controlled - Turkish English Dictionary
History

controlled

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "controlled" in Turkish English Dictionary : 15 result(s)

English Turkish
Common Usage
controlled adj. kontrol edilmiş
General
controlled adj. denetlenmiş
controlled adj. güdümlü
controlled adj. kontrollü
controlled adj. denetimli
controlled adj. kontrol altına alınmış
controlled adj. idare edilmiş
controlled adj. bastırılmış (isyan vb)
controlled adj. düzenlenmiş
controlled adj. gözlenmiş
Trade/Economic
controlled adj. denetimli
controlled adj. kontrollü
Technical
controlled adj. denetimli
controlled adj. kontrollü
Chemistry
controlled n. denetlenmiş atmosfer

Meanings of "controlled" with other terms in English Turkish Dictionary : 442 result(s)

English Turkish
General
be controlled v. denetimden geçmek
be controlled v. denetlenmek
be controlled v. kontrol edilmek
be controlled v. kontrolden geçmek
be controlled v. yönetilmek
be well-controlled v. kontrollü olmak
be controlled v. kontrollü olmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the third degree v. üçüncü dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the second degree v. ikinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the first degree v. birinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
export controlled information n. ihraç kontrol bilgisi
controlled response n. kontrollü tepki
remote controlled n. uzaktan kumandalı
controlled current source n. bağımlı akım kaynağı
controlled fusion n. kontrollü füzyon
controlled experiment n. kontrollü deney
biologically controlled behaviour n. biyolojik kontrollü davranış
maturationally controlled behaviour n. olgun denetimli davranış
machine controlled adj. makine kontrollü
state-controlled adj. devlet güdümlü
well-controlled adj. iyi kontrol edilen
mind-controlled adj. zihinle/akılla/düşünceyle/düşünmeyle/düşünerek kontrol edilen
computer controlled adj. bilgisayar kontrollü
self-controlled adj. öz denetimli
in a controlled manner adv. kontrollü şekilde
in a controlled manner adv. kontrollü bir şekilde
Idioms
take on a life of its own (no longer be controlled by anyone) v. (artık) kontrol edilemeyecek düzeye/duruma gelmek
Speaking
no longer be controlled v. artık kontrol edilememek
no longer be controlled v. artık kontrol altına alınamamak
no longer be controlled expr. kontrolden tamamen çıkmak
Trade/Economic
controlled exchange regime n. döviz kontrolü sistemi
controlled foreign corporation n. denetim altındaki yabancı şirket
officially controlled n. resmi denetime tabi
jointly controlled entity n. birlikte kontrol edilen işletme
exchange controlled exchange rate n. kambiyo denetimli döviz kuru
legally controlled measuring instrument n. yasal olarak kontrol edilen ölçü aleti
controlled economy n. kontrollü ekonomi
company-controlled price n. işletmenin belirlediği fiyat
market-controlled price environment n. fiyat mekanizmasının geçerli olduğu piyasa
state-controlled entities n. kamu iktisadi teşebbüsleri
state-controlled entities n. devlet iktisadi teşebbüsleri
controlled economy n. denetimli ekonomi
controlled company n. kontrol edilen şirket
controlled company n. kontrol altında bulunan şirket
controlled process n. kontrollü süreç
controlled company n. başka bir şirket tarafından idare edilen şirket
controlled process n. kontrollü ameliye
controlled economy n. güdümlü ekonomi
controlled experiment n. kontrollü deney
controlled growth n. kontrollü büyüme
united states controlled shipping n. abd kontrolündeki deniz ulaştırması
controlled amortization n. kontrollü amortizasyon
jointly controlled entity n. müşterek yönetime tabi ortaklık
officially controlled adj. hükümetçe denetlenen
quality-controlled adj. kalite kontrolü yapılmış
Law
controlled substance n. kontrole tabi madde
