periodic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

periodic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"periodic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 21 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
periodic s. periyodik
periodic s. dönemsel
General
periodic s. tam cümle ile ifade edilen
periodic s. süreli
periodic s. belli bir devre ait
periodic s. devirli
periodic s. düzenli yayınlanan
periodic s. devri
periodic s. devresel
periodic s. düzenli
periodic s. dönemli
periodic s. düzenli aralarla meydana gelen
Technical
periodic peryodik
periodic belirli aralıklarla tekrarlayan
periodic devresel
periodic dönemli
periodic periyodik
periodic devirli
Construction
periodic çevrimsel
Medical
periodic belirli aralıklarla vuku bulan
Biochemistry
periodic dönemsel

"periodic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 149 sonuç

İngilizce Türkçe
General
periodic maintenance i. periyodik bakım
periodic table i. elementler çizelgesi
periodic table i. periodik cetvel
periodic event i. periyodik olay
periodic table i. periyodik tablo
Trade/Economic
periodic reporting requirements periyodik bildirim şartları
periodic audit periyodik denetim
periodic payment belirli aralıklarla yapılan ödeme
periodic reordering systems periyodik yeniden sipariş sistemi
periodic inventory aralıklı envanter
periodic income periyodik gelir
mandatory periodic verification zorunlu periyodik doğrulama
periodic calibration periyodik kalibrasyon
periodic income dönemsel kar
periodic variation periyodik değişme
periodic charges periyodik masraflar
periodic cost periyodik maliyet
periodic payment periyodik ödeme
periodic intervals dönemsel aralıklar
periodic income dönemsel gelir
periodic audit periyodik denetleme
periodic audit periyodik teftiş
periodic inventory method periyodik envanter yöntemi
periodic inventory system dönemsel envanter sistemi
periodic report periyodik rapor
periodic inventory method dönemsel envanter yöntemi
periodic costs periyodik maliyetler
periodic stock review method periyodik stok kontrol yöntemi
periodic report dönemsel rapor
periodic interest dönemsel faiz
periodic valuation dönemsel değerleme
Law
periodic variation periyodik değişme
periodic variation dönemsel
Politics
periodic review periyodik kontrol
periodic registration belirli aralıklarla kayıt olma
periodic registration periyodik kayıt
Technical
periodic damping periyodik sönüm
complex periodic wave karmaşık periyodik dalga
periodic pulse train dönemli darbe katarı
equivalent periodic line eşdeğer periyodik hat
periodic deviation periyodik sapma
complex periodic weve karmaşık periyodik dalga
periodic-announcement timer periyodik-bildirim zamanlayıcısı
periodic time periyot
periodic system of elements elementlerin periyodik sistemi
periodic inspection dönemsel denetim
periodic quantity periyodik büyüklük
periodic time periyodik süre
periodic quantity periyodik nicelik
periodic inspection periyodik denetim
periodic process dönemli süreç
periodic table öğeler çizelgesi
periodic maintenance periyodik bakım
periodic table periyodik cetvel
periodic duty dönemli çalışma
periodic acid periyodik asit
periodic servicing periyodik bakım
periodic inspection periyodik bakım
periodic inspection periyodik inceleme
periodic maintenance inspection periyodik bakım
periodic report devre raporu
periodic inspection devre bakımı
periodic inspection süreli muayene
quantities and units of periodic and related phenomena periyodik ve ilgili olayların büyüklük ve birimleri
periodic inspection and maintenance periyodik muayene ve bakım
periodic motion harmonik devinim
periodic inspection and testing periyodik muayene ve deneyler
periodic table ögeler çizelgesi
periodic system ögeler dizgesi
periodic kiln doldur-boşalt fırını
periodic table peryodik tablo
periodic law peryodik yasa
periodic kiln çevrimsel fırın
periodic table çevrimsel çizelge
periodic law eşsürel yasa
periodic control and maintenance of fire extinguisher tubes yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı
periodic verification periyodik doğrulama
periodic inspection periyodik muayene
periodic automatic replenishment level (par level) periyodik otomatik yenileme seviyesi
periodic automatic replenishment periyodik otomatik yenileme
regional first order periodic autoregressive model bölgesel birinci mertebe periyodik otoregresif model
quasi-periodic yarı periyodik
Computer
periodic update belirli aralıklarla güncelleştir
periodic function dönemli işlev
periodic process dönemli süreç
periodic duty dönemli çalışma
periodic process dönemsel süreç
Informatics
periodic duty periyodik çalışma
periodic wave dönemli dalga
periodic fraction periyodik kesir
periodic fraction dönemli kesir
periodic function dönemli işlev
periodic process dönemli süreç
Electric
equivalent periodic line eşdeğer periyodik hat
complex periodic wave karmaşık periyodik dalga
periodic damping periyodik sönüm
periodic deviation periyodik sapma
Marine
periodic current periyodik akıntı
Medical
periodic acid-schiff stain peryodik asid-schiff boyası
thyrotoxic periodic paralysis tirotoksik periyodik paralizi
periodic follow-up visit periyodik izlem
thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi
hereditary periodic paralysis ailesel periyodik paralizi
periodic spike and wave complexes periodik diken-dalga kompleksleri
pas (periodic acid-schiff stain) periyodik asit-schiff boyaması
periodic dilation index periyodik dilatasyon indeksi
periodic safety update report (psur) periyodik güvenlik güncelleme raporu
familial hypokalemic periodic paralysis ailesel hipokalemik periyodik paralizi
hypokalemic periodic paralysis hipokalemik periyodik paralizi
periodic fever aphthous pharyngitis and cervical adenopathy (pfapa) periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu
periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu
periodic fever syndromes periyodik ateş sendromları
cryopyrin-associated periodic syndrome kriyopirin ilişkili periyodik sendrom
Psychology
familial periodic paralysis ailevi periyodik felç
periodic limb movement disorder periyodik ekstremite hareket bozukluğu
Pathology
periodic paralysis periyodik paralizi
Food Engineering
periodic table periyodik tablo
periodic table elementler çizelgesi
Math
periodic decimal periyodik kesir
periodic curve periyodik eğri
periodic boundary conditions periyodik sınır koşulları
periodic function periyodik fonksiyon
periodic matrix dönemli dizey
periodic function dönemli işlev
periodic matrix periyodik matris
double periodic function ikikatlı periyodik fonksiyon
double periodic function iki-katlı dönemli işlev
Statistics
periodic process periyodik süreç
periodic process dönemsel süreç
Physics
periodic law periyodik kanun
periodic motion periyodik hareket
periodic law dönemsel yasa
periodic motion dönemsel devinim
periodic waxe periyodik dalga
Chemistry
periodic table periyodik cetvel
periodic table öğeler çizelgesi
periodic system periyodik sistem
Astronomy
periodic variable star dönümlü değişen yıldız
Environment
periodic tests and monitoring of the protection system of a nuclear reactor nükleer reaktörün koruma sisteminin periyodik deneyleri ve izlenmesi
Meteorology
periodic winds devirli rüzgarlar
periodic winds çevrimsel rüzgarlar
Military
periodic summary report özet devre raporu
periodic intelligence summary periyodik istihbarat özeti
periodic servicing dönemli bakım
periodic maintenance dönemli bakım
periodic inspection dönemli kontrol
periodic inspection dönemli bakım
counter-intelligence periodic report ikk devre raporu
periodic intelligence report istihbarat devre raporu