medical - Turco Inglés Diccionario
Historia

medical

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "medical" en diccionario turco inglés : 16 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
medical n. medikal
medical adj. tıbbi
General
medical n. tıp
medical adj. tıbba ait
medical adj. tedavi edici
medical adj. iyileştirici
medical adj. sağlık
medical adj. sıhhi
medical adj. tıp
Technical
medical tıbbi
Medical
medical tıbbi bakım
medical tıbbi muayene
medical tıbbi
medical sağlıkla ilgili
medical muayene
Military
medical sıhhiye

Significados de "medical" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
seek medical advice v. doktora başvurmak
require medical care v. bakıma muhtaç olmak
undergo medical examinations v. sağlık kontrollerinden geçmek
perform a medical intervention v. tıbbi müdahalede bulunmak
furnish medical attention v. tıbbi müdahalede bulunmak
give medical attention v. tıbbi müdahalede bulunmak
give someone medical attention v. tıbbi müdahalede bulunmak
furnish someone with medical attention v. tıbbi müdahalede bulunmak
could not be saved despite all medical efforts v. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamak
require medical care v. tıbbi bakıma ihtiyaç duymak
undergo a medical examination v. sağlık kontrolünden geçmek
be used for medical purposes v. tıbbi amaçlarla kullanılmak
undergo a medical examination v. tıbbi muayeneden geçmek
have no medical/health problems/issues v. sağlık problemi olmamak
have no medical/health problems/issues v. sağlık sorunu olmamak
have no medical/health problems/issues v. sağlık problemi bulunmamak
have no medical/health problems/issues v. sağlık sorunu bulunmamak
pay one’s living and medical expenses v. yaşam ve sağlık masraflarını karşılamak
cover the medical costs v. tedavi masraflarını karşılamak
go through medical tests v. sağlık kontrollerinden geçmek
go through medical examinations v. sağlık kontrollerinden geçmek
go through medical tests/examinations v. tıbbi kontrollerden geçmek
have a medical operation v. ameliyat olmak
seek medical care v. tıbbi yardım/destek aramak/almaya bakmak
open a medical clinic v. muayenehane açmak
open a medical clinic v. klinik açmak
get medical advice v. doktora başvurmak
undergo medical screening v. sağlık taramasından geçmek
medical visit n. vizite
medical instruments and apparatus n. tıbbi aletler ve donanım
medical waste disposal n. tıbbi atık kontrolü
medical advice n. doktor tavsiyesi
medical novels n. tıbbi romanlar
medical intervention n. tıbbi müdahale
medical treatment n. doktor tedavisi
medical examinations n. tıbbi muayeneler
medical corporations n. tıbbi şirketler
medical offices n. tıbbi bürolar
medical libraries n. tıp kütüphaneleri
medical rehabilitation n. tıbbi rehabilitasyon
medical records n. tıbbi kayıtlar
medical sociology n. sağlık sosyolojisi
medical sciences n. tıp bilimleri
medical microbiology n. tıbbi mikrobiyoloji
medical establishment n. sağlık kurumu
tariff on medical instruments and apparatus n. tıbbi aletler ve donanımda gümrük
medical board n. sağlık kurulu
medical report n. sağlık raporu
medical report n. hastalık raporu
medical errors n. tıbbi hatalar
medical personnel n. sağlık personeli
medical colleges n. tıp fakülteleri
medical school n. tıbbiye
medical waste n. tıbbi atık
medical social service n. tıbbi sosyal hizmetler
medical personnel n. tıbbi personel
medical sociology n. tıp sosyolojisi
medical treatment n. girme hakkı
medical student n. tıbbiyeli
medical service n. sağlık hizmeti
emergency medical service n. acil tıp hizmetleri
medical entomology n. tıbbi entomoloji
