regression - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

regression

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "regression" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 31 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
regression n. gerileme
General
regression n. deniz gerilemesi
regression n. dönüş
regression n. geri çekilme
regression n. gerilim
regression n. yordama
regression n. bağlanım
regression n. regresyon
Trade/Economic
regression regresyon
Technical
regression n. bağlanım
regression geri dönme
regression regresyon
regression geriye gitme
Telecom
regression n. bağlanım
Medical
regression n. hastalığın gerilemesi
regression gerileme (hastalık)
Psychology
regression n. (hipnozda vb.) çocukluk davranışlarına dönme
regression n. savunma mekanizması olarak erken dönem davranışlarını benimseme
regression gerileme
Physiology
regression n. yaşlanma vb. sebeplerle vücut ya da organ fonksiyonunun kademeli kaybı
Food Engineering
regression n. bağlanım
regression regresyon
Statistics
regression n. bağımlı değişkenin bir veya daha fazla bağımsız değişkenle ilişki derecesinin analizi
regression n. rastgele değişkenin bağımsız değişkenlerle ilişkisi
regression regresyon
Astronomy
regression n. (gezegen vb.) gerilemek
Linguistics
regression düzgün doğrusal
Geography
regression çekilme
Geology
regression deniz gerilemesi
Military
regression ilişki arama
regression ilişki yoklaması

Sens de "regression" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 161 résultat(s)