controlled substance n. yasaklanmış ve kontrole tabi (uyuşturucu) madde
state-controlled adj. devlet kontrolünde
rent-controlled adj. mülk sahibinin mülkü sadece konut olarak kullanan kiracısından aldığı kira bedelini kontrol eden ve mülk sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkını garanti altına alan (yasa)
Politics
controlled coup (cc/coco) n. kontrollü darbe
Advertising
controlled circulation n. kontrollü dağıtım
controlled circulation n. reklam amacıyla bir derginin parasız dağıtılması
Technical
divide into controlled proportions by volume v. hacimsel olarak kontrollü bölümlere ayırmak
computer controlled dwell n. bilgisayar kontrollü dwell
controlled rectifier n. kontrollü redresör
electronically controlled automatic transmission n. elektronik kontrollü otomatik transmisyon
controlled stress test n. gerilme kontrollü test
crystal controlled oscillator n. kristal kontrollü osilatör
controlled variable n. kontrollü değişken
controlled heating n. kontrollü ısıtma
controlled area n. kontrollü bölge
seat with pneumatically controlled n. hava süspasiyonlu koltuk
controlled pedestrian crossing n. kontrollü yaya geçidi
crystal controlled transformer n. kristal kontrollü transformatör
controlled atmosphere n. kontrollü atmosfer
controlled strain test n. deformasyon kontrollü test
voltage controlled oscillator n. gerilim denetimli salıngaç
controlled rectifier n. denetimli doğrultmaç
automatic ground controlled approach n. otomatik yerden kontrollu yaklaşma
controlled slip n. denetlenen kayma
controlled combustion n. kontrollü yanma
controlled atmosphere n. kontrol edilen atmosfer
strain controlled load test n. deformasyon kontrollü yükleme testi
controlled area n. kontrollü alan
controlled cooling n. kontrollü soğutma
controlled medium n. kontrol edilen ortam
controlled atmosphere n. denetimli atmosfer
controlled heating n. denetimli ısıtma
controlled slip n. kontrollü kayma
controlled maintenance n. kontrollü bakım
controlled subsidence n. denetimli oturma
controlled weir n. kontrollü dolusavak
controlled cooling n. denetimli soğutma
controlled spillway n. denetimli dolusavak
controlled variable n. kontrol edilen değişken
controlled variable n. denetimli değişken
controlled area n. denetimli alan
crystal-controlled transformer n. kristal kontrollü verici
crystal-controlled oscillator n. kristal kontrollü osilatör
crystal-controlled transmitter n. kristal denetimli verici
grid-controlled mercury-arc rectifier n. ızgara kontrollü cıva buharlı doğrultucu
numerical controlled spot-welding machine n. nümerik kontrollü nokta kaynak makinesi
voltage-controlled capacitor n. voltaj kontrollü kondansatör
tape-controlled carriage n. şerit denetimi taşıyıcı
voltage-controlled resistor n. voltaj kontrollü direnç
remote-controlled switch box n. tablalı kompartıman ayar tertibatı
voltage-controlled oscillator n. voltaj kontrollü osilatör
voltage-controlled attenuator n. gerilim denetimli zayıflatıcı
voltage-controlled amplifier n. voltaj kontrollü amplifikatör
remote-controlled cock n. çubuk kumandalı ventil
voltage-controlled generator n. voltaj kontrollü jeneratör
stress-controlled load test n. gerilme kontrollü yükleme testi
controlled rolling n. kontrollü haddeleme
controlled sampling n. kontrollü örnekleme
numerically controlled grinding machine n. nümerik kontrollü taşlama tezgahı
semi-controlled mosaic n. yarı kontrollü mozaik
controlled avalanche diode n. kontrollü çığ diyodu
controlled ignition engine n. kontrollü ateşlemeli motor
quartz crystal controlled oscillator n. kuartz kristal kontrollü osilatör
remote controlled rocket n. uzaktan kumandalı roket
remote controlled door n. uzaktan kumandalı kapı
remote controlled aircraft n. uzaktan kumandalı uçak
remote-controlled television n. uzaktan kumandalı televizyon
controlled process n. denetimli süreç
