acceleration - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

acceleration

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "acceleration" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 30 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
acceleration n. ivme
acceleration n. hızlandırma
General
acceleration n. hız değişimi
acceleration n. hız artması
acceleration n. hızlanma
acceleration n. hız verme
acceleration n. hızlandırma
acceleration n. süratlenme
Trade/Economic
acceleration muacceliyet
acceleration vadeden önce muaciliyet kespetme
acceleration vadenin öne çekilmesi
acceleration hızlanma
acceleration hızlandırma
Law
acceleration vadeden önce muaccel olma
acceleration vaktinden önce intikal
acceleration vadeden önce muacceliyet kesbetme
Technical
acceleration ivme
acceleration hızlanma
acceleration hızın zamanla değişim miktarı
acceleration ivmelenme
acceleration süratin artması
acceleration hızlandırma
acceleration akselerasyon
Automotive
acceleration hızlanma
Medical
acceleration akselerasyon
Food Engineering
acceleration ivme
acceleration hızlandırma
Marine Biology
acceleration tezleştirme
acceleration ivdirme
Meteorology
acceleration ivme

Sens de "acceleration" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 201 résultat(s)

Anglais Turc
General
gain acceleration v. ivme yakalamak
lose acceleration v. ivme kaybetmek
gain acceleration v. ivme kazanmak
give acceleration v. ivme vermek
give acceleration v. ivme kazandırmak
gain acceleration v. hızlı bir ivme kazanmak
rate of acceleration n. ivme oranı
acceleration of economic reforms n. ekonomik reformların hız kazanması
critical acceleration n. kritik ivme
acceleration lane n. hızlanma şeridi
acceleration coefficient n. ivme katsayısı
acceleration lane n. hız şeridi
Trade/Economic
coefficient of acceleration hızlandıran katsayısı
acceleration clause ipotekte veya taksitli satışlarda taksitlerden birisi zamanında ödenmezse tüm borcun hemen ödenmesini öngören hüküm
acceleration clause muacelliyet hükmü
acceleration principle hızlanma ilkesi
acceleration premium verimlilik primi
Law
acceleration clause taksitlerden biri ödenmediğinde tüm borcun muaccel olmasını öngören madde
acceleration clause vadeden önce muacceliyete dair şart
acceleration clause muacceliyet şartı
acceleration principle hızlandırma prensibi
acceleration of maturity kesbetme
acceleration of maturity vadeden önce muaciliyet kespetme
acceleration of maturity vadenin öne çekilmesi
acceleration of maturity vadeden önce muaccel olma
acceleration of maturity vadeden önce muacceliyet
Politics
acceleration of debt muacceliyet
Technical
uniform acceleration düzgün ivme
angular acceleration açısal ivme
acceleration for repair & maintenance yıllara yaygın inşaat onarım hak ediş bedeli
timed acceleration zamanlanmış ivdirme
constant acceleration sabit ivme
strain acceleration şekil değiştirmenin hızlandırılması
gravitational acceleration bir cismin vakum içi düşüşü sırasında kazandığı hız
steady state acceleration error kalıcı ivme hatası
acceleration time ivme süresi
static acceleration error coefficient kalıcı ivme hata katsayısı
local acceleration yerel ivme
coriolis acceleration koriyolis ivme (meteor)
acceleration jet jikle
acceleration response ivmelenme tepkisi
negative acceleration hareketli bir cismin yavaşlaması
acceleration slip regulation ivme kayması kontrolü
acceleration of gravity yerçekimi ivmesi
average acceleration ortalama ivme
local acceleration lokal ivme
static state acceleration error kalıcı ivme hatası
poor acceleration yetersiz hızlanma
centripetal acceleration merkezcil ivme
centrifugal acceleration merkezkaç ivme
acceleration error ivme hatası
vertical acceleration dikey ivme
vertical acceleration düşey ivme
acceleration of hardening by heat sertleşmenin ısı ile hızlandırılması
acceleration due to gravity yerçekimi ivmesi
acceleration of free fall serbest düşüş ivmesi
acceleration of setting katılaşmayı hızlandırma
centrifugal acceleration santrifüjlü ivme
lateral acceleration yanal ivme
slam acceleration güç kontrol kolunun çok hızlı olarak ileri itildiği uygun olmayan motor çalıştırılması
linear acceleration çizgisel ivme
linear acceleration doğrusal ivme
normal acceleration normal hızlanma
post-acceleration geç ivme
tangential acceleration teğetsel ivme
radial acceleration radyal ivme
coefficient of acceleration hızlandırma katsayısı
acceleration coefficient hızlandırma katsayısı
acceleration lever ivme kolu
steady state acceleration kararlı durum ivmesi
transverse acceleration yana doğru hızlanma
ground acceleration yer ivmesi
peak acceleration pik ivmesi
acceleration of horizontal motion yatay hareketin ivmelenmesi
acceleration of horizontal motion yatay hareket ivmesi
scanning local-acceleration microscopy taramalı yöresel hızlanma mikroskopisi
combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi
steady-state acceleration kararlı durum ivmesi
steady-state acceleration kararlı ivme
steady state acceleration kararlı durum ivmelenme
acceleration governor ivme regülatörü
ground acceleration coefficient yer ivme katsayısı
effective ground acceleration coefficient etkin yer ivmesi katsayısı
