receiver - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

receiver

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "receiver" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 48 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
receiver n. alıcı
General
receiver n. reseptör
receiver n. ahize (telefon)
receiver n. tahsildar (vergi, gümrük)
receiver n. icra memuru
receiver n. telefon ahizesi
receiver n. yediemin
receiver n. kabul eden kimse
receiver n. tahsildar
receiver n. ahize
receiver n. yataklık eden
receiver n. karşılayıcı
receiver n. alan
receiver n. kabul eden
receiver n. alıcı
receiver n. (radyo vb) alıcı
receiver n. almaç
receiver n. toplayıcı
Trade/Economic
receiver n. alan
receiver n. hırsızlardan çalıntı mal satın alan kimse
receiver tasfiye memuru
receiver vergi tahsildarı
receiver kayyım
receiver tahsildar
receiver idare memuru
receiver şirket tasfiye memuru
receiver sendik
receiver yediemin
Law
receiver yediadl
Insurance
receiver yediemin
Technical
receiver n. alan
receiver n. almaç
receiver n. alıcı
receiver toplayıcı
receiver resever
Computer
receiver n. almaç
Telecom
receiver n. alıcı
Automotive
receiver n. almaç
receiver n. alıcı
Chemistry
receiver n. damıtma kabı
Linguistics
receiver n. alıcı
Military
receiver n. almaç
Hunting
receiver kubuz
receiver gövde (ateşli silahların parçalarının takıldığı kısım)
Sport
receiver n. pas alan kimse
receiver n. servis karşılayan kimse
receiver servis karşılama
Baseball
receiver n. karşılayıcı

Bedeutungen, die der Begriff "receiver" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 229 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
pick up the receiver v. ahizeyi kaldırmak
lift the receiver v. ahizeyi kaldırmak
telephone receiver n. telefon alıcısı
handset receiver n. telefon ahizesi
satellite receiver n. uydu alıcısı
all-wave receiver n. tüm dalgaları alıcı
homodyne receiver n. homodin alıcı
television receiver n. televizyon
receiver [obsolete] n. kap
receiver [obsolete] n. hazne
Trade/Economic
receiver general n. defterdar
receiver general n. devletin mali işlerine bakan memur
receiver general n. maliye veznedarı
receiver-creditor relation n. alacaklı-borçlu ilişkisi
equity receiver tasfiye memuru
equity receiver kayyum
receiver of stolen goods çalıntı malı alan kimse
interim receiver geçici tasfiye memuru
receiver ship yedieminlik
official receiver resmi tasfiye memuru
receiver in bankruptcy iflas durumundaki alıcı
Law
ancillary receiver yardımcı yediemin
receiver ship davalı malların idaresi
official receiver in bankruptcy sendik
official receiver in bankruptcy müflislerin alacağını takiple görevli resmi heyet
official receiver iflas idarecisi
official receiver haciz işlemlerini takiple görevli memur
official receiver sendik
equity receiver kayyum memuru
equity receiver kayyım memuru
receiver pendente lite dava sonuçlanana kadar söz konusu şeyler için yediemin olarak atanan şahıs
official receiver mahkeme tarafından atanan tasfiye görevlisi
official receiver yediemin
receiver in bankruptcy iflas durumunda mahkemece atanan yediemin
receiver of stolen property çalınmış eşyayı alan kişi
administrative receiver idareci kayyım
Technical
receiver noise figure n. alıcı gürültü sayısı
receiver transmitter n. alıcı verici
receiver exciter n. alıcı uyarıcı
tuned radiofrequency receiver n. akortlu radyo frekans alıcısı
receiver terminal n. alış uçbirimi
receiver noise n. alıcı gürültüsü
baseline receiver specification n. ana hat alıcı özellik standardı
receiver system n. alıcı
receiver system n. radyo veya televizyon sinyallerini alan sistem
receiver agnostic n. farklı alıcılarla çalışabilen sistem
receiver sensitivity n. alıcı hassasiyeti
antenna terminals of the receiver n. alıcı anten uçları
heterodyne receiver heterodin alıcı
multistandard television receiver çok normlu alıcı
supersonic heterodyne receiver süpersonik heterodin alıcı
bipolar receiver çift kutuplu telefon ahizesi
radio receiver radyo cihazı
