exposure - Turkish English Dictionary
History

exposure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "exposure" in Turkish English Dictionary : 47 result(s)

English Turkish
Common Usage
exposure n. teşhir
exposure n. maruz bırakma
exposure n. poz
exposure n. maruz kalma
exposure n. açıkta bırakma
General
exposure n. bırakma
exposure n. keşfetme
exposure n. açıkta bırakma
exposure n. ortada bırakma
exposure n. etkisine açık bırakma
exposure n. herkese duyurma
exposure n. çıkarma
exposure n. ortaya çıkarma
exposure n. sergileme
exposure n. açıkta kalma
exposure n. suyu taşkın suyunu çekme
exposure n. açığa çıkarma
exposure n. açma
exposure n. ışık düşürme
exposure n. pozlandırma
exposure n. maruz olma
exposure n. ışıklama
exposure n. karşı karşıya olma
exposure n. açık olma
exposure n. ortaya koyma
exposure n. ifşa
exposure n. kare
exposure n. pozisyon
Trade/Economic
exposure riziko sahası
exposure riskler toplamı
Politics
exposure açık olma
exposure risk
Insurance
exposure riziko sahası
exposure risk limiti
exposure sigorta riskinin tayini
Technical
exposure maruz kalma
Construction
exposure etki
Medical
exposure ekspozür
exposure maruziyet
Meteorology
exposure bakı
exposure konum
Geology
exposure mostra
exposure çıkma
exposure teşhir olma
Cinema
exposure ışıklama
Photography
exposure ışıklama
exposure pozlandırma

Meanings of "exposure" with other terms in English Turkish Dictionary : 318 result(s)

English Turkish
General
time exposure n. poz
internal exposure n. dahili doz
exposure time n. kullanım süresi
wind exposure n. rüzgara maruz kalma
exposure meter n. ışıkölçer
total human exposure n. toplam maruz kalma
environmental exposure n. çevresel etkilenme
exposure meter n. pozometre
sun exposure n. güneşe maruz kalma
occupational exposure n. mesleki etkilenme
whole-body exposure n. bütün vucut maruz kalması
sun exposure n. güneşe maruz olma
sun exposure n. güneş etkisi
exposure visit n. keşif ziyareti
self-exposure n. kendini açığa çıkarma
self-exposure n. kendini ifşa etme
exposure draft n. görüşe açık taslak
exposure draft n. taslak metin
radiation exposure n. radyasyon maruziyeti
re-exposure n. yeniden maruz bırakma
re-exposure n. yeniden karşı karşıya bırakma
re-exposure n. yeniden maruz kalma
re-exposure n. yeniden açığa çıkarma
re-exposure n. yeniden ortaya çıkarma
re-exposure n. yeniden ifşa etme
re-exposure n. yeniden meydana çıkarma
re-exposure n. yeniden teşhir etme
Speaking
i wish i could find the discovery of truth as easy as the exposure of error keşke neyin doğru olduğunu da yanlışı farkettiğim kadar kolay bulabilsem
Trade/Economic
economic exposure kur değişmelerinin ekonomik etkisi
exposure management risk yönetimi
currency exposure kurdan etkilenme riski
accounting exposure kur değişmelerinin muhasebe etkisi, dönüştürme etkisi
exposure at default temerrüt anında riske maruz kredi tutarı
currency exposure başka bir ülkede aktif varlık bulundurma riski
transactions exposure döviz kurlarının işlem riski
risk exposure risk tutarı
exposure netting kur riskini netleştirme yöntemi
foreign currency exposure kurdan etkilenme riski
exposure to exchange rate fluctuations kur değişmeleri riskine açık olma
translation exposure döviz kurlarının dönüştürme riski
operating exposure kur değişmelerinin işletme etkisi
credit exposure kredi riski
protection of workers from the risk related to exposure to noise at work işyerindeki gürültüye maruz kalma ile ilgili risklerden etkilenen işçilerin korunması
workplace exposure çalışanların iş yerindeki duman/gaz/hava/ses vb'ye maruz kalması
foreign exchange exposure döviz kuru riski
exchange rate exposure kur riski
risk exposure riske maruz kalma
occupational exposure limit mesleki maruz kalma limiti
Law
indecent exposure edepsiz teşhir
indecent exposure ulu orta çıplaklık
indecent exposure of person kişinin mahrem yerlerinin teşhiri
indecent exposure of person edep yerlerini gösterme
Politics
large exposure büyük risk
accidental exposure rastlantısal maruz kalma
foreign exchange exposure döviz pozisyonu
Insurance
primary exposure katastrofik niteliği olmayan olaylardan ileri gelen riziko
Media
media exposure medyadaki yansıması
media exposure medya yansıması
Technical
pocket exposure meter cep dozimetresi
time exposure uzun pozlu fotoğraf
systemic exposure sistemsel maruziyet
systemic exposure sistemsel etki
electronic exposure control elektronik poz kontrol cihazı
thermal exposure termal etkilenme
thermal exposure ısısal etkilenme
