accounting - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

accounting

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"accounting" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
accounting i. muhasebe
General
accounting i. saymanlık
accounting i. hesap verme
accounting i. mahsup
accounting i. hesap tutma
accounting i. sayma
accounting i. muhasebecilik
accounting i. saymanlık
accounting s. muhasebesel
accounting zf. hesap vererek
Trade/Economic
accounting i. bir işletme hakkındaki mali bilgileri düzenli bir biçimde kaydetme tekniği
accounting i. hesap verme
accounting i. hesap tutma
accounting muhasebe
accounting saymanlık
Politics
accounting muhasebe
Computer
accounting i. hesap oluşturma
accounting i. hesaplama
Telecom
accounting ücretlendirme
Medical
accounting muhasebe

"accounting" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 460 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
accounting office i. muhasebe ofisi
General
current value accounting i. cari değerler muhasebesi
national accounting system i. milli hesap sistemi
effect of inflation on accounting i. muhasebede enflasyon etkisi
government accounting i. devlet muhasebesi
mental accounting i. zihinsel muhasebe
managerial accounting i. yönetim muhasebesi
accounting record i. muhasebe kayıtları
cost accounting i. maliyet sayışımı
tax accounting i. vergi muhasebesi
standard cost accounting i. standart maliyet muhasebesi
managerial cost accounting i. işletme maliyet muhasebesi
extinguishment accounting i. silinme muhasebesi
social accounting i. sosyal muhasebe
accounting machine i. sayışım makinesi
accounting rate i. hesaplaşma oranı
warehouse accounting i. depo muhasebesi
computerized accounting i. bilgisayarlı muhasebe
commercial accounting i. ticari muhasebe
energy accounting i. enerji muhasebesi
accounting lesson i. muhasebe dersi
accounting class i. muhasebe dersi
accounting-related s. muhasebesel
accounting principles board muhasebe ilkeleri kurulu
Proverb
there's no accounting for taste zevkler ve renkler tartışılmaz
there is no accounting for taste zevkler ve renkler tartışılmaz
there is no accounting for tastes zevkler ve renkler tartışılmaz
Trade/Economic
timeliness of accounting reports i. mali raporların zamanlaması
acquisition accounting i. devralınmış şirketin defter değerlerinin adil piyasa değerlerine değiştirilmesi
discrete accounting i. ayrık muhasebe
joint venture accounting i. adi ortaklık muhasebesi
forensic accounting i. adli muhasebe
accounting of materials i. ayniyat muhasebesi
depreciation accounting i. amortisman hesabı
accounting control i. ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi
store accounting i. antrepo hesabı
infrastructure accounting unit i. alt yapı muhasebe birimi
us financial accounting foundation i. amerikan finansal muhasebe vakfı
accounting office for equipment and office supply inventory i. ayniyat saymanlığı
accounting rate of return i. basit getiri oranı
bank accounting i. banka muhasebesi
independent accounting unit i. bağımsız muhasebe birimi
specific accounting entity i. bağımsız muhasebe kişiliği
difference between the revenues generated and the expenses incurred and the acquisition costs of the goods sold within an accounting period i. basit usülde ticari kazanç
independent accounting i. bağımsız muhasebe
principal accounting officer i. baş sayman
entity accounting i. bağımsız işletme muhasebesi
accounting equation i. bilanço eşitliği
accounting profit i. bilanço karı
computer aided accounting i. bilgisayar destekli muhasebe
accounting process i. bireysel işlemlerin bilançoya kayıt yöntemi
multiple currency accounting i. birden fazla para birimine göre muhasebe tutma
growth accounting i. büyüme muhasebesi
accounting cycle i. bilanço açılışından kapanışına kadarki işlemlerin tümü
double-entry accounting i. çifte kayıt usulü muhasebe
farm accounting data network i. çiftlik muhasebesi veri ağı
contemporaneous reserve accounting system i. cari haftanın rezerv muhasebe sistemi
current value accounting i. cari maliyet muhasebesi
multiple currency accounting i. çoklu para birimi muhasebesi
