instruction i.
soru-cevap şeklinde din öğretimini inceleyen teoloji dalı catechetics i.
temel din bilgisi eğitimi catechumenism i.
din eğitimi alan kimse catechumenist i.
hristiyanlıkta temel din eğitiminde öğrencilik catechumenship i.
din eğitimi görme catechumenate i.
genellikle dini eğitim işlerinden sorumlu, katedralde bulunan dört ruhani liderden biri olan din adamı chancellor of a cathedral i.
ölen birinin taşınabilir mallarının din adamlarına ödenen kısmı nonage i.
tanrı ve onun niteliklerinin kanıtlarının doğa olaylarında kendini gösterdiği inancına dayanan din natural religious i.
doğa tanrılarına ibadeti iyicil cadılıkla harmanlayan din veya geleneklerin yeniden canlandırılması neopaganism i.
din bilimci theolog i.
kilisede ayin sırasında din adamının boynuna taktığı atkı tippet i.
yahudi din kurallarına uymayan yemekler trefoth i.
yahudi din kurallarına uymayan yemekler trefot i.
yahudi din kurallarına uymayan yemek trefa i.
yahudi din kurallarına uymayan yemek trefah i.
sunakta din adamlarına yardım eden kız altar girl i.
kıpti din adamı amba i.
doğu ortodoks kilisesi'nde bir din adamı anagnost i.
doğu ortodoks kilisesi'nde yüksek sesle eski ahit'ten dersler okuyan bir din adamı anagnostes i.
kıpti din adamı anba i.
din karşıtlığı antireligion i.
papalık emri altında hareket eden din adamı apostolic vicar i.
rusya'daki en yetkili din adamı archierey i.
hollandalı din adamı jacobus arminius'un öğretilerine inanan baptist cemaati arminian baptist i.
hollandalı din adamı jacobus arminius'un öğretilerine inanan baptist cemaati general baptist i.
hollandalı din adamı jacobus arminius'un öğretilerini uygulayan protestan kilisesi arminian church i.
mısır firavunu ikhnaton'un talimatı üzerine güneş tanrısı aten'e ibadet edilmeye başlanan tek tanrılı din sistemi atenism i.
resmi bir inancı olmayan, ruhsal gelişim, hakikat ve anlam arayışındaki özgürlükçü bir din unitarian universalism i.
özellikle ateşle yapılan din dışı büyücülük zendicism i.
(islam'da) din dışı büyü yapan kimse (islam'da) zendik i.
müslüman din büyüklerinin taktığı sarıkla sarılı bir başlık kalansuwa i.
sihlerin din ve kültürlerinin sembolü olarak saçlarına taktıkları bir tarak kangha i.
m.ö. 6. yüzyılda pers din öğretmeni zarathustra i.
muhteşem devrim sonrasında sadakat yeminini reddeden anglikan din adamlarının bir kısmı usager i.
roma katolik din adamları tarafından takılan kare bir başlık beretta i.
roma katolik din adamlarının taktığı kare bir başlık berretta i.
(taoizm'de) din chiao i.
(özellikle din ile ilgili konuları) ateşli bir şekilde savunan kimse evangelist i.
mecusi din adamı magus i.
çin, tibet ve japonya'da en yaygın din olup evrensel kurtuluşu aramanın önemini vurgulayan, budizm'in iki büyük ekolünden biri mahayana i.
çin, tibet ve japonya'da en yaygın din olup evrensel kurtuluşu aramanın önemini vurgulayan, budizm'in iki büyük ekolünden biri great vehicle i.
çin, tibet ve japonya'da en yaygın din olup evrensel kurtuluşu aramanın önemini vurgulayan, budizm'in iki büyük ekolünden biri mahayana buddhism i.
(ortaçağ'da) din görevlileri vestiary i.
bir misyon veya şapelden sorumlu din adamı olmayan kimse vicar i.
üyelerinin çoğunu soylu din adamlarının oluşturduğu eski bir yahudi mezhebinin inanç ve faaliyetleri sadduceeism i.