gravitational acceleration yerçekimi ivmesi
acceleration unit ivme birimi
acceleration unit hızlanma birimi
acceleration unit hızlanmayı ölçme birimi
Computer
acceleration time hızlanma ivme süresi
acceleration interval hızlanma aralığı
acceleration time hızlanma zamanı
hardware acceleration donanım ivmesi
lateral acceleration yanal ivme
no acceleration ivme yok
pen acceleration kalem ivmesi
acceleration time ivme süresi
ry-acceleration ry-ivmesi
rz-acceleration rz-ivmesi
rx-acceleration rx-ivmesi
static or steady-state acceleration error kalıcı ivme hatası
u-acceleration u-ivmesi
v-acceleration v-ivmesi
v-acceleration u-ivmesi
u-acceleration u-hızlandırması
y-acceleration y-ivmesi
x-acceleration x-ivmesi
z-acceleration z-ivmesi
Informatics
angular acceleration açısal ivme
Telecom
acceleration of convergence yakınsamanın hızlandırılması
internet security and acceleration internet güvenliği ve hızlandırması
Electric
acceleration voltage akselerasyon voltajı
Automotive
acceleration jet jikle pompası
lateral acceleration yanal ivmelenme
acceleration sensor hız sensörü
body acceleration threshold exceeded gövde ivme eşiğinin aşılması
acceleration vibration hızlanma titreşimi
acceleration lane hızlanma şeridi
acceleration knocking hızlanma vuruntusu
acceleration pump kapış pompası
acceleration using control switch kontrol anahtarını kullanarak hız kazanma
acceleration skid control patinaj kontrolü
acceleration skid control kayma kontrolü
foot-operated acceleration control subsystem (thrcon) ayakla iletilen hızlanma kontrol tali sistemi
temperature-compensated acceleration pump sıcaklık ayarlı kapış pompası
acceleration slip control ivme kayması kontrolü
angular acceleration açısal hızlanma
acceleration performance hızlanma performansı
acceleration sensor hızlanma sensörü
acceleration enrichment hızlanma sırasında zenginleştirme
acceleration simulation mode hızlanma simülasyon modu
acceleration lane hızlanma şeridi
acceleration squat hızlanmaya bağlı çökme
lateral acceleration yanal hızlanma
lateral acceleration sensor yanal hızlanma sensörü
lateral acceleration switch yanal hızlanma anahtarı
vertical acceleration dikey ivme
auxiliary acceleration pump yardımcı kapış pompası
sluggish acceleration yavaş hızlanma
negative acceleration negatif hızlanma
acceleration stress ivme stresi
acceleration tolerance ivme toleransı
acceleration system kapış devresi
yaw acceleration gezme ivmesi
Traffic
acceleration lane katılma şeridi
Railway
maximum acceleration maksimum ivme
Aeronautic
acceleration atelectasis ivme atelektazisi
gravitational acceleration unit yerçekimi ivme birimi
cross acceleration çapraz ivme
acceleration error ivme hatası
acceleration sensitive drift rate ivme duyarlı kayma derecesi
angular acceleration sensitivity açısal ivmeleme duyarlığı
coriolis acceleration coriolis ivmesi
failure rate acceleration factor arıza oranı ivme faktörü
acceleration insensitive drift rate ivme duyarsız kayma derecesi
acceleration along the path uçuş yolu boyunca ivme
Psychology
positive acceleration pozitif ivme
negative acceleration negatif ivme
acceleration programs hızlandırma programları
cycle acceleration döngü hızlanması
Statistics
acceleration by powering güçsel hızlandırma
Physics
relative acceleration bağıl ivme
coriolis acceleration koriolis ivmesi
weighted root mean square acceleration value ağırlıklı standart ivme değeri
normal component of acceleration ivmenin normal bileşeni
cylindrical components of acceleration ivmenin silindirik koordinat bileşenleri
tangential component of acceleration ivmenin teğetsel bileşeni
absolute acceleration mutlak ivme
instantaneous acceleration anlık ivme
polar components of acceleration ivmenin polar koordinat bileşenleri
spherical components of acceleration ivmenin küresel koordinat bileşenleri
centripetal acceleration merkezcil ivme
centripetal acceleration özekçil ivme
constant acceleration durgan ivme
constant acceleration sabit ivme
gravitational acceleration yerçekimi ivmesi
gravitational acceleration gravitasyon ivmesi
uniform acceleration tekbiçimli hızlanma
uniform acceleration düzgün hızlanma
uniform acceleration düzgün ivme
law of acceleration ivme kanunu
gravitational acceleration yer çekimi ivmesi
coriolis acceleration coriolis ivmesi
angular acceleration açısal ivme
average acceleration ortalama ivme
polar components of acceleration ivmenin kutupsal koordinat bileşenleri
dimensionless initial acceleration boyutsuz başlangıç ivmesi
Chemistry
ion acceleration iyon ivmesi
Astronomy
acceleration of the planets gezegenlerin hızlanması
acceleration of the moon ay'ın ivmesi
acceleration of the planets gezegenlerin ivmesi
Environment
horizontal acceleration yatay ivme
peak ground acceleration pik ivme
acceleration response spectrum ivme davranış spektrumu
Geography
earthquake acceleration deprem ivmesi
Geology
ground acceleration zemin ivmesi
horizontal earthquake acceleration yatay deprem ivmesi
peak ground acceleration pik yer ivmesi
peak ground acceleration maksimum yer ivmesi
acceleration seismogram ivme sismogramı
Military
compass acceleration error pusula ivme hatası
transverse acceleration enine ivme
chest-to-back acceleration göğüsten arkaya ivme