stability - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

stability

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "stability" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 38 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
stability n. kararlılık
stability n. durağanlık
stability n. sabitlik
stability n. istikrar
General
stability n. karar
stability n. katılık
stability n. tutarlılık
stability n. güvenilirlik
stability n. muvazene
stability n. temkin
stability n. sağlamlık
stability n. sebat
stability n. sarsılmazlık
stability n. denge
stability n. istikrar
stability n. stabilite
Trade/Economic
stability değişmezlik
Law
stability istikrar
Politics
stability istikrar
Technical
stability kararlılık
stability istikrar
stability denge sağlamlığı
stability dengelilik
stability stabilite
Computer
stability denge
Mechanic
stability dengelilik
stability rijitlik
Construction
stability kararlılık
Automotive
stability kararlılık
stability dayanıklılık
Medical
stability dayanıklılık
Psychology
stability stabilite
Food Engineering
stability dayanıklık
stability kararlılık
Marine Biology
stability kalımlılık
stability kalımlık
Geography
stability duraylılık
Meteorology
stability kararlılık

Sens de "stability" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 327 résultat(s)

Anglais Turc
General
gain stability v. istikrar kazanmak
promote stability v. istikrarı desteklemek
provide stability v. istikrar sağlamak
stability analysis n. stabilite analizi
light stability n. ışık kararlılığı
stability coefficient n. stabilite katsayısı
political stability n. siyasal istikrar
macroeconomic stability n. makroiktisadi istikrar
bed stability n. yatak kararlığı
mass stability n. kütlesel stabilite
mental stability n. akli denge
emotional stability n. duygusal denge
emotional stability n. duygusal istikrar
Trade/Economic
economic stability measures ekonomik istikrar tedbirleri
price stability fiyat istikrarı
domestic economic stability iç ekonomik istikrar
government stability istikrarlı hükümet
assure stability istikrar sağlamak
stability of value değer istikrarı
fiscal stability mali istikrar
stability of wage and price levels ücret ve fiyat düzeyinin istikrarı
value stability kıymet istikrarı
stability of value kıymet istikrarı
monetary stability parasal istikrar
monetary stability parasal denge
monetary stability mali istikrar
monetary stability mali denge
career stability kariyer durağanlığı
european financial stability facility avrupa finansal istikrar fonu
european financial stability fund avrupa finansal istikrar fonu
global financial stability report (gfsr) küresel finansal istikrar raporu
european stability mechanism avrupa istikrar mekanizması
european financial stability mechanism (efsm) avrupa finansal istikrar mekanizması
financial stability oversight council mali istikrar gözetim konseyi
macroeconomic stability makroekonomik istikrar
price stability-oriented monetary policy fiyat istikrarına odaklı para politikası
financial stability finansal istikrar
financial stability report finansal istikrar raporu
financial stability oversight council finansal istikrar gözetim konseyi
employment stability istihdam istikrarı
job stability iş kararlılığı
financial stability committee finansal istikrar komitesi
financial stability board finansal i̇stikrar kurulu
fiscal stability mali istikrar
Stability and Growth Pact istikrar ve büyüme paktı
price stability fiyat istikrarı
economic stability ekonomik istikrar
financial stability mali istikrar
financial stability oversight board yasa ile finansal i̇stikrar gözetim kurumu
Politics
economic stability measures ekonomik istikrar önlemleri
external financial stability dış mali istikrar
stability and growth pact istikrar ve büyüme paktı
take care not prejudice the financial stability mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen göstermek
balkan stability pact balkan istikrar paktı
stability programme istikrar programı
political stability siyasal istikrar
political stability siyasi kararlılık
stability of the region bölge istikrarı
stability of the region bölgenin istikrarı
regional stability bölgesel istikrar
political stability politik istikrar
political stability siyasi istikrar
the eu's stability and growth pact ab istikrar ve büyüme paktı
instrument for stability istikrar aracı
financial stability board (fsb) finansal istikrar kurulu
financial market stability finansal piyasaların istikrarı
global financial stability report küresel finansal istikrar raporu
financial stability finansal istikrar
price stability fiyat istikrarı
exchange rate stability kur sistemi dengesi
financial stability forum (fsf) finansal istikrar forumu
stability and growth pact (ekonomik) istikrar ve büyüme paktı/anlaşması
peace and stability barış ve istikrar
peace and regional stability barış ve bölgesel istikrar
caucasus stability and cooperation pact kafkasya istikrar ve işbirliği paktı
monetary stability parasal istikrar
international financial stability uluslararası finansal istikrar
financial stability finansal istikrar
financial stability board (fsb) finansal istikrar kurulu
price stability fiyat istikrarı
Technical
stability analysis of simple structures basit yapıların stabilite analizi
stability against sliding kaymaya karşı stabilite
surface stability yüzey kararlılığı
frictional stability sürtünme dengesi
stability unloaded yüksüz stabilite
absolute stability of a system bir dizgenin mutlak kararlılığı
stability of slopes şevlerin stabilitesi
elastic stability elastik stabilite
stability calculation stabilite hesabı
stability curve stabilite eğrisi
marshall stability value marshall stabilite değeri
electronic stability program elektronik savrulma önleyici sistem.
