asit s - Turkish English Dictionary
History

asit sMeanings of "asit s" in English Turkish Dictionary : 7 result(s)

Turkish English
General
asit acid n.
Technical
asit silicic acid
Textile
asit acid
Automotive
asit acid
Medical
asit acid
Psychology
asit acid
Chemistry
asit acid

Meanings of "asit s" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
General
abiyetik asit tuzu abietate n.
trikloroasetik asit trichloroacetic acid n.
siyalik asit sialic acid n.
oksalurik asit oxaluric acid n.
nitröz asit nitrous acid n.
glukuronik asit glucuronic acid n.
kaprilik asit caprylic acid n.
humik asit humic acid n.
malik asit malic acid n.
sülfüröz asit sulphurous acid n.
glikolik asit glycolic acid n.
valerik asit valeric acid n.
molibdik asit molybdic acid n.
asit baz dengesizliği acid base imbalance n.
melisik asit melissic acid n.
metaborik asit metaboric acid n.
fosforöz asit phosphorous acid n.
diasetik asit diacetic acid n.
linoleik asit linoleic acid n.
pantotenik asit tuzu pantothenate n.
melitik asit mellitic acid n.
galik asit gallic acid n.
dikarboksilik asit dicarboxylic acid n.
behenik asit docosanoic n.
malonik asit malonic acid n.
gliserik asit glyceric acid n.
fitik asit phytic acid n.
mesoksalik asit mesoxalic acid n.
damacana asit carboy n.
asit niteliğini yok etme neutralization n.
hipokloröz asit hypochlorous acid n.
maleik asit maleic acid n.
sülfirik asit sulphuric acid. n.
sitrik asit citric acid n.
asit tuz testi acid salt test n.
asit baz acid base n.
palmitik asit palmitic acid n.
asit borik boric acid n.
aromatik asit aromatic acid n.
asit-baz dengesizliği acid-base imbalance n.
asit test oranı acid-test ratio n.
asit-baz dengesi acid-base equilibrium n.
musik asit mucic acid n.
pelargonik asit pelargonic acid n.
protokateşik asit protocatechuic acid n.
asit muhtevasının tayini determination of acid content n.
sitrik asit tuzu citrate n.
asit niteliğini yok etme neutralisation n.
köpek sidiğinden elde edilen bir tür asit kynurenic adj.
ne asit ne de alkali niteliğinde olan (kimya) neutral adj.
asit olmayan nonacid adj.
asit olmayan non-acid adj.
Trade/Economic
asit test oranı acid test ratio
asit testi acid test
asit-test oranı acid-test ratio
asit test quick ratio or acid test
Technical
asit veya alkali niteliğini kaldırmak neutralise v.
asit veya alkali niteliğini kaldırmak neutralize v.
fosforik asit phosphoric acid
disülfürik asit disulfuric acid
salisilik asit salicylic acid
tribazik asit tribasic acid
tiyoarsenik asit thioarsenic acid
kuvvetli asit strong acid
terebik asit terebic acid
nitrik asit veya nitrojen oksitlerini çıkarma işlemi denitration
asit purisik tuzu prussiate
politosforik asit polyphosphoric acid
formik asit formic acid
kresilik asit cresylic acid
karbolik asit eklemek carbolize
pikrik asit ile yapılan kuvvetli bir patlayıcı madde maximite
asit sayısı acid number
sülfüroz asit sulfurous acid
sülfürik asit konsantrasyonu sulphuric acid concentration
pirosülfürik asit pyrosulfuric acid
asit buharlayıcısı acid ager
asit etkisi acid attack
asetik asit acetic acid
asit veya asitlere dayanıklı acid last
kinik asit quinic acid
asit çiy noktası acid dew point
pirofosforik asit pyrophosphoric acid
oksijen kapsayan asit oxyacid
asit buharlaması acid ageing
etilendiamintetraasetik asit ethylenediaminetetraacetic acid
polibazik asit polybasic acid
nitrus asit nitrous acid
mukik asit mucic acid
asit yoğunluğu gravity of the electrolyte
toplam asit sayısı total acid number
asit buharı acid fumes
asit derecesi acidity
asit yapmak acidify
aromatik asit aromatic acid
fosforik asit içeren phosphatic
kloröz asit chlorous acid