medical science n. hekimlik
medical benefits n. sağlık yardımları
medical psychology n. tıbbi psikoloji
medical sociology n. medikal sosyoloji
medical certificate n. rapor
medical attention n. tıbbi müdahale
medical exam n. muayene
medical assistance n. tıbbi yardım
medical laws and legislation n. tıbbi hukuk ve mevzuat
medical treatment n. tıbbi tedavi
medical social work n. tıbbi sosyal çalışma
medical fees n. tıbbi ücretler
medical fee n. doktor ücreti
medical statement n. doktor beyanı
medical botany n. tıbbi botanik
medical estimate n. tıbbi tahmin
medical department n. sağlık servisi
medical certificate n. sağlık raporu
medical care n. sağlık yardımı
medical examination n. sağlık muayenesi
medical examiner n. muayene eden doktor
medical therapy n. tıbbi tedavi
medical protocols n. klinik protokoller
medical education n. tıp eğitimi
immediate medical response n. acil tıbbi müdahale
medical advisor n. tıbbi danışman
medical equipment n. tıbbi malzeme
medical device n. tıbbi cihaz
medical evacuation n. tedavi amacıyla ağır yaralı hastaların başka bir yere tahliye edilmesi
medical negligence n. hastanın baştan savma tedavi edilmesi
medical training n. tıp eğitimi
medical evacuation n. yaralı tahliyesi
medical products n. sağlık ürünleri
medical equipment n. sağlık gereçleri
medical condition n. sağlık durumu
medical diploma n. tıp diploması
medical representative n. tıbbi mümessil
medical inspection n. tıbbi tetkik
medical examination n. tıbbi tetkik
medical attendant n. hekim
medical translation n. tıbbi çeviri
medical translation n. tıp çevirisi
gulhane military medical academy n. gülhane askeri tıp akademisi
medical book n. tıp kitabı
medical attention n. tıbbi yardım
medical supplies n. tıbbi malzemeler
medical experts n. tıbbi uzmanlar
medical ward n. hastane koğuşu
one's medical specialty n. tıbbi uzmanlık dalı
medical equipment n. tıbbi gereçler
non-medical language n. tıbbi olmayan dil
medical student n. tıp öğrencisi
medical response dog n. rehber köpek
emergency medical technician n. acil yardım/müdahale çalışanı
medical examiner n. adli tabip
medical jargon n. medikal jargon
medical jargon n. tıp jargonu
medical jargon n. tıbbi jargon
medical assistant n. sağlık memuru
medical profession n. tıp mesleği
medical field n. tıp alanı
medical congress n. tıp kongresi
medical home n. evde sağlık hizmeti
medical home n. evde sağlık hizmeti veren kuruluş
medical consultation n. tıbbi danışma
medical help n. tıbbi yardım
medical advances n. tıbbi gelişmeler
basic medical treatment n. temel tıbbi tedavi
medical community n. tıp camiası
medical clearance n. tıbbi yeterlilik
dictionary of medical terms n. tıp terimleri sözlüğü
glossary of medical terms n. tıp terimleri sözlüğü
general medical examination n. genel tıbbi muayene
medical units n. tıbbi birimler
medical engineering n. tıp mühendisliği
medical interpreter n. medikal tercüman
medical translator n. medikal tercüman
medical leave n. hastalık izni
medical bag n. sağlık çantası
for medical purpose adj. tedavi amaçlı
medical grade adj. tıbbi kullanıma uygun
under medical observation adv. müşahede altında
Phrases
for the purpose of medical therapy tedavi amaçlı
Speaking
we need medical supplies tıbbi malzemelere ihtiyacımız var
does anyone here have any medical experience? burada tıp tecrübesi olan var mı?
does anyone here have any medical experience? burada tıp deneyimi olan var mı?
does anyone here have any medical experience? burada tıbbi deneyimi olan var mı?
does anyone here have any medical experience? burada tıbbi tecrübesi olan var mı?
