enzim - Turco Inglés Diccionario
Historia

enzimSignificados de "enzim" en diccionario inglés turco : 8 resultado(s)

Turco Inglés
General
enzim enzyme n.
Medical
enzim enzyme n.
Food Engineering
enzim enzyme n.
Chemistry
enzim deoxyribonuclease n.
Biology
enzim enzyme n.
enzim dnase n.
Biochemistry
enzim enzyme n.
Apiculture
enzim ferment n.

Significados de "enzim" con otros términos en diccionario inglés turco: 144 resultado(s)

Turco Inglés
General
dış ortama salgılanan enzim exoenzyme n.
enzim faaliyetleriyle ilgilenen bilim adamı enzymologist n.
Trade/Economic
enzim ithalatı enzyme import n.
Technical
çoğuzlaştırıcı enzim polymerase n.
enzim ayrışımı enzymolysis n.
eş enzim isomerase n.
enzim önkarışımı enzyme premix n.
ışıtan enzim luciferase n.
jelatin üreten enzim collagenase n.
laktik hidrojen çıkartan enzim lactic dehydrogenase n.
Medical
anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları angiotensin converting enzyme inhibitor drugs n.
antioksidan enzim aktiviteleri antioxidative enzymes activities n.
anjiotensin-konverting enzim inhibitörleri angiotensin-converting enzyme inhibitors n.
anjiotensin dönüştürücü enzim angiotensin converting enzyme n.
anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü angiotensin converting enzyme inhibitor n.
anjiyotensin dönüştürücü enzim gen insersiyon/delesyon polimorfizmi angiotensin converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism n.
anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipler angiotensin converting enzyme genotypes n.
biotidinaz enzim eksikliği biotidinase deficiency n.
dönüştürücü enzim convertenzyme n.
enzim replasman tedavisi enzyme replacement therapy n.
eritrosit antioksidan enzim seviyeleri erythrocyte antioxidant enzyme levels n.
enzim inhibisyonu enzyme inhibition n.
enzim testi enzyme test n.
enzim indüksiyonu enzyme induction n.
eritrosit süperoksit dismutaz enzim aktivitesi erythrocyte superoxide dismutase activity n.
enzim yetersizliği enzyme insufficiency n.
enzim inhibitörü enzyme inhibitor n.
enzim bilimi enzymology n.
enzim gözekimyası enzyme cytochemistry n.
enzim etkisi enzyme action n.
enzim hazırlama enzyme preparation n.
enzim inhibitörleri enzyme inhibitors n.
eritrositlerde bulunan karbonik anhidraz enzim aktivitesi carbonic anhydrase enzyme activity of erythrocytes n.
enzim stabilitesi enzyme stability n.
enzim eksikliği enzyme deficiency n.
enzim testleri enzyme tests n.
enzim etkinliği enzyme activity n.
enzim aktivasyonu enzyme activation n.
fotometrik enzim aktivitesi photometric enzyme activity n.
glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri glutathione peroxidase enzyme activities n.
hepatik enzim sentezinin uyarılması induction of hepatic enzyme synthesis n.
hidrojen iyonlarının taşınmasını kolaylaştıran enzim dehydrogenase n.
hız kısıtlayıcı enzim rate-limiting enzyme n.
indirgeyici enzim reductase n.
indüklenebilir enzim inducible enzyme n.
insülin degrade edici enzim insulin degrading enzyme n.
iç enzim endoenzyme n.
karaciğer enzim yüksekliği elevation of liver enzyme n.
kan antioksidan enzim düzeyleri blood antioxidant enzyme levels n.
karaciğer enzim yüksekliği elevated liver enzymes n.
kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim collagenase n.
lizozomal betaglukoserebrozidaz enzim eksikliği deficiency of lysosomal beta-glucocerebrosidase n.
oksidatif stres ile ilişkili enzim aktiviteleri oxidative stress related enzyme activities n.
normal enzim değerleri normal enzyme values n.
pankreatik enzim seviyelerinde yükselme elevation of plasma levels of pancreatic enzymes n.
plazma anjiotensin dönüştürücü enzim aktivitesi plasma angiotensin converting enzyme activity n.
proteolitik enzim chymotrypsin n.
proteolitik enzim aktivitesi proteolytic enzyme activity n.
sarı enzim yellow enzyme n.
serum anjiotensin dönüştürücü enzim düzeyi serum angiotensin-converting enzyme level n.
süperoksit dismutaz enzim aktivitesi superoxide dismutase enzyme activity n.
yükseltgen-indirgen enzim oxido-reductase n.
yüksek karaciğer enzim düzeyleri elevated hepatic enzyme levels n.
yüksek biyouyumlu enzim agregatları highly biocompatible enzyme aggregates n.
Pathology
sfingomyelinaz enzim eksikliğine bağlı olarak gelişen kalıtsal bir lipit metabolizması bozukluğu niemann-pick disease n.
enzim eksiklikleriyle birlikte olan konjenital adrenogenital bozukluk congenital adrenogenital disorder with enzyme deficiencies n.
enzim eksiklikleri enzyme deficiencies n.
enzim eksikliği enzyme deficiency n.
Pharmaceutics
lösemi tedavisinde kullanılan bir enzim asparaginase n.
