approach - Turkish English Dictionary
History

approach

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "approach" in Turkish English Dictionary : 44 result(s)

English Turkish
Common Usage
approach v. yanaşmak
approach v. yaklaşmak
approach n. yaklaşım
approach n. yaklaşma
General
approach v. görüşmek
approach v. ulaşmak
approach v. benzemek
approach v. başvurmak
approach v. yakınlaşmak
approach v. ele almak
approach v. andırmak
approach v. yaklaştırmak
approach v. girişmek
approach v. varmak
approach v. başlamak
approach v. koyulmak
approach v. yaklaşmak
approach v. çok benzemek
approach v. yakına gelmek
approach v. yaklaşım sergilemek
approach v. yaklaşım göstermek
approach v. ele almak
approach n. methal
approach n. girişim
approach n. teşebbüs
approach n. benzerlik
approach n. yanaşma
approach n. yol
approach n. başlangıç
approach n. giriş
approach n. yaklaşım tarzı
approach n. yakınlaşma
approach n. ilk adım
approach n. ele alış biçimi
approach n. tutum
Trade/Economic
approach tutum
approach yöntem
Technical
approach yaklaşım
approach inişe
approach yaklaşma
approach yaklaşmak
Automotive
approach tali yol
Linguistics
approach yaklaşım
Sport
approach golfte deliğe yaklaşmak

Meanings of "approach" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
approach about v. söz etmek
approach (a matter) indirectly v. dolaylı yaklaşmak
approach the harbour v. limana yaklaşmak
approach with suspicion v. şüphe ile yaklaşmak
approach with suspicion v. şüpheyle yaklaşmak
approach the port v. limana yanaşmak
show an approach to v. yaklaşım göstermek
show an approach to v. yaklaşım sergilemek
approach something from a different standpoint v. olaya başka bir açıdan yaklaşmak
approach (an issue) from the right angle v. doğru açıdan yaklaşmak
take a different approach to something v. farklı açıdan bakmak
approach more seriously v. daha ciddi yaklaşmak
approach something more seriously v. daha ciddi yaklaşmak
approach warily v. temkinli yaklaşmak
approach with caution v. temkinli yaklaşmak
approach cautiously v. temkinli yaklaşmak
bring a different approach v. farklı bir yaklaşım getirmek
approach the subject with caution v. konuya dikkatle yaklaşmak
approach the subject carefully v. konuya dikkatle yaklaşmak
cyclical approach n. çevrimsel yaklaşım
audit approach n. denetim stratejisi
interdisciplinary approach in education n. eğitimde disiplinlerarası yaklaşım
dramaturgical approach n. dramacı yaklaşım
theoretic approach n. kuramsal yaklaşım
approach to n. yönelik yaklaşım
theoretic approach n. teorik yaklaşma
brute force approach n. kaba kuvvet yaklaşımı
linear approach n. doğrusal yaklaşım
sign portending the approach of doomsday n. kıyamet alameti
fair approach n. adil tutum
best technical approach n. en iyi teknik yaklaşım
peace enforcement approach n. barışı kuvvetlendirme yaklaşımı
comprehensive approach n. kapsamlı yaklaşım
positive approach n. olumlu yaklaşım
classical approach n. klasik yaklaşım
proactive approach n. proaktif yaklaşım
technical approach n. teknik yaklaşım
all-hazards approach n. tüm-tehlikeler yaklaşımı
behavioral approach n. davranışsal yaklaşım
structural approach n. yapısal yaklaşım
speculative approach n. spekülatif yaklaşım
treatment approach n. tedavi yaklaşımı
conceptual approach n. kavramsal yaklaşım
traditional approach n. geleneksel yaklaşım
critical approach n. kritik yaklaşım
human relations approach n. insan ilişkileri yaklaşımı
minimalist approach n. yetinmeci yaklaşım
realistic approach n. gerçekçi yaklaşım
basic approach n. temel yaklaşım
