facilities - Turkish English Dictionary
History

facilities

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "facilities" in Turkish English Dictionary : 17 result(s)

English Turkish
General
facilities n. olanaklar
facilities n. tesisler
facilities n. tesis
facilities n. olanak
facilities n. kolaylıklar
facilities n. sosyal tesisler
facilities n. vasıta
facilities n. bina
facilities n. araç
Trade/Economic
facilities n. hizmet araçları
facilities n. imkanlar
facilities n. kolaylıklar
Technical
facilities n. bina
facilities n. imkan
facilities n. tesisat
facilities n. vasıta
Food Engineering
facilities n. tesisler

Meanings of "facilities" with other terms in English Turkish Dictionary : 236 result(s)

English Turkish
General
have all facilities available v. her türlü imkana sahip olmak
fish handling facilities n. balık işleme tesisleri
banking facilities n. bankacılık hizmetleri
facilities management n. tesis yönetimi
urban facilities n. kentsel tesisler
health facilities n. sağlık kurumları
school facilities n. okul yapıları
private facilities n. özel imkanlar
facilities list n. tesis listesi
private facilities n. otel odasında banyo ve tuvalet imkanlarının sunulması
recreation facilities n. rekreasyon tesisleri
sports facilities n. spor tesisleri
convention facilities n. toplantı salonları
storage facilities n. depolama tesisleri
operational facilities n. operasyonel tesis
shopping facilities n. alışveriş tesisleri
parking facilities n. otopark tesisleri
conciliation facilities n. uzlaştırma kurumu
marketing facilities n. pazarlamacılık
recreation facilities n. eğlence ve dinlenme tesisleri
sports facilities n. spor tesisi
healthcare facilities n. sağlık tesisleri
touristic facilities n. turistik tesisler
transport facilities n. ulaşım imkanları
access facilities n. ulaşım imkanları
long-term care facilities n. uzun dönemli bakım hizmetleri
recreational facilities n. dinlence-eğlence tesisleri
public facilities n. yerel yönetim tesisleri
public facilities n. kamu tesisleri
handicapped facilities n. engelli tesisleri
temporary facilities n. geçici tesisler
social educational facilities n. sosyal eğitim tesisleri
entertainment facilities n. eğlence tesisleri
external facilities n. dış tesisler
Speaking
are there facilities for parents with babies? expr. bebekli aileler için olanaklar var mı?
Trade/Economic
make credit facilities available v. kredi kullandırmak
provide loan facilities v. kredi kullandırmak
make loan credit facilities available v. kredi kullandırmak
provide credit facilities v. kredi kullandırmak
banking facilities n. banka hizmetleri
credit facilities n. kredilendirme araçları
overdraft facilities n. açık kredi kullanma imkanları
international banking facilities n. uluslararası bankacılık hesapları
credit facilities n. kredi kolaylıkları
shares of participation to some facilities n. tesise katılma payları
normal capacity of production facilities n. üretim tesislerinin normal kapasitesi
director of facilities and risk management n. lojistik ve risk idaresi direktörü
joint facilities income n. müşterek kamu hizmetlerinden sağlanan gelir
lease of operating facilities n. işletme faaliyetlerini kiralama
credit facilities n. kredi olanakları
banking facilities n. bankacılık hizmetleri
plant facilities n. fabrika tesisleri
emergency facilities n. olağanüstü kolaylıklar
productive facilities n. üretim tesisleri
vocational education facilities n. mesleki eğitim binaları
director of purification facilities n. arıtma tesisleri müdürü
circulation facilities n. sürüm kolaylıkları
loading facilities n. yükleme tesisleri
emergency facilities n. fevkalade kolaylıklar
financial facilities n. finansal imkanlar
packing facilities n. paketleme tesisleri
transportation facilities n. ulaşım olanakları
transportation facilities n. ulaşım imkanları
discount facilities to transferors customers n. devreden müşterilere iskonto olanakları
infrastructure and facilities n. altyapı ve tesisler
standing facilities n. sürekli hizmetler
borrowing facilities provided for primary dealers via repo transactions n. piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı
Politics
reception facilities n. karşılama tesisi
clearing facilities n. takas olanakları
oil facilities n. petrol tesisleri
liquidity facilities n. likidite olanakları
lending facilities n. kredi kolaylığı
imf facilities n. imf'nin kredi araçları
european agreement on mutual assistance in the matter of special medical treatments and climatic facilities n. iklimsel özel vasıtalar ve tıbbi tedavi konularında karşılıklı yardıma dair avrupa sözleşmesi
project preparation facilities (ppfs) for infrastructure in africa n. afrika'da altyapı projeleri hazırlama kolaylıkları