aggregate exposure agreganın yüzeyde görünmesi
exposure meter iyon dozölçeri
exposure meter ışıkölçer
exposure meter pozometre
photoelectric exposure meter fotoselli pozometre
photoelectric exposure meter ışıkgözlü ışıkölçer
time exposure poz
time exposure uzun süre poz verilmiş fotoğraf
exposure to natural weathering doğal hava şartlarına maruz bırakma
radiant exposure ısısal etkilenme
determination of curling on exposure to moisture rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini
method of determining heat transmission on exposure to flame aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini yöntemi
solar exposure güneş ışınlarına maruz kalma
guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration insanın elle geçen titreşime maruz kalmasının ölçülmesine ve değerlendirilmesine dair kılavuz
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları
double exposure üstüste fotoğraf çekme
fiber exposure lif çıkması
method for one side exposure to fluids bir yüzeyin sıvılara maruz bırakılması metodu
exposure time açma süresi
exposure time maruz kalma süresi
evaluation of human exposure to mechanical vibration and shock mekanik titreşim ve şoka maruz kalan insanın değerlendirilmesi
exposure of coatings to artificial weathering kaplamaların suni hava şartlarına maruz bırakılması
exposure to water suya maruz bırakma
exposure to bending round a cylindrical mandrel under standard conditions standart şartlar altında bir silindirik mandrel etrafında bükülmeye maruz bırakılma
horizontal burning rate of materials after exposure to a small flame malzemelerin küçük bir alevle temas ettirildikten sonra yatay yanma hızı
exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock mekanik titreşime ve tekrarlı şoka bütün vücudun maruz kalması
permissible exposure limits zin verilebilir maruz kalma limitleri
permissible exposure limits maruziyetin müsaade edilen düzeyleri
permissible exposure limits müsaade edilen maruziyet sınırları
permissible daily exposure izin verilebilir günlük maruz kalma
permissible daily exposure müsaade edilen günlük maruziyet
contact lenses-ageing by exposure to radiation radyasyon ile kontak lenslerin yaşlandırılması
prolonged exposure to heat uzun süre ısıya maruz bırakılma
outdoor exposure corrosion test açık hava korozyon deneyi
exposure in corrosive environment korozyon ortamına maruz bırakılma
human exposure to whole-body vibration insanın tüm vücut titreşimine maruz kalması
artificial ageing by long term exposure to elevated temperature uzun süre yüksek sıcaklığa maruz bırakılarak suni yaşlandırma
exposure to solar radiation güneş ışınlamasına maruz kalma
human exposure to electromagnetic fields insanların elektromanyetik alanlara maruz kalması
presentation of exposure data maruz kalma verilerinin sunumu
exposure limit value maruziyet sınır değeri
daily noise exposure level günlük gürültü maruziyet düzeyi
blade exposure to steam kanatlara buhar açma
blade exposure to steam kanatlara buhar yollama
exposure to whole-body vibration bütün vücut titreşimine maruz kalma
exposure to direct natural weathering direkt doğal iklim şartlarına maruz bırakma
ageing by the use of thermal ageing by long term exposure in a ventilated oven at elevated temperature uzun süre yüksek sıcaklığa maruz bırakarak ısıl yaşlandırma uygulamak suretiyle suni yaşlandırma
duration of noise exposure gürültüye maruz kalma süresi
duration of noise exposure gürültüye maruz bırakma süresi
exposure action value maruziyet etkin değeri
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma yöntemleri
exposure conditions maruziyet koşulları
Computer
auto exposure otomatik pozlandırma
exposure time pozlandırma süresi
exposure time poz süresi
exposure lock pozlandırma kilidi
manual exposure el ile pozlandırma
auto-exposure otomatik pozlandırma
Telecom
electronic exposure elektronik etkiye maruz kalma
gross exposure brüt maruziyet
short-term exposure kısa dönemli maruz kalma
continuous exposure sürekli maruz kalma
Electric
electronic exposure control device elektronik poz kontrol cihazı
Lighting
luminous cylindrical exposure silindirsel ışıklanma
luminous exposure ışıklanma
photon cylindrical exposure silindirsel fotonlanma
light exposure ışıklanma
radiant spherical exposure küresel ışınımlanma
photon exposure fotonlanma
radiant exposure ışınımlanma
radiant exposure meter ışınımlanmaölçer
radiant cylindrical exposure silindirsel ışınımlanma
exposure meter pozölçer
Automotive