overall approach n. genel yaklaşım
overall approach n. kapsamlı yaklaşım
straight-forward approach n. direkt/açık sözlü yaklaşım
straight-forward approach n. dolaysız/doğrudan yaklaşım
history-based approach n. tarih tabanlı yaklaşım
difference in approach n. yaklaşım farkı
approach difference n. yaklaşım farkı
a critical approach n. eleştirel bir yaklaşım
process-based approach n. süreç bazlı yaklaşım
process-based approach n. sürece dayalı yaklaşım
revolutionary approach n. devrimci yaklaşım
knowledge-based approach n. bilgi temelli yaklaşım
subtle approach n. zekice yaklaşma
ecological approach n. çevreci yaklaşım
reactive approach n. tepkisel yaklaşım
lifecycle approach n. yaşam döngüsü yaklaşımı
systematic approach n. sistematik yaklaşım
scientific approach n. bilimsel yaklaşım
novel approach n. yeni yaklaşım
new approach n. yeni yaklaşım
idealist approach n. idealist yaklaşım
horizontal approach n. yatay yaklaşım
design approach n. tasarım yaklaşımı
innovative approach n. yenilikçi yaklaşım
methodological approach n. yöntemsel yaklaşım
multidisciplinary team approach n. çokludisiplinli takım yaklaşımı
multidisciplinary approach n. çokludisiplinli yaklaşım
multidisciplinary approach n. çok disiplinli yaklaşım
rigorous approach n. titiz yaklaşım
meticulous approach n. titiz yaklaşım
micro approach n. mikro yaklaşım
sound approach n. sağlam yaklaşım
sound approach n. mantıklı yaklaşım
negative approach n. negatif yaklaşım
hard-line approach n. radikal yaklaşım
hard-line approach n. sert yaklaşım
subtle approach n. zekice yaklaşım
subtle approach n. zekice yaklaşma
common approach n. yaygın yaklaşım
approach-related adj. yaklaşımla alakalı
approach-related adj. yaklaşımla bağlantılı
approach-related adj. yaklaşıma dair
Phrases
with this approach bu yaklaşımla
Idioms
band-aid approach/solution n. geçici/eğreti/üstünkörü çözüm
a softly, softly approach adım adım/yavaş yavaş yaklaşma/halletme
a carrot and stick approach ödül ve ceza yaklaşımı
take a hands off approach oluruna bırakmak
take a hands off approach (bir şeye/birine) karışmamak
take a hands off approach müdahale etmemek
take a hands off approach olduğu gibi bırakmak
Trade/Economic
seagull approach n. iş bilmez yöneticilerin meseleyi bilmeden/anlamadan karar verdikleri yönetim şekli
rifle approach n. nokta atışı yaklaşımı
rifle approach n. hedef yaklaşımı
liquidity approach likidite yaklaşımı
net operating income approach net faaliyet geliri yaklaşımı
monetary approach to the balance of payments ödemeler bilançosu dengesini sağlamada parasal yaklaşım
absorption approach toplam harcama yaklaşımı
current cost approach cari maliyet yaklaşımı
approach stage yaklaşma aşaması
asset approach kredileri ve öteki faiz getiren varlıkları çıktı ölçüsü olarak kabul ederek bankacılık çıktısını ölçmeye yönelik yaklaşım
general purchasing power approach genel satınalma gücü yaklaşımı
absorption approach massetme yaklaşımı
basic needs approach temel ihtiyaçlar yaklaşımı
materials balance approach malzeme dengesi yaklaşımı
full scale simulation approach tam ölçekli simülasyon yaklaşımı
risk adjusted discount rate approach riske göre ayarlanmış iskonto oranı yaklaşımı
depreciated replacement cost approach itfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı
general purchasing power approach satınalma gücü genel yaklaşımı
result based auditing approach sonuç yönelimli denetim yaklaşımı
matrix approach matris yaklaşım
income approach gelir yaklaşımı
global approach evrensel yaklaşım
net income approach net gelir yaklaşımı