preponeik asit nitril acrylonitrile
dietilbarbitürik asit diethylbarbituric acid
asit su karışımı electrolyte
klorik asit chloric acid
ürik asit uric acid
stearik asit stearic acid
asit etkisi ile aşınma corrosion
tannik asit tannic acid
kaproik asit caproic acid
sitrik asit citric acid
tartarik asit tartaric acid
kaprik asit capric acid
krotonik asit crotonic acid
prusik asit hydrocyanic acid
asit saldırganlığı acid attack
siyanik asit cyanic acid
propiyonik asit propionic acid
torokolik asit taurocholic acid
tiyoantimoniyöz asit thioantimonious acid
asit haslığı resistance acids
zayıf asit weak acid
herhangi bir maddenin üzerindeki asit ve tuz gibi maddeleri temizlemek edulcorate
asit esaslı acid based
koyu kırmızı asit çözeltisi andrade's indicator
asit sülfürik banyosunda temizlemek pickle
anorganik asit mineral acid
nitrik asit denitrate
asit muhtevası acidic content
ftalik asit phthalic acid
sülfürik asit vitriol
toluik asit toluic acid
tiglik asit tiglic acid
klorasetik asit chloroacetic acid
karbonik asit gazı carbonic acid gas
asit teknesi acid vat
metakrilik asit methacrylic acid
sülfonik asit sulfonic acid
tiyoarseniyöz asit thioarsenious acid
dibazik asit dibasic acid
ogzalik asit oxalic acid
tiyoantimonik asit thioantimonic acid
titanik asit titanic acid
ortofosforik asit orthophosphoric acid
asit lekesi acid stain
antranilik asit anthranilic acfd
tungstik asit tungstic acid
konsantre asetik asit glacial aselic acid
tiyosiyanik asit thiocyanic acid
prüsik asit prussic acid
asetik asit ve fenolün klor türevi dichlorophenoxyacetic acid
sadece değişebilir bir hidrojen atomuna sahip olan asit monobasic acid
bütirik asit butyric acid
hidrosiyanik asit hydrocyanic acid
benzoik asit benzoic acid
adipik asit adipic acid
asit tuğlası acid brick
siyanür asit cyanuric acid
yiyip bitirmek (asit) eat
hiposülfürik asit dithionic acid
süksinik asit succinic acid
kromik asit chromic acid
asit içerikli acid content
asit avivajı brightening with acid
monobazik asit monobasic acid
asetilsalisilik asit acetylsalicylic acid
tiyosülfürik asit thiosulfuric acid
asit solüsyonu acid solution
pikrik asit picric acid
asit anlamında bir önek oxy
borik asit boric acid
asit gevrekliği veya kırılganlığı acid brittleness
permanganik asit permanganic acid
konsantre asit   concentrated acid
asetoasetik asit acetin asetin acetoacetic acid
asit gevrekliği acid brittleness met
asit değeri acid value
asit çeliği acid
asit buharı acid vapour
asit kulesi acid tower
asit deneyi acid test
asit toprak acid soil
asit vanası acid valve
asit çelik acid steel
aminoasetik asit aminoacetic acid
alginik asit alginic acid
aspartik asit aspartic acid
serotik asit cerotic acid
sinamik asit cinnamic acid
derişik asit concentrated acid
konsantre asit concentrated acid
asit dirençli metal acid-resistant metal
asit dirençli emaye acid-resistant glaze
kurşun-asit akümülatör lead-acid battery
cer kurşun asit akümülatörleri lead-acid traction batteries
kurşun asit yol verme akümülatörü lead-acid starter battery
sabit tesis kurşun-asit akümülatörleri lead-acid stationary batteries
sabit kurşun asit akümülatör stationary lead-acid battery
sabit kurşun-asit hücreler stationary lead-acid cells
soda asit aöndürücü soda-acid extinguisher
hidrofluosilisik asit hydrofluosilicic acid
hidronitrik asit hydronitric acid
hidriyodik asit hydriodic acid
hidroflorik asit hydrofluoric acid
tungstenli asit tungstic acid
ön asit giderme predeacidize
erüsik asit erucic acid
asit özellikleri gösteren acidoid
asit durumunda olma acidity
hidroklorik asit hydrochloric acid
nitrik asit nitric acid
nitrik asit aqua fortis