controlled rolling n. denetimli haddeleme
controlled devitrification n. denetimli saydamsızlaştırma
controlled pore glass n. denetimli gözenekli cam
controlled system n. denetimli dizge
controlled atmosphere annealing n. denetimli atmosferli tavlama
controlled pressure pouring n. denetimli basınçlı dökme
controlled pressure-cycle n. denetimli basınç-çevrimi
controlled devitrification n. denetimli matlaştırma
controlled thermonuclear reaction n. denetimli ısılçekirdeksel tepkime
controlled etching n. denetimli dağlama
controlled atmosphere austenitization n. denetimli atmosferli ostenitleme
controlled atmosphere heat treatment n. denetimli atmosferli ısıl işlem
controlled transformation n. denetimli dönüşüm
diffusion controlled growth n. yayınım denetimli büyüme
numerically controlled axes n. nümerik kontrollü eksenler
numerically controlled machine tool axes n. nümerik kontrollü takım tezgahı eksenleri
controlled atmosphere reactor n. denetimli atmosfer tepkimeci
flow-controlled coke oven n. akış denetimli kok fırını
intensified controlled rolling n. yeğin denetimli haddeleme
clean rooms and associated controlled environments n. temiz oda ve bağlı kontrollu ortamlar
quartz crystal controlled oscillator n. kuvars kristal kontrollü osilatör
controlled impedance n. kontrollü empedans
speed-controlled infeed conveyor n. hız kontrollü besleme konveyörü
controlled door closing device n. kontrollü kapı kapama cihazı
numerically controlled turning machine n. nümerik kontrollü tornalama makinesi
controlled electrolysis n. kontrollü elektroliz
pedestrian-controlled motor mower n. yaya kumandalı motorlu biçme makinesi
pedestrian-controlled battery-powered electrical lawnmower n. batarya ile çalışan yaya kumandalı elektrikli çim biçme makinesi
controlled salt-laden atmosphere n. kontrollü tuz yüklü atmosfer
pedestrian-controlled battery-powered electrical lawnmower n. pil ile çalışan yaya kumandalı elektrikli çim biçme makinesi
pedestrian-controlled battery-powered electrical lawnmower n. pilli yaya kumandalı elektrikli çim biçme makinesi
damper-controlled flue gas pass n. damper kontrollü baca gazı yolu
manually controlled operation n. el kumandasında çalıştırma
quartz crystal-controlled oscillator n. kuvars kristal kontrollü osilatör
vibrocompression with controlled parameters n. kontrollü parametler kullanılarak titreşimle sıkıştırma
controlled steam extraction n. kontrollü ara buhar alma
associated controlled environments n. birlikte kontrol edilen ortamlar
controlled environment n. kontrollü ortam
controlled composting conditions n. kontrollü kompostlama şartları
manually controlled load manipulating device n. elle kumanda edilen yük oynatma cihazı
controlled door closing device n. kontrollü kapı kapatma cihazı
numerically controlled turning centre n. nümerik kontrollü tornalama merkezi
controlled safety pressure relief system n. kontrollü emniyet basınç düşürme sistemi
automated controlled shot-peening n. otomatik kontrollü metal parçacık püskürtme
controlled hydrogen production n. kontrollü hidrojen üretimi
atmosphere controlled cold-storage warehouse n. atmosfer kontrollü soğuk hava deposu
fuzzy adaptive pi controlled grid interactive inverter n. bulanık adaptif pi denetimli şebeke etkileşimli evirici
microcontroller controlled tv training set n. mikrodenetleyici denetimli televizyon deney seti
magnetically controlled coil n. manyetik denetimli bobin
structurally controlled instability n. yapısal kontrollü düzensizlik
voice-controlled adj. ses kumandalı
hand controlled adj. el ile kumanda edilen veya yönetilen
microprocessor-controlled adj. mikroişlemci denetimli
entrance controlled adj. giriş kontrollü
externally controlled adj. dıştan denetimli
electronically-controlled adj. elektronik kumandalı
temperature controlled adj. sıcaklığı kontrollü