permission exposure limit izin verilen maruz kalma sınırı
graphite exposure tare grafit görünme oranı
Aeronautic
exposure suit koruyucu tulumu
anti-exposure suit koruyucu elbise
Medical
exposure response relationship maruziyet cevap ilişkisi
exposure monitoring maruziyet izlemesi
occupational exposure mesleki etkilenme
exposure indicator maruziyet indikatörü
actual dermal exposure gerçek dermal maruziyet
exposure dose reconstruction maruziyet dozu rekonstrüksiyonu
exposure scenario maruziyet senaryosu
occupational exposure mesleki maruziyet
exposure rate maruziyet hızı
exposure point concentration maruziyet noktası konsantrasyonu
exposure investigation maruziyet araştırması
exposure frequency maruziyet sıklığı
exposure surveillance maruziyet denetimi
maximum permissible exposure level maximum permissible exposure level
exposure level maruziyet seviyesi
exposure pathway maruziyet yolu
extremity exposure ekstremite maruziyeti
exposure registry maruziyet kaydı
exposure medium maruziyet ortamı
exposure point maruziyet noktası
drug exposure ilaca maruziyet
exposure profile maruziyet profili
exposure limit maruziyet limiti
exposure route maruziyet yolu
minimum exposure time en küçük maruziyet süresi
external exposure eksternal maruziyet
oral exposure oral maruziyet
exposure potential maruziyet potansiyeli
maximum permissible exposure level maksimum izin verilebilen doz seviyesi
exposure concentration maruzyet konsantrasyonu
exposure assessment maruziyet değerlendirmesi
thyroid exposure tiroid maruziyeti
delayed toxic exposure effect geçikmiş toksik maruziyet etkileri
exposure time maruz kalma süresi
exposure event maruz kalma olayı
exposure duration maruziyet süresi
exposure-dose reconstruction maruziyet dozu rekonstrüksiyonu
exposure-response relationship maruziyet cevap ilişkisi
short-term exposure level kısa süreli maruz kalma düzeyi
exposure concentration maruziyet konsantrasyonu
minimum exposure time minimum maruz kalma süresi
minimum exposure time en kısa maruz kalma süresi
minimum exposure time asgari maruz kalma süresi
exposure-response relationship doz yanıt ilişkisi
permucosal exposure permukozal temas
perinatal exposure perinatal temas
post-exposure prophylaxis temas sonrası profilaksi
exposure to thorium dioxide toryum diokside maruziyet
tin fume exposure kalay tozu/buharı maruziyeti
asbestos exposure asbest maruziyeti
exposure to wood dust ağaç tozuna maruziyet
chronic exposure to anesthetic gases anestezik gazlara kronik maruziyet
exposure to asbestos asbest teması
environmental tobacco smoke exposure çevresel tütün dumanı maruziyeti
exposure to sulphur dioxide sülfür dioksit maruziyeti
dust exposure levels toz maruziyet düzeyleri
early exposure to high quantities of allergen allerjenin yüksek miktarlarına erken maruziyet
blood exposure kan ile temas
blood exposure kana temas
asbestos exposure asbest teması
exposure to allogenic blood allojenik kana maruz kalma
steady-state exposure kararlı durum maruziyeti
intermittent hypobaric exposure aralıklı hipobarik maruziyet
glucose exposure glukoz maruziyeti
long-term exposure to high glucose concentrations yüksek glukoz konsantrasyonlarına uzun süreli maruziyet
exposure to cold soğuğa maruz kalma
death by exposure donarak ölme
insufficient sunlight exposure güneş ışığına yetersiz maruziyet
formaldehyde exposure formaldehite maruziyet
carbon monoxide exposure karbon monoksit maruziyeti
radiation exposure radyasyona maruz kalma
radiation exposure radyasyona maruziyet
Psychology
graded exposure tedrici maruz bırakma
virtual reality exposure therapy sanal gerçeklikle maruz bırakma terapisi
exposure therapy maruz bırakma terapisi
mere exposure effect salt maruz kalma etkisi
exposure and response prevention maruz bırakma ve tepki önleme
Dentistry
pulp exposure pulpanın açığa çıkması
Pathology
cronic exposure kronik ışınlandırma
Optics
ageing by exposure to uv and visible radiation uv ve görünür ışımaya maruz bırakarak yaşlandırma
Physics
thermal exposure n. belirli bir yüzeyi etkileyen termik radyasyonun toplam normal bileşeni
Chemistry
aggregate exposure toplam maruz kalma
completed exposure pathway bitmiş etkinin izi
exposure limits maruz kalma sınırları
Biology
biological marker of exposure biyolojik işaret takibi
biologic indicators of exposure study biyomedikal deneme kullanan herhangi bir etüt
Environment
acute radiation exposure akut radyasyona maruz kalma durumu
instantaneous point exposure ani noktasal maruz kalma
low exposure rate düşük maruz kalma hızı
