framework - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

framework

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"framework" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 35 sonuç

İngilizce Türkçe
General
framework i. kadro
framework i. karkas
framework i. çerçeve
framework i. yapı
framework i. sistem
framework i. iskelet (binaya ait)
framework i. esas yapı
framework i. çatı
framework i. iskelet
Trade/Economic
framework taslak
framework yapı
framework çerçeve
Politics
framework çalışma alanı
Technical
framework i. karmaşık bir varlık veya sürecin varsayımsal açıklaması
framework yapı iskelesi
framework şasi
framework çatkı
framework ana yapı iskeleti
framework çatı
framework yapı iskeleti
Telecom
framework çerçeve
framework çatı
Architecture
framework kafes
Construction
framework iskelet
framework çerçeve
framework çatı
framework yapı karkası
framework çerçeve iskeleti
framework kafes
framework yapı isketesi
framework çatkı
Medical
framework iskele
Linguistics
framework çatı
Archaeology
framework çatma
Painting
framework çatma

"framework" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 155 sonuç

İngilizce Türkçe
General
determine the framework f. çerçeveyi belirlemek
set a framework f. çerçeveyi belirlemek
establish a framework f. çerçeveyi oluşturmak
set a framework f. çerçevesini belirlemek
determine a framework f. çerçevesini belirlemek
establish a framework f. çerçevesini kurmak
establish a framework f. çerçevesini oluşturmak
set a framework f. çerçevesini oluşturmak
set the framework of f. çerçevesini çizmek
framework agreement i. çerçeve anlaşması
framework of action i. eylem çerçevesi
framework of action i. çerçeve eylem
framework article i. çerçeve maddesi
analytical framework i. analitik çerçeve
conceptual framework i. kavramsal çerçeve
infrastructure framework i. altyapı çerçevesi
general framework i. genel çerçeve
theoretical framework i. teorik çerçeve
theoretical framework i. teorik altyapı
in the framework of this contract zf. işbu sözleşme çerçevesinde
within this framework zf. bu kapsamda
within this framework zf. bu çerçevede
Phrases
within the framework of mutual respect karşılıklı saygı çerçevesinde
within the framework of the rule kural çerçevesinde
within the basic framework çizilen temel çerçevede
Trade/Economic
single institutional framework tek kurumsal çerçeve
foreign capital framework decree yabancı sermaye çerçeve kararnamesi
accounting framework hesap çerçevesi
operational plan framework faaliyet planı çerçevesi
institutional framework kurumsal çerçeve
transparent legislative framework saydam mevzuat çerçevesi
framework convention çerçeve anlaşması
framework law çerçeve kanun
common regulatory framework ortak düzenleyici çerçeve
in the framework of this agreement işbu sözleşme çerçevesinde
framework credit agreement çerçeve kredi anlaşması
operational risk management framework operasyonel risk yönetimi çerçevesi
conceptual framework kavramsal çerçeve
competitiveness and innovation framework programme rekabet edebilirlik ve yenilikçilik programı
monetary policy framework para politikası çerçevesi
qualifications and credit framework (qcf) kalifikasyonlar ve kredi çerçevesi
institutional framework for sustainable development sürdürülebilir kalkınma için kurumsal çerçeve
competency framework yetkinlik çerçevesi
Law
legal framework hukuki çerçeve
statutory framework kanuni çerçeve
framework provision çerçeve hüküm
legal framework yasal çerçeve
Politics
the sixth research and technological development framework programme altıncı araştırma ve teknoloji geliştirme çerçeve programı
council framework decision konsey çerçeve kararı
european framework laws avrupa çerçeve yasaları
framework program çerçeve programı
regulatory framework düzenleyici çerçeve
within the framework of the task görev çerçevesinde
sixth framework programme altıncı çerçeve programı
framework convention çerçeve sözleşmesi
climate change framework convention iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
framework principle decision çerçeve ilke kararı
legislative framework yasal çerçeve
community framework topluluk çerçevesi
logical framework mantıksal çerçeve
framework contract çerçeve sözleşme
framework law çerçeve yasa
logical framework approach mantıksal çerçeve yaklaşımı
logical framework matrix mantıksal çerçeve matrisi
cooperation framework agreement işbirliği çerçeve anlaşması
strategic coherence framework stratejik uyum çerçevesi
united nations framework convention on climate change (unfccc) birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
european qualifications framework avrupa yeterlilikler çerçevesi
european qualifications framework avrupa nitelikler çerçevesi
agreed framework mutabık kalınan çerçeve
integrated framework bütünleştirilmiş yapı
