chemise - Englisch Synonyme Wörterbuch

chemise

n.
[1] shimmy , shift , slip , teddy
[2] sack , shift