spiffy - English Synonyms Dictionary

spiffy

adj.
[1] dapper , dashing , jaunty , natty , raffish , rakish , snappy , spruce