asset approach mali aktifler yaklaşımı
cost recovery approach geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
liquidity approach paranın geçici bir değer biriktirme aracı oluşuna dayanarak para arzını ölçme yöntemi
situational approach to leadership durumun koşullarına bağlı yöneticilik
basic needs approach belli bir dönem içerisinde mal ve hizmet üretiminden sağlanan gelirlerin reel değeri
income approach kar yaklaşımı
expenditure approach harcama yaklaşımı
contribution approach katkı yaklaşımı
cost recovery approach geri kazanılabilir maliyet yöntemi
income approach geliryaklaşımı
modular approach modüler yaklaşım
old approach directives klasik yaklaşım direktifleri
old approach directives yönergeleri
global approach küresel yaklaşım
global approach global yaklaşım
old approach klasik yaklaşım
new approach directives yeni yaklaşım direktifleri
new approach directives yönergeleri
new approach yeni yaklaşım
monetary approach parasal yaklaşım
equilibrium approach to macroeconomics makro iktisada denge yaklaşımı
monetary approach to balance of payments ödemeler dengesine parasal yaklaşım
neoclassical approach neoklasik yaklaşım
rational expectations equilibrium approach rasyonel bekleyişler denge yaklaşımı
competence-oriented integrated management approach yetkinlik odaklı bütünleşik yönetim yaklaşımı
output-expenditure approach üretim harcama yaklaşımı
one-size-fits-all approach ortak yaklaşım
total revenue-total cost approach toplam gelir-toplam maliyet yaklaşımı
net operating-income approach net faaliyet geliri yaklaşımı
portfolio-balance approach portföy dengesi yaklaşımı
principles-based approach ilkelere dayalı yaklaşım
one-size-fits-all approach herkese tek beden elbise yaklaşımı
pool-of-funds approach fon havuzu tekniği
absorption approach emme yaklaşımı
regional approach bölgesel yaklaşım
percentage of sales approach satış yüzdesi yaklaşımı
market approach pazar yaklaşımı
constructive approach yapıcı yaklaşım
ethical approach etik anlayış
multi-perspective approach çok yönlü yaklaşım
multi-directional approach çok yönlü yaklaşım
learning curves approach öğrenme eğrileri yaklaşımı
principles- based approach ilkelere dayalı yaklaşım
geoeconomic approach jeoekonomik yaklaşım
marketing approach pazarlama yaklaşımı
factor shares approach faktör payları yaklaşımı
pre-commitment approach ön-taahhüt yaklaşımı
precommitment approach ön-taahhüt yaklaşımı
asset-independent approach aktiflerden-bağımsız yaklaşım
basic indicator approach temel gösterge yöntemi
basic indicator approach temel gösterge yaklaşımı
human assets approach insan varlıkları yaklaşımı
contingency approach durumsallık yaklaşımı
business approach iş anlayışı
competitive approach rekabetçi yaklaşım
internal ratings-based approach içsel derecelendirme bazlı yaklaşım
pre-approach yaklaşım öncesi
pre-approach satış elemanının müşteriyle temasa geçmeden önce hazırladığı bilgilerin bütünü
pre-approach ön görüşme bilgisi
portfolio-balance approach portfolyo dengesi yaklaşımı
hands-off approach müdahaleci olmayan bir yaklaşım
canned approach ezber yaklaşımı
standardised approach standart yaklaşım
basic indicator approach temel gösterge yaklaşımı
Law
audit approach denetim yöntemi
Politics
integrated approach bütünsel yaklaşım
coordinated approach eşgüdümlü yaklaşım
balanced approach dengeli yaklaşım
precautionary approach ihtiyatlı yaklaşım
modular approach modüler yaklaşım
new approach directive yeni yaklaşım direktifi
logical framework approach mantıksal çerçeve yaklaşımı
