voluntary - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

voluntary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"voluntary" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
voluntary s. gönüllü
voluntary s. isteyerek yapılan
General
voluntary i. istemli hareket
voluntary s. serbest
voluntary s. istençli
voluntary s. iradi
voluntary s. isteyerek yapılan
voluntary s. kendiliğinden yapılan
voluntary s. gönüllü
voluntary s. gönüllülerin emek ve bağışlarıyla desteklenen (kurum)
voluntary s. özgür iradeli
voluntary s. ihtiyari
voluntary s. kasıtlı
voluntary s. fahri
voluntary s. isteğe bağlı
voluntary s. hür
voluntary s. bile bile yapılan
Trade/Economic
voluntary gönüllü
voluntary ihtiyari
Law
voluntary isteyerek
voluntary ivazsız
voluntary karşılıksız
voluntary ihtiyari
Medical
voluntary volonter
Psychology
voluntary istemli
Military
voluntary kendi isteğiyle askere giden kimse
Music
voluntary dinsel törende önce veya sonra organistin çoğu kez doğaçlama çaldığı parça
Ottoman Turkish
voluntary hasbi

"voluntary" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 156 sonuç

İngilizce Türkçe
General
voluntary manslaughter f. kasten adam öldürmek
environmental voluntary organizations i. çevre gönüllü kuruluşları
regulatory and voluntary sector i. düzenleyici ve gönüllü sektör
voluntary action i. gönüllü eylem
voluntary agency i. gönüllü kuruluş
voluntary and involuntary bodily movements i. istemli ve istemsiz bedensel hareketler
voluntary association i. hayır kurumları
voluntary association i. gönüllü kurumlar
voluntary basis i. gönüllülük esası
voluntary changes i. ihtiyari değişiklikler
voluntary changes i. yolcunun kendi isteği üzerine güzergahta yapılan değişiklikler
voluntary contribution i. gönüllü katkı
voluntary death i. intihar
voluntary effort i. isteyerek gösterilen çaba
voluntary evacuation i. gönüllü tahliye
voluntary firefighting i. gönüllü itfaiyecilik
voluntary insurance i. isteğe bağlı sigortalılık
voluntary manslaughter i. kasten adam öldürme
voluntary marking i. ihtiyari standart
voluntary offer agreement i. gönüllü incelemeye açma anlaşması
voluntary organizations for disaster prevention i. afetten korunma gönüllü kuruluşları
voluntary service i. gönüllü hizmet
voluntary servitude i. gönüllü kölelik/kulluk
voluntary unemployment i. ihtiyari işsizlik
voluntary work i. gönüllü çalışma
voluntary work i. imece
Trade/Economic
company voluntary arrangement şirket borçlarının (gönüllü olarak) yeniden yapılandırılması yöntemi
individual voluntary arrangement bireysel borçların (gönüllü olarak) yeniden yapılandırılması yöntemi
non-voluntary unemployment gayrı iradi işsizlik
voluntary application gönüllü uygulama
voluntary arbitration ihtiyari tahkim
voluntary area gönüllü alan
voluntary association dernek
voluntary auction sale aleni satış
voluntary auction sale açık satış
voluntary bankruptcy ihtiyari iflas
voluntary carbon market gönüllü karbon piyasası
voluntary certification ihtiyari belgelendirme
voluntary chains gönüllü olarak birleşen ve aynı alanda ticaret yapan mağazalar
voluntary check off gönüllü kesintiler
voluntary checkoff ihtiyari kesinti
voluntary debts ihtiyari borçlar
voluntary domicile bir kimsenin kendi isteğiyle seçtiği ve edindiği ev
voluntary employment gönüllü istihdam
voluntary export restrictions gönüllü ihracat kısıtlamaları
voluntary export restrictions gönüllü ihracat kısıtlamaları
voluntary gift ivazsız bağış
voluntary implementation ihtiyari uygulama
voluntary insurance isteğe bağlı sigorta
voluntary insurance ihtiyari sigorta
voluntary internship gönüllü staj
voluntary liquidation ihtiyari tasfiye
voluntary liquidation gönüllü tasfiye
voluntary loans isteğe bağlı borçlar
voluntary marking ihtiyari işaretleme
voluntary organisation gönüllü örgüt
voluntary organization gönüllü örgüt
voluntary organization dernek
voluntary participation gönüllü katılım
voluntary quits iradi ayrılmalar
voluntary redundancy gönüllü (işten) çıkarma
voluntary reserves ihtiyari yedek akçe
voluntary reserves akdi yedek akçe
voluntary resignation gönüllü istifa