remote controlled adj. uzaktan kumandalı
pre-controlled adj. ön kontrollü
pre-controlled adj. önceden kontrol edilmiş
diffusion-controlled adj. yayınım denetimli
gravity-controlled adj. yerçekimi kontrollü
power controlled adj. servo kontrollü
temperature controlled adj. sıcaklık kontrollü
numerically controlled adj. sayısal kontrollü
in a controlled environment expr. kontrollü bir ortamda
Computer
controlled load n. denetlenen yük
controlled slip n. kontrollu kayma
controlled variable n. denetlenen değişken
controlled voltage source n. bağımlı gerilim kaynağı
controlled maintenance n. kontrollu bakım
controlled variable n. kontrol edilen değişken
controlled system n. denetlenen dizge
controlled slip n. denetlenmiş kayma
controlled maintenance n. denetimli bakım
position controlled external axes n. konum kontrollü dış akslar
computer-controlled external axes n. bilgisayar kontrollü dış akslar
tape-controlled carriage n. şerit denetimli taşıyıcı
computer controlled operations n. bilgisayar denetimli işlemler
computer controlled adj. bilgisayar denetimli
hardware controlled adj. donanımla denetlenen
Informatics
ground-controlled approach n. yerden kontrollü iniş
voltage-controlled oscillator n. gerilim kontrollü salınıcı
controlled copy n. kontrollü kopya
hardware controlled adj. donanımla kumanda edilen
user-controlled adj. kullanıcının kontrolü altında
Telecom
electrically controlled attenuator n. elektrikli zayıflatıcı
electrically controlled attenuator n. elektrikli ışık zayıflatıcı
user controlled supplementary service n. kullanıcı kontrollü ilave hizmet
ict-controlled models n. bit kontrollu modeller
electronically controlled coupling n. elektronik denetimli bağlaşım
controlled access n. denetimli erişim
minimum controlled output power n. asgari denetimli çıkış gücü
controlled not-ready signal n. denetimli hazır değil işareti
CPE controlled cable modem n. denetimli kablo modem
controlled space n. denetimli alan
controlled security operation n. denetimli güvenli çalışma
phase controlled power supply n. faz denetimli güç kaynağı
network controlled handover n. şebeke denetimli geçiş
voltage-controlled oscillator n. gerilim denetimli osilatör 
voltage controlled crystal oscillator n. gerilim denetimli kristal osilatör
call barring administration controlled n. yönetim denetimli çağrı kısıtlaması
mobile controlled handover n. mobil denetimli geçiş
remote controlled adj. uzaktan kumandalı
radio-controlled adj. telsizle kontrol edilen
Electric
controlled rectifier n. kontrollü redresör
controlled rectifier n. denetimli doğrultmaç
grid-controlled mercury-arc rectifier n. ızgara kontrollü cıva buharlı doğrultuca
remote controlled isolation and switching n. uzaktan kumandalı ayırma ve anahtarlama
quartz crystal-controlled oscillator n. kuvars kristal kontrollü osilatör
Mechanic
controlled rolling n. kontrollü haddeleme
Construction
controlled low strength concrete n. dolgu betonu
ground controlled crane n. yerden kumandalı vinç
flowable controlled low strength concrete n. akıcı dolgu betonu
controlled low strength concrete n. kontrollü düşük mukavemetli beton
controlled low strength material (clsm) n. dolgu betonu
Automotive
thermostatically controlled air cleaner n. termostatik kontrollü hava filtresi
solenoid controlled by ground n. şasi kontrollü selenoid
thermostatically controlled heater n. termostatik kontrollü kalorifer
thermostatically controlled heater n. termostatik kontrollü ısıtıcı
electronically controlled carburetor n. elektronik ayarlı karbüratör
transmission controlled spark n. transmisyon kontrollü kıvılcım
electronically controlled fuel injection n. elektronik olarak kontrol edilen yakıt enjeksiyonu
computer controlled dwell n. bilgisayar kontrollü divel
ecm controlled distributorless ignition n. beyinden kontrollü distribütörsüz ateşleme
