mandatorily - Englisch Synonyme Wörterbuch

mandatorily

adv.
[1] compulsorily , obligatorily