air receiver hava deposu
panoramic receiver panoramik alıcı
crystal receiver galerili alıcı
crystal receiver kristalli alıcı
crystal gate receiver kristal kapılı alıcı
communication receiver haberleşme alıcısı
correlation receiver ilintili alıcı
television receiver televizyon alıcısı
directional receiver yönlü alıcı
receiver drier sıvı kurutucu / filtre
freon receiver freon deposu
regenerative receiver pozitif geri beslemeli alıcı
receiver condenser kondenser kollektörü
colour television receiver renkli televizyon alıcısı
receiver drier sıvı kurutucu/filtre
double screen receiver iki ekranlı alıcı
communication receiver iletişim alıcısı
gps receiver gps alıcısı
double superheterodyne receiver çift süper heterodin alıcı
autodyne receiver otodin alıcı
communications receiver haberleşme alıcısı
all wave receiver tüm dalgaları alıcı
colour receiver renkli alıcı
crystal receiver kristal alıcı
facsimile receiver faksimile alıcısı
data receiver veri alıcısı
electronically tuned receiver elektronik ayarlı alıcı
freon receiver freon resiveri
vacuum tube receiver vakum tüplü alıcı
homodyne receiver eşzamanlı alıcı
check receiver kontrol almacı
coherent receiver evreuyumlu alıcı
mine air receiver maden hava alıcısı
broadcast receiver radyo alıcısı
crystal-gate receiver kristal kapılı alıcı
fixed-frequency receiver sabit frekans alıcısı
universal asynchronous receiver transmitter genelgeçer eşzamansız alıcı-verici
universal asynchronous receiver-transmitter üniversal asenkron alıcı-aktarıcı
monochrome receiver siyah-beyaz alıcı
single-frequency receiver tek frekanslı alıcı
radiation receiver radyasyon alıcısı
portable receiver portatif alıcı
radiation receiver ışınım alıcısı
maximum likelihood receiver en büyük olabilirlik alıcısı
oil receiver yağ kapanı
pilot receiver pilot alıcısı
radio receiver radyo alıcısı
receiver operating characteristics karar vericinin etkinliği
receiver condenser kondenser kolektörü
wireless receiver telsiz alıcısı
synchro-receiver senkro almaç
digital receiver sayısal almaç
wave receiver dalga alıcısı
rate receiver hız almacı
dummy bar receiver kukla başı alıcısı
digital satellite radio receiver sayısal uydu radyo alıcısı
electronic ripple control receiver elektronik dalgacık kontrollü alıcı
satellite receiver system uydu alıcı sistemi
studio-type receiver equipment stüdyo tipi alıcı ekipman
receiver vessel toplama kabı
charge air receiver şarj havası alıcısı
dual receiver çift alıcı
rake receiver tırmık alıcı
emi receiver emi alıcı
Computer
receiver terminal n. alış uçbirimi
receiver operating characteristics n. algılayıcı işletim eğrisi
receiver terminal n. alıcı
receiver noise n. alıcı gürültüsü
receiver ready expr. alıcı hazır
coherent receiver evreuyumlu alıcı
data receiver veri alıcı
facsimile receiver faks alıcısı
homodyne receiver homodin alıcı
journal receiver günlüğün kaydedildiği nesne
maximum likelihood receiver en büyük olabilirlik alıcısı
pilot receiver pilot alıcısı
receiver operating characteristics sezici işletim eğrisi
radio receiver radyo alıcısı
radio receiver telsiz alıcısı
receiver operating characteristics karar vericinin etkinliği
Informatics
receiver noise n. alıcı gürültüsü
receiver data interface n. alıcı veri arayüzü
receiver diversity n. alıcı çeşitliliği
receiver synchronization n. alıcının eşzamanlanması
receiver ready expr. alışa hazır
receiver not ready expr. alışa hazır değil
data receiver veri alıcı
universal asynchronous receiver transmitter evrensel eşzamansız alıcı-verici
intercept receiver gizli dinleme alıcısı
optical receiver optik alıcı
Telecom
cross talk from receiver n. alıcıdan çapraz konuşma
receiver attack-time delay n. alıcının tepki verme gecikme zamanı
receiver lockout system n. alıcıyı kilitleme sistemi
receiver residual noise level n. alıcı artık gürültü seviyesi
receiver lockout system n. alıcıyı kitleme sistemi
receiver release-time delay n. alıcının alışa geçmedeki gecikmesi
receiver spurious radiations n. alıcı istenmeyen yayınları
