loading - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

loading

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"loading" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
loading i. yükleme
General
loading i. doldurma
loading i. sürşarj
loading i. şarj
loading i. yük
Trade/Economic
loading ek maliyet
loading satış fiyatına idare faiz ve satış benzeri masrafların eklenmesi
loading satış ve benzeri masrafların eklenmesi
loading yükleme
Technical
loading doldurma
loading yükleme
loading çalışır duruma getirme
loading yükseme
Computer
loading yüklüyor
loading yükleniyor
loading yükleme
Construction
loading yük alma
Railway
loading istiap
loading tahmil
Marine
loading yükleme işlemi
Statistics
loading yükleme
Linguistics
loading yükleme
Military
loading imla
loading silahın doldurulması

"loading" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 445 sonuç

İngilizce Türkçe
General
automatic shell loading i. otomatik kurşun doldurma
bill of loading i. yükleme senedi
certificate of loading i. yükleme senedi
incremental loading analysis i. artan yükleme analizi
loading area i. yükleme bölümü/alanı
loading bay i. yükleme bölümü/alanı
loading bridge i. yükleme köprüsü
loading capacity i. yükleme kapasitesi
loading coil i. yükleme bobini
loading dock i. yükleme bölümü/alanı
loading hopper i. yükleme hunisi
loading instruction i. yükleme yönergesi
loading mechanism i. doldurma tertibatı
loading place i. iskele
loading point i. yükleme yeri
loading programme i. yükleme programı
loading ramp i. rampa
loading speed i. yükleme hızı
loading tray i. yükleme tablası
partial loading i. kısmi yükleme
pre-loading method i. ön-yükleme metodu
wing loading i. kanat yükü
field-loading s. sahada yüklenen
Trade/Economic
bill of loading konşimento
container loading konteyner yüklemesi
despatch loading only yalnız yüklermede dispeç
front-end loading önden yüklemeli sözleşme
loading and unloading costs yükleme ve boşaltma giderleri
loading berth yükleme rıhtımı
loading charges yükleme giderleri
loading day yükleme günü
loading facilities yükleme tesisleri
loading jack yükleme rampası
loading note taşıma senedi
loading note hamule senedi
loading permit gemiye yükleme izni
loading permit yükleme izni
loading place yükleme yeri
loading port yükleme limanı
loading risk yükleme riski
port of loading yükleme limanı
product loading ürün yüklemesi
Insurance
loading the premium normalin üzerinde yapılan prim tahakkuku
loss during loading yükleme sırasında hasar
premium loading prim yüklemesi
Technical
all-around loading her istikamette yükleme
allowable loading kabul edilebilir yüklenme
allowable loading müsaade edilebilir yüklenme
area of loading yükleme alanı
area of loading yükleme bölgesi
asymmetrical loading asimetrik yükleme
axial loading eksenel yükleme
bending test with cyclic loading periyodik yüklemeli bükme deneyi
blade loading kanat yükü
boiler loading kazan yüklenmesi
bottom loading and unloading alttan yükleme ve boşaltma
breech loading kuyruktan dolma
bulk loading karışık yükleme
bulk loading kitle yükleme
bulk loading dökme yükleme
catalyst loading katalizör yükleme
central loading merkezi yükleme
centrally applied loading eksenel yükleme
coefficient of loading yükleme katsayısı
coil loading bobin yükleme
coil loading pupenleme
combined bending and axial loading birleşik eğilme ve eksenel kuvvet
compressive loading basma yüklemesi
constant rate of loading sabit hızla yüklenme
constant rate of loading method sabit hızda yükleme metodu
continuous loading sürekli yükleme
conventional loading konvansiyonel yükleme
cooper loading katar yükü
cross loading çapraz yükleme
cyclic loading çevrimsel yükleme
cyclic loading döngüsel yükleme
davit loading mataforada yükleme
dead weight loading ölü ağırlık yüklemesi
dead weight loading yalın yükleme
design of loading/unloading arms yükleme/boşaltma kollarının tasarımı
determination of residual indentation after static loading statik yüklemeden sonra kalıcı ezilmenin tayini
determining the shear strength by compression loading of notched specimens çentikli numunelerin sıkıştırma yüklemesiyle makaslama mukavemetinin belirlenmesi
direct tensile loading doğrudan çekme yüklemesi
drag loading sürüklenme yükü
dust loading kül yükü
dust loading kül miktarı
dynamic linking and loading dinamik bağlantılama ve yükleme
dynamic loading devingen yükleme
dynamic loading dinamik yükleme
eccentric loading merkezdışı yükleme
eccentric loading merkezden kaçık yükleme
eccentric loading eksantrik yükleme
equivalent loading eşdeğer yükleme