Institutes
section of land and aviation facilities n. kara ve hava tesisleri şubesi
section of command, control and communications, electronics and information system facilities n. komuta kontrol ve muhabere elektronik bilgi sistem tesisleri şubesi
section of pol facilities n. pol tesisleri şubesi
livestock warehouse of türk geldi facilities n. türk geldi tesisleri canlı hayvan deposu
fuel supply and nato pol facilities operating agency n. akaryakıt ikmal ve nato pol tesisleri işletme başkanlığı
section of naval facilities n. deniz tesisleri şubesi müdürlüğü
Tourism
tourism facilities n. turizm olanakları
tourist facilities n. turistik tesisler
accommodation facilities n. konaklama tesisleri
ski facilities n. kayak tesisleri
resort facilities n. tesis olanakları
Technical
facilities management n. tesisat yönetimi
library facilities n. kitaplık olanakları
refuse disposal facilities n. atık boşaltım tesisleri
communication facilities n. iletişim kolaylıkları
on-line test facilities n. çevrim-içi deneme olanakları
water-supply facilities n. su sağlama tesisleri
lighting facilities n. aydınlatma tesisleri
treatment facilities n. arıtma tesisleri
recycling facilities n. geri dönüşüm tesisleri
filling facilities n. dolum tesisleri
ground station facilities n. yer üstü istasyon tesisleri
processing facilities n. işlem yapılan tesisler
coal-enrichment facilities n. kömür zenginleştirme tesisleri
metal molding and casting facilities n. metal kalıplama ve döküm tesisleri
metal coil coating facilities n. metal rulo kaplama tesisleri
aluminum forming facilities n. alüminyum şekillendirme tesisleri
glass manufacturing facilities n. cam imalat tesisleri
plastic and synthetic fibers manufacturing facilities n. plastik ve sentetik elyaf üretim tesisleri
battery manufacturing facilities n. akümülatör üretim tesisleri
surface facilities n. yüzey tesisleri
Computer
x25 facilities n. x25 olanakları
facilities management n. tesisat yönetimi
library facilities n. kitaplık olanakları
Informatics
optional facilities n. isteğe bağlı olanaklar
testing facilities n. sınayıcı programlar
testing facilities n. sınama olanakları
Telecom
essential facilities n. ana tesisler
additional facilities n. ilave kolaylıklar
additional facilities n. ilave olanaklar
essential facilities n. temel işlevler
facilities based private switched network services n. özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar
Construction
community facilities n. sosyal tesisler
community facilities n. tesisler
community facilities n. ortak kolaylıklar
community facilities n. kentsel donanım
site facilities n. şantiye tesisleri
construction site facilities n. şantiye alanı tesisleri
facilities construction coordinator n. tesis yapı koordinatörü
facilities construction coordinator n. tesis inşaat koordinatörü
Traffic
u turn facilities n. u dönüşü tesisleri
underground station facilities n. yer altı istasyon tesisleri
subway station facilities n. yer altı istasyon tesisleri
roadside ser- vice facilities yol boyu tesisleri
Aeronautic
landing facilities n. iniş kolaylıkları
air navigation facilities n. hava seyrüsefer üniteleri
Marine
arrangement of facilities n. tesislerin düzenlenmesi
port ecological conservation facilities n. liman çevresel koruma faliyetleri
ground area for major port facilities n. ana liman tesisleri için toprak alan
port traffic facilities n. liman trafiği olanakları
freight handling facilities n. yük elleçleme tesisleri
coastal defence facilities n. kıyı koruma yapıları
drainage facilities n. drenaj tesisatı
service facilities n. servis tesisleri
maritime oil storage facilities n. petrol  depolaması deniz tesisleri
refuge facilities n. barınak tesisleri
handling facilities n. yük yükleme indirme tesisleri
aquacultural work facilities n. su ürünleri yetiştiriciliği
safety facilities n. güvenlik tesisleri
ocean energy facilities n. okyanus enerji faaliyetleri
oil storage facilities n. petrol depolama tesisleri
training facilities n. eğitim tesisleri
hulk disposal facilities n. gemi atığı boşaltım tesisleri
supply facilities n. malzeme veya dağıtım tesisleri
ship repairing facilities n. gemi tamiri tesisleri
land for fishing port facilities n. balıkçı barınağı tesisleri için alan
oil facilities n. petrol tesisleri
waste oil disposal facilities n. atık petrol boşaltım tesisleri
fishing port cleaning facilities n. balıkçı barınağı temizleme tesisleri
supplemental facilities n. bütünleyici tesisler
passenger terminal facilities n. yolcu terminali tesisleri
propagation and aquaculture facilities n. çoğaltma ve su tarımı tesisleri
offshore facilities n. açık deniz tesisleri