holistic approach bütünsel yaklaşım
power approach güç yaklaşımı
non-western approach batı dışı yaklaşım
european union new approach directives avrupa birliği yeni yaklaşım direktifleri
political process approach politik süreç yaklaşımı
political process approach siyasal süreç yaklaşımı
pluralistic approach çoğulcu yaklaşım
two-tiered approach iki kademeli yaklaşım
the middle­ of-the-road approach orta yollu yaklaşım
socialist-inspired approach sosyalizmden esinlenen yaklaşım
socialist-inspired approach sosyalizmden esinlenmiş yaklaşım
even-handed approach tarafsız yaklaşım
joint approach ortak yaklaşım
phase-in approach aşamalı yaklaşım
peaceful approach barışçıl yaklaşım
global approach to migration and mobility göç ve hareketliliğe ilişkin küresel yaklaşım
whole-of-government approach yekpare devlet yaklaşımı
Institutes
logical framework approach mantıksal çerçeve yaklaşımı
Tourism
cluster approach küme yaklaşımı
Technical
non-linear approach n. doğrusal olmayan yaklaşım
systems approach sistem tetkiki
automatic ground controlled approach otomatik yerden kontrollu yaklaşma
integrated system approach ı bütünleşik sistem yaklaşımı
approach control radar yaklaşma kontrol radarı
approach nose yaklaşım ucu
velocity of approach yaklaşım hızı
approach fix yaklaşma noktası
approach velocity yaklaşım hızı
minimum approach distance en kısa yaklaşma mesafesi
approach nose yaklaşım burnu
approach channel giriş kanalı
intersection approach kavşak girişi
embankment approach yaklaşım dolgusu
approach embankment yaklaşım imlası
approach velocity yaklaşım sürati
approach embankment yaklaşım dolgusu
heuristic approach buluşsal yaklaşım
approach angle yaklaşma açısı
velocity of approach factor yaklaşım hızı faktörü
velocity of approach factor yaklaşım hızı çarpanı
velocity of approach factor yaklaşım hızı etkeni
approach fill yaklaşım imlası
approach route yaklaşma rotası
stochastic approach tahmini yaklaşım
bridge approach köprü yaklaşım yolu
approach fill yaklaşım dolgusu
approach road yaklaşım yolu
approach control yaklaşma kontrolü
approach wall yaklaşım duvarı
approach speed yaklaşma hızı
bridge approach köprü yaklaşımı
heuristic approach keşifsel yaklaşım
heuristic approach deneme yanılma yaklaşımı
approach channel yaklaşım kanalı
approach lighting yaklaşma ışıkları
approach parapet yaklaşım korkuluğu
approach slab yaklaşım döşemesi
approach adit yaklaşım tüneli
brute-force approach kaba kuvvet yaklaşımı
in approach yakın
in approach inişe yakın
in approach yaklaşmakta
in approach inişe yaklaşmada
radar approach control radarla yaklaşma kontrolü
linear precoding approach doğrusal önkodlama yaklaşımı
top-down approach tepeden aşağı yaklaşım
speaking plant approach konuşan bitki yaklaşımı
joint approach ortak yaklaşım
nonlinear approach doğrusal olmayan yaklaşım
systems approach to training eğitimde sistem yaklaşımı
taguchi approach taguchi yaklaşımı
approach table yanaştırma masası
length of approach yaklaşma uzunluğu
management approach yönetim yaklaşımı
engineering approach mühendislik yaklaşımı
analytical approach çözümsel yaklaşım
mill approach table giriş role yolu
approach table giriş masası
three-pronged approach üç-çatallı yaklaşım
positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi
multidimensional approach çok boyutlu yaklaşım
dimensional approach boyutsal yaklaşım
bubble up approach tabandan tepeye yaklaşım
approach curve yaklaşım eğrisi
hook approach kanca yanaşması
hook approach kanca mesafesi
holistic approach bütüncül yaklaşım
Computer
heuristic approach deneme yanılma yaklaşımı
