garanti - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

garanti"garanti" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
garanti guarantee i.
garanti warrant i.
garanti guaranty i.
General
garanti warrant i.
garanti safeguard i.
garanti indemnity i.
garanti surety i.
garanti warranty i.
garanti warrantee i.
garanti guaranty i.
garanti assurance i.
garanti undertaking i.
garanti cinch i.
Idioms
garanti in the bag
Trade/Economic
garanti stipulation
garanti undertaking
garanti guarantee
garanti guaranty
garanti aval
garanti hedging
garanti warranty
Law
garanti suretyship
garanti security
garanti warranty
garanti guaranty
Textile
garanti guarantee

"garanti" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
garanti etmek warrant f.
garanti etmek assure f.
General
-e karşı garanti vermek guarantee against something f.
garanti almak take a guarantee f.
garanti altına almak guarantee f.
garanti etmek vouch for f.
garanti etmek make sure f.
garanti etmek warrant f.
garanti etmek ensure f.
garanti etmek assure f.
garanti etmek undertake f.
garanti etmek engage f.
garanti etmek guarantee f.
garanti etmek stipulate f.
garanti etmek estipulate f.
garanti etmek promise f.
garanti etmek vouch f.
garanti etmemek exstipulate f.
garanti süresi bitmek (guarantee) expire f.
garanti talep etmek demand guarantee f.
garanti vermek afford security f.
garanti vermek give guarantee f.
garanti vermek issue guarantee f.
garanti vermek warrant f.
garanti vermek afford guaranty f.
garanti vermek warrentise f.
garanti vermek warrandise f.
garanti vermek give guaranty f.
garanti vermek garantise f.
garanti vermek give security f.
garanti vermek warrandice f.
garanti vermek grant in aid f.
iddia edildiği gibi olduğuna dair garanti vermek stand behind f.
en az bir yıllık garanti minimum warranty of one year i.
garanti altına alma guaranty i.
garanti altına alma underwriting i.
garanti altına alma guarantee i.
garanti anlaşması warranty agreement i.
garanti belgesi warranty i.
garanti belgesi warrant i.
garanti bildirimi warranty statement i.
garanti bilgisi warranty information i.
garanti eden ensurer i.
garanti hükmü warranty provision i.
garanti kapsamı warranty cover i.
garanti süresi guarantee term i.
garanti süresi warranty i.
garanti süresi guarantee period i.
garanti süresinin uzatılması warranty extension i.
garanti şartları terms of guarantee i.
garanti şartları warranty rules i.
garanti veren warranter i.
garanti verme warranting i.
kefalet ve garanti suretyship and guaranty i.
kefillik ve garanti sureyship and guaranty i.
ömür boyu garanti lifetime guarantee i.
yasal garanti statutory guarantee i.
garanti altına alınmamış unguaranteed s.
garanti altına alma secure s.
garanti dışı out of warranty s.
garanti edilen guaranteed s.
garanti edilir warrantable s.
garanti edilmemiş unguaranteed s.
garanti edilmiş ensured s.
garanti edilmiş certified s.
garanti kapsamında olmayan nonwarrantable s.
mali yönden garanti altına alınmış underwritten s.
yüzde yüz garanti sure-fire s.
Phrasals
birine bir şeyi söz vermek/garanti etmek/taahhüt etmek reassure someone of something
Phrases
burada (işbu belgede) belirtilen kalemlere ilişkin ne sarahaten (açıkça) ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya teminatı kabul etmez hereby expressly disclaims any warranty or guarantee whether express or implied with regard to items described herein
garanti altında under warranty
garanti altında under guarantee
garanti döneminden sonra after the guarantee period
garanti süresi sonrası after the guarantee period
Idioms
garanti belgesi a clean bill of health
sana garanti ediyorum! can take it to the bank!