processing facilities n. işleme
aquaculture facilities n. su ürünü tesisleri
port use adjustment facilities n. liman kullanımını düzenleme etkinlikleri
coastal defence facilities n. kıyı koruma tesisleri
port pollution control facilities n. liman kirliliğini engelleme çalışmaları
protective facilities for harbour n. limanlar için koruma etkinlikleri
fishing port facilities n. balıkçı barınağı tesisleri
lighting facilities for port n. liman ışıklandırma faaliyetleri
waterfront facilities n. kordon tesisleri
outlying facilities n. limanın merkezden uzak yapıları
coastal land area facilities n. kıyıdaki kara alanı tesisleri
maintenance facilities for fishing vessel and gear n. çekek yeri tesisleri
aquacultural facilities n. su ürünleri tesisleri
wastewater treatment facilities n. atıksu arıtma tesisleri
protecting facilities against runoff of nourishment n. dolgunun dağılmasına karşı koruma yolları
processing facilities n. üretim tesisleri
facilities for improving fishing port environment n. balıkçı barınağı çevresi gelişimi için tesisler
mooring facilities n. bağlama tesisleri
facilities to promote cargo handling efficiency n. kargo yükleme taşıma verimini artırmak için sağlanan imkanlar
berthing facilities n. yanaşma tesisleri
facilities and equipment’s for countermeasures against disasters n. afete karşı alınan önlemler için yapılmış tesisler ve ekipmanlar
shore protection facilities n. kıyı koruma tesisleri
marine petroleum storage facilities n. deniz  petrol depolama tesisleri
aquacultural waste treatment facilities n. su ürünleri atık değerlendirme tesisleri
preservation facilities for fishing vessels n. balıkçılık araçlarını koruma yolları
port and harbour facilities n. liman tesisleri
port facilities n. liman tesisleri
aeration facilities n. havalandırma tesisleri
oil drilling facilities n. petrol sondaj tesisleri
underwater facilities n. sualtı tesisleri
transportation facilities n. taşıma tesisleri
waste disposal facilities n. artık boşaltım tesisleri
port administration facilities n. liman idaresi tesisleri
basic facilities n. ana tesisler
offshore oil storage facilities n. açık deniz petrol depolama tesisleri
marine facilities n. deniz tesisleri
terminal facilities n. terminal faliyetleri
port reception facilities n. liman kabul tesisleri
Mining
ore mining and processing facilities n. maden cevheri çıkaran ve işleyen tesisler
Medical
health facilities n. sağlık olanakları
ambulatory care facilities n. ayakta tedavi hizmetleri
medical facilities n. tıbbi tesisler
health care facilities n. sağlık tesisleri
sanitary facilities n. sağlık tesisleri
Chemistry
other chemical production facilities n. başka kimyasal üretim tesisleri
Marine Biology
passage facilities n. geçit araçları
Agriculture
irrigation facilities n. sulama tesisleri
rice irrigation facilities n. pirinç sulama tesisleri
grain milling facilities n. tahıl öğütme tesisleri
grain milling facilities n. tahılların öğütüldüğü tesis
Environment
coastal facilities n. sahil tesisleri
windbreak facilities n. rüzgar kesici tesis
solid waste disposal facilities n. katı atık imha tesisleri
urban infrastructure facilities n. kentsel altyapı hizmetleri
existing wastewater facilities n. mevcut atıksu tesisleri
existing water facilities n. mevcut içme suyu tesisleri
Military
auxiliary facilities n. yardımcı tesisler
operation and maintenance of facilities n. tesis işletme ve bakımı
operation and maintenance of facilities primary cost account n. tesis işletme ve bakım esas maliyeti hesabı
ancillary facilities n. yardımcı tesisler
operation and maintenance of facilities budget activity account n. tesis işletme ve bakım bütçe faaliyet hesabı
operation and maintenance of facilities secondary cost account n. tesis işletme ve bakım tali maliyet hesabı
contingency planning facilities list programme n. muhtemel durum planlama tesisleri listesi programı
multipurpose facilities n. çok maksatlı tesisler
training facilities n. eğitim tesisleri
supplementary facilities n. ek hizmetler
general facilities card n. genel tesis kartı
flight facilities n. hava trafik kontrol şubesi
flight facilities officer n. hava trafik kontrol kısım amiri
flight facilities officer n. hava trafik kontrol şubesi müdürü
flight facilities n. hava trafik kontrol kısmı
shore facilities n. kara tesisleri
key facilities list n. belirlenen operasyon ve programlara destek açısından öncelikli görülen sanayi tesislerinin kaydı
joint facilities utilization board n. müşterek tesis kullanım kurulu
Sport
sports facilities n. spor tesisleri
sport facilities n. spor tesisleri
Football
football facilities n. futbol tesisleri
soccer facilities n. futbol tesisleri