financing framework finansman çerçevesi
macroprudential framework makro-ihtiyati çerçeve
policy framework politikanın alt yapısı
inflation targeting framework enflasyon hedeflemesi çerçevesi
basel framework basel çerçevesi
institutional framework kurumsal çerçeve
liquidity risk management framework likidite riski yönetimi çerçevesi
imf's lending and conditionality framework imf'nin kredi verme ve koşulsallık çerçevesi
fiscal framework mali çerçeve
debt sustainability framework borç sürdürülebilirlik çerçevesi
community strategic framework topluluk stratejik çerçevesi
multi-annual indicative financial framework çok yıllı göstergesel mali çerçeve
community support framework topluluk destek çerçevesi
common european framework of reference for language avrupa birliği ortak dil kriterleri
common european framework of reference for language avrupa konseyi ortak dil kriterleri
common european framework of reference for language avrupa ortak dil kriterleri
council of europe reference framework for regional democracy avrupa konseyi bölgesel demokrasi başvuru çercevesi
european qualifications framework (eqf) avrupa yeterlilikler çerçevesi
reference levels of european qualifications framework avrupa yeterlilik çerçevesi referans seviyeleri
un framework convention on climate change (unfccc) bm iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
framework convention on tobacco control tütün kontrolü çerçeve anlaşması
surveillance framework gözetim çerçevesi
framework research programme çerçeve araştırma programı
common european framework of reference avrupa ortak ölçüt çerçevesi
common framework of reference ortak çerçeve metni
framework agreement çerçeve anlaşma
who framework convention on tobacco control dsö tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi
united nations framework convention on climate change birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
oversight framework gözetim çerçevesi
framework for strong, sustainable and balanced growth güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi
macroeconomic framework makroekonomik çerçeve
clean energy for development investment framework kalkınma yatırımları için temiz enerii çerçevesi
basel II risk-based framework basel II riske dayalı çerçeve
debt sustainability framework (dsf) borç sürdürülebilirlik çerçevesi
financial regulatory framework finansal düzenleyici çerçeve
policy framework politika çerçevesi
st. petersburg strategic framework saint petersburg strateiik çerçevesi
framework for policy coherence ahenkli politika çerçevesi
common european framework of reference for languages avrupa dilleri ortak çerçeve programı
Institutes
community support framework topluluk destek çerçevesi
logical framework approach mantıksal çerçeve yaklaşımı
common european framework of reference for languages diller i̇çin avrupa ortak öneriler çerçevesi
Technical
cab framework kabin iskeleti
door framework kapı iskeleti
framework bucket iskelet kepçesi
framework moulding iskelet çıtası
structural framework inşaat iskelesi
tarpaulin cover framework kanvas örtü iskeleti
panel framework panel iskeleti
framework moulding çatkı çıtası
soil framework toprak işleri
body framework gövde iskeleti
wagon framework yük vagonu sandık iskeleti
body framework sandık iskeleti
supported framework taşıyıcı çatkı
supported framework taşıyıcı karkas
blast furnace framework yüksek fırın iskeleti
iron framework demir çatkı
framework silicate çatkılı silikat
framework structure çatkı yapısı
framework polymers çatkı polimerleri
security framework güvenlik çerçevesi
metal organic framework metal organik kafes
Computer
window framework pencere iskeleti
information warehouse framework bilgi ambarı çerçevesi
open media framework açık ortam çerçevesi
logical framework mantıksal çerçeve
Informatics
regulatory framework düzenleyici çerçeve
open media framework açık ortam çerçevesi
management framework yönetim çerçevesi
spatio-temporal framework mekan-zamansal çerçeve
Telecom
open media framework açık ortam çerçevesi
regulatory framework düzenleyici çerçeve
framework conditions for the interconnection of IP-based networks IP tabanlı şebekelerin ara bağlantısı için çerçeve şartları
Construction
cross-partition framework ara bölme iskeleti
Automotive
application framework uygulama çerçevesi
Railway
coach framework yolcu vagonu sandık iskeleti
Aeronautic
fuselage framework gövde çatısı
Forestry
united nations framework convention on climate change birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
Education
single framework tek çerçeve
Environment
logical framework analysis mantıksal çerçeve analizi
water framework directive su çerçeve direktifi
water framework directive su çerçeve yönergesi
Military
political military framework politik-askeri çerçeve