Anglais Turc
General
linear regression n. doğrusal uyumlama
line of regression n. regresyon doğrusu
social regression n. sosyal gerileme
regression coefficient n. gerileme katsayısı
multiple regression analysis n. çoklu regresyon analizi
personality regression n. benlik gerilemesi
regression analysis n. regresyon analizi
self-regression model n. içsel kaynaklı azalım modeli
period of regression n. gerileme dönemi
period of stagnation and regression n. duraklama ve gerileme dönemi
Trade/Economic
simple regression analysis n. basit regresyon analizi
regression analysis regresyon analizi
regression line regresyon doğrusu
multiple regression analysis çok yönlü regresyon yöntemi
non-linear regression doğrusal olmayan regresyon
line of regression regresyon eğrisi
hedonic regression hedonik regresyon
spurious regression sahte regresyon
regression analysis regresyon analizi
Technical
rectilinear regression n. doğrusal regresyon
analytic regression n. analitik regresyon
regression coefficient n. bağlanım katsayısı
regression analysis n. bağlanım çözümlemesi
regression curve n. bağlanım eğrisi
regression equation n. bağlanım denklemi
regression function n. bağlanım işlevi
regression line n. bağlanım çizgisi
analytic regression çözümsel bağlanım
linear regression equation lineer regresyon denklemi
standard deviation of regression regresyonun standart sapması
curvilinear regression eğrisel regresyon
regression curve regresyon eğrisi
partial regression kısmi regresyon
multiple regression çoklu regresyon
nonlinear regression doğrusal olmayan regresyon
linear regression equation doğrusal bağlanım denklemi
partial regression kısmi bağlanım
regression coefficient gerileme katsayısı
linear regression doğrusal regresyon
linear regression doğrusal bağlanım
multivariate calibration based on linear regression functions lineer regresyon fonksiyonlarına dayalı çok değişkenli kalibrasyon
poisson regression analysis poisson regresyon analizi
Computer
regression line n. bağlanım doğrusu
regression type gerileme türü
curvilinear regression eğrisel bağlanım
linear regression equation doğrusal bağlanım denklemi
multiple regression çoklu bağlanım
partial regression kısmi bağlanım
regression output gerileme çıktısı
non-linear regression doğrusal olmayan bağlanım
Informatics
regression analysis n. bağlanım analizi
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
Telecom
regression analysis n. bağlanım analizi
nonlinear regression doğrusal olmayan gerileme
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
time temperature regression zamanla-sıcaklık arasındaki ilişkiyi ölçen regresyon analizi
Marine
regression analysis n. bağlantı
regression analysis ilişkilendirme analizi
multiple regression analysis çoklu bağlanım çözümlemesi
Medical
regression line regresyon çizgisi
linear regression doğrusal regresyon
regression line regresyon doğrusu
proportional hazard regression model orantılı risk regresyon modeli
logistic regression analysis lojistik regresyon analizi
cox regression analysis cox regresyon analizi
multivariate logistic regression analysis of perioperative variables perioperatif değişkenlerin multivaryant lojistik regresyon analizi
tumor regression rate tümör regresyon oranı
spontaneous regression of lumbar disc hernia lomber disk hernisinde spontan regresyon
Psychology
age regression yaş geriletme
regression equation regresyon denklemi
regression neurosis gerileme nevrozu
spontaneous regression kendiliğinden gerileme
linear regression line doğrusal regresyon çizgisi
regression coefficient regresyon katsayısı
frustration-regression hypothesis engellenme-gerileme hipotezi
Food Engineering
regression analysis n. bağlanım çözümlemesi
regression analysis uydurma incelemesi
regression analysis regresyon analizi
linear regression doğrusal regresyon
Math
regression equation n. bağlanım denklemi
line of regression regresyon doğrusu
regression equation gerileme denklemi
partial least squares regression kısmi en az kareler regresyonu
partial least squares regression kısmi en küçük kareler regresyonu
Geometry
regression point n. birleşim noktası
regression point n. köşe noktası
Statistics
regression of y on x n. bağlanım denklemi
regression of y on x n. regresyon denklemi
regression toward the mean n. seçilen x değerleri ile gözlenen y değerleri arasındaki ilişki
stepwise regression n. adımsal regresyon
weighted linear regression n. ağırlıklı doğrusal regresyon
weighted linear regression n. ağırlıklı lineer regresyon
joint regression n. bileşik regresyon
curvilinear regression eğrisel regresyon
curvilinear regression eğrisel bağlanım
linear regression doğrusal bağlanım
linear regression lineer regresyon
nonlinear regression lineer olmayan regresyon
nonlinear regression doğrusal olmayan bağlanım
linear regression doğrusal regresyon
non-linear regression doğrusal olmayan regresyon
regression equation regresyon denklemi
regression coefficient regresyon katsayısı
regression estimate regresyon tahmini
regression curve regresyon eğrisi
regression surface regresyon yüzeyi
regression line regresyon doğrusu
regression estimate regresyon ile tahmin
partial regression kısmi regresyon
multiple regression çoklu regresyon
piecewise regression parçalı regresyon
skew regression çarpık regresyon
exponential regression üstel regresyon
linear mean square regression doğrusal ortalama kare regresyonu
internal regression iç regresyon
ridge regression ridge regresyonu
segmented regression parçalara ayrılmış regresyon
predictive regression analysis kestirimci regresyon çözümlemesi
regression dependence regresyon bağımlılığı
all possible subsets regression tüm mümkün altkümeler regresyonu
median regression curve ortanca regresyon eğrisi
contitional regression koşullu regresyon
probit regression line probit regresyon doğrusu
diogonal regression köşegensel regresyon
double exponential regression çifte üstel regresyon
monotone regression monoton regresyon
complete regression tam regresyon
harmonic regression harmonik regresyon
isotonic regression function eş aralıklı regresyon işlevi
analytic regression çözümlemeli regresyon
cox's regression model cox regresyon modeli
smooth regression analysis düzleme regresyon çözümlemesi
orthogonal regression dikey regresyon
regression diagnostics regresyon tanıları
antitonic regression function karşıt etkili regresyon fonksiyonu
true regression doğru regresyon
theil's mixed regression estimator theil'ın karma regresyon tahmin edicisi
total regression toplam regresyon
quotient regression oransal regresyon
standardised regression coefficients standartlaştırılmış regresyon katsayıları
curvilinear regression eğri-doğrusal regresyon
logistic regression lojistik regresyon
multivariate logistic regression analysis of demographic variables demografik değişkenlerin multivaryant lojistik regresyon analizi
regression weights regresyon ağırlıkları
seemingly unrelated regression görünüşte ilişkisiz regresyon
regression analysis regresyon analizi
regression towards mediocrity ortalamaya doğru regresyon
correlation and regression analysis korelasyon ve regresyon analizi
univariate binary logistic regression analysis tek değişkenli binary lojistik regresyon analizi
unconditional logistic regression koşulsuz lojistik regresyon
classification and regression trees sınıflandırma ve regresyon ağaçları
logistic regression lojistik regresyon
regression-discontinuity design regresyon-süreksizlik deseni
regression to the mean ortalamaya doğru regresyon
regression toward the mean ortalamaya doğru regresyon
Linguistics
linear regression doğrusal eğilim
regression line düzgün doğrusal çizgi
regression analysis düzgün doğrusal çözümleme
regression analysis sayısal çözümleme
multiple-regression analysis çok boyutlu düzgün doğrusal çözümleme
Environment
regression analysis n. azalım analizi