active stability control aktif stabilite kontrolü
stability factor kararlılık katsayısı
oxidation stability oksidasyon kararlılığı
automatic stability control plus traction otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü
moment of stability stabilite momenti
uniform stability birbiçimli kararlılık
stability conditions stabilite şartları
colour stability renk kararlılığı
dimensional stability boyutsal kararlılık
margin of stability kararlılık sınırı
stability of the soil zeminin stabilitesi
hydrolytic stability hidrolitik kararlılık
oxidation stability oksidasyon stabilitesi
stability of an emulsion emülsiyonların kararlılığı
coefficient of stability stabilite katsayısı
oxidation stability oksitlenme kararlılığı
plastic stability theory plastik stabilite teorisi
stability under load yük altında stabilite
computational stability hesaplama kararlılığı
uniform stability düzgün kararlılık
stability theory stabilite teorisi
stability of a linear system doğrusal bir sistemin kararlılığı
stability factor stabilite faktörü (şev)
stability number stabilite sayısı (şev)
volume stability hacim kararlılığı
asymptotic stability sonuşmaz kararlılık
asymptotic stability in the large sonuşmazdaki genel kararlılık
conditional stability sınırlı denge
color stability renk kararlığı
conditional stability koşullu denge
critical stability kritik denge
dimensional stability boyutsal dengelilik
dimensional stability boyutsal denge
dimensional stability boyut stabilitesi
dynamic stability dinamik kararlılık
elastic stability esnek denge
frequency stability frekans kararlılığı
initial stability başlangıç dengesi
lack of stability denge yetersizliği
light stability ışık kararlılığı
static stability kalıcı denge
static stability duruş denkliği
atmospheric stability atmosferik istikrar
atmospheric stability atmosferik durulma
torque stability burulma kararlılığı
storage stability depolanma kararlılığı
dispersion stability dispersiyon kararlılığı
thermal stability termal kararlılık
time base stability zaman tabanı kararlılığı
stability to machine dry-cleaning makine ile kuru temizlemeye karşı kararlılık
mechanical stability mekanik kararlılık
level stability seviye kararlılığı
determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions belirli sıcaklık ve nem şartları altında boyut kararlılığının belirlenmesi
stability test kararlılık deneyi
control loop stability kontrol döngüsü sabitliği/kararlılığı
determination of static stability statik denge tayini
elastic stability esnek dengelilik
ferrite stability ferrit dengeliliği
process stability süreç dengeliliği
austenite stability ostenit dengeliliği
arc stability ark dengeliliği
dimensional stability boyut dengeliliği
pulse duration stability darbe süresi kararlılığı
pulse repetition rate stability darbe tekrarlama hızı kararlılığı
unconditional stability koşulsuz dengelilik
check of long term stability of imaging devices görüntü cihazlarının uzun kararlılığının kontrolü
strength durability and stability mukavemetin devamlılığı ve kararlılığı
additional stability test ilave kararlılık deneyi
dimensional stability boyutsal stabilite
stability of atmosphere atmosferin kararlığı
hydrolytic stability hidrolitik mukavemet
stability of spot position nokta konumunun dengesi
beam positional stability demet konum kararlılığı
solution stability of water-soluble dyes suda çözünebilir boyaların çözelti kararlılığı
storage stability of thermosetting powders termoset tozların depolama kararlılığı
hydrolytic stability of electrical insulating materials elektriksel yalıtıcı malzemelerin hidrolitik kararlılığı
long-term stability test uzun süreli kararlılık deneyi
evaluating the oxidation stability oksidasyon kararlılığının değerlendirilmesi
storage stability depolama kararlılığı
oxidative stability in air havada oksitlenmeye dayanım
stability of male contacts erkek temas stabilitesi
cable longitudinal dimensional stability kablo uzunlamasına eksen stabilitesi