explosive shock loading patlama şoklu yükleme
external loading harici yükleme
external loading characteristics dışarıdan uygulanan yüke dayanım özellikleri
factor loading faktör yükü
finite loading sonlu yükleme
floor loading döşeme yükü
fool loading tam yükleme
fool loading maksimum yükleme
four-point loading dört nokta yükleme
fracture loading kırma yüklemesi
frame loading çerçeve yükü
front loading excavator bucket önden yüklemeli kazıcı kepçesi
front loading washer önden yüklemeli yıkayıcı
grate loading ızgara yüklenmesi
highway loading karayolu yükü
h-loading h-yüklemesi
horizontal loading yatay yükleme
h-s loading standart h-s yüklemesi yüklemesi
ice-loading trap buz yükleme kapağı
impact loading çarpma yüklemesi
initial loading ön yükleme
input loading girdi yükleme
isostrain loading eşgerinimli yükleme
isostress loading eşgerilimli yükleme
knife-edge loading kılıcına yükleme
lane loading şerit yükü
lateral release under impact loading darbe yükü altında yanal salıverme
live loading hareketli yükleme
loading and unloading yükleme ve boşaltma
loading arm yükleme kolu
loading bellows yükleme körüğü
loading berm yükleme şiltesi
loading bridge yükleme köprüsü
loading capacity yüklenme kapasitesi
loading capacity yükleme sığası
loading capacity yükleme kapasitesi
loading case yük hali
loading case yük durumu
loading chamber doldurma odası
loading characteristics yükleme karakteristikleri
loading chute yükleme oluğu
loading coil yükleme bobini
loading condition yük hali
loading condition yükleme şartı
loading condition yük şartı
loading condition yük durumu
loading device yükleme aygıtı
loading diagramme yükleme çizgesi
loading dock yükleme peronu
loading door yükleme kapısı
loading equipment yükleme ekipmanı
loading frame yükleme çerçevesi
loading gradient yükleme gradyanı
loading hopper yükleme bunkeri
loading hopper yükleme hunisi
loading in increments aşamalı yükleme
loading in increments kademeli yükleme
loading in increments artırarak yükleme
loading in steps artırarak yükleme
loading instruction plate yükleme talimatı plakası
loading instructions yükleme talimatları
loading limit istiab haddi
loading limit istiap haddi
loading machine doldurma makinesi
loading methods yükleme yöntemleri
loading operations doldurma işleri
loading operations yükleme işleri
loading parameters of supplementary structural tests tamamlayıcı yapı deneylerinin yükleme parametreleri
loading platform yükleme peronu
loading platform yükleme platformu
loading point yükleme noktası
loading point yükleme yeri
loading port yükleme limanı
loading procedure yükleme prosedürü
loading program yükleme programı
loading ramp yükleme rampası
loading range yükleme aralığı
loading rate yükleme oranı
loading rate yükleme süresi
loading rate yükleme hızı
loading rig yükleme donanımı
loading routine yükleme yordamı
loading sequence yükleme sırası
loading skip yükleme kovası
loading specification yükleme şartnamesi
loading speed doldurma hızı
loading speed yükleme hızı
loading stress yükleme gerilimi
loading table yükleme tablası
loading test yük deneyi
loading test yükleme deneyi
loading time yüklenme süresi
loading time yükleme süresi
loading to failure kırılmaya kadar yükleme
loading unit yükleme ünitesi
loading weight yükleme ağırlığı
manual loading and unloading elle yükleme ve boşaltma
manual loading/unloading elle yükleme ve boşaltma
maximum loading maksimum yüklenme
maximum loading azami yüklenme
multi-roll and free-fall substrate loading çok makaralı ve serbest materyal yükleme
off-loading station boşaltma istasyonu
over loading aşırı yüklenme
parabolic loading parabolik yükleme
part loading parça yükleme
partial loading bölümsel yükleme
peak values of the components of loading yük bileşenlerinin tepe değerleri
permanent loading tekrarlı yükleme
permanent loading resistance tekrarlı yükleme mukavemeti
permanent loading strength tekrarlı yükleme mukavemeti
phantom circuit loading coil fantom devre yükleme bobini
pile loading test kazık yükleme deneyi
pile loading test kazık yükleme testi
plate loading test plaka yükleme testi
preform loading preform yükleme
preload loading ön yükleme
preload loading ilk yükleme
pre-loading ön yükleme
principal loading case ana yük hali
principal loading case ana yük durumu
principal loading case asal yük durumu
profile loading plan kesit yükleme planı
railway loading demiryolu yüklemesi
range of loading yükleme aralığı
rate of loading yükleme hızı
repeated loading tekrarlı yükleme
resistance to external loading dış yüke mukavemet
resumption of loading yeniden yükleme