Speaking
sana şunu garanti ediyorum i can guarantee you this
Trade/Economic
açık garanti express warranty
adi garanti simple guarantee
anaparası veya faizi ya da ikisi birden bir başka şirket tarafından garanti edilen tahvil assumed bond
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
belirli bir tutara kadar bir çekin ödemesini garanti eden kart cheque card
belirtilmiş olmayan garanti implied warranty
çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenmesi garanti edilen tazminat golden parachute
çıkarılan hisse senedi ve tahvillerin tamamını veya bir kısmını satacağını garanti eden underwriter
çok taraflı yatırım garanti ajansı multilateral investment guarantee agency (miga)
Çok taraflı yatırım garanti kurumu multilateral investment guarantee agency
eksik garanti insufficient guarantee
faiz ve ana paranın ödeneceği garanti edilmiş tahvil indorsed bond
finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş hurda değeri guaranteed residual value
finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalan değeri guaranteed residual value
garanti akreditifi stand by letters of credit
garanti alan warrantee
garanti belgesi certificate of warranty
garanti belgesi warranty deed
garanti belgesi warranty
garanti belgesi letter of indemnity
garanti eden warrantor
garanti eden guarantor
garanti eden warranter
garanti eden kimse warrantor
garanti edilebilir warrantable
garanti edilen guaranteed
garanti edilen fiyat guaranteed price
garanti edilen gelir guaranteed income
garanti edilmemiş kalıntı değer unguaranteed residual value
garanti edilmiş guaranteed
garanti edilmiş borcun ödendiğinin bildirilmesi settlement notice
garanti edilmiş istihdam guaranteed employment
garanti edilmiş kalıntı değer guaranteed residual value
garanti etmek guarantee
garanti etmek guaranty
garanti etmek undertake
garanti fonu guaranty fund
garanti fonu guarantee fund
garanti fonu guarantee fund
garanti ile sınırlı şirket company limited by guarantee
garanti kapsamı warranty coverage
garanti kapsamı scope of warranty
garanti kapsamına girmeyen not covered by the guarantee
garanti kapsamına girmeyen unguaranteed
garanti kapsamında under warranty
garanti kapsamında işlem (yapılması) talebi warranty claim
garanti koşulları disclaimer of warranty
garanti koşulları warranty disclaimer
garanti local local guarantee
garanti maliyetleri warranty costs
garanti mektubu letter of guarantee
garanti mektupları letters of guarantee
garanti reddi disclaimer of warranty
garanti reddi warranty disclaimer
garanti sonrası post warranty
garanti sözleşmesi contract of guarantee
garanti sözleşmesi underwriting contract
garanti süresi guarantee period
garanti taahhüdü guarantee commitment
garanti veren surety
garanti verilen kişi warrantee
garanti verilmeksizin with all faults
garanti verilmiş kişi warrantee
garanti vermeksizin with all faults
garanti yükümlülükleri guarantee obligations
harici garanti external guarantee
hissedarlarının belirli bir miktara kadar şirketin tasfiye açığını garanti etmekle yükümlü olduğu şirket company limited by guarantee
ihale tekliflerinde kullanılan garanti bid bond
ihracat kredileri garanti dairesi export credits guarantee department (ecgd)
ilave garanti (süresi) extended warranty
iş olmaması durumunda işçiye ödenmesi garanti edilen asgari ücret miktarı call pay
işçiye parça başına yaptığı işe karşılık ödenmesi garanti edilen asgari kazanç guaranteed earnings
kalitenin garanti edilemediğinin teyidi seen or not seen
karşı garanti counter guarantee
kefalet ve garanti suretyship and guaranty
kesin garanti substantial guarantee
kısmi garanti a partial guarantee
kontr garanti counter guarantee
kontr-garanti counter guarantee
kredi garanti fonu credit guarantee fund
kredi garanti fonu credit guarantee fund
kredi garanti mekanizması loan guarantee mechanism
kurumsal garanti corporate guarantee
malın varış yerinde teslimini garanti eden sözleşme arrival contract
mütekabiliyetini garanti etmek to guarantee reciprocity
ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı amount of obligations granted such as guarantees, commitments, bailments, endorsements in favour of the shareholders, participations and subsidiaries
ödenmesi garanti edilmiş asgari ücret minimum guaranteed rate
ödenmesi garanti edilmiş asgari ücret miktarı guaranteed rate
önceden rayici belirlenmemiş garanti non-prorated warranty
öz varlıklarla garanti edilmiş gerçek garantiler real guarantees secured by own assets
satıcının alıcıya tedarik ettiği malın belirli bir süre boyunca çalışacağını garanti eden teminat mektubu retention bond
sevkiyat garanti mektubu letter of indemnity
sınırlı garanti limited warranty
şirket adına garanti verilen üçüncü şahıslar third parties giving guarantees on behalf of the enterprise
şirketler arası garanti fonu guarantee fund
tam garanti full warranty
ton başına garanti edilen yer guaranteed space per ton
uzatılmış garanti extended warranty
yetersiz garanti insufficient guarantee
zararı ödemeyi garanti etmek indemnify
zımni garanti implied warranty
Law
garanti belgesi warranty deed
garanti bildirimi warranty statement
garanti dışı out of warranty
garanti etmek guarantee
garanti etmek warrant
garanti etmek secure
garanti kapsamı dışında kalan durumlar non-warranty situations
garanti kapsamı dışında kalan durumlar situations outside the scope of warranty
garanti kapsamı dışında kalan durumlar out of warranty situations
garanti sözleşmesi contract of guaranty
garanti veren guarantor
garanti vermek guarantee
iskoç kanununda garanti warrandice
mukabil garanti counter-guarantee
mukabil garanti counter-guaranty
mukabil garanti reciprocal guarantee
müşterek garanti co-guarantee
ortak garanti co-guarantee
Politics
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu european agricultural guidance and guarantee fund
avrupa tarımsal yönlendirme ve garanti fonu komitesi european agricultural guidance and guarantee fund committee
birleşik garanti sistemi unified guarantee system