üyelerinin çoğunu soylu din adamlarının oluşturduğu eski bir yahudi mezhebinin inanç ve faaliyetleri sadducism i.
din adamı blackcoat i.
mecusi din adamı wise man i.
2. ve 3. yüzyıllarda ortaya çıkmış, vaftizci yahya'nın mesih olduğunu ifade eden, yahudi ve hristiyan unsurları düalistik bir çerçevede yorumlayan gnostik bir din mandeanism i.
ortodoks hristiyan kıstaslarına göre din dışı sayılan maniheizm benzeri herhangi bir düalistik inanca verilen ad manicheanism i.
ortodoks hristiyan kıstaslarına göre din dışı sayılan maniheizm benzeri herhangi bir düalistik inanca verilen ad manicheism i.
şehitlerin hayatlarını ve ölümlerini araştıran din tarihi dalı marranoism i.
yahudi din adamı hakam i.
dini lider veya din alimi için kullanılan bir hitap maulana i.
(hindistan'da) başkalarına din konusunda yardımcı olan okumuş müslüman maulvi i.
(hindistan'da) başkalarına din konusunda yardımcı olan okumuş müslüman moulvi i.
peygamberinin zerdüşt olduğu, tüm iyiliklerin kaynağı olan baş tanrı hürmüz'e tapınmasını salık veren iran'da ortaya çıkmış bir din mazdaism i.
tibet'te budizm öncesi bir din bönism i.
mistik pagan bilgisine dayanan eski bir din hermetism i.
(roma katolik kilisesi'nde) inanç ve ahlakla ilgili konularda görevlendirilmiş din adamları komitesi holy office i.
hümanizm değerlerini benimsemiş din humanism i.
düzmece din misreligion i.
din kurallarına göre yaşayan bir grup insan monastic order i.
bazı din adamlarının giydiği kısa bir tür pelerin mozetta i.
bazı din adamlarının giydiği kısa bir tür pelerin mozzetta i.
din adamına daha yüksek bir rütbe verilen tören reordination i.
yezidiler tarafından uygulanıp reenkarnasyona ve tek bir tanrıya inançla karakterize olan bir din yezdism i.
yezidiler tarafından uygulanıp reenkarnasyona ve tek bir tanrıya inançla karakterize olan bir din yezidism i.
belirli bir din yetkilisine mevkice bağlı olan kimse obedientiary i.
hristiyanlıktaki vaftiz çocuğunun diğer din ve kültürel gruplardaki karşılığı godchild i.
din eğitimi alan kişiyle ilgili catechumenical s.
din öğretilerinin soru-cevap şeklinde öğretilmesi ile ilgili catachetic s.
din ile ilgili religionary s.
yahudi din kurallarına uymayan trefa s.
yahudi din kurallarına uymayan trefah s.
din karşıtı antireligion s.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmamış (yiyecek ve içecek) unkosher s.
din değiştirmemiş unregenerate s.
resmi (din, kilise) established s.
din adamlarına ait sacramentarian s.
din adamlarıyla ilgili sacramentarian s.
Philosophy
tek tanrılı din monotheistic religion i.
fransız din adamı berengar de tours'un doktrini berengarianism i.
Military
din işleri subayı chaplain i.
askeri din işleri sınıfı corps of chaplains i.
askeri din işleri teşkilatı corps of chaplains i.
askerlik hizmette bulunan din işleri subayı military chaplain i.
Art
sanat ve din art and religion i.
Archaic
din fanatikliği enthusiasm i.
din fanatiği enthusiast i.
din yetkilisinin emirlerine itaat eden obediential s.
din yetkilisinin buyruklarına itaat eden obediential s.
din yetkilisinin talimatlarına itaat eden obediential s.
Slang
din değiştiren kimse jumper [irish] i.
din propagandası yapan hristiyan holy roller i.
British Slang
(çok) agresif olarak din propagandası yapan kimse bible basher i.
(çok) agresif olarak din propagandası yapan kimse bible thumper i.
din adamı skypilot i.