accounting - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

accounting

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"accounting" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
accounting i. muhasebe
General
accounting i. saymanlık
accounting i. hesap verme
accounting i. mahsup
accounting i. hesap tutma
accounting i. sayma
accounting i. muhasebecilik
accounting i. saymanlık
accounting s. muhasebesel
accounting zf. hesap vererek
Trade/Economic
accounting bir işletme hakkındaki mali bilgileri düzenli bir biçimde kaydetme tekniği
accounting hesap tutma
accounting muhasebe
accounting saymanlık
accounting hesap verme
Politics
accounting muhasebe
Computer
accounting hesap oluşturma
accounting hesaplama
Telecom
accounting ücretlendirme
Medical
accounting muhasebe

"accounting" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 462 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
accounting office i. muhasebe ofisi
General
current value accounting i. cari değerler muhasebesi
mental accounting i. zihinsel muhasebe
extinguishment accounting i. silinme muhasebesi
national accounting system i. milli hesap sistemi
managerial accounting i. yönetim muhasebesi
accounting record i. muhasebe kayıtları
cost accounting i. maliyet sayışımı
tax accounting i. vergi muhasebesi
managerial cost accounting i. işletme maliyet muhasebesi
standard cost accounting i. standart maliyet muhasebesi
effect of inflation on accounting i. muhasebede enflasyon etkisi
government accounting i. devlet muhasebesi
social accounting i. sosyal muhasebe
accounting machine i. sayışım makinesi
accounting rate i. hesaplaşma oranı
warehouse accounting i. depo muhasebesi
computerized accounting i. bilgisayarlı muhasebe
commercial accounting i. ticari muhasebe
energy accounting i. enerji muhasebesi
accounting class i. muhasebe dersi
accounting lesson i. muhasebe dersi
accounting-related s. muhasebesel
accounting principles board muhasebe ilkeleri kurulu
Proverb
there's no accounting for taste zevkler ve renkler tartışılmaz
there is no accounting for taste zevkler ve renkler tartışılmaz
there is no accounting for tastes zevkler ve renkler tartışılmaz
Trade/Economic
timeliness of accounting reports i. mali raporların zamanlaması
acquisition accounting i. devralınmış şirketin defter değerlerinin adil piyasa değerlerine değiştirilmesi
generally accepted accounting principles genel kabul gören muhasebe ilkeleri
retail accounting perakendeci satış yapan işletmelerin kullandıkları muhasebe
accounting manager muhasebe müdürü
accounting office for equipment and office supply inventory ayniyat saymanlığı
accounting fraud muhasebe hilesi
international accounting standards uluslararası muhasebe standartları
uniform accounting policies tekdüzen muhasebe politikaları
specific accounting entity bağımsız muhasebe kişiliği
accounting costs muhasebe maliyetleri
administrative accounting yönetim muhasebesi
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumluluk
private accounting özel muhasebe
unified accounting system tek düzen hesap sistemi
uniform accounting system tek düzen muhasebe sistemi
financial accounting mali muhasebe
accounting procedure muhasebe ilkeleri
accounting theory muhasebe kuramı
accounting officer mali yönetimden sorumlu üst üzey yönetici
accounting equation muhasebe kayıtlarında aktif ve pasif tarafların birbirine eşit olması
accounting for inventories stok muhasebesi
accounting entries muhasebe kayıtları
accounting standards muhasebe standartları
accounting journal billy muhasebe günlüğü
deposit accounting mevduata dayalı poliçeler
accounting record muhasebe belgesi
accounting log hesap cetveli
functional accounting görevsel muhasebe
growth accounting büyüme muhasebesi
estate accounting tereke hesapları
accounting entity muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme
international accounting standards committee uluslararası muhasebe standartları komitesi
special accounting period özel muhasebe dönemi
accounting statemet muhasebe kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablo
accounting policy muhasebe politikası
national income accounting milli gelirin hesaplanması
accounting cycle bilanço açılışından kapanışına kadarki işlemlerin tümü
national income accounting milli gelir muhasebesi
loan accounting ikraz muhasebesi
accounting equation varlıkların borçlarla öz sermayenin toplamına eşit olması
accounting statement hesap tablosu
accounting assistant muhasebe asistanı
accounting rate of return basit getiri oranı
machine accounting makineli muhasebe
accounting earnings muhasebe kazançları
management accounting yönetim muhasebesi
accounting control muhasebe kontrolü
fair value accounting gerçek değer muhasebesi
accounting cycle muhasebe dönüşümü
accrual basis of accounting muhasebenin tahakkuk esası