resumption of loading tekrar yükleme
ribbon loading şerit yükleme
rotary shear loading döner kesme yükü uygulaması
safety valve loading emniyet ventili ön yüklemesi
self-loading otomatik dolma
self-loading cartridge kendinden yüklemeli kartuş
shock loading şoklama yüklemesi
shock loading sarsımlı yükleme
shunt loading şönt yükleme
sparse loading boş yer bırakarak yükleme
static loading test statik yükleme deneyi
static loading test statik yükleme testi
surface loading yüzey yüklenmesi
surface loading yüzey yüklemesi
three-point loading üç noktalı yükleme
three-point loading üç-nokta yükleme
tin loading kalay şarjı
transversely loading enine yüklenmiş
trial loading test yüklemesi
tube loading and cop removing station masura takma ve kops alma istasyonu
tube loading station masura takma istasyonu
tube loading station placing tubes masura takma
unbalanced loading dengesiz yüklenme
under cyclic loading periyodik yük altında
uniaxial loading tekeksenli yükleme
uniform loading düzgünyayılı yükleme
uniform loading üniform yükleme
vertical loading dikey yükleme
vertical loading düşey yükleme
wing loading bir uçağa yüklenen toplam ağırlık
Computer
downline loading merkezden yükleme
dynamic linking and loading dinamik bağlantılama ve yükleme
dynamic loading vuruşlu yükleme
dynamic loading dinamik yükleme
error loading yükleme hatası
error loading media video yükleme hatası
error loading media video yüklenirken hata oluştu
error loading setupx dll setupx dll yükleme hatası
error loading type library tür kitaplığı yükleme hatası
initialization and resource loading başlatma ve kaynak yükleme
input loading girdi yükleme
loading add-ins eklentiler yükleniyor
loading documents dokümanları bilgisayara yüklemek
loading error yükleme hatası
loading file dosya yükleniyor
loading process yükleme işlemi
loading programme yükleme programı
loading routine yükleme yordamı
now loading şimdi yükleniyor
record loading control object kayıt yükleme kontrol nesnesi
the game is loading, be patient please oyun yükleniyor lütfen biraz bekleyin
Informatics
program loading program yükleme
Telecom
harmonic loading harmonik yükleme
loading coil yükleme bobini
loading screen yüklenme ekranı
quasi-static loading yarı-durağan yükleme
random loading rastgele yükleme
Electric
coil loading bobin yükleme
phantom circuit loading coil fantom devre yükleme bobini
Textile
heavy static loading ağır statik yükleme
thickness loss under dynamic loading dinamik yük altında kalınlık kaybı
tin loading kalay şarjı
Construction
cyclic loading tekrarlı yükleme
determination of shear strength by compression loading of notched specimens çentikli numunelerin sıkıştırılmış yüklemeyle kayma dayanımının tayini
loading ramp bindirme rampası
loading ramp yükleme rampası
pigment loading pigment yükleme
point loading stength test device nokta yükleme dayanım test cihazı
Automotive
axle loading aks yükü
axle loading azami dingil yükü
cyclical loading çevrimsel yük
loading gauge yükleme gabarisi
loading gauge yük gabarisi
loading space yak bölmesi
Railway
loading cradles yükleme beşikleri
loading dock yük rampası
loading gauge yük gabarisi
loading gauge gabarı
loading gauge gabari
loading limit dolum sınırı
loading limit istiap haddi
loading limit dolum haddi
loading ramp yükleme rampası
loading/unloading line yükleme ve boşaltma hattı
rail-loading equipment demiryolu taşıtı
railway end-loading ramp demiryolu sonu yükleme rampası
rigid loading rijit yükleme
Aeronautic
aircraft loading equipment uçak yükleme donanımı
aircraft loading table uçak yükleme çizelgesi
apron-drive loading bridge aprondan çekilen yükleme köprüsü
asymmetric loading asimetrik yükleme
blade loading pala yüklemesi
canopy loading kanopi yüklemesi
cartridge loading kartuş yükü
direct upper level loading doğrudan üst kattan bindirme
disc loading disk yüklemesi
disk loading disk yüklemesi
drag loading sürükleme dalgası
equilibrium loading dengeli yükleme
loading bridge körük
loading chart yükleme şeması
loading instruction report yükleme formu
loading officer yükleme görevlisi
nose loading device burundan yükleyici araç
passenger loading yolcu bindirme
passenger loading bridge yolcu bindirme köprüsü
stationary loading bridge sabit yükleme köprüsü
third-point loading üç nokta yüklemesi
wing loading kanat yükü
wing loading kanat yüklemesi
Marine
coefficient of loading yükleme katsayısı
factor loading olasılıklı faktör bileşeni
grain loading booklet tahıl yükleme kitapçığı
grain loading strapping tahıl yükü haplama işlemi
homeward loading geri sevk yükü
loading areas yükleme alanları