voluntary restraint agreements ihracatçıların bazı ihraç maddelerinin gönüllü olarak kısıtlanması için yaptıkları gayriresmi düzenlemeler
voluntary restriction ihtiyari kısıtlama
voluntary retirement gönüllü emeklilik
voluntary sale isteyerek yapılan satış
voluntary sale gönüllü satış
voluntary sale gönül rızasıyla satış
voluntary sale by auction ihtiyari artırma
voluntary sale by auction isteğe bağlı artırma
voluntary saving ihtiyarı tasarruf
voluntary sector studies gönüllü sektör çalışmaları
voluntary standardisation ihtiyari standardizasyon
voluntary standards ihtiyari standartlar
voluntary unemployment ihtiyari işsizlik
voluntary unemployment iradi işsizlik
voluntary unempolyment gönüllü işsizlik
voluntary union dernek
voluntary verification ihtiyari doğrulama
voluntary winding up gönüllü tasfiye
Law
non-voluntary drunkenness istemeyerek sarhoşluk
voluntary appellate petition ihtiyari temyiz layihası
voluntary arbitration ihtiyari tahkim
voluntary arbitration gönüllü tahkim
voluntary arbitration isteğe bağlı hakemlik
voluntary arbitration isteğe bağlı tahkim
voluntary assignment rızai temlik
voluntary association gönüllü dernek
voluntary auction ihtiyari müzayede
voluntary bankruptcy ihtiyari iflas
voluntary confession ihtiyari itiraf
voluntary confession isteyerek yapılan itiraf
voluntary conveyance mülkiyetin ivazsız olarak temliki
voluntary dissolution gönüllü fesih
voluntary drunkenness ihtiyari sarhoşluk
voluntary expenditure ihtiyari kamu harcamaları
voluntary expenditure ihtiyari kamu masrafları
voluntary jurisdiction ihtilafsız yargılama
voluntary liquidation ihtiyari tasfiye
voluntary man slaughter bilerek adam öldürme
voluntary manslaughter kasten cinayet işleme
voluntary manslaughter kasten adam öldürme
voluntary manslaughter taammüden cana kast
voluntary oath gönüllü yemin
voluntary outlay ihtiyari kamu harcamaları
voluntary outlay ihtiyari kamu masrafları
voluntary partition haricen taksim
voluntary partition barış yoluyla bölüşme
voluntary partition sulhen taksim
voluntary payment ihtiyari ödeme
voluntary payment bilihtiyar ödeme
voluntary payment isteğe bağlı ödeme
voluntary petition ihtiyari dilekçe
voluntary recording and registration isteğe bağlı kayıt ve tescil
voluntary submission ihtiyari tahkim şartı
voluntary transference teberru
voluntary transference bağış
Politics
additional voluntary contribution gönüllü ek katkı
assisted voluntary return destekli gönüllü dönüş
nonprofit private voluntary organization kar amaçsız özel gönüllü örgüt
voluntary agencies gönüllü kuruluşlar
voluntary bid isteğe bağlı pay alım teklifi
voluntary coupled support üretimle bağlantılı gönüllü destek
voluntary defender gönüllü savunucu
voluntary disclosure gönüllü itiraf
voluntary national contribution gönüllü ulusal katkı
voluntary organizations gönüllü kuruluşlar
voluntary peer review process gönüllü emsal gözden geçirme süreci
voluntary repatriation gönüllü geri dönüş
Insurance
voluntary participation gönüllü katılım
Automotive
voluntary employee withdrawal gönüllü işten çıkma
voluntary employee withdrawal gönüllü işten ayrılma
Medical
voluntary and forced extension volenter ve zorlu ekstansiyon
voluntary ataxia istemli ataksi
voluntary commitment (bir akıl hastanesine yapılan) gönüllü başvuru
voluntary control istemli kontrol
voluntary hospital gönüllü hastane
voluntary hospital gönüllü hizmet hastanesi
voluntary hospital kar amacı gütmeyen özel hastane
voluntary muscle contraction istemli kas kasılması
voluntary muscle contraction istemli kas kontraksiyonu
voluntary services gönüllü hizmetler
Anatomy
voluntary muscle istemli kas
Psychology
voluntary ataxia iradi ataksi
voluntary control iradi kontrol
voluntary muscle istemli kas
Optics
voluntary blinking istemli göz kırpma
Breeding
voluntary milking system gönüllü sağım sistemi
Education
voluntary integration program gönüllü kaynaştırma/entegrasyon programı
Geography
tanker owners' voluntary agreement concerning liability for oil pollution tovalop
Military
voluntary civic guards gönüllü muhafızlar
voluntary order or recall to active duty gönüllü faal göreve çağrı
voluntary training gönüllü eğitim
voluntary training unit gönüllü eğitim birliği