prusik asit prussiat acid
oksalik asit oxalic acid
oleik asit oleic acid
kaproyik asit caproic acid
çinko asit zinc oxide
vanadik asit tuzu vanadate
sülfonik asit sulphonic acid
butirik asit butyric acid
sülfürik asit sulphuric acid
sıv yük sülfürik asit sulfuric acid
karbonik asit carbonic acid
laktik asit lactic acid
levülik asit laevolinic acid
abiyetik asit abietic acid
linoleik asit linoleic acid
asit anhidrit acid anhydride
metaborik asit metaboric acid
tekbazlı asit monobasic acid
asit çamuru acid sludge
asit işlemi acid treating
naftalik asit naphthalic acid
nükleik asit nucleic acid
nitröz asit nitrous acid
nitrozil sülfürik asit nitrosyl sulphuric acid
naftenik asit naphthenic acid
nitrik asit tuzu nitrat
dumanlı sülfürik asit oleum
orto asit ortho acid
organik asit organic acid
oksi asit oxyacid
pektik asit pectic acid
persülfürik asit persulphuric acid
fosforik asit gübresi phosphoric acid fertilizer
fosforöz asit phosphorous acid
peroksi asit peroxy acid
periyodik asit periodic acid
propanoik asit propanoic acid
pirolignöz asit pyroligneous acid
pirosülfürik asit pyrosulphuric acid
piruvik asit pyruvic acid
pirogallik asit pyrogallic acid
ksantik asit xanthic acid
tereftalik asit terephthalic acid
standart asit test acid
suberik asit suberic acid
tanenli asit tuzu tannate
koyu asit strong acid
tanik asit tuzu tannate
numune asit test acid
vanadik asit vanadic acid
valerik asit valeric acid
pikrit asit picrid acid
asit maske süzgeci acid vapour canister
asit üretimi acid production
asit düzenleyici acid regulator
diprotik asit diprotic acid
alkil benzen sülfonik asit alkyl benzene sulphonic acid
sabit tesis kurşun asit bataryası stationary lead-acid battery
sabit tesis kurşun asit akümülatörü stationary lead-acid battery
taşınabilir kurşun asit akümüatör hücreleri ve bataryalar portable lead-acid cells and batteries
asit olmayan elektrolitler non-acid electrolytes
alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler ihtiva eden sekonder pil ve bataryalar secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
ikietil hekzil fosforik asit diethyl hexyl phosphoric acid
asit koparma cam flake glass
asit koparma cam ice-patterned glass
asit koparma cam ice-flower glass
asit koparma cam glue etched glass
asit koparma cam glue-etched glass
teflik asit teflic acid
uronik asit uronic acid
şellolik asit shellproof
karbolik asit phenol
silisit asit silicic acid
üç klorürlü fenoksiasetik asit trichlorophenoxyacetic acid
risin oleik asit ricinoleic acid
kaprilik asit caprilic acid
suksinik asit succinic acid
karbamik asit carbamic acid
karboksilik asit carboxylic acid
bazik amino asit histidine
derişik nitrik asit aqua fortis
derişik sülfürik asit concentrated sulphuric acid
derişik sülfürik asit oil of vitriol
derişik hidroklorik asit concentrated hydrochloric acid
bromik asit bromic acid
sülfanilik asit sulphanilic acid
etkin asit strong acid
dın asit direnci deneyi din acid resistance test
etakrinik asit ethacrynic acid
selenik asit selenic acid
seyreltik asit dilute acid
galik asit gallic acid
asit oksitler acid oxides
asit hamurla paklama acid paste pickling
asit kökü acid radical
asit tuz acid salt
asit borik boric acid
asit süreci acid process
asit borik tuzu borate
asit astar acid lining
asit ölçme acidimetry
asit sinter acid sinter
asit gevrekleştirmesi acid brittleness
asit toplak acid sinter
florosilik asit fluorosilic acid
asit eritkenler acid fluxes
asit bessemer süreci acid bessemer process
asit bessemer çeliği acid bessemer steel
asit elektrik çelik yapımı acid electric steel melting
asit curuf acid slag
asit dışık acid slag
asit üreten acid-forming