environmental accounting i. çevre koruma muhasebesi
governmental accounting i. devlet muhasebesi
public accounting i. devlet muhasebesi
administrative accounting i. devlet muhasebesi
behavioral accounting i. davranışsal muhasebe
behavioural accounting i. davranışsal muhasebe
accounting for government grants and disclosure of government assistance i. devlet bağışlarının muhasebesi ve yardımlarının açıklanması
governmental accounting fund i. devlet muhasebesi fonu
consistency in accounting practice i. dönemler arası muhasebe uygulamalarında uyumluluk
consistency in accounting practice i. dönem arası muhasebe uygulamalarında uyumluluk
accounting costs i. doğrudan yapılmış olan parasal giderler
inflation accounting i. enflasyon muhasebesi
inflation accounting i. enflasyon muhasebesi
accounting and reporting by retirement benefit plans i. fayda esaslı emeklilik planlarının muhasebesi ve raporlaması
financial accounting i. finansal muhasebe
forward accounting i. geleceğe dönük muhasebe
price-substitution cost accounting i. fiyat ikame maliyeti muhasebesi
hedge accounting i. finansal riskten korunma muhasebesi
financial accounting standards board (fasb) i. finansal muhasebe standartları kurulu
functional accounting i. fonksiyonel muhasebe
fund accounting i. fon muhasebesi
general accounting office i. genel muhasebe bürosu
generally accepted accounting standards i. genel kabul görmüş muhasebe standartları
generally accepted accounting principles i. genel kabul görmüş muhasebe prensipleri
enterprise accounting i. girişimi kapsayan muhasebe sistemi
generally accepted accounting principles i. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
functional accounting i. görevsel muhasebe
sound accounting practice i. genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
fair value accounting i. gerçek değer muhasebesi
generally accepted accounting rules i. genel kabul görmüş muhasebe kuralları
general accounting law i. genel muhasebe kanunu
general accounting using control accounts i. genel muhasebe
general accounting office i. genel muhasebe dairesi
confidential accounting i. gizli muhasebe
general price level adjusted accounting i. genel fiyat düzeyi muhasebesi
generally accepted accounting principles i. genel kabul gören muhasebe ilkeleri
generally accepted accounting policies i. genel kabul görmüş muhasebe politikaları
general accounting i. genel muhasebe
public company accounting oversight board i. halka açık şirketler muhasebe gözetim kurulu
accounting books i. hesap defterleri
accounting year i. hesap senesi
accounting control i. hesap denetimi
governmental and institutional accounting i. hükümet ve kurum muhasebesi
accounting period i. hesap dönemi
machine accounting i. hesap makineli muhasebe
accounting book i. hesap defteri
accounting framework i. hesap çerçevesi
stock accounting i. hisse senedi ve tahvilat muhasebesi
accounting year i. hesap dönemi
rendering an accounting i. hesaplaşma
last accounting date i. hesap kapanış tarihi
accounting statement i. hesap tablosu
accounting log i. hesap cetveli
accounting control i. hesap kontrolü
accounting year i. hesap yılı
accounting period i. işletmenin kar ve zararlarının hesaplandığı belirli zaman aralığı
functional accounting i. işlevsel muhasebe
basis of accounting i. izlenen muhasebe sistemi
human assets accounting i. insan varlıkları muhasebesi
construction accounting i. inşaat muhasebesi
accounting standards i. muhasebe ilkeleri
basis of accounting i. işlemlerin kaydedilmesinde esas alınan yöntem
accounting earnings i. işletmenin bilançosunda kayıtlı kazançları
accounting control i. iç kontrol
administrative accounting i. idari muhasebe
import accounting i. ithalat muhasebesi
information about changes in accounting estimates and their monetary effects, those which have materially effect to gross profit ratios i. işletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri
accounting entity i. işletmenin bağımsız kişiliğinin olması
managerial accounting i. işletme muhasebesi
relevant accounting standards i. ilgili muhasebe standartları
internal accounting i. iç muhasebe
