döviz kuru - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

döviz kuru"döviz kuru" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 10 sonuç

Türkçe İngilizce
General
döviz kuru exchange rate i.
Trade/Economic
döviz kuru foreign exchange rate
döviz kuru par of exchange
döviz kuru exchange rate
döviz kuru rate of exchange
döviz kuru rate of foreign exchange
döviz kuru fx rate
döviz kuru forex rate
döviz kuru currency exchange rate
Technical
döviz kuru rate of exchange

"döviz kuru" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 149 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çevirmek (döviz kuru vb) convert f.
çapraz döviz kuru cross foreign exchange rate i.
cari döviz kuru current exchange rate i.
Trade/Economic
efektif döviz kuru effective exchange rate
gelecekte teslim döviz kuru forward exchange rate
başabaş döviz kuru par exchange rate
müdahaleli döviz kuru sistemi dirty exchange rate system
katlı döviz kuru multiple exchange rate
denge döviz kuru equilibrium exchange rate
kaygan döviz kuru crawling peg exchange rate
döviz kuru sistemi free exchange rate system
esnek döviz kuru flexible exchange rate
geniş dalgalanma marjlı döviz kuru sistemi wider band
sabit döviz kuru sistemi fixed exchange rate
ayrımcı döviz kuru discriminatory exchange rate
döviz satış kuru selling rate of exchange
döviz kuru sistemi foreign exchange system
döviz kuru riski exchange risk
döviz kuru birliği exchange rate union
çoklu döviz kuru multiple exchange rate
döviz kuru mekanizması exchange rate mechanism
esas döviz kuru central exchange rate
döviz kuru rizikosuna karşı korunma işlemi yapan kurum hetlger
döviz kuru sistemi exchange rate system
döviz kuru oranı exchange rate
değer kazanmış döviz kuru appreciated exchange rate
gözetimli dalgalan döviz kuru managed floating exchange rate
ikili döviz kuru sistemi dual exchange rate system
döviz kuru rizikosuna karşı korunma hedging
cif döviz kuru riski c.i.f. exchange
hiç müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi clean exchange rate system
dalgalı döviz kuru floating rate of exchange
ikili döviz kuru dual exchange rate
ticaret borsasında döviz kuru rizikosuna karşı korunma commodity exchange hedging
döviz kuru paritesi exchange parity
döviz kuru rejimleri exchange rate regimes
hükümet müdahalelerinin bulunmadığı bir döviz kuru sistemi free float
döviz kuru riski foreign exchange risk
günlük döviz kuru daily exchange rate
tarihi döviz kuru historical exchange rate
vadeli döviz kuru forward exchange rate
gözetimli döviz kuru sistemi dirty exchange rate system
vadeli teslim döviz kuru forward exchange rate
döviz kuru garantisi exchange guarantee
döviz kuru politikası exchange rate policy
resmi döviz kuru legal rate
kambiyo denetimli döviz kuru exchange controlled exchange rate
döviz kuru farkları differences in rates of exchange
istikrarlı fakat ayarlanabilir döviz kuru stable but adjustable exchange rate
resmi döviz kuru official exchange rate
sabit döviz kuru sistemi fixed exchange rate system
sabitleştirilmiş döviz kuru pegged exchange rate
anında teslim döviz kuru spot exchange rate
başa baş döviz kuru par exchange rate
ayırımcı döviz kuru discriminatory exchange rate
aşırı değerlenmiş döviz kuru overvalued exchange rate
çek döviz kuru check rate
çoklu döviz kuru uygulaması multiple currency practice
düşük döviz kuru low exchange rate
döviz kuru rejimi exchange rate regime
değişken döviz kuru variable exchange
değer kaybetmiş döviz kuru depreciated exchange rate
döviz kuru yüksek ülke high exchange rate country
döviz kuru ayarlamaları exchange rate adjustments
döviz kuru riski exchange rate risk
döviz kuru farklılığı exchange rate disparity
döviz kuru kotasy onları exchange rate quotations
esnek döviz kuru sistemi flexible exchange rate system