Trade/Economic
pharmaceutical and medical device company ilaç ve tıbbi cihaz şirketi
surgical and medical payments insurance ameliyat ve sağlık ödemeleri sigortası
medical insurance sağlık sigortası
retiree medical emekli sağlık sigortası
medical business tıp işi
medical devices tıbbi cihazlar
medical expenses ilaç ve tedavi masrafları
medical inspection işyeri sağlık teftişi
medical department sağlık bölümü
medical department sıhhiye bölümü
turkish medical association price tariff türk tabibleri birliği fiyat tarifesi
medical visit form vizite kağıdı
medical examination form vizite kağıdı
european ce declaration of conformity for medical devices tıbbi cihazlar için ce uygunluk beyanı
european ce declaration of conformity for medical devices tıbbi cihazlar için at uygunluk beyanı
medical representative tıbbi tanıtım temsilcisi
medical sales representative tıbbi satış temsilcisi
Law
chamber of medical doctors tabipler odası
medical release sağlık raporu
medical jurisprudence adli tıp
medical insurance sağlık sigortası
medical evidence tıbbi kanıt
medical evidence tıbbi delil
medical examination adli tıp muayenesi
pharmaceuticals and medical preparations law ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu
judicial medical report adli muayene
Politics
turkish medical association türk tabipleri birliği
istanbul medical chamber istanbul tabip odası
medical screening sağlık taraması
right to medical care tıbbi bakım hakkı
medical staff sağlık çalışanı
medical policy tıbbi politika
committee for the technical adaptation of legislation on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels gemilerde gelişmiş tıbbi bakım için asgari sağlık ve güvenlik gerekleri konusundaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in electro-medical equipment used in human or veterinary medicine tıpta ve veterinerlikte kullanılan elektro-medikal cihazların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
advisory committee on the approximation of the laws of the member states relating to medical devices tıbbi cihazlarla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması danışma komitesi
european agreement on mutual assistance in the matter of special medical treatments and climatic facilities iklimsel özel vasıtalar ve tıbbi tedavi konularında karşılıklı yardıma dair avrupa sözleşmesi
protocol to the european convention on social and medical assistance tıbbı ve sosyal yardıma dair avrupa sözleşmesine ek protokol
agreement on the exchange of war cripples between member countries of the council of europe with a view to medical treatment savaş malullerinin tıbbi tedavileri maksadıyla avrupa konseyine üye ülkeler arasında değişimine dair anlaşma
european convention on social and medical assistance tıbbı ve sosyal yardıma dair avrupa sözleşmesi
chief medical officer kamu sağlığı idaresi başkanı
Institutes
turkish medicines and medical devices agency türkiye ilaç ve tibbi cihaz kurumu
turkish medical association türk tabipleri birliği
world medical association dünya tabipler birliği
cerrahpasa medical faculty cerrahpaşa tıp fakültesi
national health and medical research council ulusal sağlık ve tıbbi araştırma konseyi
pharmaceuticals and medical devices administration of turkey türkiye ilaç ve tıbbî cihaz kurumu
turkish medicines and medical devices agency türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu
Insurance
medical expenses insurance tıbbi masraflar sigortası
insurance of medical expenses tedavi masrafları sigortası
medical expenses insurance tedavi masrafları sigortası
medical examiner's report tıbbi muayene raporu
medical examination tıbbi muayene
medical expenses tıbbi tedavi masrafları
hospital and medical expenses insurance hastane ve tıbbi tedavi masrafları sigortası
individual medical insurance ferdi sağlık sigortası
private medical insurance ferdi sağlık sigortası
life assurance without medical examination tıbbi muayenesiz yaşam sigortası
medical coverage sağlık sigortası
Tourism
medical tourism sağlık turizmi
Technical
active implantable medical devices vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
biological evaluation of medical devices tıbbi gereçlerin biyolojik değerlendirmesi
medical gloves tıbbi eldivenler
media interchange in medical imaging communications tıbbi şekillendirme iletişimlerinde medya değişimi
medical informatics tıbbi bilişim
medical informatics tıbbi enformatik
medical jurisprudance tıp hukuku