sound accounting practice genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
social accounting sosyal muhasebe
joint venture accounting adi ortaklık muhasebesi
accounting manual muhasebe el kitabı
job order cost accounting parça başı maliyet hesabı
accounting process muhasebeleştirme süreci
accounting postulates muhasebe kuralları
accounting entity işletmenin bağımsız kişiliğinin olması
information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
accounting practice muhasebe uygulaması
accounting period muhasebe dönemi
accounting for inventories stok muhasebeleştirmesi
confidential accounting resmi muhasebeden ayrı olarak tutulan muhasebe
accounting control iç kontrol
accounting exposure kur değişmelerinin muhasebe etkisi, dönüştürme etkisi
accounting profit muhasebe karı
capital reserves due to inflation accounting ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
accounting period hesap dönemi
accounting earnings işletmenin bilançosunda kayıtlı kazançları
accounting treatment muhasebe işlemi
accounting department muhasebe departmanı
fundamental errors and changes in accounting policies temel hatalar ve muhasebe politikalarındaki değişiklikler
general accounting genel muhasebe
accounting data network muhasebe veri ağı
multiple currency accounting aynı zamanda
accounting costs doğrudan yapılmış olan parasal giderler
market value accounting piyasa değeriyle muhasebeleştirme
accounting department muhasebe bölümü
accounting books muhasebe defterleri
accounting policy muhasebe kayıtları tutulurken uyulması gereken ilke ve kurallar
accounting for inventories stokların muhasebeleştirilmesi
accounting transactions muhasebe işlemleri
basis of accounting izlenen muhasebe sistemi
accounting profit ticari kar
accounting control muhasebe işlemlerinin doğruluğunu sağlayan kurallar
head of accounting muhasebe birim yöneticisi
accounting assistant manager muhasebe müdür yardımcısı
generally accepted accounting principles genel kabul görmüş muhasebe prensipleri
multiple currency accounting birden fazla para birimine göre muhasebe tutma
accounting estimate muhasebe tahmini
basis of accounting tahakkuk esası
independent accounting unit bağımsız muhasebe birimi
accounting treatment muhasebe yöntemi
accounting income muhasebe geliri
accounting period işletmenin kar ve zararlarının hesaplandığı belirli zaman aralığı
accounting entries muhasebe giriş kayıtları
accounting control hesap kontrolü
accounting control muhasebe denetimi
functional accounting sorumluluk muhasebesi
accounting identity yapılış özelliği dolayısıyla zaman içinde her an geçerli olan bir özdeşlik
accounting process bireysel işlemlerin bilançoya kayıt yöntemi
accounting controls muhasebe kontrolları
accounting supervisor muhasebe sorumlusu
accounting trainer muhasebe eğitmeni
accounting officer sayman
basis of accounting işlemlerin kaydedilmesinde esas alınan yöntem
insurance accounting plan sigortacılık hesap planı
confidential accounting gizli muhasebe
accounting equation bilanço eşitliği
consistency in accounting practice dönemler arası muhasebe uygulamalarında uyumluluk
accrual basis of accounting tahakkuk esasına göre muhasebeleştirme
accounting equation muhasebe eşitliği
consistency in accounting practice dönem arası muhasebe uygulamalarında uyumluluk
accounting book hesap defteri
accounting control ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi
accounting clerk muhasebe yardımcı elemanı
farm accounting data network çiftlik muhasebesi veri ağı
rendering an accounting hesaplaşma
accounting equation muhasebe temel denklemi
accrual accounting tahakkuk temelli muhasebe
profitability accounting sorumluluk muhasebesi
accrual based accounting tahakkuk bazlı muhasebe
accounting valuation muhasebe değerlemesi
accounting framework hesap çerçevesi
joint venture accounting ortak girişim muhasebesi
accounting manual muhasebe talimatı
spread sheet accounting matris tekniği ile kayıt tutma
responsibility accounting sorumluluk muhasebesi
accounting record muhasebe kaydı
accounting identity muhasebe özdeşliği
accounting exception muhasebe kuralları istisnası
method of accounting muhasebe yöntemi
environmental accounting çevre koruma muhasebesi
accounting principles muhasebe ilkeleri
accounting model muhasebe modeli
accounting profit bilanço karı
accounting standards ilkeleri
accounting firm muhasebe şirketi
accounting records muhasebe kayıtları
inflation accounting enflasyon muhasebesi
primary basis of accounting muhasebenin temel esasları
accounting valuation muhasebe değeri
accounting treatment muhasebeleştirme yöntemi
accounting supervisor muhasebe şefi
accounting year mali yıl
accounting risk muhasebe riski
payroll and accounting specialist muhasebe ve bordro uzmanı
social accounting sosyal hesaplar
contemporaneous reserve accounting system cari haftanın rezerv muhasebe sistemi