receiver spurious response rejection n. alıcı istenmeyen tepki bastırması
receiver co-channel rejection n. alıcı ortak kanal bastırması
watch receiver nöbet alıcı
telephone receiver telefon kulaklığı
telephone receiver kulaklık
base station receiver exclusion band baz istasyonu alıcı harici bandı
base station receiver exclusion power baz istasyonu alıcı harici gücü
loop receiver requirements döngü alıcı gereklilikleri
satellite receiver uydu alıcısı
integrated receiver-decoder tümleşik alıcı-kod çözücü
superheterodyne receiver süperheterodin alıcı
universal asynchronous receiver evrensel eş zamansız alıcı
data receiver veri alıcısı
universal asynchronous receiver transmitter evrensel eş zamansız alıcı-verici
transmitter-receiver systems verici alıcı sistemler
satellite earth station receiver uydu yer istasyon alıcısı
Electric
tuned radiofrequency receiver n. akortlu radyofrekans alıcısı
autodyne receiver otodin alıcı
bipolar receiver çift kutuplu telefon ahizesi
communication receiver iletişim alıcısı
communications receiver haberleşme alıcısı
communication receiver haberleşme alıcısı
crystal receiver galenli alıcı
crystal receiver kristal alıcı
panoramic receiver panoramik alıcı
directional receiver yönlü alıcı
double superheterodyne receiver çift süperheterodin alıcı
facsimile receiver faksimile alıcısı
facsimile receiver faks alıcısı
heterodyne receiver heterodin alıcı
vacuum tube receiver vakum tüplü alıcı
supersonic heterodyne receiver süpersonik heterodin alıcı
regenerative receiver pozitif geribeslemeli alıcı
cable receiver kablo alıcısı
Television
receiver leads n. alıcı uçları
colour receiver renkli alıcı
double screen receiver iki ekranlı alıcı
colour television receiver renkli televizyon alıcısı
multistandard television receiver çok normlu alıcı
television receiver televizyon alıcısı
radio and television receiver radyo ve televizyon alıcısı
digital terrestrial television receiver sayısal karasal televizyon alıcısı
digital television receiver sayısal televizyon alıcısı
Radio
blind receiver kör yaklaşma alıcısı
directional receiver yöneltilmiş antenli alıcı
broadcast receiver yayın alıcı
sound-broadcasting receiver ses yayını alıcısı
Automotive
charge air receiver n. aşırı doldurma
receiver-drier n. alıcı-kurutucu
receiver and audio media subsystem n. almaç ve sesli media tali sistemi
receiver w/integrated media n. almaç w/tümleşik media
oil receiver yağ toplayıcısı
oil receiver pipe yağ toplama borusu
primary radio controls and display (w/o receiver) birincil radyo kontrolleri ve ekran (w/o almaç)
global positioning system (gps) receiver global konumlama sistemi almacı
primary radio controls and integral media (w/o receiver) birincil radyo kontrolleri ve tümleşik iletişim araçları (w/o almaç)
ac lines, receiver drier and accumulator klima hatları, kurutucu ve akü
receiver-drier nem tutucu filtre
hitch receiver çeki demiri adaptör yuvası
receiver extension çeki demiri uzatma aparatı
Aeronautic
guidance receiver güdüm alıcısı
carrier phase tracking gnss receiver taşıyıcı faz izleme gnss alicisi
glide path receiver süzülüş rotası alıcısı
carrier phase tracking gnss receiver taşıyıcı faz izleme gnss alıcısı
Marine
radio beacon receiver equipment radyo işareti alıcı donanımı
receiver of wreck karaya oturan gemiye bakmakla görevli memur
differential omega receiver diferansiyel omega alıcısı
Mining
filter receiver filtreleme toplayıcı
Psychology
receiver operating characteristic curve n. alıcı işletim karakteristik eğrisi
Geology
receiver function n. alıcı fonksiyon
Military
data receiver n. atış kıymetleri alıcısı
data receiver n. atış esasları alıcısı
optical receiver terminal optik alıcı terminali
intercept receiver önleme alıcısı
radar warning receiver radar ikaz alıcısı
ground-to-air receiver/transmitter karadan havaya almaç-göndermeç
Sport
wide receiver top tutucu (amerikan futbolu)
wide receiver top yakalayıcı (amerikan futbolu)
Abbreviation
rcvr (receiver) n. alıcı