loading days yükleme günleri
loading days yükleme süresi
loading dock yükleme iskelesi
loading dock yükleme rıhtımı
loading notice yükleme ihbarı
loading port yükleme limanı
loading port survey yükleme limanı kontrolü
loading test yükleme testi
offshore loading açık deniz yüklemesi
port of loading malın gemiye yüklendiği liman
port of loading yükleme limanı
return loading gemi sevk yükü
ship loading gemi yükleme
Petrol
hydraulic loading arm hi̇droli̇k dolum kolu
loading platform dolum platformu
Medical
alkali-loading alkali yükleme
carnitine loading karnitin yüklemesi
creatin loading kreatin yüklemesi
iron loading demir birikimi
loading dose yükleme dozu
loading parameters of principal structural tests temel yapı deneylerinin yükleme parametreleri
Dentistry
occlusal loading location oklüzal yük konumu
Statistics
factor loading faktör yükleme
Agriculture
manual loading elle yükleme
Tobacco
loading cylinder yükleme silindiri
port of loading yükleme limanı
Forestry
multiblade rip sawing machine with manual loading and unloading elle yüklemeli ve boşaltmalı çok bıçaklı dilme testere makinesi
Environment
blast loading darbe yüklemesi
diffraction loading farklı kırılma yüklemesi
drag loading sıvı sürtünme yüklemesi
fuel loading yakıt yüklemesi
Geology
centric loading merkezi yükleme
Military
administrative loading idari yükleme
advance ambulance loading post ileri ambülans bindirme yeri
air loading table hava yükleme çizelgesi
aircraft loading table uçak yükleme çizelgesi
ambulance loading post ambülans bindirme yeri
ambulance loading post ambülans bindirme durağı
ammunition loading line mühimmat birleştirme atölyesi
automatic shell loading otomatik kursun doldurma
belt loading machine mermi şeridi doldurma makinesi
block stowage loading blok istif yükleme
bomb loading adapter bomba yükleme adaptörü
breech-loading kuyruktan dolma
breech-loading gun atım yatağından doldurulan silah
cease loading doldurmayı durdur! komutu
clip loading machine fişek bağı doldurma makinesi
combat loading muharebe yüklemesi
combat loading muharebe bindirmesi
combat spread loading dağınık muharebe yüklemesi
combat spread loading bölünmüş muharebe yüklemesi
combat unit loading muharebe birliği bindirmesi
combat unit loading muharebe birliği yüklemesi
commodity loading blok yükleme
convoy loading konvoy yüklemesi
convoy unit loading birlik konvoy yüklemesi
diffraction loading kuvvet bölünmesi
embarkation and loading officer bindirme ve yükleme subayı
embarkation and loading point bindirme ve yükleme noktası
embarkation and loading point bindirme ve yükleme istasyonu
endurance loading revizyon yedeği yükleme
general supplies and maintenance loading ikmal maddeleri ve bakım malzemesi yüklemesi
horizontal loading yatay yükleme
international loading gauge uluslararası yük göstergesi
link-loading machine madeni şerit doldurma makinesi
loading barrow tekerlekli mermi teskeresi
loading mechanism doldurma mekanizması
loading mechanism doldurma düzeneği
loading mechanism doldurma tertibatı
loading officer bindirme ve yükleme subayı
loading plan yükleme planı
loading platform yükleme rampası
loading point bindirme ve yükleme noktası
loading ramp yükleme rampası
loading site yükleme mevzii
loading site yükleme bölgesi
loading spreader yük yayıcı
loading table yükleme kapasite çizelgesi
loading table yükleme çizelgesi
loading tray mermi yatağı
muzzle loading ağızdan yükleme
muzzle loading ağızdan yüklemeli
muzzle-loading gun namludan doldurulan silah
net loading ağlar vasıtasıyla indirme
organizational unit loading kıtaca yükleme
organizational unit loading kıtaca bindirme
profile loading plan yükleme planı kesiti
railway loading ramp demiryolu yükleme rampası
selective loading kontrollü yükleme
self loading otomatik dolduruşlu
separate loading round keseli cephane atımı
separate loading round terkipsiz cephane atımı
separate-loading ammunition terkipsiz cephane
separate-loading ammunition keseli cephane
tactical loading muharebe yüklemesi
tactical loading taktik yükleme
three point loading üç nokta inişi
unit loading birlik yüklemesi
unit loading officer birlik bindirme ve yükleme subayı
Hunting
breech-loading arkadan dolma silahlar
loading press fişek doldurma makinası
muzzle loading namludan dolma silah
Art
loading scenery taşınabilir sahne dekoru
Cinema
daylight loading type aydınlıkta dondurulabilir
daylight loading type spool günışığında makineye yüklenebilen makara
Photography
disc loading pervane diski üzerine binen yük
Printery
free-fall loading serbest yükleme
nip loading nip yükü