stability classes kararlılık sınıfları
stability in hard water sert suda kararlılık
mixing stability of bituminous emulsions bitüm emülsiyonlarının karışma kararlılığı
colour stability to heat ısıya karşı renk kararlılığı
determination of dimensional stability boyutsal kararlılığın belirlenmesi
stability and strength rules denge ve dayanım kuralları
dimensional stability boyut kararlılığı
generator stability jeneratör stabilitesi
thermal stability ısıl kararlılık
generator stability jeneratör kararlılığı
thermal stability termal stabilite
colour stability in humid atmospheres containing sulfur dioxide kükürt dioksit içeren nemli ortamlarda renk kararlılığı
control stability of a fibre optic switch fiber optik anahtarın kontrol kararlılığı
control stability kontrol kararlılığı
thermal stability of safety fuse güvenlik tapasının ısıl kararlılığı
thermal stability of detonating cord patlatma fitilinin ısıl kararlılığı
thermal stability of explosives patlayıcıların ısıl kararlılığı
design of stability studies kararlılık çalışmalarının tasarımı
long term stability of imaging device görüntüleme cihazının uzun dönem kararlılığı
storage stability of modified bitumen modifiye bitümün depolanma kararlılığı
determination of the filtration stability filtrasyon kararlılığının belirlenmesi
emulsion stability emülsiyon kararlılığı
thermal stability of adhesives yapıştırıcıların ısıl kararlılığı
thermal stability of adhesives yapıştırıcıların sıcaklık kararlılığı
stability criteria stabilite kriterleri
thermal stability of detonating cords infilaklı fitillerin ısıl kararlılığı
transverse stability enine stabilite
stability calculations kararlılık hesaplamaları
orbital stability yörünge stabilitesi
Computer
absolute stability of a linear system doğrusal bir dizgenin mutlak kararlılığı
asymptotic stability in the large sonuşurda genel kararlılık
asymptotic stability sonuşur kararlılık
conditional stability of a linear system doğrusal bir dizgenin koşullu kararlılığı
frequency stability frekans kararlılığı
computational stability hesaplama kararlılığı
Informatics
frequency stability frekansın yeniden kullanımı
asymptotic stability sonuşur kararlılık
stability domain kararlılık bölgesi
temperature stability ısıl kararlılık
Telecom
stability domain kararlılık alanı
frequency stability frekans kararlılığı
vibration stability titreşim kararlılığı
free run stability serbest çalışma kararlılığı
level stability seviye kararlılığı
Electric
stability limits istikrar sınırları
stability limits denge sınırları
Mechanic
chemical stability kimyasal kararlılık
Textile
spinning stability eğirme stabilitesi
stability of needle thread tension iğnedeki iplik gerginliğinin kararlılığı
directional stability doğrultu kararlılığı
dimensional stability of fabrics kumaşların boyutsal kararlılığı
Construction
digital stability test device dijital dayanım tespit test cihazı
stability testing device asfalt dayanım test cihazı
Automotive
lateral stability yan stabilite
lateral stability denge
lateral stability yanal kararlılık
active stability control aktif kararlılık kontrolü
vehicle stability and handling taşıt dengesi ve direksiyon hakimiyeti
electronic stability programme elektronik sabitleme programı
rollover stability devrilme kararlılığı
active stability control aktif stabilite kontrolü
dynamic stability and traction control dinamik stabilite ve çekiş kontrolü
thermal stability ısıl kararlılık
fuel stability additives stabilizörler
vehicle stability assist araç stabilite desteği
vehicle stability control araç stabilite kontrolü
directional stability yön kararlılığı
automatic stability control and traction otomatik stabilite ve çekiş kontrolü
electronic stability control elektronik stabilite kontrolü
dimensional stability boyutsal stabilite
porsche active stability management porsche aktif stabilite yönetimi
porsche stability management porsche stabilite yönetimi
color stability renk stabilitesi