accounting principle muhasebe ilkesi
accounting specialist muhasebe uzmanı
cost accounting maliyet muhasebesi
accounting year hesap dönemi
last accounting date hesap kapanış tarihi
relevant accounting standards ilgili muhasebe standartları
store accounting antrepo hesabı
depreciation accounting amortisman hesabı
accounting equation muhasebe denkliği
accounting cycle muhasebe çevrimi
accounting system muhasebe sistemi
accounting machine muhasebe makinesi
accounting entry muhasebe girişi
accounting prices muhasebe fiyatları
accounting of materials ayniyat muhasebesi
accounting entry muhasebe kaydı
accounting evidence muhasebe delili
accounting unit muhasebe ünitesi
accounting year hesap senesi
branch accounting şube muhasebesi
basis of accounting muhasebenin temeli
basis of accounting muhasebenin esası
entity accounting bağımsız işletme muhasebesi
governmental accounting devlet muhasebesi
machine accounting hesap makineli muhasebe
managerial accounting işletme muhasebesi
spread sheet accounting matrisli kayıt tutma
uniform accounting plan tekdüzen hesap planı
uniform accounting yeknesak muhasebe sistemi
uniform accounting system yeknesak muhasebe sistemi
national accounting ulusal muhasebe
tax accounting vergi muhasebesi
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu
stock accounting stok muhasebesi
general accounting office genel muhasebe bürosu
bank accounting banka muhasebesi
comparative accounting karşılaştırmalı muhasebe
public accounting kamu muhasebesi
productivity accounting verimlilik muhasebesi
accounting journal muhasebe günlüğü
accounting director muhasebe müdürü
accounting contract muhasebe sözleşmesi
national accounting milli muhasebe
retail accounting perakende muhasebesi
manual of accounting muhasebe el kitabı
subsidiary company accounting tali şirket muhasebesi
public accounting serbest muhasiplik
corporation accounting şirket muhasebesi
administrative accounting idari muhasebe
general accounting using control accounts genel muhasebe
comparative accounting analysis mukayeseli muhasebe tahlili
unified accounting system tek düzen muhasebe sistemi
unified accounting system tekdüze muhasebe sistemi
accounting year muhasebe yılı
accounting year hesap yılı
accounting and financing department muhasebe ve finansman daire başkanlığı
uniform accounting tek tip muhasebe sistemi
double-entry accounting çifte kayıt usulü muhasebe
public accounting devlet muhasebesi
public accounting muhasebe
accounting activity muhasebe faaliyeti
accounting entity muhasebe kurumu
accounting valuation muhasebe değerlendirmesi
accounting equation muhasebe denklemi
accounting identity muhasebe hesaplarının birbirini tutması
accounting evidence muhasebe kanıtı
accounting entity muhasebe kuruluşu
accounting books hesap defterleri
accounting control hesap denetimi
accounting manual muhasebe rehberi
accounting transaction muhasebe işlemi
accounting policy muhasebe genel kuralları
accrual basis of accounting tahakkuk esasına dayanan muhasebe
accrual accounting tahakkuk muhasebesi
accounting politics muhasebe siyaseti
accrual accounting tahakkuk esasına dayalı muhasebe
accounting procedure muhasebe usulü
retail accounting perakendeci muhasebesi
governmental accounting fund devlet muhasebesi fonu
institutional accounting fund kuruluş muhasebesi fonu
manual of accounting muhasebe kılavuzu
machine accounting mekanik muhasebe
entity accounting müstakil işletme muhasebesi
enterprise accounting girişimi kapsayan muhasebe sistemi
functional accounting işlevsel muhasebe
forward accounting geleceğe dönük muhasebe
administrative accounting devlet muhasebesi
functional accounting fonksiyonel muhasebe
functional accounting tatbiki muhasebe
accounting estimates muhasebe tahminleri
cash basis of accounting nakit usulü muhasebe
accounting methods muhasebe metotları
turkish accounting and auditing standards board türkiye muhasebe ve denetim standartları kurulu
accounting policies muhasebe politikaları
accrual basis of accounting tahakkuk usulü muhasebe
general price level adjusted accounting genel fiyat düzeyi muhasebesi
current value accounting cari maliyet muhasebesi
turkish accounting standards türkiye muhasebe standartları
fundamental principles of accounting muhasebenin temel ilkeleri
commitment accounting taahhüt hesabı
fund accounting fon muhasebesi
profitability accounting kar hesabı
property accounting mal muhasebesi
cost accounting maliyet hesabı
infrastructure accounting unit alt yapı muhasebe birimi
general communique on accounting system application muhasebe sistemi uygulama genel tebliği
stock accounting hisse senedi ve tahvilat muhasebesi
corporate accounting şirketler muhasebesi
companies accounting şirketler muhasebesi
computer aided accounting bilgisayar destekli muhasebe
accounting personnel muhasebe elemanı