geçerli döviz kuru prevalent exchange rate
ilk döviz kuru initial exchange rate
nominal döviz kuru nominal exchange rate
spot döviz kuru spot exchange rate
poliçeye veya çeke uyglunan döviz kuru sight rate
reel döviz kuru real exchange rate
serbest döviz kuru rejimi free foreign exchange regime
efektif döviz kuru effective rate of exchange
dalgalı döviz kuru fluctuating exchange rate
döviz kuru bekleyişleri exchange rate expectations
yüzen döviz kuru floating exchange rate
döviz kuru sıçraması exchange rate overshooting
nominal döviz kuru nominal exchange rates
reel döviz kuru real exchange rates
döviz kuru riskine karşı vadeli piyasalarda işlem yapma hedging
döviz kuru farkı exchange rate difference
eksik değerlenmiş döviz kuru under-valued exchange rate
iki bağlı döviz kuru sistemi two-tier exchange rate system
kote edilen döviz kuru quoted exchange rate
sabit döviz kuru fixed exchange rate
uygunsuz döviz kuru unfavourable exchange rate
cari döviz kuru exchange current
ileriki döviz kuru future exchange rate
gelecekteki döviz kuru future exchange rate
döviz kuru farkı difference in exchange rates
yıl sonu döviz alış kuru year-end buying exchange rate
döviz alış kuru buying rate of exchange
döviz kuru denklemi equation of exchange
döviz kuru farkı exchange rates difference
döviz kuru farkı difference of exchange rates
döviz kuru arbitrajı arbitration of exchange
döviz kuru istikrar fonu exchange stabilization fund
vasati döviz kuru average rate of the exchange
ortalama döviz kuru average rate of the exchange
döviz kuru dalgalanması exchange rate fluctuation
nominal efektif döviz kuru nominal effective exchange rate
reel efektif döviz kuru real effective exchange rate
döviz kuru dalgalanmaları exchange rate fluctuations
döviz kuru kar/kayıpları (döviz kuru farkından kaynaklanan kar/zarar) exchange rate gain loss
döviz kuru rejimi foreign exchange regime
döviz kuru rejimi currency regime
döviz kuru hedeflemesi exchange rate targeting
gösterge niteliğindeki döviz kuru indicative exchange rate
döviz kuru hedeflemesi exchange-rate peg
katı döviz kuru hedeflemesi hard exchange-rate peg
döviz kuru yansıması exchange rate pass-through
dalgalı döviz kuru floating exchange rate
döviz kuru politikası foreign exchange rate policy
döviz kuru riski foreign exchange exposure
yarı sabit döviz kuru semi fixed rate
yarı sabit döviz kuru semi fixed exchange rate
döviz kuru yönetimi exchange rate management
cari döviz kuru current exchange rate
esnek döviz kuru sistemi flexible exchange rate regime
vadeli döviz kuru forward exchange rate
ticaret ağırlıklı döviz kuru trade-weighted exchange rate
serbest döviz kuru free floating currency rate
reel döviz kuru real exchange rate
reel döviz kuru politikası real exchange rate policy
sabit döviz kuru fixed exchange rate
esnek döviz kuru flexible exchange rates
gerçek döviz kuru real foreign exchange rate
resmi döviz kuru official exchange rate
çapraz döviz kuru cross exchange rates
efektif döviz kuru effective exchange rate
Politics
döviz kuru ayarlamaları exchange rate adjustments
döviz kuru değerlendirmeleri exchange rate assessments
döviz kuru sistemi exchange rate system
döviz kuru ile ithalat ve ihracat fiyatları arasındaki ilişki exchange rate pass-through
döviz kuru düzenlemesi exchange rate arrangement
döviz kuru sistemi foreign exchange system
döviz kuru sistemi exchange rate regime
döviz kuru sistemi foreign exchange system
döviz kuru rejimi foreign exchange system
döviz kuru esnekliği exchange rate flexibility
döviz kuru sistemi exchange rate system
döviz kuru sistemi exchange rate regime
piyasa odaklı döviz kuru market-oriented exchange rate
döviz kuru sistemi exchange rate system
döviz kuru rejimi exchange rate system
döviz kuru rejimi exchange rate regime