Optics
enzim temizleyici enzyme cleaner n.
Food Engineering
malo-laktik enzim malo lactic enzyme n.
malo-laktik enzim malo-lactic enzyme n.
standarlaştırılmış kompetitif enzim immünoassay tarifi standardized description of competitive enzyme immunoassays n.
Chemistry
trehalozun hidrolizini katalize eden bir enzim trehalase n.
ester-link hidrolizine katkıda bulunan bir enzim aliesterase n.
alkollerin aldehidlere veya ketonlara oksidasyonunu başlatan enzim sınıfı alcohol dehydrogenase n.
bir enzim ile birleşerek ışın üreten bir madde luciferin n.
enzim türü transferase n.
nükleik asitleri 5' veya 3' sonlarından kesen enzim exonuclease n.
pıhtı teli eriten enzim fibrinolytic enzyme n.
enzim niteliğinde olmayan nonenzyme adj.
enzim anlamı veren son ek -ase suf.
Biology
kalsiyum iyonlarının konsantrasyonu ile düzenlenen proteolitik enzim calpain n.
iki uzun dna zinciri arasındaki kısa dna parçalarının değişimini katalize eden enzim recombinase n.
mantar, bakteri ve protozoalar tarafından üretilen, selülozu hidrolizleyen enzim cellulase n.
hayvan ve bitki dokularında, mantarlarda ve bakterilerde bulunan, bakır içeren bir enzim familyası tyrosinase n.
allium cinsi bitkilerde alliini antibakteriyel özelliği olan, keskin kokulu, yağsı bir sıvıya dönüştüren enzim alliinase n.
anahtar enzim key enzyme n.
apo enzim apo-enzyme n.
bir enzim türü transferase n.
çoklu enzim kompleksi multi enzyme complex n.
çekirdek enzim core enzyme n.
deaminasyon yapan enzim deaminase n.
ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim esterase n.
enzim aktivitesi enzyme activity n.
enzim kinetiği enzyme kinetics n.
enzim aktivitelerinin düzenlenmesi enzyme regulation n.
enzim aktivitesi enzyme activity n.
enzim saflaştırması enzyme purification n.
enzim tutuklama enzyme immobilization n.
enzim aktivitesinin kontrolü enzyme regulation n.
nükleozidleri parçalayan bir enzim nucleosidase n.
nükleozidleri parçalayan bir enzim nucleotidase n.
proteolitik enzim proteolytic enzyme n.
protein parçalayıcı enzim proteolytic enzyme n.
nükleik asitleri parçalayan bir enzim nuclease n.
enzim-bağlı enzyme-labeled adj.
enzim yüklü enzyme-laden adj.
Biochemistry
laktozu glukoz ve galaktoza ayrıştıran bir enzim lactase n.
laktatın piruvata oksidasyonunu katalizleyen bir enzim lactate dehydrogenase n.
ökaryotik hücrelerde, bölündükten sonra kromozomların uçlarına telomer ekleyebilen bir enzim telomerase n.
bacillus thermoproteolyticus isimli bakteriden elde edilen proteolitik bir enzim thermolysin n.
tiamini yok eden ve sıklıkla çiğ balıkta bulunan bir enzim thiaminase n.
kanın pıhtılaşmasına neden olan, fibrinojen üzerine etki eden bir enzim thrombin n.
amin aktarımını gerçekleştiren enzim sınıfı transaminase n.
proteinlerin hidrolizini kolaylaştıran pankreas kökenli bir enzim trypsin n.
tirosini fosforlayan enzim familyası tyrosine kinase n.
vücuttaki fruktozu trioz şekerine ayıran bir enzim aldolase n.
özellikle hayvanlarda allantoini hidroliz eden enzim allantoinase n.
budayıcı enzim debranching enzyme n.
enzim kümesi enzyme battery n.
inaktif enzim inactive enzyme n.
mitokondriyel solunum zinciri enzim aktiviteleri mitochondrial respiratory chain enzyme activities n.
pro enzim proenzyme n.
soyar enzim uncoating enzyme n.
asit amitin hidrolizini harekete geçiren enzim amidase n.
ince bağırsakta üretilen bir enzim aminopeptidase n.
nişastayı şekere dönüştüren pankreas suyunda bulunan bir enzim amylopsin n.
anjiyotensin I'i anjiyotensin ii'ye dönüştüren proteolitik enzim angiotensin converting enzyme n.
anjiyotensin I'i anjiyotensin ii'ye dönüştüren proteolitik enzim ace n.
anjiyotensin I'i anjiyotensin ii'ye dönüştüren proteolitik enzim angiotensin-converting enzyme n.
suyun uzaklaştırılmasını katalize eden bir enzim anhydrase n.
testosteronu östrojene dönüştüren bir enzim aromatase n.
çeşitli amino asitlerin biyokimyasal olarak işlenmesinde önemli bir enzim aspartokinase n.
adp'den atp oluşumunu katalize eden enzim atpase n.
adp'den atp oluşumunu katalize eden enzim atp synthase n.
içinde oluştuğu hücre veya dokuları parçalayan enzim autolysin n.
dış ortama salgılanan enzim ectoenzyme n.
ekstrasellüler enzim exoenzyme n.
enzim aktivitesini azaltarak veya artırarak hücredeki biyokimyasal süreçleri değiştiren küçük molekül ya da protein effector n.
Apiculture
invertaz enzimi inverziyonu sağlayan enzim invertase n.
Environment
dehidrogenaz enzim testi dehydrogenase enzyme test n.
üreaz enzim aktivitesi urease enzyme activity n.
Printery
enzim ile değiştirilmiş enzyme-converted adj.