limited monist accounting system ölçülü birinci muhasebe sistemi
accounting loss muhasebe kaybı
accounting cost muhasebe maliyeti
cash accounting kasa muhasebesi
limited dualist accounting system ölçülü ikinci muhasebe sistemi
accounting principles muhasebe prensipleri
accounting plan muhasebe planı
accounting unit muhasebe birimi
full cost accounting tam maliyet muhasebesi
life cycle accounting yaşam dönemi muhasebesi
accounting staff muhasebe personeli
accounting changes muhasebe değişiklikleri
statement prepared from accounting data muhasebe verilerinden hazırlanan tablo
accounting entity muhasebe girişi
hedge accounting finansal riskten korunma muhasebesi
compliance with international accounting standards uluslar arası muhasebe standartlarına uyumluluk
accounting costs muhasebe giderleri
governmental and institutional accounting hükümet ve kurum muhasebesi
independent accounting bağımsız muhasebe
accounting price muhasebe fiyatı
internal accounting iç muhasebe
accounting manager muhasebe yöneticisi
accounting office muhasebe bürosu
accounting office muhasebe ofisi
generally accepted accounting standards genel kabul görmüş muhasebe standartları
generally accepted accounting policies genel kabul görmüş muhasebe politikaları
generally accepted accounting rules genel kabul görmüş muhasebe kuralları
public practice accounting serbest muhasebecilik
generally accepted accounting principles genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
international accounting standards board (iasb) uluslararası muhasebe standartları kurulu
accounting firm muhasebe firması
true cost accounting tam maliyet muhasebesi
consolidated financial statements and accounting for investments in subsidiaries konsolide finansal tablolar ve bağlı ortaklıklardaki yatırımların muhasebeleştirilmesi
accounting for government grants and disclosure of government assistance devlet bağışlarının muhasebesi ve yardımlarının açıklanması
accounting and reporting by retirement benefit plans fayda esaslı emeklilik planlarının muhasebesi ve raporlaması
accounting for investments in associates iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesi
specialized accounting ihtisas muhasebesi
accounting conventions muhasebe teamülleri
lean accounting yalın muhasebe
human assets accounting insan varlıkları muhasebesi
principal accounting officer mali yönetimden sorumlu en üst üzey yönetici
principal accounting officer baş sayman
general accounting law muhasebe-i umumiye kanunu
general accounting law genel muhasebe kanunu
general accounting office genel muhasebe dairesi
accounting and finance manager muhasebe ve finansman sorumlusu
accounting and finance manager muhasebe ve finans müdürü
accounting and finance manager muhasebe ve finans sorumlusu
accounting and finance manager muhasebe ve finansman müdürü
us financial accounting foundation amerikan finansal muhasebe vakfı
governmental accounting standards board kamu muhasebe standartları kurulu
price-substitution cost accounting fiyat ikame maliyeti muhasebesi
accruals accounting tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
financial accounting finansal muhasebe
company accounting şirket muhasebesi
corporate accounting şirket muhasebesi
accounting period mali dönem
accounting member muhasip üye
conventional historical cost accounting konvensiyonel tarihi maliyet muhasebesi
special accounting period özel hesap dönemi
cash basis of accounting nakit esaslı muhasebe
construction accounting inşaat muhasebesi
financial accounting standards board (fasb) finansal muhasebe standartları kurulu
difference between the revenues generated and the expenses incurred and the acquisition costs of the goods sold within an accounting period basit usülde ticari kazanç
multiple currency accounting çoklu para birimi muhasebesi
public company accounting oversight board halka açık şirketler muhasebe gözetim kurulu
tax-effect accounting vergi etkili muhasebe yöntemi
accounting income muhasebe geliri
accounting registry muhasebe kaydı
generational accounting nesillerarası muhasebe
cost accounting maliyet muhasebesi
inflation accounting enflasyon muhasebesi
department of accounting and taxation muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü
forensic accounting adli muhasebe
behavioral accounting davranışsal muhasebe
behavioural accounting davranışsal muhasebe
accounting standard muhasebe ilkesi
accounting standard muhasebe standardı
import accounting ithalat muhasebesi
Law
accounting control system muhasebe kontrol sistemi
computerized accounting system bilgisayara dayalı muhasebe
accruals basis of accounting tahakkuk esasına dayalı muhasebe
accounting roll hesap pusulası
cash basis of accounting nakit esasına dayalı muhasebe
general accounting laws muhasebei umumiye kanunları
accounting period hesap dönemi
accounting record muhasebe kaydı
