Geçmiş


"garanti" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
garanti n. guarantee
garanti n. warrant
garanti n. guaranty
Genel
garanti n. warrant
garanti n. safeguard
garanti n. indemnity
garanti n. surety
garanti n. warranty
garanti n. warrantee
garanti n. guaranty
garanti n. assurance
garanti n. undertaking
garanti n. cinch
Deyim
garanti in the bag
Ticaret/Ekonomi
garanti stipulation
garanti undertaking
garanti guarantee
garanti guaranty
garanti aval
garanti hedging
garanti warranty
Hukuk
garanti suretyship
garanti security
garanti warranty
garanti guaranty
Tekstil
garanti guarantee

"garanti" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
garanti etmek v. warrant
garanti etmek v. assure
Genel
garanti almak v. take a guarantee
garanti altına almak v. guarantee
garanti etmek v. vouch for
garanti etmek v. engage
garanti etmek v. undertake
garanti etmek v. warrant
garanti etmek v. make sure
garanti etmek v. ensure
garanti süresi bitmek v. (guarantee) expire
garanti vermek v. warrandice
garanti vermek v. grant in aid
garanti vermek v. give security
garanti vermek v. warrentise
garanti vermek v. issue guarantee
garanti vermek v. garantise
garanti vermek v. give guaranty
garanti vermek v. afford guaranty
garanti vermek v. warrandise
iddia edildiği gibi olduğuna dair garanti vermek v. stand behind
en az bir yıllık garanti n. minimum warranty of one year
garanti altına alma n. guaranty
garanti altına alma n. underwriting
garanti belgesi n. warrant
garanti bildirimi n. warranty statement
garanti hükmü n. warranty provision
garanti kapsamı n. warranty cover
garanti süresi n. guarantee term
garanti süresi n. warranty
garanti süresinin uzatılması n. warranty extension
garanti şartları n. terms of guarantee
garanti verme n. warranting
kefillik ve garanti n. sureyship and guaranty
ömür boyu garanti n. lifetime guarantee
garanti altına alınmamış adj. unguaranteed
garanti altına alma adj. secure
garanti dışı adj. out of warranty
garanti edilir adj. warrantable
garanti edilmiş adj. certified
garanti kapsamında olmayan adj. nonwarrantable
mali yönden garanti altına alınmış adj. underwritten
Öbek Fiiller
birine bir şeyi söz vermek/garanti etmek/taahhüt etmek reassure someone of something
İfadeler
garanti altında under warranty
garanti altında under guarantee
garanti süresi sonrası after the guarantee period
Deyim
garanti belgesi a clean bill of health
Ticaret/Ekonomi
anaparası veya faizi ya da ikisi birden bir başka şirket tarafından garanti edilen tahvil assumed bond
belirtilmiş olmayan garanti implied warranty
çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenmesi garanti edilen tazminat golden parachute
çıkarılan hisse senedi ve tahvillerin tamamını veya bir kısmını satacağını garanti eden underwriter
Çok taraflı yatırım garanti kurumu multilateral investment guarantee agency
finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş hurda değeri guaranteed residual value
garanti alan warrantee
garanti belgesi warranty deed
garanti belgesi warranty
garanti eden warrantor
garanti eden warranter
garanti eden guarantor
garanti eden kimse warrantor
garanti edilebilir warrantable
garanti edilen guaranteed
garanti edilen fiyat guaranteed price
garanti edilen gelir guaranteed income
garanti edilmiş borcun ödendiğinin bildirilmesi settlement notice
garanti edilmiş istihdam guaranteed employment
garanti edilmiş kalıntı değer guaranteed residual value
garanti etmek guarantee
garanti etmek guaranty
garanti etmek undertake
garanti fonu guaranty fund
garanti ile sınırlı şirket company limited by guarantee
garanti kapsamı warranty coverage
garanti kapsamı scope of warranty
garanti kapsamına girmeyen unguaranteed
garanti kapsamında işlem (yapılması) talebi warranty claim
garanti koşulları warranty disclaimer
garanti local local guarantee
garanti mektupları letters of guarantee
garanti reddi warranty disclaimer
garanti reddi disclaimer of warranty
garanti sonrası post warranty
garanti sözleşmesi underwriting contract
garanti sözleşmesi contract of guarantee
garanti süresi guarantee period
garanti taahhüdü guarantee commitment
garanti veren surety
garanti verilmeksizin with all faults
garanti vermeksizin with all faults
garanti yükümlülükleri guarantee obligations
hissedarlarının belirli bir miktara kadar şirketin tasfiye açığını garanti etmekle yükümlü olduğu şirket company limited by guarantee
ihale tekliflerinde kullanılan garanti bid bond
ihracat kredileri garanti dairesi export credits guarantee department (ecgd)
iş olmaması durumunda işçiye ödenmesi garanti edilen asgari ücret miktarı call pay
karşı garanti counter guarantee
kefalet ve garanti suretyship and guaranty
kesin garanti substantial guarantee
kısmi garanti a partial guarantee
kontr garanti counter guarantee
kontr-garanti counter guarantee
kredi garanti mekanizması loan guarantee mechanism
kurumsal garanti corporate guarantee
malın varış yerinde teslimini garanti eden sözleşme arrival contract
ödenmesi garanti edilmiş asgari ücret miktarı guaranteed rate
önceden rayici belirlenmemiş garanti non-prorated warranty
öz varlıklarla garanti edilmiş gerçek garantiler real guarantees secured by own assets
satıcının alıcıya tedarik ettiği malın belirli bir süre boyunca çalışacağını garanti eden teminat mektubu retention bond
sevkiyat garanti mektubu letter of indemnity
sınırlı garanti limited warranty
şirket adına garanti verilen üçüncü şahıslar third parties giving guarantees on behalf of the enterprise
şirketler arası garanti fonu guarantee fund
tam garanti full warranty
uzatılmış garanti extended warranty
yetersiz garanti insufficient guarantee
zararı ödemeyi garanti etmek indemnify
zımni garanti implied warranty
Hukuk
garanti belgesi warranty deed
garanti bildirimi warranty statement
garanti dışı out of warranty
garanti sözleşmesi contract of guaranty
garanti veren guarantor
garanti vermek guarantee
iskoç kanununda garanti warrandice
mukabil garanti counter-guaranty
mukabil garanti reciprocal guarantee
müşterek garanti co-guarantee
ortak garanti co-guarantee
Siyasal
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and
garanti belgesi certificate of warranty
garanti komisyonları commission on guarantees
geleneksel özellikleri garanti edilen ürünler daimi komitesi standing committee on traditional specialities guaranteed
Kurum/Kuruluş
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
çok taraflı yatırım garanti ajansı multilateral investment guarantee agency
Sigortacılık
garanti ihlali breach of warranty
Teknik
garanti belgesi warranty certificate
garanti güç guaranteed power
garanti kapsamı scope of guarantee
garanti süresi maintenance period
garanti süresi defect liability period
garanti testi warranty test
ömür boyu garanti life time guarantee
özellikleri garanti edilmiş yakıt guarantee fuel
Bilgisayar
geçersiz/işe yaramaz/garanti kapsamında iade edilmiş/ıskartaya ayrılmış ürün dead on arrival
Bilişim
değerlendirme garanti düzeyi evaluation assurance level (eal)
değerlendirme garanti seviyesi evaluation assurance level (eal)
garanti belgesi warranty
İnşaat
inşaat şirketlerinin anlaşmada yer alan şartlara uyacağını ve belli kriterlerde performans göstereceğini garanti eden bono performance bond
Tarım
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
Bahisçilik
bahisçinin garanti alacağını düşündüğü bir maç banker