loan accounting i. ikraz muhasebesi
specialized accounting i. ihtisas muhasebesi
accounting for investments in associates i. iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesi
accounting estimate muhasebe tahmini
basis of accounting tahakkuk esası
accounting assistant manager muhasebe müdür yardımcısı
accounting policy muhasebe kayıtları tutulurken uyulması gereken ilke ve kurallar
accounting treatment muhasebe yöntemi
accounting for inventories stokların muhasebeleştirilmesi
functional accounting sorumluluk muhasebesi
accounting control muhasebe denetimi
accounting entries muhasebe giriş kayıtları
accounting income muhasebe geliri
head of accounting muhasebe birim yöneticisi
accounting manual muhasebe el kitabı
accounting profit ticari kar
accounting transactions muhasebe işlemleri
social accounting sosyal muhasebe
accounting books muhasebe defterleri
accounting record muhasebe belgesi
accounting cycle muhasebe dönüşümü
accrual basis of accounting muhasebenin tahakkuk esası
accounting equation varlıkların borçlarla öz sermayenin toplamına eşit olması
accounting fraud muhasebe hilesi
national income accounting milli gelir muhasebesi
machine accounting makineli muhasebe
accounting earnings muhasebe kazançları
management accounting yönetim muhasebesi
accounting control muhasebe kontrolü
accounting assistant muhasebe asistanı
international accounting standards committee uluslararası muhasebe standartları komitesi
special accounting period özel muhasebe dönemi
accounting entity muhasebe kayıtları tutan şirket veya işletme
accounting policy muhasebe politikası
national income accounting milli gelirin hesaplanması
accounting manager muhasebe müdürü
uniform accounting system tek düzen muhasebe sistemi
private accounting özel muhasebe
accounting for inventories stok muhasebesi
accounting entries muhasebe kayıtları
accounting standards muhasebe standartları
unified accounting system tek düzen hesap sistemi
accounting journal billy muhasebe günlüğü
deposit accounting mevduata dayalı poliçeler
accounting statemet muhasebe kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablo
estate accounting tereke hesapları
financial accounting mali muhasebe
accounting procedure muhasebe ilkeleri
accounting theory muhasebe kuramı
accounting officer mali yönetimden sorumlu üst üzey yönetici
accounting equation muhasebe kayıtlarında aktif ve pasif tarafların birbirine eşit olması
uniform accounting policies tekdüzen muhasebe politikaları
accounting controls muhasebe kontrolları
accounting identity yapılış özelliği dolayısıyla zaman içinde her an geçerli olan bir özdeşlik
accounting supervisor muhasebe sorumlusu
international accounting standards uluslararası muhasebe standartları
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumluluk
accounting costs muhasebe maliyetleri
administrative accounting yönetim muhasebesi
accounting specialist muhasebe uzmanı
cost accounting maliyet muhasebesi
accounting data network muhasebe veri ağı
accounting model muhasebe modeli
accounting department muhasebe bölümü
fundamental errors and changes in accounting policies temel hatalar ve muhasebe politikalarındaki değişiklikler
accounting firm muhasebe şirketi
accounting records muhasebe kayıtları
accounting control muhasebe işlemlerinin doğruluğunu sağlayan kurallar
method of accounting muhasebe yöntemi
accounting principle muhasebe ilkesi
social accounting sosyal hesaplar
accounting risk muhasebe riski
payroll and accounting specialist muhasebe ve bordro uzmanı
accounting valuation muhasebe değeri
accounting treatment muhasebeleştirme yöntemi
accounting supervisor muhasebe şefi
accounting year mali yıl
accounting equation muhasebe temel denklemi
accrual accounting tahakkuk temelli muhasebe
profitability accounting sorumluluk muhasebesi
accounting trainer muhasebe eğitmeni
insurance accounting plan sigortacılık hesap planı
accounting officer sayman
accrual basis of accounting tahakkuk esasına göre muhasebeleştirme
accounting equation muhasebe eşitliği
accounting clerk muhasebe yardımcı elemanı
accounting valuation muhasebe değerlemesi
accrual based accounting tahakkuk bazlı muhasebe