ecm controlled direct ignition n. beyinden kontrollü direk ateşleme
electronically controlled injection n. elektronik kontrolle enjektör
electronically controlled carburettor n. elektronik kontrollü karbüratör
electronically-controlled fuel injection n. elektronik kumandalı benzin enjeksiyonu
computer-controlled system n. bilgisayar kontrollü sistem
ignition-controlled feed n. kontaktan sonra besleme
vacuum-controlled air valve n. vakum kontrollü hava valfi
temperature-controlled air cleaner n. sıcaklık kontrollü hava filtresi
electrically controlled fan n. elektrik kumandalı fan
silicon controlled rectifier n. silikon kontrollü doğrultucu
non-ecm controlled evap system n. mekanik kontrollü evap düzeni
coolant controlled exhaust gas circulation n. soğutma sıvısı sıcaklığı kontrollü egzoz gazı çevrimi
map controlled ignition n. harita kontrollü ateşleme
voltage controlled charge n. voltaj kontrollü şarj
grid controlled ignition system n. mikroişlemci kontrollü ateşleme düzeni
high capacity actively controlled steering n. yüksek kapasiteli etkin kontrollü direksiyon
driver controlled central differential n. sürücü kontrollü merkezi diferansiyel
ecm controlled evap system n. ecm kontrollü evap düzeni
transmission controlled spark n. şanzıman kontrollü ateşleme
electronically controlled wastegate n. elektronik kontrollü basınç tahliye kapağı
electronically controlled coupling n. elektronik kontrollü eşleştirme
electronically controlled braking n. elektronik kontrollü frenleme
electronically controlled limited-slip differential n. elektronik kontrollü sınırlı kaydırmalı difernsiyel
electronically controlled transmission n. elektronik kontrollü şanzıman
electronically controlled power steering n. elektronik kontrollü takviyeli direksiyon
emission-controlled vehicle n. emisyon kontrollü araç
compound vortex controlled combustion system n. bileşik türbülans kontrollü yanma düzeni
computer controlled catalytic convertor n. bilgisayar kontrollü katalitik konvertör
computer controlled timing n. bilgisayar kontrollü zamanlama
thermostat controlled oil cooler n. termostat kontrollü yağ soğutucu
climate controlled seat n. klima kontrollü koltuk
controlled canister purge solenoid n. kontrollü evap kabı
controlled crossing n. kontrollü geçit
controlled intersection n. kontrollü kavşak
controlled auto ignition n. kontrollü kendinden ateşleme
controlled parking zone n. kontrollü park alanı
controlled charging n. kontrollü şarj
controlled combustion system n. kontrollü yanma düzeni
vacuum controlled temperature sensing valve n. vakum kontrollü sıcaklık valfı
boost controlled deceleration device n. vakum kontrollü yavaşlama düzeneği
map controlled oil pump n. harita kontrollü yağ pompası
manifold pressure controlled adj. manifolt basınç kontrollü
computer controlled adj. bilgisayar kontrollü
electronically controlled adj. elektronik kontrollü
Traffic
access controlled highway n. erişme kontrollü karayolu
pedestrian-controlled manual truck n. yaya tarafından kumanda edilen el ile çalıştırılan araç
Railway
manually controlled barrier n. bekçili bariyer
controlled level crossing n. kontrollü hemzemin geçit
Aeronautic
controlled tab n. kontrollü flatner
controlled flight into terrain accident n. arazi engeline doğru kontrollü uçuş
ground controlled approach n. yer kontrollü yaklaşma
controlled process n. kontrol altında işlem
controlled launching tank n. kontrollü atma tankı
controlled deployment bag n. hareket kontrol torbası
circulation controlled rotor n. sirkülasyon kontrollü rotor
controlled aerodrome n. kontrollü havaalanı
controlled airspace n. kontrollü hava uzay
controlled process n. kontrollü işlem
controlled aerodrome n. kontrollü meydan
controlled stretching n. kontrollü gerilme
ground controlled approach n. yerden kontrollü yaklaşma