heuristic approach keşifsel yaklaşım
heuristic approach buluşsal yaklaşım
Informatics
ground-controlled approach yerden kontrollü iniş
multi-agent approach çok etmenli yaklaşım
fuzzy control approach bulanık kontrol yaklaşımı
Construction
concrete approach beton yaklaşımı
end-of-pipe approach boru sonu yaklaşımı
Automotive
approach road bağlantı yolu
approach road anayol
high approach port açılı silindir kapağı portu
approach angle yaklaşma açısı
arc of approach yaklaşma eğrisi
Traffic
approach slab yaklaşım plağı
Aeronautic
nonprecision approach n. uçuş eğimi bilgisinin mevcut olmadığı durumlarda uygulanan radar kontrollü veya navigasyon yardımlı yaklaşım
approach idling conditions yaklaşım rölanti koşulları
approach clearance yaklaşma aralığı
final approach segment son yaklaşma bölümü
ground controlled approach yerden kontrollü yaklaşma
precision approach radar hassas yaklaşma radarı
expected approach time muhtemel yaklaşma zamanı
blind approach beacon system kor iniş far sistemi
runway approach paths pist yaklaşma güzergahları
approach time yaklaşma zamanı
radar approach control radarla yaklaşma kontrolu
approach aids yaklaşma yardımcı cihazları
course of approach yaklaşma rotası
target approach scheme hedefe yaklaşma şeması
final approach son yaklaşma
approach area yaklaşma alanı
radar approach control facility radar yaklaşma kontrol ünitesi
visual approach görerek yaklaşma
initial approach area ilk yaklaşma alanı
make short approach kısa yaklaşma yap
approach funnel yaklaşma konisi
practice instrument approach aletli yaklaşma ve uygulamaları
aircraft approach limitation uçak yaklaşım sınırlaması
initial missed approach waypoint ilk pas geçme noktası
approach control service yaklaşma kontrol servisi
beam approach beacon system hüzme yaklaşma radyofar sistemi
final approach fix son yaklaşma fixi
initial approach ilk yaklaşma
intermediate approach ara yaklaşma
aircraft approach category uçak yaklaşma kategorisi
discontinued approach yarıda bırakılmış yaklaşma
approach parachute yaklaşma paraşütü
instrument approach procedure aletli yaklaşma uygulaması
approach lights yaklaşma ışıkları
terminal approach radar yaklaşma radarı
missed approach pas geçme
circling approach turlayarak yaklaşma
radar approach radarlı yaklaşma
execute missed approach pas geçme
approach sequence yaklaşma sırası
approach surface yaklaşma yüzeyi
final approach procedure son yaklaşma usulü
ground controlled approach system yerden kontrollü yaklaşma sistemi
automatic approach and landing otomatik yaklaşım ve iniş
final approach nihai yaklaşma
instrument approach waypoint aletli yaklaşma noktası
category precision approach hassas yaklaşma kategorisi
option approach tercihli yaklaşma
missed approach procedure pas geçme prosedürü
approach control service yaklaşma kontrol hizmeti
intermediate approach segment orta yaklaşma bölümü
angle of approach indicator yaklaşma açısı göstergesi
ground controlled approach yer kontrollü yaklaşma
rnav approach rnav yaklaşması
instrument approach aletli yaklaşma
non precision approach hassas olmayan yaklaşma usulü
advanced approach and landing system geliştirilmiş yaklaşma ve iniş sistemi
final approach altitude son yaklaşma irtifaı
cleared approach yaklaşma müsaadesi
ground controlled approach procedure yerden kumandalı yaklaşma işlemi
gliding approach süzülerek yaklaşma
ground controlled approach system yerden kumandalı yaklaşma sistemi
automatic ground controlled approach otomatik yerden kontrollü yaklaşma
approach lighting yaklaşma ışıkları