accounting manual muhasebe talimatı
joint venture accounting ortak girişim muhasebesi
spread sheet accounting matris tekniği ile kayıt tutma
responsibility accounting sorumluluk muhasebesi
accounting record muhasebe kaydı
accounting for inventories stok muhasebeleştirmesi
accounting period muhasebe dönemi
accounting treatment muhasebe işlemi
accounting department muhasebe departmanı
capital reserves due to inflation accounting ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
accounting exposure kur değişmelerinin muhasebe etkisi, dönüştürme etkisi
accounting profit muhasebe karı
accounting identity muhasebe özdeşliği
confidential accounting resmi muhasebeden ayrı olarak tutulan muhasebe
accounting exception muhasebe kuralları istisnası
accounting principles muhasebe ilkeleri
primary basis of accounting muhasebenin temel esasları
market value accounting piyasa değeriyle muhasebeleştirme
job order cost accounting parça başı maliyet hesabı
accounting practice muhasebe uygulaması
accounting process muhasebeleştirme süreci
accounting postulates muhasebe kuralları
retail accounting perakendeci satış yapan işletmelerin kullandıkları muhasebe
accounting prices muhasebe fiyatları
accounting entry muhasebe girişi
accounting entry muhasebe kaydı
accounting system muhasebe sistemi
accounting cycle muhasebe çevrimi
accounting machine muhasebe makinesi
accounting equation muhasebe denkliği
accounting unit muhasebe ünitesi
accounting evidence muhasebe delili
basis of accounting muhasebenin temeli
basis of accounting muhasebenin esası
branch accounting şube muhasebesi
spread sheet accounting matrisli kayıt tutma
uniform accounting plan tekdüzen hesap planı
uniform accounting yeknesak muhasebe sistemi
uniform accounting system yeknesak muhasebe sistemi
national accounting ulusal muhasebe
tax accounting vergi muhasebesi
compliance with international accounting standards uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu
stock accounting stok muhasebesi
public accounting kamu muhasebesi
comparative accounting karşılaştırmalı muhasebe
productivity accounting verimlilik muhasebesi
accounting journal muhasebe günlüğü
accounting director muhasebe müdürü
accounting contract muhasebe sözleşmesi
retail accounting perakende muhasebesi
national accounting milli muhasebe
subsidiary company accounting tali şirket muhasebesi
manual of accounting muhasebe el kitabı
public accounting serbest muhasiplik
corporation accounting şirket muhasebesi
comparative accounting analysis mukayeseli muhasebe tahlili
unified accounting system tek düzen muhasebe sistemi
unified accounting system tekdüze muhasebe sistemi
accounting year muhasebe yılı
accounting and financing department muhasebe ve finansman daire başkanlığı
uniform accounting tek tip muhasebe sistemi
public accounting muhasebe
accounting entity muhasebe kurumu
accounting valuation muhasebe değerlendirmesi
accounting equation muhasebe denklemi
accounting identity muhasebe hesaplarının birbirini tutması
accounting transaction muhasebe işlemi
accounting activity muhasebe faaliyeti
accounting policy muhasebe genel kuralları
accounting procedure muhasebe usulü
accounting politics muhasebe siyaseti
accrual accounting tahakkuk esasına dayalı muhasebe
accounting entity muhasebe kuruluşu
accounting evidence muhasebe kanıtı
accounting manual muhasebe rehberi
accrual accounting tahakkuk muhasebesi
accrual basis of accounting tahakkuk esasına dayanan muhasebe
retail accounting perakendeci muhasebesi
institutional accounting fund kuruluş muhasebesi fonu
manual of accounting muhasebe kılavuzu
entity accounting müstakil işletme muhasebesi
machine accounting mekanik muhasebe
functional accounting tatbiki muhasebe
accounting methods muhasebe metotları
cash basis of accounting nakit usulü muhasebe
accounting estimates muhasebe tahminleri
accrual basis of accounting tahakkuk usulü muhasebe
turkish accounting and auditing standards board türkiye muhasebe ve denetim standartları kurulu
accounting policies muhasebe politikaları
turkish accounting standards türkiye muhasebe standartları