medical and technical measures tıbbi ve teknik tedbirler
packaging materials for medical devices to be sterilized sterilize edilecek tıbbi cihazlar için paketleme malzemeleri
medical and industrial gas cylinders tıbbi ve endüstriyel gaz tüpleri
medical gas pipeline system tıbbi gaz boru hattı sistemi
medical electron accelerator tıbbi elektron hızlandırıcı
medical electrical equipment elektrikli tıbbi ekipman
medical gas pipeline system tıbbi gaz boru sistemi
compressed medical gas sıkıştırılmış tıbbi gaz
medical imaging department tıbbi görüntüleme bölümü
ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment ultrasonik tıbbi teşhis ve görüntüleme donanımı
programmable electrical medical systems programlanabilir elektrikli tıbbi sistemler
low-pressure regulators intended for incorporation into medical equipment tıbbi ekipman içine yerleştirilmek için tasarlanmış düşük basınç regülatörleri
safe use of medical laser equipment tıbbi lazer donanımın güvenli kullanımı
compressed medical gases and vacuum units sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum uç birimleri
aseptically processed medical device aseptik şartlarda üretilmiş tıbbi cihaz
Telecom
medical advise tıbbi yardım
Automotive
emergency medical services acil medikal hizmetler
Aeronautic
medical assessment tıbbi yeterlilik tespiti
aviation medical examiner havacılık tıp doktoru
Marine
medical officers sağlık zabitleri
medical operator sağlık memuru
medical oxygen resuscitator certificate tıbbi oksijen tüpü sertifikası
merchant shipping medical scales certificate deniz gemisi tıbbi ölçüm sertifikası
Medical
medical history taking anamnez alma
medical technology tıbbi teknoloji
medical relation tıbbi ilişki
hospital medical staff hastane tıbbi kadrosu
emergency medical disaster plan afet acil tibbi planı
medical checkup sağlık kontrolü
medical bill hastane faturası
medical electronics tıp elektroniği
medical history tıbbi tarih
medical consultation konsültasyon
medical science tıp ilmi
urgent medical condition acil tıbbi durum
medical reference books tıbbi danışma kaynakları
emergency medical services acil tıp hizmetleri
medical care tıbbi bakım
medical examination tıbbi muayene
medical treatment facility tıbbi tedavi merkezi
medical legislation tıp yasaları
emergency medical services system acil tıbbi hizmet sistemi
emergency medical service provider acil tıbbi hizmet sunumu
medical diagnosis teşhis
medical dressing pansuman
medical record administrators tıbbi kayıt idarecileri
medical statistics biyoistatistik
medical director tıp direktörü
medical societies tıp kurumları
medical contaminant criteria tıbbi kontaminant kriterleri
emergency medical technician acil tıbbi teknisyeni
medical philosophy tıbbi felsefe
medical statistics tıbbi istatistikler
emergency medical technicians acil tıp teknisyenleri
medical contaminant standard tıbbi kontaminant standardı
medical examiner tıbbi tetkikçi
medical doctor tıp doktoru
medical instrument tıbbi alet
medical practitioner tıp doktoru
medical monitoring system tıbbi muayene sistemi
emergency medical technician acil tıp teknisyeni
medical products tıbbi ürünler
medical climatology tıbbi klimatoloji
emergency medical services acil tıbbi hizmetler
medical report tıbbi rapor
medical center tıbbi merkez
medical practice management tıbbi çalışma yönetimi
medical prognosis prognoz
medical community doktor topluluğu
medical exam tıp sınavı
medical ethics tıbbi etik
medical economics tıp ekonomisi
medical specimen container tıbbi numune kabı
medical glass instrument camdan yapılmış tıbbi cihaz
medical oncology tıbbi onkoloji
medical record tıbbi kayıt
medical coordination tıbbi koordinasyon
medical assistant tıp asistanı
medical informatics tıbbi enformatik
medical waste disposal tıbbi atık boşaltımı
medical operation tıbbi operasyon
medical prognosis tıbbi tahmin
medical sociology tıbbi sosyoloji
medical history hastalığın tarihçesi
medical dictionary for regulatory activities terminology ruhsatlandırma faaliyetleri terminolojisi tıbbi sözlüğü
medical ozone medikal ozon
medical record card tıbbi kayıt
medical response team tıbbi müdahale ekibi
medical surveillance tıbbi denetim
medical building hastane binası
medical chemical advisory team tıbbi kimyasal danışma ekibi
medical doctor doktor
medical gas cylinder tıbbi gaz tüpü
medical waste disposal tıbbi atık imhası
medical doctor hekim
medical report doktor raporu
medical monitoring tıbbi izlem
medical specialist tıp uzmanı