controlled slipping n. kontrollü kayış
controlled solidification n. kontrollü katılaşma
controlled interception n. kontrollü önleme
controlled test n. kontrollü deney
close controlled air interception n. yakın kontrollü hava önlemesi
ground controlled approach system n. yerden kontrollü yaklaşma sistemi
ground controlled approach system n. yerden kumandalı yaklaşma sistemi
ground controlled landing n. yerden kontrollü iniş
ground controlled approach procedure n. yerden kumandalı yaklaşma işlemi
automatic ground controlled approach n. otomatik yerden kontrollü yaklaşma
remote controlled aircraft n. pilotsuz uçak
remote controlled aircraft n. uzaktan kumandalı uçak
controlled flight into terrain n. yere doğru kontrollü uçuş
controlled flight n. kontrollü uçuş
controlled flight into terrain n. arazi engeline doğru kontrollü uçuş
controlled airspace n. kontrollü hava sahası
radio-controlled aircraft n. pilotsuz uçak
radio-controlled aircraft n. uzaktan kontrollü pilotsuz uçak
Marine
ground controlled approach n. zemin kontrollü yaklaşım
effective us controlled ships n. abd kontrolündeki faal gemiler
euscs (effective us controlled ships) n. abd kontrolündeki faal gemiler
Medical
controlled release n. kontrollü salım
controlled environment n. kontrollü ortam
microprocessor controlled system n. mikroişlemci kontrollü sistem
controlled room temperature n. kontrollü oda sıcaklığı
placebo-controlled n. plasebo kontrollü
controlled release tablet n. kontrollü salımlı tablet
controlled hypotension n. kontrollü hipotansiyon
pressure-controlled ventilation n. basınç kontrollü ventilasyon
patient-controlled analgesia n. hasta kontrollü analjezi
patient-controlled epidural analgesia n. epidural hasta kontrollü analjezi
patient-controlled epidural analgesia n. hasta kontrollü epidural analjezi
intravenous patient-controlled analgesia n. intravenöz hasta kontrollü analjezi
placebo-controlled trial n. plasebo kontrollü çalışma
patient-controlled sedation n. hasta kontrollü sedasyon
controlled ovarian hyperstimulation n. kontrollü ovaryen hiperstimülasyonu
patient-controlled analgesia n. hasta-kontrollü analjezi
cmv (controlled mechanical ventilation) n. kontrollü mekanik ventilasyon
rct (randomized controlled trial) n. randomize kontrollü çalışma
patient-controlled epidural analgesia with bupivacaine n. hasta kontrollü epidural bupivakain analjezisi
systemic patient-controlled analgesia with meperidine n. hasta kontrollü sistemik meperidin analjezisi
sodium-nitroprusside induced controlled hypotension n. sodyum nitroprussid ile oluşturulan kontrollü hipotansiyon
placebo controlled double-blind study n. plasebo kontrollü çift kör çalışma
case-controlled study n. vaka kontrollü çalışma
controlled study n. kontrollü çalışma
poorly controlled diabetes n. kötü kontrollü diyabet
placebo-controlled double-blind study n. plasebo kontrollü çift kör çalışma
randomized controlled study n. randomize-kontrollü çalışma
randomized controlled trial n. randomize kontrollü araştırma
randomized controlled trial n. randomize kontrollü çalışma
double-blind placebo controlled study n. çift-kör plasebo kontrollü çalışma
controlled comparative data trial n. kontrollü veri karşılaştırma çalışması
controlled-release adj. yavaş salınımlı
Psychology
controlled response n. kontrol edilen tepki
controlled processing n. kontrollü işlem
delusion of being controlled n. kontrol edilme kuruntusu
controlled study n. kontrollü araştırma
Pharmaceutics
controlled release glipizide pellets n. kontrollü salım sağlayan glipiziol
Food Engineering
controlled atmosphere storage n. kontrollü atmosferde depolama
Statistics
controlled process n. kontrollü süreç
Chemistry
controlled release n. kontrollü salma
controlled release n. kontrollu salma
controlled polymerization techniques n. kontrollü polimerizasyon teknikleri