fundamental principles of accounting muhasebenin temel ilkeleri
commitment accounting taahhüt hesabı
profitability accounting kar hesabı
cost accounting maliyet hesabı
property accounting mal muhasebesi
general communique on accounting system application muhasebe sistemi uygulama genel tebliği
corporate accounting şirketler muhasebesi
companies accounting şirketler muhasebesi
accounting personnel muhasebe elemanı
accounting principles muhasebe prensipleri
limited dualist accounting system ölçülü ikinci muhasebe sistemi
statement prepared from accounting data muhasebe verilerinden hazırlanan tablo
accounting entity muhasebe girişi
limited monist accounting system ölçülü birinci muhasebe sistemi
accounting loss muhasebe kaybı
accounting changes muhasebe değişiklikleri
accounting plan muhasebe planı
accounting staff muhasebe personeli
full cost accounting tam maliyet muhasebesi
life cycle accounting yaşam dönemi muhasebesi
compliance with international accounting standards uluslar arası muhasebe standartlarına uyumluluk
accounting price muhasebe fiyatı
accounting unit muhasebe birimi
accounting cost muhasebe maliyeti
accounting costs muhasebe giderleri
cash accounting kasa muhasebesi
accounting manager muhasebe yöneticisi
accounting office muhasebe ofisi
accounting office muhasebe bürosu
public practice accounting serbest muhasebecilik
international accounting standards board (iasb) uluslararası muhasebe standartları kurulu
accounting firm muhasebe firması
true cost accounting tam maliyet muhasebesi
consolidated financial statements and accounting for investments in subsidiaries konsolide finansal tablolar ve bağlı ortaklıklardaki yatırımların muhasebeleştirilmesi
accounting conventions muhasebe teamülleri
lean accounting yalın muhasebe
principal accounting officer mali yönetimden sorumlu en üst üzey yönetici
general accounting law muhasebe-i umumiye kanunu
accounting and finance manager muhasebe ve finansman müdürü
accounting and finance manager muhasebe ve finansman sorumlusu
accounting and finance manager muhasebe ve finans müdürü
accounting and finance manager muhasebe ve finans sorumlusu
governmental accounting standards board kamu muhasebe standartları kurulu
accruals accounting tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
company accounting şirket muhasebesi
corporate accounting şirket muhasebesi
accounting period mali dönem
accounting member muhasip üye
conventional historical cost accounting konvensiyonel tarihi maliyet muhasebesi
special accounting period özel hesap dönemi
cash basis of accounting nakit esaslı muhasebe
tax-effect accounting vergi etkili muhasebe yöntemi
accounting income muhasebe geliri
accounting registry muhasebe kaydı
generational accounting nesillerarası muhasebe
cost accounting maliyet muhasebesi
department of accounting and taxation muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü
accounting standard muhasebe standardı
accounting standard muhasebe ilkesi
Law
computerized accounting system i. bilgisayara dayalı muhasebe
accounting period i. hesap dönemi
accounting roll i. hesap pusulası
cash basis of accounting nakit esasına dayalı muhasebe
accruals basis of accounting tahakkuk esasına dayalı muhasebe
accounting control system muhasebe kontrol sistemi
general accounting laws muhasebei umumiye kanunları
accounting record muhasebe kaydı
basis of accounting muhasebenin temeli
estate accounting tereke hesapları
estate accounting miras hesapları
public company accounting reform and investor protection act menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa
Politics
european integrated accounting system i. avrupa entegre muhasebe sistemi
governmental accounting i. devlet muhasebesi
financial accounting standards board i. finansal muhasebe standartları kurulu
fair value accounting i. gerçeğe uygun değer muhasebesi
accounting period i. hesap dönemi
general directorate of accounting muhasebat genel müdürlüğü
accounting officer muhasebeci
international accounting standards committee uluslararası muhasebe standartları komitesi
accounting regulatory committee muhasebe düzenleyici komitesi