approach fix yaklaşma noktası
approach control yaklaşma kontrolü
approach route yaklaşma rotası
approach angle yaklaşma açısı
final approach fix son yaklaşma noktası
initial approach fix ilk yaklaşma noktası
instrument approach aletle yaklaşma
instrument approach and landing aletle yaklaşma ve iniş
instrument approach procedure aletle yaklaşma işlemi
instrument landing approach iniş için aletle yaklaşma
ninety degree approach doksan dereceden yaklaşma
radar approach control radarla yaklaşma kontrolü
bottom-up approach alt-üst yaklaşma
non-precision approach runway basit yaklaşma pisti
straight-in approach düzgün yaklaşma
simultaneous approach aynı anda iki uçağın alçalma yapması
instrument approach chart aletli yaklaşma haritası
electronic flash approach light system elektronik flaş aydınlatmalı yaklaşma sistemi
final approach son yaklaşma inişi
estimated approach time tahmini yaklaşma süresi
final approach fix aletli iniş için yaklaşmaya başlanılan nokta
instrument approach procedures aletli yaklaşma usulleri
high intensity approach lighting yüksek etkili iniş yaklaşma aydınlatması
initial approach segment ilk yaklaşma bölümü
final approach and take-off area (fato) son yaklaşma ve kalkış alanı
radar approach control degree radarlı yaklaşma kontrol derecesi
precision approach runway hassas yaklaşma pisti
approach control office yaklaşma kontrol ofisi
non-precision approach runway hassas yaklaşmasız pist
non-precision approach procedure hassas olmayan aletli yaklaşma usulü
reduction of approach and landing accidents yaklaşma ve iniş kazalarının azaltılması
initial missed approach point ilk pas geçme noktası
final approach course son yaklaşma hattı
approach control yaklaşma kontrol
initial approach fix ilk yaklaşma fiksi
final approach fix son yaklaşma fiksi
precision approach hassas yaklaşma
precision approach category hassas yaklaşma kategorisi
intermediate approach segment ara yaklaşma bölümü
straight-in approach direkt yaklaşma
approach radar yaklaşma radarı
instrument approach way point aletli yaklaşma yol noktası
optional approach tercihli yaklaşma
parallel ils approach paralel ils yaklaşması
non-radar approach control degree radarsız yaklaşma kontrol derecesi
independent parallel approach bağımsız paralel yaklaşma
missed approach procedure pas geçme usulü
dependent parallel approach bağımlı paralel yaklaşma
unstabilized approach istikrarsız yaklaşma
unstabilized approach anstabil yaklaşma
Marine
relative speed of approach yaklaşma hızı
ground controlled approach zemin kontrollü yaklaşım
approach the dock limana yanaşmak
closest point of approach en yakın yaklaşma noktası
Mining
cross-media approach çapraz-medya yaklaşımı
Medical
parasternal approach parasternal yaklaşım
adaptive approach adaptif yaklaşım
multi-disciplinary approach multi-disipliner yaklaşım
individualised approach bireyselleştirilmiş yöntem
individualized approach bireyselleştirilen yöntem
individualised approach bireyselleştirilen yöntem
individualized approach bireyselleştirilmiş yöntem
clinical approach klinik yaklaşım
comprehensive approach kapsamlı yaklaşım
multifaceted approach to treatment çok yönlü tedavi yaklaşımı
robot-assisted approach robot yardımlı yaklaşım
surgical approach cerrahi yaklaşım
multidisciplinary approach multidisipliner yaklaşım
posterior intercostal approach posterior interkostal yaklaşım
be treated by endobronchial approach endobronşiyal yolla tedavi edilmek
lateral sagital approach lateral sagital yaklaşım
multidisciplinary team approach multidisipliner takım yaklaşımı