trailer stability assist römork denge kontrolü
trailer stability program römork stabilite programı
Aeronautic
aircraft stability uçak dengesi
automatic stability otomatik istikrar
inherent stability otomatik kararlılık
automatic stability otomatik denge
dynamic stability dinamik stabilite
thermal stability termal stabilite
automatic stability otomatik stabilite
directional stability yon sabitliği
Marine
stability of armour unit on slope eğim üzerindeki koruma tablası biriminin sabitliği
stability number stabilite sayısı
stability condition stabilite şartı
stability of breakwater dalgakıran stabilitesi
dynamic stability dinamik denge
dynamic stability hareket dengesi
atmospheric stability atmosferik denge
vertical stability düşey stabilite
stability factor stabilite faktörü
stability of solution çözümün stabilitesi
required weight for stability denge için gerekli ağırlık
stability condition of numerical computation sayısal hesaplamanın sabitlikı şartı
stability and buoyancy assessment denge ve yüzebilirlik değerlendirmesi
stability and buoyancy assessment and categorization denge ve yüzebilirlik değerlendirmesi ve sınıflandırıması
Petrol
oxidation stability of gasoline benzinin oksidasyon kararlılığı
oxidation stability oksidasyon kararlılığı
oxidation stability of middle-distillate fuels orta destile yakıtların oksidasyon kararlılığı
Mining
slope stability şev stabilitesi
ground stability zemin stabilitesi
testing the physical stability of iron ores demir cevherlerinin fiziksel dayanımının deneye tabi tutulması
open pit slope stability açık ocak şev stabilitesi
Medical
long term stability uzun süreli stabilite
reconstituted solution stability sulandırılarak hazırlanan çözelti stabilitesi
solid state stability katı hal dayanıklılığı
drug stability ilaç stabilitesi
accelerated stability hızlandırılmış stabilite
real time stability test gerçek süre stabilite çalışması
enzyme stability enzim stabilitesi
hemodynamic stability hemodinamik denge
maintenance of hemodynamic stability hemodinamik stabilitenin korunması
biomechanical stability biyomekanik stabilite
hemodynamic stability hemodinamik stabilite
postoperative hemodynamic stability postoperatif hemodinamik stabilite
membrane stability membran stabilitesi
joint stability eklem direnci
Dentistry
color stability of dental ceramics dental porselenlerin renk stabilitesi
Pharmaceutics
drug stability ilaç stabilitesi
Food Engineering
bode stability criterion boda kararlılık ölçütü
freeze-thaw stability donma-çözülme stabilitesi
freeze-thaw stability donma-çözülme dayanıklılığı
determination of oxidation stability yükseltgenme kararlılığının belirlenmesi
Statistics
stability test kararlılık sınaması
Physics
line of stability kararlılık çizgisi
phase stability faz kararlılığı
orbital stability yörüngesel kararlılık
Chemistry
stability constant kararlılık sabiti
chemical stability kimyasal kararlılık
Biology
molecular stability moleküler denge
stability of microorganism based products mikroorganizma tabanlı mamullerin dengesi
Biochemistry
stability constant sabitlik değişmezi
Marine Biology
stability constant kalımlılık değişmesi
stability constant kalımlılık değişmezi
Social Sciences
social stability sosyal istikrar
social stability sosyal denge
Linguistics
stability coefficient sabit katsayı
Environment
slope stability yamaç stabilitesi
atmospheric stability atmosferik durağanlık
environmental stability çevresel kararlılık
ecological stability ekolojik istikrar
Geography
slope stability şev duraylılığı
Meteorology
selective stability seçici kararlılık
neutral stability doğal kararlılık
showalter stability index showalter kararlılık indeksi
Geology
rock slope stability kaya şev stabilitesi
stability of paste backfill macun dolgu dayanımı
Military
flight stability uçuş kararlılığı
air stability hava istikrarı
stability augmentation feature istikrar artırma özelliği
element of stability istikrar unsuru
un stability force birleşmiş milletler istikrar gücü