basis of accounting esası
basis of accounting muhasebenin temeli
estate accounting tereke hesapları
estate accounting miras hesapları
public company accounting reform and investor protection act menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa
Politics
european integrated accounting system avrupa entegre muhasebe sistemi
general directorate of accounting muhasebat genel müdürlüğü
accounting period hesap dönemi
accounting officer muhasebeci
international accounting standards committee uluslararası muhasebe standartları komitesi
governmental accounting devlet muhasebesi
accounting regulatory committee muhasebe düzenleyici komitesi
fair value accounting gerçeğe uygun değer muhasebesi
international accounting standards board uluslararası muhasebe standartları kurulu
accounting standards muhasebe standartları
financial accounting standards board finansal muhasebe standartları kurulu
accounting rules muhasebe kuralları
green national income accounting yeşil ulusal gelir muhasebesi
central accounting directorate merkez saymanlık müdürlüğü
global accounting standard küresel muhasebe standardı
accounting standard setter muhasebe standartları koyucusu
international accounting standard (ias) uluslararası muhasebe standardı
international accounting standards board (iasb) uluslararası muhasebe standartları kurulu
Institutes
turkish accounting standards board türkiye muhasebe standartları kurulu
international accounting standards board uluslararası muhasebe standartları kurulu
accounting association of australia and new zealand avustralya ve yeni zelanda muhasebe kurumu
australian association of university teacher of accounting avustralya üniversite muhasebe öğretmenleri kurumu
greenhouse gas protocol corporate accounting and reporting standards sera gazı protokolü kurumsal muhasebe ve açıklama standartları
accounting and auditing standards authority muhasebe ve denetim standartları kurumu
accounting and auditing standards authority kamu gözetimi
public oversight accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
public oversight, accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
section of accounting muhasebe müdürlüğü
Insurance
insurance accounting sigorta muhasebesi
insurance accounting plan sigortacılık hesap planı
accounting year hesap yılı
Tourism
hospitality accounting otelcilik muhasebesi
hospitality accounting konaklama işletmeleri muhasebesi
Technical
accounting machine sayım makinesi
electrical accounting machines elektrikli hesaplama makinaları
accounting journal muhasebe günlüğü
job accounting iş muhasebesi
financial accounting finans sayışımı
punch card accounting machine delikli kart hesap makinesi
electrical accounting machine elektrikli hesap makinesi
Computer
single accounting underline altı sayısal çizili
accounting rate hesaplaşma oranı
accounting machine sayışım makinası
accounting software muhasebe yazılımı
accounting data sayım verisi
call accounting çağrı muhasebesi
call accounting çağrı sayışımı
accounting machine sayışım makinesi
double accounting çift sayısal
double accounting underline altı çift sayısal çizili
electrical accounting machines elektrikli hesaplama makineleri
job accounting iş muhasebesi
accounting program muhasebe programı
Informatics
accounting rate hesaplaşma oranı
Telecom
call accounting record çağrı hesaplama kaydı
call accounting çağrı muhasebesi
call accounting çağrı hesaplama
back office  usage-based accounting and subscriber billing arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması
billing automatic message accounting format otomatik faturalama mesajı hesaplama biçimi
inter network call accounting system şebekeler arası arama hesaplama sistemi
automatic message accounting otomatik mesaj hesabı
accounting separation hesap ayrımı
accrual accounting gerçekleşme esasına dayanan muhasebe
centralized automatic message accounting merkezi otomatik mesaj hesaplaması
Electric
electric accounting machine elektrikli muhasebe makinesi
Aeronautic
accounting management muhasebe idaresi
Medical
medical accounting medikal muhasebe
Agriculture
farm accounting data network çiftlik muhasebe veri ağı
Military
nato accounting unit nato muhasebe birimi
responsibility accounting dağıtılmış yetkiyle yapılan sayışım
stock accounting activity stok muhasipliği
stock accounting activity stok saymanlığı
stock accounting stok muhasebesi
general accounting office genel muhasebe dairesi
troop basis accounting kadro dökümü
troop basis accounting kuruluş çizelgesi dökümü
accounting symbol mali sorumluluk sembolü
finance and accounting officer maliye ve muhasebe subayı
financial property accounting mali mal muhasebesi
financial inventory accounting mali envanter muhasebesi
accounting classification code mali sınıflandırma kodu
accounting line designator beş karakterli bir saldırı kodu