asit bessemer dışığı acid bessemer slag
asit astarlı kupol ocağı acid lined cupola
asit çözeltisi acid solution
fosforus asit phosphorus acid
asit tuğlamsılar acid refractories
araşit asit arachidic acid
asit banyosu acid bath
asit siemens-martin dışıkları acid open hearth slags
asit duman acid smoke
asit siemens-martin çelik yapımı acid open hearth steel making
asit yetersizliği hypoacidity
asit kupol dışığı acid cupola slag
asit tankı acid tank
asit tuncu acid bronze
asit gevrekleştirmesi acid embrittlement
asit saldırısı acid attack
asit dönüştürgeç acid converter
asit çelik yapımı acid steelmaking
asit elektrik ark ocağı acid electric -arc furnace
asit yenimi acid corrosion
asit siemens-martin ocağı acid open hearth process
asit direnci acid resistance
asit bakır sülfat deneyi acid copper sulphate test
asit arıtkanlar acid fluxes
asit siemens-martin çeliği acid open hearth steel
asit topak acid pellet
asit konvertör acid converter
asit astarlı fırın acid furnace
asit boyalar acid dyes
asit bakırı acid copper
asit kupol ocağı acid cupola
asit yunağı acid bath
asit geri kazanımı acid regeneration
asit hidrojeni acidic hyrogen
asit bessemer dönüştürgeci acid bessemer converter
asit refrakterler acid refractories
asit yağmuru acid rain
asit taban ve astar acid bottom and lining
asit dökülürler acidic castables
asit giderici antacid
asit kaya acid rock
asit elektrik ark ocağı süreci acid electric -arc furnace process
asit yüksek fırın dışıkları acid blast furnace slags
oksijenli asit oxiacid
oksijenli sülfürik asit peroxysulphuric acid
oksijensiz asit hydracid
sülfüröz asit sulphurous acid
ferrisiyanik asit ferricynic acid
ferrik asit ferric acid
paraaminobenzoik asit para- aminobenzoic acid
dumanlı nitrik asit fuming nitric acid
arı asetik asit glacial acetic acid
dumanlı sülfürik asit fuming sulphuric acid
akrilik asit acrylicacid
yeğni asit weak acid
malonic asit malonic acid
lisercik asit lysergic acid
folik asit folic acid
halojen asit gazı miktarı amount of halogen acid gas
kromik asit kullanarak anodik kaplama chromic acid anodizing
sülfirik asit içeren ortamlar media containing sulphuric acid
sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi corrosion test in media containing sulphuric acid
sülfirik asit içeren ortamlarda korozyon deneyi corrosion test in media containing sulfuric acid
sülfirik asit içeren ortamlar media containing sulfuric acid
nitrik asit besleme çözeltisi nitric acid feed solution
asit kalıntısı acid residue
kalıntı asit acid residue
asit veya baz sayısı tayini determination of acid or base number
'salisilik asit metodu salicylic acid method
kurşun asit akümülatör lead-acid battery
sülfosalisilik asit fotometrik metot sulphosalicylic acid photometric method
nitrik asit çözeltileri nitric acid solution
toplam asit değeri total acid value
kısmi asit değeri partial acid value
karbon dioksit veya karbonik asit giderici decarbonator
nitrik asit çözeltileri nitric acid solutions
asit ve alkalin sıvılar acid and alkaline liquids
glutamik asit içeriği glutamic acid content
serbest hümik asit free humic acid
asit sayısı acid count
asit enjeksiyonu acid injection
asit korozyonu acid corrosion
asit tortusu/birikmesi acid deposition
prigallik asit pyrogallic acid
alkalin ya da diğer asit-olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
hidroklorik asit ile potansiyometrik titrasyon metodu potentiometric titration method with hydrochloric acid
sülfürik asit işlemi sulfuric acid process
asit-olmayan elektrolitler non-acid electrolytes
karbolik asit eklemek carbolise
Electric
kurşun-asit cer akümülatörleri lead-acid traction batteries