Biochemistry
cephalexin controlled release n. sefaleksinin kontrollü salınımı
Breeding
controlled grazing n. kontrollü otlatma
Education
instructor-controlled evaluation n. eğitmen denetiminde değerlendirme
Linguistics
controlled practice technique n. denetimli alıştırma tekniği
Environment
unclassified controlled nuclear information n. müsaadesiz dağıtımı yasaklanmış bazı tasnif dışı hükümet malumatı
controlled area n. kontrol altında tutulan alan
radiologically controlled area n. radyolojik kontrollü alan
controlled area radiation monitor n. radyasyon ölçüm izleyicisi
controlled composting conditions n. kontrollü çürütme şartları
Geology
controlled blasting n. denetimli patlatma
controlled burn n. denetimli yanma
controlled source electromagnetic method n. kontrollü kaynak elektromanyetik yöntem
Military
radio controlled miniature aerial target n. telsizle kontrol edilen minyatür hava hedefi
broadcast controlled air interception n. yayın kontrollü hava önlemesi
close-controlled air interception n. yakın kontrollü havadan tecrit harekatı
ground-controlled approach n. yerden kontrollü yaklaşma
close-controlled air interception n. yakın kontrollü hava önlemesi
remotely controlled radar site n. uzaktan kontrollü radar mevkii
ground-controlled intercept n. yer-kontrollü yakalama
semi-controlled map n. yarı güvenli harita
ground-controlled approach procedure n. yerden kontrollü yaklaşma usulü
ammunition controlled supply rate n. mühimmatın kontrollü ikmal oranı
humidity controlled storage space n. rutubeti kontrollü depolama sahası
controlled war n. sınırlı harp
temperature controlled storage space n. sıcaklığı kontrollü depolama sahası
controlled map n. sıhhatli harita
learner controlled instruction n. öğrenci denetli öğretim
controlled effects nuclear weapons n. etkileri kontrollü nükleer silahlar
controlled forces n. faaliyetleri kontrol altındaki kuvvetler
controlled materials n. gizli dokümanlar
controlled cryptographic items n. kontrollü kripto malzemesi
controlled report n. kontrollü rapor
controlled route n. kontrollü güzergah
controlled information n. kontrollü bilgi
controlled mine n. kontrollü mayın
controlled net n. kontrollü çevrim
controlled response n. kontrollü yanıt
controlled failure point n. kontrollü kırılma noktası
controlled leakage system n. kontrollü sızdırma düzeni
controlled exercise n. kontrollü tatbikat
controlled firing area n. kontrollü atış bölgesi
controlled supplies n. kontrollü ikmal maddeleri
controlled passing n. kontrollü geçiş
controlled map n. kontrollü harita
controlled frequency list n. kontrollü frekans listesi
controlled item n. kontrollü madde
controlled export items n. kontrollü ihraç maddeleri
controlled materials n. kontrollü harp malzemesi
controlled reprisal n. kontrollü misilleme
controlled area n. kontrollü bölge
controlled war n. kontrollü harp
controlled port n. kontrollü liman
controlled submarine n. kontrollü denizaltı mayını
controlled equipment n. kontrollü teçhizat
controlled mosaic n. kontrollü mozaik
controlled approach n. kontrollü yaklaşma
controlled airspace n. kontrollü hava sahası
controlled environment n. kontrollü çevre
controlled interception n. kontrollü önleme
controlled aggression n. kontrollü saldırı
controlled fragmentation n. kontrollü parça tesiri
controlled materials n. kontrollü malzeme
command controlled stocks n. komuta kontrolündeki stoklar
controlled parachute tower n. kontrollü paraşüt kulesi
controlled pattern n. bağlantılı yük atma usulü
military sealift command-controlled ships n. askeri deniz ulaştırma komutanlığı tarafından belirli bir operasyon için görevlendirilen gemiler
broadcast-controlled air interception n. yayın kontrollü hava önlemesi
Printery
crown controlled roll n. bombe kontrollü vals
Engineering
remote-controlled adj. uzaktan kontrollü