nursing approach hemşirelik yaklaşımı
stephen’s sacral approach stephan’ın sakral yaklaşımı
subvastus approach subvastus yaklaşım
posterior preperitoneal approach posterior preperitoneal yaklaşım
diagnostic approach tanısal yaklaşım
single-stage transthoracic approach tek seans transtorasik yaklaşım
protective and preventive approach koruyucu ve önleyici yaklaşım
candidate gene approach aday gen yaklaşımı
non-pharmacologic sedative approach farmakolojik olmayan sakinleştirici yaklaşım
orbital decompression by endoscopic transnasal approach endoskopik transnazal yolla orbital dekompresyon
transoral microlaryngoscopic approach transoral mikrolarengoskopik yaklaşım
non-surgical approach cerrahi dışı yaklaşım
posterior inter-hemispheric transcingulate approach posterior interhemisferik transsingulat yaklaşım
pharmacogenetic approach farmakogenetik yaklaşım
percutaneous femoral approach perkutan uyluksal yaklaşım
percutaneous femoral approach perkutan femoral yaklaşım
Psychology
approach response yaklaşma tepkisi
funnel approach huni yaklaşımı
behavioral approach davranışçı yaklaşım
cognitive approach bilişsel yaklaşım
organic approach organik yaklaşım
approach gradient yaklaşma eğimi
information processing approach bilgi işlem yaklaşımı
interpretive approach yorumlayıcı yaklaşım
biological approach biyolojik yaklaşım
psychosocial approach psikososyal yaklaşım
Yale attitude change approach Yale tutum değişikliği Yaklaşımı
adaptive approach uyumlayıcı yaklaşım
adaptational approach adaptasyonel yaklaşım
approach-approach conflict yaklaşma-yaklaşma çatışması
approach-approach conflict yanaşma yanaşma çatışması
approach-avoidance conflict yaklaşma uzaklaşma çatışması
here-and-now approach burada-şimdi yaklaşımı
double approach-avoidance conflict çifte yaklaşma-uzaklaşma çatışması
there-and-then approach orada-o zaman yaklaşımı
heuristic approach höristik yaklaşım
Math
variable separation approach değişkenlere ayırma yaklaşımı
Physics
arbitrary-lagrangian-eulerian approach keyfi-lagrangian–euleri yaklaşımı
Chemistry
bayesian approach bayesci yaklaşım
Biology
candidate gene approach aday gen yaklaşımı
positional cloning and candidate gene approach pozisyonel klonlama ve aday gen yaklaşımı
Biochemistry
molecular evolution-directed approach moleküler evrim güdümlü yaklaşım
Agriculture
approach grafting yanaştırma aşı
extension approach yayım yaklaşımı
extension approach yayım yaklaşımı
Social Sciences
utilitarian approach faydacı yaklaşım
autocratic approach otokratik yaklaşım
functional approach to leadership liderliğe işlevsel yaklaşım
life course approach yaşam seyri yaklaşımı
participatory approach katılımcı yaklaşım
good reasons approach iyi sebepler yaklaşımı
finger wagging approach tehditkar tavir (tutum)
Education
expository teaching approach sunuş yoluyla öğretme yaklaşımı
praxeological approach prakseolojik yaklaşım
orff approach orff yaklaşımı
orff approach eğitimde müziğin kullanıldığı bir öğretim yaklaşımı
Linguistics
active approach to problem solving sorun çözmeye etkin yaklaşım
analytic approach çözümsel yaklaşım
atomistic approach atomcu yaklaşım
discrete point approach bağımsız yaklaşım
cyclical approach sarmal/binişik yaklaşım
discrete point approach parça birimli yaklaşım
communicative approach iletişimsel yaklaşım
comprehension approach anlama yaklaşımı
cognitive code approach bilişsel düzenek yaklaşımı
cognitive approach bilişsel yaklaşım
cyclical approach sarmal yaklaşım
integrated approach bütüncül yaklaşım
humanistic approach insancıl yaklaşım