Textile
asit boyarmadde acid dyestuff
asit nötralize acid neutralization
asit geçirmez acid proof
asit avivajı brightening with acid
asit haslığı resistance to acids
naftalin sülfonik asit naphthalene sulphonic acid
sülfürik asit ile muamele edilerek bitkisel safsızlıklarının uzaklaştırılması removal of vegetable impurities by treatment with sulfuric acid
sülfürik asit ile karbonlaştırmaya karşı renk haslığı tayini color fastness to carbonizing by sulfuric acid
asit ile keçeleştirme işlemi acid-felting process
bir yün numunesinin asit muhtevası acid content of a wool sample
Lighting
halojen asit gazı halogen acid gas
Woodworking
ahşap liflere asit tahribatının etkisi effect of acid damage to wood fibres
Automotive
saf su ve sülfürik asit karışımı electrolyte
asit ölçer hydrometer
asit ölçeği calibrated float
asit yoğunluğu acid density
hidroklorik asit hydrochloric acid
sulu tip kurşun asit akü flooded lead-acid battery
asetik asit acetic acid
asit yağmuru acid rain
fosforik asit phosphoric acid
valf regüleli kurşun asit akü valve regulated lead-acid battery
kurşun asit akü lead-acid battery
Railway
asit vagonu acid car
Aeronautic
asit akseptoru acid acceptor
asit çeliği acid steel
Marine
azotlu asit nitrous acid
Petrol
h2s ve co2 gibi yüksek miktarlarda asit gazları içeren doğal gaz sour gas
Mining
bromik asit tuzu bromate
nitrohidroklorik asit aqua regia
anorganik asit mineral acid
mineral asit mineral acid
asit maden atıksuyu acid mine wastewater
asit maden suyu acid mine water
asit maden drenajı acid mine drainage
Medical
ürik asit düzeyleri uric acid levels
amidotrizoik asit amidotrizoic acid
pantotenik asit pantothenic acid
hipurik asit testi hippuric acid test
esansiyel amino asit essential amino acid
diyalilbarbitürik asit dialiylbarbituric acid
jinemik asit gymnemic acid
amino asit dizgesi amino acid sequence
epsilonaminokaproik asit epsilon aminocaproic acid
izonikotinik asit isonicotinic add
glutamik asit transferaz glutamic acid transferase
serebronik asit cerebronic acid
piruvik asit pyruvic acid
klavulanik asit clavulanic acid
midede gaz ve asit dengesini sağlamak için kullanılan ilaçlar antacids
paraaminosalisilik asit paraarninosalycilic acid
valproik asit valproic acid
helvetik asit helvetic acid
orotik asit orotic acid
nöraminik asit neuraminic acid
siyanhidrik asit cyanhidric acid
undesilenik asit undecylenic acid
aminosalisilik asit aminosalicylic acid
glasiyal asetik asit glacial acetic acid
kolalik asit cholic acid
teikoik asit teichoic acids
deoksikolik asit deoxicholic acid
izovaleryanik asit isovalerianic acid
ursodeoksikolik asit ursodeoxycholic acid
fosfotungstik asit phosphotungs tic acid
dihidroksimandelik asit dihydroxymandelic acid
vanilmandelik asit vanilmandelic acid
iyodhidrik asit iodhydric acid
perasetik asit peracetic acid
fizyolojik etkiler görülene kadar bir hastayı salsilik asit veya bileşikleri ile tedavi etme salicylize
muramik asit muramic acid
siyalik asit sialic asid
pirüvik asit pyruvic acid
perklorik asit perchloric acid
sakarik asit saccharic acid
sülfüröz asit sulfurous acid
nalidiksik asit nalidixic acid
laurik asit lauric acid
deoksiribonükleik asit (dna) deoxyribonucleic acid (dna)
propionik asit propionic acid
traneksamik asit tranexamic acid
paraaminobenzoik asit paraaminobenzoic acid
paraaminohipürik asit paraarninohippuric acid
gadobenik asit gadobenic acid
retinoik asit retinoic acid
ribonükleik asit virusu ribonucleic acid virus
deoksikolik asit deoxycholic acid
ürik asit uric asid
heksadekanoik asit hexadecanoic acid
etilen diamino tetraasetik asit ethylenediaminetetraacetic acid