macro - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

macro

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"macro" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 7 sonuç

İngilizce Türkçe
General
macro i. makro
Trade/Economic
macro büyük
macro genel
macro iri
Telecom
macro büyük
macro makro
Biochemistry
macro iril

"macro" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 191 sonuç

İngilizce Türkçe
General
macro zoning i. makro bölgeleme
macro expansion i. makro genişleme
macro prototype i. makro prototip
macro command i. makro komut
macro assembler i. makro çevirici
macro programming i. makro programlama
macro operation i. makro işlem
macro instruction i. büyük komut
macro trace i. makro iz
macro economic structure i. makro ekonomik yapı
macro examination i. makro araştırma
macro outlook i. makro bakış
macro examination i. makro inceleme
macro level i. makro düzey
macro level i. makro seviye
macro parameters i. makro parametreler
macro fracture i. büyük çatlak
macro fracture i. büyük kırık
at the macro level zf. makro düzeyde
in the macro level zf. makro düzeyde
Trade/Economic
international macro economic policy coordination uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonu
macro motivation firma dışından kaynaklanan işçi başarısını etkileyen koşullar
macro economics makro iktisat
macro assessment makro değerlendirme
macro analysis makro analiz
supply chain macro processes tedarik zinciri makro süreçleri
macro environment makro çevre
macro prudential makro ihtiyatı
Politics
macro-financial linkages makro-finansal bağlantılar
macro-prudential risk makro-ihtiyati risk
Technical
outer macro instruction dış makro komut
macro flowchart makro akış çizeneği
macro flowchart makro akış şeması
macro virus protection makro virüs koruması
macro definition makro tanım
benthic macro-invertabrates bentlik makro-omurgasızlar
macro kjeldahl method makro kjeldahl yöntemi
macro molecule iri molekül
macro-defect-free cement iri hatasız çimento
macro examination kaba inceleme
macro-based makro tabanlı
macro-texture depth makro doku derinliği
Computer
show in macro design makro tasarımında göster
start macro makro başlat
show macro names column makro adları sütununu göster
step macro makro adımla
stop macro makroyu durdur
system macro sistem makrosu
store macro in makronun saklanacağı yer
store macro in makroyu kaydetme yeri
macro name/reference makro adı/başvuru
user macro kullanıcı makrosu
view macro names makro adlarını göster
sample macro örnek makro
run macro on makroyu çalıştır
rename macro makroyu yeniden adlandır
save macro sheet as makro sayfasını farklı kaydet
run macro name çalıştırılacak makronun adı
run a macro bir makro çalıştır
save macro as makroyu farklı kaydet
run macro makroyu çalıştırmak
run macro makro çalıştır
run macro makrosunu çalıştır
resume macro makroyu devam ettir
calling macro makro çağırma
active macro etkin makro
resume resume macro makroyu devam ettir
calling macro çağıran makro
replicable macro yinelenen makro
add macro makro ekle
assign macro makro ata
autoexit macro kendçık makro
assign macro name makro adı ata
autonew macro kendyeni makro
assign macro to makro ata
autoclose macro kendkapat makro
autoprint macro kendyaz makro
autodelete macro kendsil makro
automerge macro kendbirleş makro
autoexec macro kendçalış makro
autoopen macro kendaç makro
autosort macro kendsırala makro
autosave macro kendkaydet makro
autostyle macro kendbiçem makro
autostart macro kendbaşla makro
copyformat macro biçimikopyala makro
continue macro makro devam
database macro veritabanı makrosu
delete macro makro sil
dofieldclick macro çifttıkla makrosu
edit a macro bir makro düzenlenemiyor
enable macro virus protection makro virüsü korumasını etkinleştir
dofieldclick macro çift tıkla makrosu
field and macro translation alan ve makro çevirimi
field & macro translation alan ve makro çevirimi
global macro genel makro
key assignment macro tuş atama makrosu
macro single step adım adım makro
macro conversions makro dönüşümleri
macro design makro tasarımı
macro condition makro koşulu
macro button makro düğmesi
macro options makro seçenekleri
macro insertion makro ekleme
macro list makro listesi
macro editing window makro düzenleme penceresi
macro text makro metni
macro mode makro kipi
macro is available with makro kullanılabilen yerler
macro library makro kitaplığı
macro sheet makro sayfası
macro row makro satırı
macro argument makro bağımsız değişkeni
macro upperpane makro üstyarıpenceresi
macro view options makro görünümü seçenekleri
macro error makro hatası
macro default varsayılan makro
macro name makro adı
macro instructions makro yönergeleri
macro variables makro değişkenleri
macro call makro çağrısı
macro flags makro denetimi
macro submenu makro alt menüsü
macro editing icon bar makro düzenleme simge çubuğu
macro library makro kütüphanesi
macro security makro güvenliği
macro builder makro oluşturucusu
macro define makro tanımla
macro mode makro modu
macro editor makro düzenleyici
macro menu makro menüsü
macro language makro dil
macro converter makro dönüştürücü
macro names makro adları
macro sheet makro tablosu
macro control makro denetimi
macro titlebar makro başlıkçubuğu
macro virus protection warning makro virüsü koruması uyarısı
macro record makro kaydet
make macro available to makronun kullanılabileceği yer
menu macro name menü makro adı
microsoft access macro shortcuts microsoft access makro kısayolları
ms access macro ms access makrosu
ms excel macro ms excel makrosu
ms excel macro excel makro dili
new macro name yeni makro adı
parameter passing to macro makroya parametre iletimi
pause macro makro beklet
personal macro workbook kişisel makro çalışma kitabı
printenvelopes macro zarfyazdır makro
null macro boş makro
record macro name kaydedilecek makro adı
record a macro makro kaydetmek
record macro makroyu kaydet
record macro makro kaydet
record new macro yeni makro kaydet
macro trace makro iz
macro prototype makro prototip
macro flowchart makro akış şeması
macro instruction makrokomut
macro instruction birleşik komut
macro programming makro programlama
macro flowchart makro akış çizeneği
macro trace makro izleme
outer macro instruction dış makro komut
macro instruction makro-komut
Informatics
macro generator makro üreteci
macro programming makro programlama
macro instruction makro komutu
macro language makro dili
macro-substitution makro yerleştirme
macro definition makro tanımı
macro-substitution makro açılımı
macro-assembler makro çevirici
Telecom
macro cell büyük  hücre
macro diversity combining makro çeşitleme birleştirilmesi
Medical
macro splanchnic makrosoini makrosplanknik
macro biosis makrobiyoz
macro dactylism makrodaktiüzm
macro molecule büyük molekül
Food Engineering
macro method makro yöntem
Statistics
macro state makro durum
Marine Biology
macro nucleus makronukleus
macro-plankton makroplankton
macro- makro-
macro- iril
macro-benthos makrobentos
Zoology
macro-invertebrates makro-omurgasızlar
Linguistics
macro structure büyük ölçekli yapı
macro-skill büyük ölçekli beceri
Environment
guidance on hand-net sampling of aquatic benthic macro-invertebrates sudaki bentik makro-omurgasızlardan kepçe ağı ile numune alma kılavuzu