goddamned - Englisch Synonyme Wörterbuch

goddamned

adv.
[1] goddam , goddamn
adj.
[1] blasted , blame , blamed , blessed , damn , damned , darned , deuced , goddam , goddamn , infernal