medical illustration tıbbi resimlendirme
medical school tıp okulu
medical manuscripts tıp makaleleri
medical aid tıbbi yardım
medical and allied professions hekimlik ve yardımcı hekimlik meslekleri
medical genetics tıbbi genetik
medical researcher tıp araştırmacısı
medical speciality tip ihtisasi
medical deontology tıbbi deontoloji
medical treatment tıbbi tedavi
medical therapy tıbbi tedavi
medical structure tıbbi bünye
medical diathermy cerrahi diyatermi
medical laws and legislation tıbbi hukuk ve mevzuat
medical social work tıbbi sosyal çalışma
medical instruments and apparatus industry tıbbi aletler ve donanım endüstrisi
in vitro diagnostic medical devices vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları
undergo a medical treatment tıbbi tedavi görmek
medical devices tıbbi cihazlar
medical application tıbbi uygulama
medical tools tıbbi gereçler
medical apparatus tıbbi gereçler
medical pharmaceuticals tıbbi müstahzarat
medical support tıbbi destek
medical computer science tıbbi bilgisayar bilimi
medical research tıbbi araştırma
medical records tıbbi kayıtlar
medical care research tıbbi bakım araştırmaları
medical economics tıbbi ekonomi
medical waste tıbbi atık
be given medical treatment tedavi ve müşaade altına alınmak
medical radiology tıbbi radyoloji
medical record hastalık geçmişi
medical history anamnez
medical history hastalık geçmişi
medical history hastalık öyküsü
medical history hastalığın geçmişi
medical board report sağlık kurulu raporu
medical intern stajyer doktor
medical stuff tıbbi malzeme
medical stuff medikal malzeme
medical certificate hekim raporu
medical examination doktor muayenesi
medical expenses ilaç ve tedavi masrafları
medical examiner muayene eden doktor
medical certificate doktor raporu
medical treatment doktor tedavisi
medical fee doktor ücreti
medical examiner tıbbi muayeneci
medical fee tedavi ücreti
medical certificate sağlık raporu
medical record anamnez
medical history hastanın geçmişi
medical record hastanın geçmişi
medical consumable tıbbi sarf malzemesi
medical workup tıbbi tetkik
undergo medical check up sağlık kontrolünden geçmek
medical mask tıbbi maske
emergency medical disaster plan acil tıbbi afet planı
medical laboratory tıbbi laboratuvar
medical professional training tıbbi meslek eğitimi
medical centre sağlık merkezi
medical and surgical materials tıbbi ve cerrahi malzemeler
medical facilities tıbbi tesisler
medical instruments tıbbi aletler
medical institution sağlık kurumu
medical analysis tıbbi tahlil
medical analysis laboratory tıbbi tahlil laboratuvarı
emergency medical care kit acil tıbbi bakım teçhizatı
medical and surgical material tıbbi ve cerrahi malzeme
medical literature tıbbi literatür
medical error tıbbi hata
sterilization of medical devices sağlık gereçlerinin sterilizasyonu
sterilization of medical devices tıbbi gereçlerin sterilizasyonu
medical devices sağlık gereçleri
medical devices tıbbi gereçler
single-use medical glove tek kullanımlık tıbbi eldiven
in vitro citotoxicity of medical devices tıbbi gereçlerin in vitro sitotoksisitesi
medical electrical equipment elektrikli tıbbi ekipman
medical diagnosis tıbbi teşhis
medical imaging department tıbbi görüntüleme bölümü
medical diagnostic X-ray equipment tıbbi teşhis x-ray donanımı
biological evaluation of medical devices tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi
biological evaluation of medical equipment tıbbi gereçlerin biyolojik değerlendirilmesi
medical informatics tıbbi bilişim
medical herbalism bitki tedavisi
medical herbalism bitkisel tedavi
medical herbalism bitkilerle yapılan tedavi
medical disposable products tek kullanımlık tıbbi ürünler
medical secretaryship tıbbi sekreterlik
transport packages for medical and biological specimens tıbbi ve biyolojik numune nakil ambalajları
graphical symbols for use in the labeling of medical devices tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılan grafik semboller
medical record services tıbbi kayıt hizmetleri
clinical investigation of medical devices for human subjects insan denekleri için tıbbi cihazların klinik araştırması
injection equipment for medical use tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
infusion equipment for medical use tıbbi kullanım için infüzyon ekipmanı
medical devices to be labelled sterile steril olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar
medical analysis tıbbi analiz/tahlil
for medical use tıbbi kullanım için