international accounting standards board uluslararası muhasebe standartları kurulu
accounting rules muhasebe kuralları
accounting standards muhasebe standartları
green national income accounting yeşil ulusal gelir muhasebesi
central accounting directorate merkez saymanlık müdürlüğü
global accounting standard küresel muhasebe standardı
accounting standard setter muhasebe standartları koyucusu
international accounting standard (ias) uluslararası muhasebe standardı
international accounting standards board (iasb) uluslararası muhasebe standartları kurulu
Institutes
australian association of university teacher of accounting i. avustralya üniversite muhasebe öğretmenleri kurumu
accounting association of australia and new zealand i. avustralya ve yeni zelanda muhasebe kurumu
turkish accounting standards board türkiye muhasebe standartları kurulu
international accounting standards board uluslararası muhasebe standartları kurulu
greenhouse gas protocol corporate accounting and reporting standards sera gazı protokolü kurumsal muhasebe ve açıklama standartları
accounting and auditing standards authority kamu gözetimi
accounting and auditing standards authority muhasebe ve denetim standartları kurumu
public oversight accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
public oversight, accounting and auditing standards authority kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
section of accounting muhasebe müdürlüğü
Insurance
accounting year i. hesap yılı
insurance accounting sigorta muhasebesi
insurance accounting plan sigortacılık hesap planı
Tourism
hospitality accounting otelcilik muhasebesi
hospitality accounting konaklama işletmeleri muhasebesi
Technical
punch card accounting machine i. delikli kart hesap makinesi
electrical accounting machines i. elektrikli hesaplama makinaları
electrical accounting machine i. elektrikli hesap makinesi
financial accounting i. finans sayışımı
job accounting i. iş muhasebesi
accounting journal muhasebe günlüğü
accounting machine sayım makinesi
Computer
call accounting i. çağrı muhasebesi
call accounting i. çağrı sayışımı
electrical accounting machines i. elektrikli hesaplama makineleri
accounting rate i. hesaplaşma oranı
job accounting i. iş muhasebesi
double accounting underline expr. altı çift sayısal çizili
single accounting underline expr. altı sayısal çizili
accounting data sayım verisi
accounting software muhasebe yazılımı
accounting machine sayışım makinesi
accounting machine sayışım makinası
accounting program muhasebe programı
Informatics
accounting rate i. hesaplaşma oranı
Telecom
back office  usage-based accounting and subscriber billing i. arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması
call accounting record i. çağrı hesaplama kaydı
call accounting i. çağrı muhasebesi
call accounting i. çağrı hesaplama
accrual accounting i. gerçekleşme esasına dayanan muhasebe
accounting separation i. hesap ayrımı
inter network call accounting system şebekeler arası arama hesaplama sistemi
automatic message accounting otomatik mesaj hesabı
centralized automatic message accounting merkezi otomatik mesaj hesaplaması
billing automatic message accounting format otomatik faturalama mesajı hesaplama biçimi
Electric
electric accounting machine i. elektrikli muhasebe makinesi
Aeronautic
accounting management muhasebe idaresi
Medical
medical accounting medikal muhasebe
Agriculture
farm accounting data network i. çiftlik muhasebe veri ağı
Military
accounting line designator i. beş karakterli bir saldırı kodu
responsibility accounting i. dağıtılmış yetkiyle yapılan sayışım
general accounting office i. genel muhasebe dairesi
nato accounting unit nato muhasebe birimi
stock accounting activity stok muhasipliği
stock accounting activity stok saymanlığı
stock accounting stok muhasebesi
troop basis accounting kadro dökümü
troop basis accounting kuruluş çizelgesi dökümü
accounting symbol mali sorumluluk sembolü
financial property accounting mali mal muhasebesi
financial inventory accounting mali envanter muhasebesi
accounting classification code mali sınıflandırma kodu
finance and accounting officer maliye ve muhasebe subayı