radiation exposure state radyasyon sonrası durum
airborne exposure limits havadaki radyasyona maruz kalma limiti
plume exposure pathway radyoaktif bulut yayılma yolu
high exposure rate yüksek maruz kalma
chronic exposure kronik maruz kalma
estimated exposure dose tahmini maruz kalma dozu
integrated exposure assessment bütünleştirilmiş maruz kalma değerlendirmesi
margin of exposure maruz kalış marjı
multimedia exposure farklı yollardan maruz kalma
inhalation exposure solunum yoluyla maruz kalma
intermediate duration exposure orta vadeli maruz kalma
dermal exposure cildin maruz kalması
environmental exposure çevrenin radyoaktif etkisi
continuous exposure guidance level sürekli maruz kalma sınır değerleri seviyesi
characterization of exposure maruz kalmanın karakteristiği
drinking water exposure içme suyundan radyasyon alma
route of exposure temas yolları
reasonable maximum exposure makul azami doz
direct exposure doğrudan maruz kalma
lifetime exposure ömür boyu maruz kalma
prenatal radiation exposure doğum öncesi radyasyon alınması
potential dermal exposure potansiyel cilt teması
steady state exposure sabitlenmiş maruz kalma
planned special exposure planlanmış maruz kalma
measure of exposure maruz kalma ölçüsü
reference exposure level referans maruz kalma düzeyi
human exposure evaluation insan maruz kalma değerlendirmesi
plume exposure emergency planning zone gaz etkisindeki acil durum bölgesi
subchronic exposure kronik altı maruz kalma
acute exposure akut maruz kalma
maximum exposure limit azami maruz kalma sınırı
maximum exposure range en çok maruz kalma limitleri
total noise exposure level toplam gürültüye maruz kalma düzeyi
continuous exposure guidance sürekli maruz kalma sınır değerleri
population exposure küme maruz kalışı
assessment of exposure maruz kalma değerlendirmesi
occupational exposure limit görev sırasında maruz kalma limiti
potential exposure potansiyel maruz kalma
radiant exposure ışınlama miktarı
permissible exposure limit maruz kalma limiti
cumulative exposure kümülatif maruz kalma
frequency of exposure maruz kalma sıklığı
high levels of radiation exposure aşırı derecede radyasyona maruz kalma
median exposure concentration ortalama maruz kalma yoğunlaşması
indirect exposure dolaylı maruz kalma
point of exposure maruz kalma noktası
exposure surface maruz kalma yüzeyi
high-end exposure dose estimate maruz kalma dozunun üst tahmini
spatially-integrated exposure temas bölgesinde mevcut kirletici maddeler
short-term exposure kısa süreli maruz kalma
short-term exposure limit kısa vadeli maruz kalma limiti
point-of-contact measurement of exposure dokanak noktası ölçümlemesi
point-of-contact exposure dokanak noktası
temporally-averaged exposure zaman ortalamalı maruz kalış
time-weighted average exposure zaman ağırlıklı ortalama maruz kalma
whole-body exposure bütün vücut maruz kalması
occupational exposure to asbestos işyerinde asbeste maruz kalma
human exposure to electromagnetic fields insanların elektromanyetik alanlara maruziyeti
human exposure to electromagnetic fields insanların elektromanyetik alanlara maruz kalması
determination of occupational noise exposure iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini
inhalation exposure solunum yoluyla maruziyet
industrial hygiene association workplace environmental exposure limits endüstriyel hijyen birliği i̇şyeri çevresel maruz kalma sınırları
exposure pathway (zararlı bir kimyasala) maruz kalma yolu
maritime exposure deniz etkisine maruz kalma
Military
exposure to danger tehlikeye maruz kalma
radiant exposure termal etkilenme
thermal exposure termal etkilenme
radiation exposure state radyasyona maruz kalma durumu
exposure time kimyasal harp maddelerine maruz kalabilme süresi
chemical exposure kimya harbi maddelerine maruz kalma
exposure dose maruz kalınan dozaj
operation exposure guide azami harekat radyasyon miktarı
radiation exposure status radyasyon sonrası durumu ölçme kriterleri
Cinema
double exposure ikizleme
over-exposure aşırı ışıklama
Photography
exposure time ışıklama süresi
exposure lock pozlama kilidi
time exposure uzun süre poz verilmiş fotoğraf
time exposure uzun süre poz verme
exposure meter ışık ölçer
exposure balance pozlama dengesi
exposure time pozlandırma süresi
over-exposure fazla pozlama
automatic exposure control otomatik poz kontrolü
direct exposure to the radiation beam radyasyon demeti altında doğrudan pozlanma
photographic exposure fotoğraf pozu
long exposure uzun pozlama