medical scientist tıbbi bilim adamı
medical scientist tıp bilim adamı
medical consumable(s) tıbbi sarf malzeme
medical consumables tıbbi sarf malzemeler
packaging materials and systems for medical devices to be sterilised sterile edilecek tıbbi cihazlar için paketleme malzemeleri ve sistemleri
medical treatment ilaçla tedavi
medical industry tıbbi ürünler sanayii
medical devices tıp aygıtları
transfusion equipment for medical use tıbbi kullanım için transfüzyon gereci
medical specimen containers tıbbi numune kapları
active medical device aktif tıbbi cihaz
medical treatment sağlık tedavisi
medical advice sağlık öğüdü
medical knowledge sağlık bilgisi
medical gases tıbbi gazlar
infusion equipment for medical use tıbbi kullanım için infüzyon ekipmanları
medical informatics medikal enformatik
medical equipment used in human or veterinary medicine insan sağlığında veya veterinerlikte kullanılan tıbbi cihazlar
medical opinion tıbbi görüş
medical suction equipment tıbbi aspirasyon donanımı
diagnostic medical devices tibbi teşhis cihazları
medical effect tıbbi etki
medical terms tıbbi terimler
medical terms tıp terimleri
medical laboratories tıbbi laboratuvarlar
medical suction equipment tıbbi emme ekipmanı
emergency medical technican acil durum sağlık teknisyeni
active implantable medical device vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz
medical electrical equipment tıbbi elektrik donanımı
medical literature analysis and retrieval system tıbbi literatür analizi ve erişim sistemi
medical publications tıp yayınları
medical publications tıbbi yayınlar
in vitro diagnostic medical devices in vitro tıbbi teşhis cihazları
medical devices incorporating materials of animal origin hayvansal kaynaklı malzemeleri birleştiren tıbbi cihazlar
treatment of medical materials tıbbi malzemelerin işlemden geçirilmesi
life threatening medical emergency insan hayatını tehdit eden tıbbi acil
medical ethics tıp etiği
medical practice tıbbi pratik
physical and medical measures fiziksel-tıbbi önlemler
international medical products anti-counterfeiting taskforce uluslararası tıbbi ürünler sahteciliğine karşı görev gücü
medical complications tıbbi komplikasyonlar
chronic medical disorder kronik medikal bozukluk
individualizing medical care tedavinin bireyselleştirilmesi
medical practice tıbbi uygulama
medical and surgical journal tıp ve cerrahi dergisi
medical care tıbbi tedavi
medical student tıp öğrencisi
medical students tıp öğrencileri
medical residents tıp asistanları
medical resident tıp asistanı
medical faculty student tıp fakültesi öğrencisi
first-line medical therapy birinci basamak tıbbi tedavi
patient’s medical history hastanın tıbbi özgeçmişi
medical evacuation tıbbi tahliye
coexisting medical conditions eşlik eden tıbbi rahatsızlıklar
medical nutrition therapy tıbbi beslenme tedavisi
be recalcitrant to medical therapy tıbbi tedaviye dirençli olmak
candidate for vasoactive medical therapy vazoaktif tedavi adayı
expensive medical equipment pahalı tıbbi malzeme
evaluation of the associated underlying medical condition altta yatan tıbbi rahatsızlığın değerlendirilmesi
medical problem medikal sorun
medical problem tıbbi sorun
medical science tıp bilimi
medical director tıbbi direktör
medical specialization tıpta uzmanlaşma
retrospective medical record review tıbbi kayıtların geriye dönük yöntemle incelenmesi
medical history and laboratory investigations medikal öykü ve laboratuvar incelemeleri
adequate medical care yeterli tıbbi bakım
general medical condition genel tıbbi durum
evaluate the general medical condition genel tıbbi durumu değerlendirmek
medical or surgical methods medikal veya cerrahi yöntemler
medical officials sağlık personeli
medical malpractice tıbbi uygulama hatası
medical gas tıbbi gaz
medical applications tıbbi uygulamalar
medical glove tıbbi eldiven
medical radiological examination tıbbi radyolojik tetkik
ankara university medical school ankara üniversitesi tıp fakültesi
medical thoracoscopy medikal torakoskopi
previous medical history of pulmonary tuberculosis akciğer tüberkülozu geçirme öyküsü
medical research council tıbbi araştırma konseyi
medical morbidity tıbbi morbidite
medical electron accelerator tıbbi elektron hızlandırıcısı
medical history medikal öykü
emergency medical intervention acil tıbbi müdahale
transfusion equipment for medical use tıbbi kullanım için transfüzyon gereçleri
medical and histopathological records medikal ve histopatoloji kayıtları